بنر1920

مشاور ISO

 

ISO گواهینامه ومدرکISO باید اساسی واصولی دریافت گردد وصادر شود. شرایط گرفتن ISO این استکه باید دراصل واصولی پیاده شود.درابتدای صحبت مراحل اخذ ISO رابیان میکنیم تاشما متقاضیان گواهینامه ISO آگاه شویدکه جهت اخذ گواهینامه ISO وجود مشاور ISO آگاه وکاردان ضروری می‌باشد. مرحله اول دریافت گواهینامه ISO ، انتخاب نوع گواهینامه ISO یاهمان انتخاب نوع استاندارد ISO میباشد. مشاورISO دراین مرحله باتوجه بهنوع نیاز وتناسب بافرآیندهای سازمان متقاضیISO راآگاه میکندومشاوره میدهد تاانتخاب درست وصحیحی انجام دهد. مرحله دوم انتخاب مرجع ثبت وصدور گواهینامه ISO میباشد. این مرحله برای سازمان متقاضی خیلی مهم وحیاتی می‌باشد زیرا انتخاب نوع مرجع مناسب میتواند روند سازمان راروبهبود کشاند وبا توجهبه صحبت‌های مشاور ISO قوانین واستانداردهای مرجع ثبت وصدور گواهینامه توضیح داده میشود.

سخت گیری یاآسانی مراحل اجراوپیاده سازی ISO شرح داده میشود. مشاور ISO باید حتما توضیح دهد مرجع صدور گواهینامه ISO یک برند داخلی است یایک برند بین المللی می‌باشد. متقاضی گواهینامهISO حق دارداز تمام مراحل آگاهی کامل داشته باشد تابتواند تصمیم درستی بگیرد.

مرحله سوم طراحی، اجرا، مستندسازی وپیاده سازی مستندات می‌باشد. سازمان متقاضیISO تمام مراحلرا باهمکاری مدیریت وتحت نظر وحمایت مشاورISO انجام میدهدو استانداردها وقوانین ملزم شده ازطرف مرجع صدور گواهینامهISO رابرروی تمام فرآیندهای درحال اجرا منطبق سازی میکندوقوانینو استانداردهایISO راپیاده سازی میکند. مرحله چهارم ممیزی پیاده سازیISO می‌باشد. مشاورISO بامدیریت سازمان متقاضی گواهینامه ISO هماهنگ میکند ومرحله اول ممیزی بهنام ممیزی داخلی توسط نیرویی کاردان وزبده درحوزه ISO انجام میگیرد. درنهایت باانجام اصلاحات وازبین بردن عدم انطباقات ممیزی اصلی یاخارجی توسط کارشناس مرجع صدور گواهینامه ISO انجام میشود. دراین مرحله وجود یک مشاورISO بسیار مفید وضروری میباشد.

شرکتها وسازمانهای متقاضی گواهینامهISO می‌توانند تمام امور مربوطبه اخذ ودریافت گواهینامهISO وپیاده سازی سیستم مدیریترا خودشان انجام دهندو حتما نیاز هست تاشخصی مسلط بهامور والزامات ISO رادر سازمان داشته باشند تااین کار راانجام دهد درغیر این صورت بهتر است صلاح است انجام مراحل رابهمشاورISO محول نمایند. باتوجه بهحجم زیاد امور اخذ گواهینامه ISO وتخصصی بودن موضوع سازمان نیازمند شخصی استکه برتمام الزاماتو قوانین ایزو کاملا تسلط داشته باشد. امروزه وجود افراد سود جو ونبودن نظارت کافی باعث شده است سازمانهای متقاضی نیازمند مشاورISO باشندتا بتوانند تمام مراحل اخذISO راازصفر تاصدبا اطمینان کاملبه مشاور بسپارند.

 

مشاور ایزو

مشاورISO باید دارای علم ودانش تخصصی بالایی باشدتا بتواند حتی بعداز صدورودریافت گواهینامه ISO سیستم مدیریتیو الزامات وقوانینی راکه درسازمان پیاده سازی شده است نگهداری کند

 

 

مشاورISO باید دارای علم ودانش تخصصی بالایی باشدتا بتواند حتی بعداز صدورودریافت گواهینامه ISO سیستم مدیریتیو الزامات وقوانینی راکه درسازمان پیاده سازی شده است نگهداری کند. نگهداری سیستم مدیریت خیلی سخت ترازاخذ گواهینامهISO میباشد. خب طبیعی است حتی خیلی اوقات بااینکه مدیران سازمان آگاه ودانا هستند ولی نیازبهمشاور ISO دارندتاباآموزش های مکرر، انجام ممیزی داخلی، انجام اقدامات اصلاحیبه سازمان کمک کندتا سیستم مدیریتی مطابق بااهداف سازمانش راحفظ نماید‌.

مزایای مهم گواهیISO درجامعه این است کهتمام جوانب زندگی روزمره انسانها در استاندارد سازمان بین المللی استاندارد سازی یاهمان سازمانISO درنظر گرفته شده استو تهیه وتدوین شده است. وقتی محصول یاتولیدی یاخدمتی تحت گواهیISO ارائه شود مصرف کننده باحس اطمینان بیشتریبه کیفیت محصولات وخدمات وتولیدات دارد. این حس اعتمادو بالا رفتن کیفیت زمانی قطعی تر وریشه دارتر میشودکه سازمان بایک مشاورISO درارتباط باشدتا مسیررا بی عیب ونقصی ترطی کند وبعلت جلوگیری ازفرآیندهای تکراری یااضافه هزینه های سازمان کاهش پیدا کند وسازمان این موقعیت راپیدا کندتابا قدرت بیشتری دربازارهای داخلی وخارجی قدرت نمایی کند.

دریافتISO همراه باراهنمایی وهمراهی مشاورISO کاری بسیار پسندیده ومعقولی می‌باشد ولی شما متقاضیان گواهی نامهISO بهتر است سراغ مراکز مشاورISO برویدکه نام آنهادر سازمان کمیته تدوین استاندارد ملی ثبت شده است وحتما به سوابق ورزومه مرکز مشاورISO دقت فرمایید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  • ایران ، تهران ، میدان صادقیه
  • ۰۲۱-۴۴۸۲۶۸۴۱
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گالری تصاویر

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا

از ایزوسرت در گوگل حمایت کنیم.