بنر1920

رتبه ، گرید

رتبه گرید

رتبه ، گرید

شرایط دریافت رتبه ،؟

مراحل اخذگرید،؟

پایین ترین رتبه،؟

بالاترین گرید ، رتبه ،؟

رتبه، چیست؟تمامی شرکتها وکارخانجات برای شروع فعالیت وادامه فعالیت خود نیازبه داشتن مجوزی ازمراجع بالادستی خوددارند ،بایدبدانیم دربرخی اززمینه فعالیتها صرف داشتن شماره ملی شرکت یعنی ثبت شرکت وداشتن دفترمرکزی ،نمیتوان بسیاری ازفعالیتهای مربوط‌به زمینه فعالیت شرکت راانجام داد، همانطورکه میدانیدبرخی ازفعالیتها انجمن صنفی دارند وباید اجازه فعالیت ومجوز فعالیت کسب وکارخودرا ازآنها دریافت نمایند،مانند عکاسان ،آرایشگران ، قطعه سازان و...

امازمانیکه یک‌فعالیت میخواهد درحدواندازه یک‌شرکت شروع به‌فعالیت نمایدباید ازسازمان یاوزارتخانه دولتی مجوزفعالیت خودراکسب نمایند.

حال بسیاری ازشرکتها وسازمانها نمیدانند بایدازکدام مرجع بالاتری مجوزخود رادریافت نمایند ،امابرخی ازشرکتهای دیگرباتوجه به‌سابقه طولانیترو اطلاعات کاملتری که‌نسبت به‌شغل وحرفه وزمینه فعالیت خوددارند میدانند ازکدام مرجع وسازمان بایدمجوز بگیرندویااینکه اصلامجوز دریافتی باچه نامی ودرچه سطح اعتباری میباشد.

بیشترین مجوزوبالاترین مجوزی که‌اکثر شرکتها دریافت مینمایند رتبه ، گرید ،میباشد. درنظرداشته باشید باتوجه‌به رشدبالای جمعیتی ونیازجامعه به‌پیشرفت ودرراستای ارتقای سطح بالای کیفیت زندگی وایجاد شرایط زندگی بهتر،درحال حاضرشرکتهای پیمانکاری درهرحوزه ای مشغول به فعالیت هستند وغالب شرکتهای تاسیسی درایران ، پیمانکاری ، انفورماتیک ، مشاوره هستند.

حال خودرتبه پیمانکاری ،به‌زیرمجموعه هاو گرایش های مختلفی دسته بندی میگردد، همچنین رتبه انفورماتیک ،نیزبسیارگسترده ترازرتبه پیمانکاری ،درگرایشهاو شاخه های مختلفی میباشد.

بایدبدانیم رتبه ، گرید ،درچه شرایطی‌به شرکت وسازمان ماتعلق میگیرد.

مراحل اخذ رتبه ، مراحل اخذگرید ، چه‌میباشد؟ بعضی ازمراحل دریافت رتبه ،درهرموضوع فعالیتی وهرگرایشی تقریبا یکسان است ،مثل اینکه مدیرعامل مجموعه بایدتحصیلات کارشناسی داشته باشد، امااینکه آیامرتبط باشد یاخیر،دررتبه های مختلف ،متفاوت است.

وبرخی ازشرایط ،مخصوص ،دریافت رتبه مثلا رتبه پیمانکاری ،یا گریدانفورماتیک ،یا رتبه مشاوره میباشد. هرشرکتی برای اخذگرید ، رتبه ،بایدشرایط اخذ رتبه ، اخذگرید مربوط به زمینه فعالیت خودرابداند.

برای اخذرتبه ، چون مراحل کمی خاص وپیچیده است وهمچنین طولانی وزمانبرمیباشد، اگرشماخودتان اقدام به دریافت رتبه ، نماییدمشکلی نیست اماممکن است دربارگزاری مدارک ، اشتباهی صورت پذیردو تازمانیکه مدارک اشتباه شمادر ساجات ، موردبازرسی قرارگیرد وبه‌شما اخطار نقص پرونده داده شودو شمابخواهید مجددا مدارک راتهیه وتکمیل وآپلود نماییدو مجدد برای ساجات ،ارسال نماییدو ساجات ، پس‌از بررسیها ایرادگرفته‌یا مدارک اخذگرید ، شمارا تایید نماید،پروسه زمانبرو طولانی خواهدبود.

امامشاوره اخذرتبه ، مشاوره اخذگرید ، درمرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت باسالها فعالیت درحوزه دریافت گرید ، اخذرتبه ،درتمامی رشته هاوزمینه فعالیت ها، میتواندبه سرعت شمارابه اخذگرید ، موردنظرتان برساند.وراه رسیدن‌به گرید ، رتبه ،رابرای شما کوتاهتر وزمان آنرابا حذف فرآیندهای اضافی ، کوتاه وسرعت بخشد.

مشتریان اخذرتبه درراستای دریافت گرید ،دراینترنت جستجوهای زیادی انجام میدهند وممکن است شمانیزبا جستجوی کلمات زیردر گوگل ، به‌این صفحه هدایت شده باشید:

اخذرتبه ، اخذگرید ، دریافت رتبه ، دریافت گرید ، رتبه انفورماتیک ، رتبه پیمانکاری ، اخذگرید انفورماتیک ، اخذگریدپیمانکاری ، اخذرتبه پیمانکاری ، اخذرتبه انفورماتیک ، رتبه مشاوره ، رتبه مشاور ، گریدمشاوره ، مشاوره اخذرتبه ، مشاوره دریافت گرید ، ساجات ، ثبت نام درساجات ، گریدچیست؟ ، رتبه چیست؟ ، رتبه ابنیه ، رتبه آب ، رتبه تاسیسات ، رتبه نیرو ،گرید تاسیسات وتجهیزات ، گرید ساختمان

بامادرارتباط باشید000   44826841-021

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  • ایران ، تهران ، میدان صادقیه
  • ۰۲۱-۴۴۸۲۶۸۴۱
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گالری تصاویر

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا

از ایزوسرت در گوگل حمایت کنیم.