بنر1920

قیمت ایزو

 • آموزشHSE، آموزشISO

   

  آموزشHSE، آموزشISO، رانمیتوان دریک دوره یاسر فصل خلاصه نمودویا بهتر بگوییم نمیتوان دردوره های صرفا"تئوری بهخوبی فراگرفت ،شاید بتوان اصول اولیه ویکسری تئوری هارا فراگرفت،اماقطعا" درهر زمینه ای آموزش تئوری،به تنهایی چاره سازو مفید نخواهدبود،اگرمیخواهید آموزشHSE ،آموزش ایزو،رابه نحواحسن وبصورتی آموزش،بببینید که قادربه پیاده سازیHSE،پیاده سازیISO ،شوید حتما" بایددر کنار آموزشهای تئوری،بصورت عملی هم پروژه ای راانجام دهید.علاقمندان به موضوع آموزشHSE ،آموزش ایزو،پیاده سازیHSE،پیاده سازیISO،درمرحله اول وزمانیکه هیچ دانش وتجربه ای درزمینهHSE،ISO ،ندارند.نبایدبه فکرکسب درامد باشند برعکس میتواننددر پروژهای پیاده سازیHSE،پیاده سازی ایزو، حتی بصورت رایگان ویابا درامد اندک مشغول شوندواین موضوع وفرصت رایک سرمایه گذاری بدانند،زیراکه بالاخره زمان پیاده سازیHSE،پیاده سازیISO،این پروژه به پایان میرسدومهم اندیشه وتجربه ومهارتی است که درخلال اجرای این پروژه بدست اورده اند.ومیتوانند بعدها دستمزد خوبی برای دانش وتجربه ای که دارند بدست اورند. آموزشISO، آموزشHSE، رامراکز مختلف برگزارمینمایند.اگرشما بدنبال کسب مهارت هستیدکه صرف گذراندن دوره آموزشHSE،یادوره آموزشیISO، همانگونکه بالاتر ذکرشد،بنتیجه مطلوب نخواهید رسید.امامراکزی که آموزشISO، آموزشHSE، رابرگزار میکنندباتوجه به نیازشما تاحدودی میتوانند سرفصل های آموزشHSE، سرفصل های آموزشیISO،راتدوین نمایندکه بتوانیدبهره ببرید.موضوع بعدی درHSE،داشتن گواهینامهHSE، مدرک آموزشیHSE، میباشد متقاضان چه متقاضیان،آموزش علمیHSE، چه متقاضیان آموزش تئوریHSE، درنهایت بدنبال گرفتن مدرکHSE، یادریافت گواهی آموزشیHSE،هستند.شما میتوانیداز دومرجع گواهینامه آموزشیHSE، گواهنامه آموزشیISO، رادریافت نمایید.البته دقت داشته باشیدکه این دومرجع خودشان مراکزمختلفی دارندکه میتوانید گواهینامه آموزشیISO، یامدرک آموزشISO، خودرااز هرکدام ازاین مراکزبگیرید.مرجع اول،مراجعی هستندکه گواهینامهISO،HSE، به شرکتها میدهند.شایدتابحال اسمISO9001 ،راشنیده باشیدیا همینطور داشتن مدرکHSE، درمناقضات،مراجعی که گواهینامه ایزو،برای شرکتهارا صادرمی کنند.میتوانندگواهینامه آموزشیHSE، به اشخاص هم صادرنماینده ومراکزمختلفی هستندکه گواهینامه آموزشHSE،وگواهینامه آموزشیISO، صادرنمایند.مرجع دوم،مرکزتحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی وبهداشت کاروابسته به اداره کار.متقاضیان گواهینامه آموزشیHSE، دریافت مدرکHSE، میتوانندبامراجعه به مراکز زیرنظر مرکز تحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی بهداشت کار،دردوره های برگزارشده آموزشHSE،شرکت نمایندو درپایان دوره پس ازگذراندن امتحان مدرک آموزشیHSE، خودرا دریافت نمایند.لازم بذکراست این مدرک صادرشده آموزشHSE، ازمرکزتحقیقات قابلیت ترجمه داردو میتوانیددر کشورهای دیگری ازان استفاده نمایید. دقت بفرماییدکه بحث آموزش ایزو، ومدرک آموزشیHSE، درحال حاضردرکشورمادارای رشته های دانشگاهی می باشدو مسلما"کسانی که 4سال یابیشتردراین رشته تحصیل کرده اندبا اشخاصی که طی مدت کوتاه میخواهند مدرک آموزشیHSE، رادریافت نمایند متفاوت هستند.اماهردو مدرک هم دانشگاهیHSE ،هم مدرک آموزشHSE، ازمرکزتحقیقت وتعلیمات حفاظت فنی وبهداشت کار معتبر میباشد.متقاضیان مدرک آموزشHSE، دریافت گواهی آموزشیHSE، دراینترنت مارااینگونه جستجومی نمایند:.دریافت مدرک آموزشHSE،HSEچیست؟گواهینامهHSEمعتبر،گواهینامه آموزشی معتبرHSE،مدرک معتبرHSE،دوره آموزش ایزو،مدرک مسئول ایزو،گواهینامه مسئول ایزو،دوره ایزو،مدرک ایزو،ایزوچیست؟دوره ایزوکجابرگزارمیشود؟،موسسات برگزارکنندهHSE،آموزشگاه ایزو،دوره های ایزوHSEوزارت کار،ایزووزارت کار، دریافت مدرک معتبر ،آموزشhse، کلاس آموزشی ، گواهی معتبرHSE ،مدرک معتبر استخدامی ، گواهیHSE برای استخدام ، ایزو ، مدرک ایمنی استخدام ، مدرک ایمنی شرکت نفت ، گواهی ایمنی استخدام شرکت نفت ، گواهی ایمنی برای استخدام ، گواهی معتبر ایمنی ، از کجا گواهی آموزشی بگیرم ؟ ، موسسات معتبر کلاس آموزشی ایمنی ، موسسات معتبر برگزار کننده آموزشHSE ، موسسات معتبر کلاس ایمنی ، ایمنی چیست ؟ ، کلاس ایمنی در شیراز ، دوره ایمنی در اصفهان ، کلاس ایمنی در تبریز،موسسات معتبر ایمنی در جنوب ، کلاس ایمنی در عسلویه .

  برای دریافت اطلاعات بیشتروتاریخ روزهای برگزاری کلاس ایزو،باکارشناسان ایزوسرت تماس بگیریدتابصورت دقیقتروکاملترراهنمایی شوید.

  باما درارتباط باشید... 44826841

 • اخذگواهینامهiso9001

   

  اخذگواهینامهiso9001

  اخذگواهینامهiso9001، بسیاری ازمدیران، سازمانها، صنایع کسب وکار برای بدست اوردن گواهینامهiso9001، سئوالاتی درذهنشان ایجاد میشود مانند:

  چگونه گواهینامهiso9001، رادریافت کنیم؟،

  چگونه گواهینامهiso9001، رااخذکنیم؟

  چه دلایلی برای اخذوپیاده سازیiso9001مهم است؟

  هرسازمانی، جداازنوع کارش،چه خدماتی وچه تولیدی باشدمیتواندiso9001، رادریافت کند.iso9001، الزامات خاص خودرادارد وعلاوه برثبات سعی دران است کروند بهبود راداشته باشد. اخذگواهینامهiso9001، برسمیت شناختن سیستم مدیریت کیفیت شمادرسطح جهانی میباشد. اخذگواهینامهiso9001، ازشرکت گواهی دهنده معتبر، انطباق سیستم مدیریت شمابا استاندارد بین المللیiso9001، تعهدشما بشیوه ی مرتبط باصنعت، افزایش رضایتمندی مشتریان وفرصتهای تجاری جدیدرا منجر میشود. سازمان جهانی ایزو، استانداردهای بین المللی راتدوین وانتشارمینماید.یکی ازمحبوبترین استانداردهای بین المللی استانداردiso9001، میباشد.

  بیش‌از چندمیلیون سازمان یاافراددنبال پاسخی برای این سئوال (چگونه گواهینامهiso9001 رااخذکنیم؟ یابرای اخذگواهینامه ایزو9001،چکارهایی لازم است؟) هستند ومادر اینجابه پاسخ این سئوالها میپردازیم.

  دراین مرحله باانتخاب مشاور ایزو، ازخدماتiso9001، مزایای ایزو9001، بهره‌مندشوید.

  سیستم مدیریت کیفیتiso9001، درسازمان طرحریزی شده وسپس اجرامیشود. استفاده ازخدمات مشاورایزوباتجربه، میتواندمزایای زیررا برای شماداشته باشد:

  1)طراحی سیستم مدیریت متناسب بااندازه سازمان شما،منتشرسازیiso9001

  2)کاهش زمان استقرارسیستم مدیریت کیفیت درسازمان

  3)انتقال تجارب مشاورایزو

  4)ادامه رونداجرای سیستم مدیریت کیفیت پس ازاخذگواهینامهiso9001

  مشاور ایزو، درتمامی مراحل پیاده سازیiso9001، تا اخذگواهینامهiso9001، درکنار سازمان میباشد.

  ارزیابی رسمی جهت اخذگواهینامهiso9001، چگونه انجام میشود؟

  ارزیابی رسمی درجهت اخذوصدورگواهینامهiso9001، دردومرحله زیرانجام میشود.

  مرحله دوم (ممیزی خارجی): دراین مرحله، اول مستندات سیستم مدیریت کیفیت شما توسط ممیزخارجی برابری شده وامادگی سازمان شماجهت اخذ گواهینامه ایزو ،موردارزیابی قرارمیگیردو یافته های ممیزی وفرصتهای بهبود دراین مرحله به اشتراک گذاشته میشود.

  مرحله اول(ممیزی داخلی): دراین مرحله ،اجرای سیستم مدیریت کیفیتiso9001، شامل روشهای تعریف شده وکنترل های ان براساس الزاماتiso9001، انجام میپذیردو سازمان وستندات آن برای مرحله ممیزی خارجی بررسی نهایی وآماده تحویل به ممیز خارجی میباشد .اسناد وداکیومنتها بصورت نمونه‌ای توسط ممیزی خارجی بررسی میشود. ممیزخارجی درحداقل یک روز،انطباق سیستم مدیریتی سازمان شمارا برالزامات استانداردiso9001، بررسی مینماید.پس ازانجام ممیزی خارجی ایزو، درصورتی‌که سازمان عدم انطباق بحرانی نداشته باشد.گواهینامهiso9001، توسط شرکت معتبر گواهی دهنده ایزو، صادرمیشودزمان اعتباراین گواهینامه سه سال میباشد، بمنظوربررسی انطباق سیستم مدیریت کیفیتiso9001، باالزاماتiso9001، ممیزی مراقبتی دردورهای زمانی مشخص شده نیزتوسط شرکت معتبرگواهی دهنده ایزو ،انجام میشود.ممیزی مراقبتی باتوجه به‌محصولات وخدمات سازمان موردممیزی وقوانین شرکت گواهی دهنده ایزو ،متفاوت میباشدولی معمولا زمان یکساله درنظرگرفته میشود.پس‌از اخذگواهینامهiso9001، سازمان میتوانداز نشانISO9001، باالگوی شرکت صادرکننده گواهی ایزو ،درارائه خدمات ومحصولات به مشتری استفاده نماید. اخذiso9001، برای کارکنان افتخارامیز میباشد.افزایش اگاهی کارکنان درخصوص مسائل کیفی واخذایزو، منجربه ایجادامنیت بیشتری درمسئولیت شغلی ،رضایتمندی شغلی وانگیزش کارکنان میگردد.جهت دریافت ویااخذگواهینامهiso9001، ابتداباید شرکت جهت پیاده سازی ایزو، اماده باشد.شرکتها میتوانند تمام امورمربوطبه اخذ ودریافت گواهینامهiso9001، سیستم مدیریت کیفیت راخودشان انجام دهند ویادر صورت لزوم انجام انرابه مشاورمحول نمایندالبته لازم بذکراست اگرقصد دارندتمام مراحل‌تا اخذگواهینامهiso9001، راخودشان انجام دهند نیازاست تاشخصی مسلط به امورو الزامات استاندارد ایزو وiso9001، راداشته باشند. درابتدا میبایستcb راکه قصددارند ازان گواهینامه ایزو9001، اخذنمایند شناسایی واعتبارسنجی نمایندتااز صحت واعتباران مطمئن شوندکه ایا صلاحیت صدورگواهینامه ایزو9001، رادارد یاخیر؛ زیراممکن است برخی افراد سودجوبه اسمCBمعتبرگواهینامهISO9001(سیستم مدیریت کیفیت)، تقلبی برای متقاضیان محترم صادرکنند.برای اخذگواهینامه ایزو9001، بایدتمام فرایندهاو فعالیتهای سازمان مطالعه وشناسایی شوندوباتوجه‌به متن استانداردISO9001، والبته روشهای اجرایی موجود سیستم مدیریت کیفیت راطرح ریزی نمایندپس ازتعیین کامل شاخص های عملکردی نوبت به اموزش کارکنان میرسد درواقع بایدهمه کارکنان شرکت ازطریق اموزش باالزاماتISO9001، اشنا شوندتاکاملا اماده اجرای ایزو9001شوند. پس ازاموزش نوبت‌به تهیه مستندات مربوط‌بهISO901، میباشدکه نماینده مدیریت یابعبارت بهترهمان شخصیکهISO9001، رادرسازمان پیاده میکنداین مستندات راکه تقریبا بالای حدود4000صفحه میشود تهیه‌ونگارش نمایدوالبته میتواندازهمکاران خوددر زمینه مستندسازی برای اخذگواهینامهISO9001، کمک بگیرد.پس ازاتمام مستندسازی ونظارت براجرای درست ان باتوجه به‌روش های اجرایی استانداردایزو9001، نوبت‌به ممیزی داخلی میرسددراین مرحله شخصی که‌به تمام الزاماتISO9001اشراف کامل داردبایدتمام مستندات رابررسی وعدم انطباقات راشناسایی نمایدپس ازشناسایی مواردنامنطبق باتوجه به دستورالعملی که دراستانداردایزو9001، ذکرشده بایداقدام اصلاحی یاپیشگیرانه تعریف ودراسراع وقت جهت برطرف نمودن عدم انطباق اقدام نماید. بعدازانجام ممیزی داخلی وتهیه مستندات نوبت به ممیزی اصلی میرسد دراین مرحلهCB،انتخابی برای بررسی ، شرایط واحرازصلاحیت شرکت جهت اخذISO9001، پس‌ازتاییداینکه الزامات استانداردایزو9001، بدرستی پیاده سازی شده ان شرکت‌را واجد اخذگواهینامهISO9001، میداند وبرای شرکت متقاضی مدرک ایزو ،صادرمیشود.

  پروسه ای کدربالامطرح شدبیان مراحل اخذگواهینامه،ISO9001،بود.

  برای دریافت اطلاعات بیشتربه مرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت مراجعه فرمایید.

  شماره تماس:44826841                                 ادرس سایت:www.isocert.ir

  {jcomments on}

 • استعلام HSE

  استعلامHSE

  گواهینامهHSE یا همانHSE_MS توسط نهادی بین المللی بنام انجمن بین المللی شرکتهای نفتی در سطح جهان مطرح گردید و این استاندارد مقوله بهداشت محیط کار و همچنین حفاظت ازمحیط زیست را حین انجام کار بررسی میکند.HSE مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای یک ابزار مدیریتی برای کنترل و بهبود عملکرد بهداشت و محیط زیست در همه برنامه های سازمانها میباشد. همین امر مهم باعث شد کم کم گواهینامهHSE رونق بگیرد و امروزه سازمانها و شرکتهای پیمانکاری زیادی بدنبال اخذ و دریافت گواهینامهHSE هستند.

  استعلامHSE به چه صورت انجام میگیرد؟ نحوه اخذ و دریافت گواهینامهHSE چگونه است؟ اخذ و دریافت گواهینامهHSE و استعلامHSE چگونه است؟ چگونه میتوانیم استعلام گواهینامهHSE را انجام دهیم؟ دریافت گواهینامهHSE و استعلامHSE و سؤالاتی همچون سؤالان بالا در ذهن بسیاری متقاضیان و مشتریانHSE وجود دارد. مرکزایزو سرت با چندین سال سابقه کاری درخشان و با داشتن مشاوران و کارشناسان متخصص و حرفه ای و فوق العاده صبور و‌ کاردان در خدمت رسانی و پاسخگویی به تمام سؤالات شما حاضر می‌باشد.

  اخذ و دریافتHSE در بسیاری سازمانها، شرکتها، کارخانه ها، کارگاه ها و مؤسسات لازم و ضروری شده است. متقاضیان گواهینامهHSE بیشتر سازمانهای جهت شرکت در مناقصات هستند. امروزه بیشتر کارفرمایان مناقصات اولین مدرک درخواستیشان داشتن گواهی نامهHSE می‌باشد. بنابراین سازمان ها و شرکتها باید دقت و توجه کافی را داشته باشند گواهینامهHSE دریافتی آنها تحت اعتبار یک مؤسسه استاندارد و مطمئن صادر شده باشد و قابل قبول برای شرکتهای کارفرما باشد زیرا برای یکسری کارفرمایان علاوه بر داشتن گواهینامهHSE یکسری دستورالعمل ها و روش های اجرایی مانند طرحHSE PLAN نیز درخواست میشود پس اگر گواهینامه معتبر نباشد انجام روش های اجرایی امکان پذیر نمیباشد.

  گواهینامهHSE دارای متن استاندارد کاملی می‌باشد و چون دو مقوله ی مهم سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای را در بردارد این استاندارد مورد تأیید سازمان استاندارد جهانی می‌باشد. مراجع صادر کننده گواهینامهISO راCB میگویند حال همینCB ها گواهینامهHSE را هم صادر میکنند. گواهینامهHSE هم مانند گواهینامهISO میتواند در دو حالت صادر گردد یا توسط مراجع ثبت و صدور گواهینامه که تحت اعتبار یک مرجع اعتبار دهنده بنامAB خصوصی و غیررسمی فعالیت میکنند و یا توسط مراجع ثبت و صدور گواهینامه که تحت اعتبار یک مرجع اعتبار دهنده بنامAB دولتی و رسمی فعالیت میکنند و خودAB های دولتی هم عضو انجمن بین المللی اعتبار دهندگان بنامIAF کار میکنند . در اینجا متقاضیان گواهینامهHSE باید بدانند قطعا گواهینامه صادر شده توسط یک مرجع ثبت و صدور گواهینامهCB تحت اعتبار یک مرجع اعتبار دهندهAB با عضویت در انجمن بین المللیIAF صادر شود دارای اعتبار بالایی می‌باشد و قابل قبول تمام کارفرمایان داخل و خارج می‌باشد. دغدغه بسیاری متقاضیان و دریافت کنندگان گواهینامهHSE اطمینان نداشتن ازاعتبار گواهینامهHSE میباشدکه با استعلامHSE میتوانید ازاصل بودنش اطمینان حاصل فرمایید.

  استعلامHSE بدین صورت است که شما وارد سایتIAF انجمن بین المللی اعتبار دهندگان بین المللیISO وHSE میشویم و نامAB مرجع صادر کننده را جستجو می‌کنیم بعداز پیدا کردن نامAB دوباره نامCB را جستجو می‌کنیمCB مورد نظر باید با کاملا همان اسم باشد و اصلا هیچ پس وند و پیش وندی نداشته باشد و کاملا مطابق با نام جستجو شده و استعلام گرفته باشد. استعلامHSE صادر شده توسطCB های تحت مراکزAB خصوصی بسختی قابل استعلام می‌باشند زیرا شایدAB های خصوصی مدتی فعالیت کنند و مدتی فعالیت نداشته باشند و با توجه باینکه هر سازمانی که گواهینامهHSE را دریافت میکند همانند گواهینامهISO مدت اعتبار سه ساله دارند و هر ساله باید ممیزی مراقبتی انجام دهند و استعلام و ریجستری گواهینامه های رسمی و معتبر قطعا بهتر و مطمئن تر انجام داده خواهد شد.

  متقاضیان انواع گواهینامه هایHSE یا همانHSE_MS می‌توانند با توجه و‌متناسب با فعالیت سازمان با ارتباط برقرار کردن با مرکز مشاوره ایزو سرت ازمشاوره رایگان صفر تا صد در مورد گواهینامهHSE برخوردار شوند و حتی راههای استعلامHSE را پیگیری و جویا شوند. راهنمایی‌های مشاور و کارشناسان مجموعه شامل مراحل و نحوه اخذ گواهینامهHSE و توضیحات در مورد استانداردهای گواهینامهHSE می‌باشد. مراکز اعتبار دهنده گواهینامهHSE و میزان اعتبار گواهینامهHSE و هزینه دریافت و مدت زمان لازم جهت دریافت گواهینامهHSE و تمام شرایط و زیر ساخت های لازم جهت اخذ و دریافت و استعلامHSE می‌باشد.

 • ایزو 9001

  صدورایزو9001

  ایزو 9001

  ایزو 9001 ،چیست؟

  ایزو9001،چه اهمیتی دارد؟

  مراحل اجرایiso9001 ،چیست؟

  شرایط ‌اجرایiso 9001 ،چیست؟

  مراحل دریافتگواهینامهiso9001 ،چیست؟

  شرایط‌ اخذ گواهی نامه‌ایزو9001 ،چیست؟

  آیاتمامی شرکتها ملزم‌به‌ دریافت 9001 ،هستند؟

  آیابرای شرکت درمناقصات، اخذمدرکایزو9001،الزامی میباشد؟

  هزینه های دریافت گواهی 9001،چقدراست؟

  زمان اخذگواهی نامه‌ا900،چقدراست؟

  سئوالات بالاو همچنین سئوالات دیگری درخصوص ایزو9001،دغدغه بسیاری ازمتقاضیان دریافت گواهینامهایزو9001،میباشد.درابتدا بررسی میکنیمایزو9001،چیست؟و ایزو9001،ازساز‌مانهاچه میخواهد؟ آیاباپیاده سازیایزو9001،تغییری درسازمان مشاهده خواهیم کرد؟

  ISO مخفف کلمه‌یInternational Organization For Standardization ،میباشد. بمعنای سازمان بین المللی استانداردسازی. محل سازمان ایزو ،درژنو سوئیس میباشد. وظیفه سازمان ایزو ،استاندارسازی وایجاد دستورالعملهای متفاوت درراستای بهبود کیفیت ومدیریت دربخشهاو دستورالعملهای متفاوت درخلال اجرای فرآیند یاتولید یک فرآیندمیباشد.

  دراین مقاله میخواهیم صرفا درمورد استانداردایزو9001،صحبت کنیم.

  ایزو9001 ،رامیتوان مادر تمامی استانداردها معرفی نمود.پس اگرشما استاندارد مخصوص درزمینه فعالیت‌خود راپیدا نکردید میتوانید فقطایزو9001،رابگیریدو میتوان گفت حتی باداشتن استانداردهای ایزو ،مخصوص به‌هرسازمان ویک زمینه فعالیت خاصایزو9001 ،رانیزداشته باشید.مثل این میماندکه‌شمابه خواندن ونوشتن زبان فارسی درکشوری مانندایران، آشنایی وتسلط‌ کافی ‌ندارید امابه‌ کلاس آموزش زبان انگلیسی میروید. یادگیری زبان انگلیسی خیلی مفیداست ولی درصوریتکه قبل ازآن زبان رسمی کشور رابدانیم.

  ایزو9001 ،هم‌برای تمامی زمینه فعالیتهاو شرکتها همین حکم راداردو شماچه باداشتن‌و اخذگواهینامه ایزو ،مربوط به‌رشته فعالیت خودتان وچه‌عدم اخذگواهینامه ایزو ،رشته فعالیت خودمیتوانید گواهینامهایزو9001 ،رادریافت نمایید.

  درایزو9001،بحث تامین کننده ازاهمیت بالایی برخوردار است،تامین کننده مواد اولیه محصول تولیدی کارخانه شماو تامین کننده قطعات،لوازم،ومحصولات موردنیاز شمابرای اجرای پروژهایتان، یاتامین کننده قطعات ولوازم مصرفی درشرکت شما.اگر تامین کننده درسازمان شماشناسایی وردیابی وارزیابی گردد، قطعا فرآیند اجرای پروژه، تولید، اجرای خدمات شما دربهترین حالت خوداز نظرکیفیت قرار خواهدگرفت.

  آیتم بعدی مهم‌درایزو9001،بحث اجرای فرآیند اصلی شرکت، سازمان ویاکارخانه شمامیباشد، فرضا دریک کارخانه تولیدی،فرآیند تولید،درشرکت ساختمانی، فرآیند اجرای ساخت،درشرکت خدماتی، فرآیند اجرای خدمات، ازاهمیت بالایی برخورداراست.

  آیتم بعدی داشتن روال وفرآیندی جهت کنترل کیفیت محصول تولیدی/پروژه اجرا شده/خدمات انجام شده. پس کنترل کیفیت هم آیتم مهمی‌درایزو9001،میباشد.

  درنهایت رضایت مشتری ازاهمیت بالایی برخورداراست، اینگونه بگوییم زمانیکه ورودی شما، پردازش شماودر نهایت مشتری شما ازمحصول تولیدی ویاخدمت انجام شده توسط شماراضی وخشنودباشد. پس‌قطعا محصول تولیدی یاپروژه اجراشده شماهم دارای کیفیت مطلوبی خواهدبود ازآنجاییکه چندین فرآیندمهم‌درراستای پیاده سازیایزو9001،داریم به‌همین علت نام آنراسیستم مدیریت کیفیتiso9001 ،نامگذاری نموده اند.

  باچکیده ذکرشده دراین مقاله حالامیتوانیدبه پرسشهای مطرح شده درابتدای مقاله پاسخ دهید. اگرنیازبه اطلاعات بیشتر،دقیقتر وراهنمایی بیشتری درزمینهایزو9001 ،دارید باکارشناسان مرکز ایزوسرت تماس گرفته تاکارشناسان ایزوسرت بصورت رایگان پاسخگوی تمامی سئوالات متقاضیان محترم اخذگواهینامهایزو9001 ،باشند.                             44826841

  آیاشمابا جستجوی کلمات زیردر گوگل به این صفحه هدایت شده اید؟

  گواهینامهISO9001 ، گواهی ایزو ، گواهی ایزو9001 ،مدرک ایزو ، ایزو9001 ، ایزو9001ازکجابگیریم؟ ایزو9001چیست؟ دریافت ایزو9001 ،ISO ،ایزو ،گواهی نامه ایزو9001 ، 9001، اخذمدرک ایزو9001 ،دریافت مدرک 9001 ، گواهی 9001 ،گواهینامه9001 ،IMS ، مدرکIMS ، تفاوتIMSباISO

  مرکزایزوسرت خواندن مقالات زیررابه متقاضیان اخذگواهینامه ایزو9001 ،توصیه مینماید:

  هزینه گرفتن ایزو
  اخذگواهینامهiso9001
  ایزو چیست؟

  بامادر ارتباط باشید...                44826841                مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایزوسرت

 • ایزو چیست

  ایزو چیست

  گواهینامه ایزو برگ برنده درمناقصات برای تهیه کردن گواهینامه ایزو حتما ازمشاوران مجرب ایزو سرت بهره بگیرید.

   

  ایزو چیست؟

  ایزو درمیان مردم عام زیاد شناخته شده نیست ولی میتواند امرمهم استاندارد وفرهنگ سازی آن توسط مدیران مسئول ومتعهد درجامعه گسترش یابد.ISO مخفف سه کلمهINTERNATIONAI ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION است، بمعنای سازمان جهانی استاندارد سازی . بسیاری افراد فکر میکنند ایزو فقط اسم یک استاندارد است درصورتیکه نام سازمانی جهانی وبین المللیست وهزاران هزار استاندارد وقانون راتهیه وتدوین میکنند.

  مؤسسه بین المللی استاندارد متشکل ازتعدادی مؤسساتStandard کشورهای مختلف جهانکه همگی درژنو سوئیس گردهم آمده اند تابمنظور بهینه سازی وهمسان سازی انواع استانداردها ،بهترین قوانینرا وضع کنند. باپیشرفت تکنولوژی، صنعت ومدرن شدن زندگی‌ها هرساله ورژنStandard راتغییر میدهند وکلا بانیاز روز مردم دنیا پیش میروند. سازمان جهانی برای تمام مشاغل وحرفه ها قوانینی صادر کرده انداز جمله: گواهینامه های ایزو شرکتهای پیمانکاری، مراکز درمانی، صنعت خودروسازی، صنایع غذایی، مراکز آموزشی، شرکتهای خدماتی، صنعت نفت و گاز، آزمایشگاهها، شرکتهای کامپیوتری، سازمانها وتأسیسات ساختمانی و..... داشتن گواهی ایزو سندی هستکه نشان میدهد هرمجموعه ای سیستم مدیریتی درستی خواهدداشت ومحصولات، خدمات وتولیداتش راباکیفیت بالا روانه بازار میکند.

  Standard iso مراحل تولید کالا وخدمات رامورد سنجش قرار میدهد ویکی ازمهمترین مزیتهایISO درنظر گرفتن همه جوانب زندگی روزمره انسانهاست بدین معناکه وقتی محصول، جنس یاخدمتی بااین نشان ارائه میشود احساس رضایت مصرف کننده رابرمی انگیزد ومسلما مصرف کننده بدنبال محصول امن وباکیفیت میرود وفروش اجناس بدون گواهی کم میشود ودرنهایت ورشکستگی مجموعه رابهمراه داردپس نتیجه میگیریم اگرمدیران حرفه ومشاغل صنعتی وخدماتی آگاه ومدبر باشند حتما جهت ارائه تولیداتشان نشانiso دریافت خواهندکرد. درواقع میتوان گفت گرفتن گواهی نشان دهنده تعهدومشتری مداری مجموعه ها میباشد. این تعهد شامل مواردزیر می‌باشد: تولیدات، محصولات هرارگانی براساس اهداف وبرنامه های مشخص وسیستماتیک بررسی وبازبینی میشود. باتعیین شاخص‌های مؤثر ومشخص خدماترا شفاف وروشن میکنیم. کارهای تکراری وغیر ضروری بدلیل اینکه فرآیندها تعریف ومشخص شده اند حذف میشوند ودرنتیجه هزینه های تولید کاهش می یابد. وظایف ومسئولیتهای تمام پرسنل مشخص میشود. رضایتمندی مشتریان وتأمین خواسته های آنهابصورت مرتب وبرنامه ریزی شده. جذب مدیران شرکتهای دیگر وهمکاری آنها برای تأمین نیازهای اولیه سازمان وحتی رضایت مشتریان خارجی. درنهایت توان رقابتی ارگانها افزایش مییابد وکل جامعه واهدافش ارتقا پیدا میکند.

  سازمانStandard بین المللی آمده است وبرای شناسایی هرچه بهتر قوانین وداشتن یک زبان مشترک درتدوین استانداردها نام هردستوری راباکد مشخص کرده است وهمین کدگذاری، زبانiso راساده وروان خواهدکرد.مثلاً قانون سیستم مدیریت کیفیتبا کد ۹۰۰۱ شماره گذاری شده. اولین، قدیمی‌ترین وپرکاربردترین گواهی ایزو ۹۰۰۱ بوده وبراحتی میتوان گفت عمومی ترین وپرکاربردترین استاندارد سازمان ژنو سوئیس می‌باشد. گواهینامه های ایزو ۱۴۰۰۱بنام سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۴۵۰۰۱ بنام سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای هم دومین وسومین قوانین پرکاربرد وعمومی درکلیه مشاغل، صنایع وحرفه ها ارائه میشوند.

  جهت دریافت گواهیISO مراجع ثبت وصدور زیادی درکل دنیا فعالیت میکنند وبرای اخذ گواهی سراغ این مراجع میرویم وهرمرجعی میزان سخت گیری های متفاوتی درارائه مدرک دارد. مراجع صدورISO اگردولتی ورسمی باشند قطعا اعتبار بسیاری دارند زیرا تمام وکمال مراحل دریافت ایزو راطراحی، اجرا وپیاده سازی میکنند. یکسری مراجع صدور هم خصوصی هستند وچون میزان سخت گیری کمتری دارند باالطبع سطح اعتبار کمتری خواهند داشت. گواهینامه های رسمی بین المللی درتمام موارد کاربرد دارند ولی بیشترین مزیتشان جهت تجارت وورودبه بازارهای بین المللی وتوسعه مداوم وروبه رشد است. گواهینامه های خصوصی وداخلی بیشتر جهت شرکت درمناقصات ومعرفی نام وبرند مؤسسه درداخل کشور کاربرد دارند.

  ISO نمایانگر قانون وتعهد می‌باشدو مرکز ایزو سرت هم دوست دارد طبق قوانین، متعهدانه رفتار کند وبا توجه بهحوزه فعالیتمان کهدرباره این موضوع گزارش میدهد نسبتبه مشتریان خود متعهد ومشتری مدارگونه رفتار کنیم. مشتری مداری وایجاد رضایت درمشتری حس خوبی بهما منتقل میکند وهمین حس خوب نیروی مضاعفی جهت ارائه خدمات بهتر بهما میدهد. امیدوارم روزی برسدکه همه مردم دنیا محصولات با کیفیت و ایمن و سالم را تجربه کنند.

 • ایزو چیست؟

  ایزو چیست؟

  درباره‌ی سازمان ایزو وتاریخچه ایزو:

  یك سازمان غیردولتی بین المللی درژنو سوییس می‌باشدکه 23 فوریه1947 تاسیس شد. ازموسسه‌های ملی استانداردسازی 157كشور درحال‌توسعه كل دنیا تشکیل شده.بااینکه غیردولتی است، چون استانداردهای این مؤسسه هستندکه قوانین ایزو، رامی‌سازند؛ ازبیشتر سازمان‌های غیردولتی قدرتمندتر است. امروزه نزدیکبه ۱۵۷ کشور درسازمان ایزو، بعضویت درآمده‌اندکه ایران نیزیکی ازآنهاست. وظیفه موسسه ایزو ،تبادل بین المللی كالاوخدمات، بهبود همكاری درمحدوده‌های مختلف وفعالیتهای اقتصادی وحمایت ازتولید‌کننده است. استانداردهای ایزو، شامل كلیه‌موارد مربوطبه تكنولوژی بوده وزندگی راآسان‌تر می‌کند.

  دلیل نام‌گذاری ایزو:

  نام این مؤسسه ازکلمه یونانی ایزو ،بمعنی برابری گرفته شده‌است وهمین مطلب نشان‌دهنده هدف این سازمان یعنی برابری واستانداردسازی فرهنگ‌هاست.

  ایزو در ایران:

  درکشورما، ایران، معمولا گفته‌می‌شود صنعت کشورما 10تا 30سال ازآخرین تکنولوژی‌ها عقب‌تر است، اما خوشبختانه درصنعت استانداردهای مدیریتی مانند ایزو ،اینگونه نیست وبه محض تدوین استاندارد ایزو جدید، متخصصان مانسبتبه ترجمه وانتشار آنهااقدام می‌کنند. نخستین بار، درسال 1339هسته اولیه تشکیلات سازمانی مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران بصورت اداره‌ای زیرمجموعه اداره کل تجارت وقت شکل گرفت.

  کمیته و اعضا ایزو:

  سازمان بین‌المللی استاندارد ایزو ،ازاعضای خود تشكیل شده وسازمانهای عضو (اعضای اصلی) نمایندگان مراجع استاندارد كردن دركشورهای متبوع خود هستندکه فقط یك سازمان می‌تواندبه عنوان نماینده ازهركشور عضو شود. عضو دیگر این سازمان عضو مكاتبه‌ای می‌باشدكه معمولا سازمانی استكه فعالیتی درارتباط بااستاندارد كردن ایزو ،ندارد؛ این سازمان فقط درمواردیكه خودش ذی‌نفع است اطلاعات دارد ودر فعالیتهای فنی ایزو، نقشی ندارد. عضو بعدی، عضو مشترك استکه كشورهای دارای اقتصاد خرد؛ این عضویت رادارند. برای آشنایی بیشتر، سازمان ایزو، درسال 2001، 138 عضو شامل 91 عضو اصلی، 36 عضو مكاتبه‌ای و 11 عضومشترك بوده‌است. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران جز اعضای‌ اصلی بوده ودرتدوین استانداردهای بین‌المللی ایزو ،مشاركت فعال دارد.

  اهمیت استانداردسازی ایزو:

  استاندارد کردن، پایه‌ی علم وفناوری است، درپیشرفت صنعت واقتصاد نقش اساسی دارد وسطح کیفیت راافزایش می‌دهدتابه فناوری پیشرفته تولید هرمحصول برسیم. این تصورکه استاندارد ایزو،فقط برای حفظ‌ منافع استفاده کننده است،تا حدی صحیح است واستاندارد پاسخگوی نیازهای فردی-اقتصادی مصرف ‌کنندگان است. بموازات این، استحکام صنعت وفناوری راهم پوشش می‌دهد، ونهایتا حاصل رعایت استاندارد برای تولید کننده بیشتراز مصرف‌کننده است، چون صرفه جویی، درکاهش انواع قطعات ومواد اولیه غیرضروری، آنقدر چشمگیر استکه سرمایه گذاری درزمینه استاندارد سازی ایزو ،رابرای صاحبان صنایع موجه می‌سازد، بطوریکه درمدت کوتاهی، نتایج محسوس ناشی ازاستانداردسازی ایزو ،رابه صورت مبالغ هنگفت ذخیره شده مشاهده خواهندکرد.

  چگونگی سودمندبودن استانداردهای ایزو درسطح‌ جامعه:

     برای محیط زیست: استانداردهای بین المللی ایزو ،برای آب، هوا، خاک، انتشارگاز واشعه درحفظ‌محیطزیست کمک‌کننده‌اند.

  برای دولت: افزایش سطح سلامتی وامنیت دردولت ها بارعایت اصول استانداردسازی ایزو ،امکان پذیر است.

  درتجارت: پایه‌ریزی توسعه محصولات برمبنای پذیرش عمومی استانداردهای بین المللی ایزو، است تابه مقبولیت عمومی دست یابند. بعلاوه باعث می‌شود کسب وکارهایی کبراساس استانداردهای بین المللی ایزو، ایجاد شده اند براحتی درنقاط مختلف دنیا قابل رقابت باشند.

     برای خریدار: باعث می‌شود مصرف‌کننده دارای قدرت انتخاب بیشتر شده واز قیمت پایین‌ترکه نتیجه‌ی رقابت دربازار است، بهره‌مند شوند.

  برای مصرف‌کننده : اگرمحصولات وخدمات براستانداردهای بین‌المللی ایزو، منطبق باشند،مصرف‌کننده ازکیفیت وامنیت مطمئن می‌شود.

  برای همه افراد: استانداردهای بین‌المللی ایزو، به همه جامعه کمک می‌کند تااز امنیت حمل‌ونقل، دستگاه ولوازم مورد استفاد‌شان اطمینان حاصل کنند.

  انواع گواهینامه ایزو:
  ایزو 9001
  ایزو 18001
  ایزو 10001
  ایزو 10002
  ایزو 10004
  ایزو 10015
  ایزو 22000
  ایزو 27001
  OHSAS18001
  HSE
  IMS

  و...

  کاربرد هریک ازاین گواهینامه‌های معتبر ایزو، رابطور مفصل درمقاله ی" هریک ازگواهینامه های ایزو ،چه کاربردی دارند؟ " بخوانید.

  بامادرارتباط باشید...

  44826841

  {jcomments on}

 • ایزو سرت ISO

  ایزو سرتISO

  دریافت واخذ گواهینامهISO تحت نظرو مشاوره وکارشناسی ایزو سرت بهترین خاطره کاری رابرای شما بوجود خواهد آورد. مرکز مشاوره واطلاع رسانی ایزو سرت باچندین دهه تجربه دراخذ گواهینامه های بین المللیISO توانسته است محبوبیت فوق العاده زیادی درحوزه مشاوره واخذ گواهینامه هایISO داشته باشد. ایزو سرت باتوجه بهتعهد شغلیکه دارد نیاز متقاضی گواهینامهISO راسر لوحه تمام کارهایش قرار داده است. مشتری مداری شعار همیشگی ایزو سرت می‌باشد.

  دریافت گواهینامهISO بامشاوره کارشناسان ومشاوران ایزو سرت بهشما این امکان رامیدهدتا همدر مدت زمان مناسبی هم بامناسبترین قیمت اخذISO راانجام دهید. مهمتراز همه طی کردن صحیح ودرست وکامل مسیر اخذISO رابا ایزو سرت تجربه میکنید. متقاضیان اخذ گواهینامهISO می‌توانندبا توجه بهنیاز ومتناسب بافعالیتهای سازمان ومجموعه خودبا ایزو سرت ارتباط برقرار نمایند وبهصورت کاملا رایگان مشاوره کامل بگیرند وتمام استانداردهاو گواهینامه هایISO مورد نیاز سازمانشان راپرس وجو نمایند.

  مراحل اخذ استانداردISO بامرکز مشاوره واطلاع رسانی ایزو سرت بشرح زیر میباشد: انتخاب نوع استاندارد مورد نظرومورد نیاز توسط سازمان متقاضی گواهینامهISO دراین مرحله فرم درخواستISO توسط مشاور ایزو سرت برای متقاضیISO فرستاده میشود. پیشنهاد ایزو سرت بهاکثر مشتریانش اخذودریافت گواهینامهISO 9001 بانام سیستم مدیریت کیفیت می‌باشد.ISO 9001 یک استاندارد عمومی واصلی وپرکاربرد می‌باشدکه برای تمام حوزه هاباهر فعالیتی کاربرد داردواجرا میشود.درمرحله بعد ایزو سرت مشاور وکارشناس خودرابه سازمان متقاضیISO معرفی میکندو ترتیب جلسه آموزشی رابامدیران ارشد سازمان وافراد مرتبطبه پیاده سازیISO رامیدهد. انتخاب مرجع صدور گواهینامهISO مرحله مهمی برای سازمان متقاضیISO می‌باشد زیراباانتخاب مرجع صدور میتوان میزان سخت گیری والزامات مرجع رادانست وپیاده سازیوالزاماتISO راانجام داد.

   

  ایزو سرت

  AB های دولتی ورسمی هرکشوری عضو انجمن اعتبار دهندگان بین المللی بنامIAF میباشند.

   

  ایزو آموزش الزامات عمومی وآشنایی کلیباISO وآشنایی باپیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت برای پرسنل لازم وضروری میباشد. درمرحله بعدی مستندات طراحی شده رابرروی سیستم وفرآیندهای سازمان طراحی وپیاده سازی میکنیم وتوسط یک نیروی مسلط وآشنایISO ممیزی داخلی درسازمان انجام میگیرد. ممیز داخلی تمام عدم انطباقات راپیدا میکند واقدامات اصلاحی وپیشگیرانه راانجام میدهد تاوقتی کار بهمرحله ممیزی اصلیکه توسط مرجع صادر کننده انجام میشود برسد بیشتر مشکلات حل شده باشد وکارشناسISO براحتی رأیبه صدور گواهینامهISO بدهد.درتمام مراحل بالا ایزو سرت درکنار شما می‌باشد وحتی ایزو سرت باتوجه بهحس مسئولیت پذیری بالایکه دارد بعداز دریافت گواهینامهISO سازمان رایاری میکندتا بتواندISO وسیستم مدیریتی سازمان خودرا حفظ کند.

  ایزو سرت جهت اخذISO برای سازمان، شرکت، کارخانه و... وظیفه دارد متقاضیISO راراجعبه تمام مراجع صدور گواهینامهISO داخلی وبین المللی آگاه سازد. بعضی مواقع کاریک سازمان متقاضیISO گواهینامه داخلی حل میشود وبعضی مواقع سازمان متقاضی جهت ارائه خدماتشبایدحتما گواهینامه های بین المللی رااخذ نمایدواینجا استکه ایزو سرت باید حتمابا مهارت زیاد بتواندنیاز واقعی سازمان متقاضیرا تشخیص دهدوسازمان رادرجهت رسیدنبه اهدافش یاری رساند.

  مراجع صدور گواهینامهISOرادراصطلاحCB میگویند. اصولاً هرCB تحت اعتباریک مرجع اعتبار دهنده فعالیت میکند. مراجع اعتبار دهندهCB هارادراصطلاحAB میگویند.AB هابهدو دسته تقسیم میشوند. یکیAB های دولتی ورسمی، یکیAB های خصوصی وغیردولتی.

  AB های دولتی ورسمی هرکشوری عضو انجمن اعتبار دهندگان بین المللی بنامIAF میباشند.AB های خصوصی وغیردولتی عضو انجمن بین المللیIAF نمی‌باشند. پس نتیجه میگیریمهرCB یعنی مرجع ثبت وصدور گواهینامه ایکه تحت یکAB دولتیو رسمی باعضویت درانجمن بین المللیIAF باشدو گواهینامهISO صادرکند،

  گواهینامهISO بالاترین سطح اعتباررادارد وسازمانیکه این نوع گواهینامهIAF داردرا اخذ نماید توان رقابتی بالایی دربازارهای جهانی دارد. همچنین اگر گواهینامهISO صادر شده ازطرف مرجع صادر کننده گواهینامهISO تحت اعتبار یک مرجع اعتبار دهنده خصوصی باشد وعضو انجمن بین المللیIAF نباشد گواهینامه دارای سطح اعتبار پایینی می‌باشد این نوع گواهینامه اکثرا برای سازمانهای جهت شرکت درمناقصات صادر میشود.

  02144826841

   

 • رتبه ، گرید

  رتبه گرید

  رتبه ، گرید

  شرایط دریافترتبه ،؟

  مراحلاخذگرید،؟

  پایین ترینرتبه،؟

  بالاترینگرید ،رتبه ،؟

  رتبه، چیست؟تمامی شرکتها وکارخانجات برای شروع فعالیت وادامه فعالیت خود نیازبه داشتن مجوزی ازمراجع بالادستی خوددارند ،بایدبدانیم دربرخی اززمینه فعالیتها صرف داشتن شماره ملی شرکت یعنی ثبت شرکت وداشتن دفترمرکزی ،نمیتوان بسیاری ازفعالیتهای مربوط‌به زمینه فعالیت شرکت راانجام داد، همانطورکه میدانیدبرخی ازفعالیتها انجمن صنفی دارند وباید اجازه فعالیت ومجوز فعالیت کسب وکارخودرا ازآنها دریافت نمایند،مانند عکاسان ،آرایشگران ، قطعه سازان و...

  امازمانیکه یک‌فعالیت میخواهد درحدواندازه یک‌شرکت شروع به‌فعالیت نمایدباید ازسازمان یاوزارتخانه دولتی مجوزفعالیت خودراکسب نمایند.

  حال بسیاری ازشرکتها وسازمانها نمیدانند بایدازکدام مرجع بالاتری مجوزخود رادریافت نمایند ،امابرخی ازشرکتهای دیگرباتوجه به‌سابقه طولانیترو اطلاعات کاملتری که‌نسبت به‌شغل وحرفه وزمینه فعالیت خوددارند میدانند ازکدام مرجع وسازمان بایدمجوز بگیرندویااینکه اصلامجوز دریافتی باچه نامی ودرچه سطح اعتباری میباشد.

  بیشترین مجوزوبالاترین مجوزی که‌اکثر شرکتها دریافت مینمایندرتبه ،گرید،میباشد. درنظرداشته باشید باتوجه‌به رشدبالای جمعیتی ونیازجامعه به‌پیشرفت ودرراستای ارتقای سطح بالای کیفیت زندگی وایجاد شرایط زندگی بهتر،درحال حاضرشرکتهای پیمانکاری درهرحوزه ای مشغول به فعالیت هستند وغالب شرکتهای تاسیسی درایران ، پیمانکاری ، انفورماتیک ، مشاوره هستند.

  حال خودرتبهپیمانکاری ،به‌زیرمجموعه هاو گرایش های مختلفی دسته بندی میگردد، همچنینرتبه انفورماتیک ،نیزبسیارگسترده ترازرتبه پیمانکاری ،درگرایشهاو شاخه های مختلفی میباشد.

  بایدبدانیمرتبه،گرید ،درچه شرایطی‌به شرکت وسازمان ماتعلق میگیرد.

  مراحل اخذ رتبه ،مراحل اخذگرید، چه‌میباشد؟ بعضی ازمراحل دریافترتبه ،درهرموضوع فعالیتی وهرگرایشی تقریبا یکسان است ،مثل اینکه مدیرعامل مجموعه بایدتحصیلات کارشناسی داشته باشد، امااینکه آیامرتبط باشد یاخیر،دررتبه های مختلف ،متفاوت است.

  وبرخی ازشرایط ،مخصوص ،دریافت رتبه مثلارتبه پیمانکاری،یا گریدانفورماتیک،یا رتبهمشاوره میباشد. هرشرکتی برای اخذگرید ، رتبه ،بایدشرایط اخذ رتبه ، اخذگرید مربوط به زمینه فعالیت خودرابداند.

  برایاخذرتبه، چون مراحل کمی خاص وپیچیده است وهمچنین طولانی وزمانبرمیباشد، اگرشماخودتان اقدام به دریافت رتبه ، نماییدمشکلی نیست اماممکن است دربارگزاری مدارک ، اشتباهی صورت پذیردو تازمانیکه مدارک اشتباه شمادر ساجات ، موردبازرسی قرارگیرد وبه‌شما اخطار نقص پرونده داده شودو شمابخواهید مجددا مدارک راتهیه وتکمیل وآپلود نماییدو مجدد برای ساجات ،ارسال نماییدو ساجات ، پس‌از بررسیها ایرادگرفته‌یا مدارکاخذگرید، شمارا تایید نماید،پروسه زمانبرو طولانی خواهدبود.

  امامشاورهاخذرتبه ، مشاورهاخذگرید ، درمرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت باسالها فعالیت درحوزه دریافتگرید ،اخذرتبه ،درتمامی رشته هاوزمینه فعالیت ها، میتواندبه سرعت شمارابهاخذگرید ، موردنظرتان برساند.وراه رسیدن‌به گرید ، رتبه ،رابرای شما کوتاهتر وزمان آنرابا حذف فرآیندهای اضافی ، کوتاه وسرعت بخشد.

  مشتریاناخذرتبه درراستای دریافت گرید ،دراینترنت جستجوهای زیادی انجام میدهند وممکن است شمانیزبا جستجوی کلمات زیردر گوگل، به‌این صفحه هدایت شده باشید:

  اخذرتبه،اخذگرید ،دریافت رتبه،دریافت گرید،رتبه انفورماتیک،رتبه پیمانکاری ،اخذگرید انفورماتیک،اخذگریدپیمانکاری،اخذرتبه پیمانکاری،اخذرتبه انفورماتیک،رتبه مشاوره،رتبه مشاور،گریدمشاوره ،مشاوره اخذرتبه،مشاوره دریافت گرید،ساجات،ثبت نام درساجات،گریدچیست؟ ،رتبه چیست؟ ، رتبه ابنیه ، رتبه آب ، رتبه تاسیسات ، رتبه نیرو ،گرید تاسیسات وتجهیزات ، گرید ساختمان

  بامادرارتباط باشید000   44826841-021

  {jcomments on}

 • روش اخذ ایزو فوری

  روش اخذ ایزو فوری

  فرم درخواست گواهینامه ایزو ازطرف مرکز مشاوره خدمت متقاضی ارسال میشود

   

   

  روش اخذ ایزو فوری

  روش اخذ ایزو فوری یکی ازمتداولترین کلماتیکه مااز زبان مشتریان خود میشنویم کلماتی همچون فوری،زود ودر کمترین زمان میباشد.وقت،تایم،زمان کلماتی هستندکه برای پیشرفت کردن وبهبود اوضاع وانجام دادن کارهایمان بایدبه آنها نگاه وتوجه ویژه ای داشته باشیم.عصر ما عصر تکنولوژی وعصر ارتباطاتست وبا سرعت هچه تمام رو به جلو حرکت میکنند وتوقف ما واستفاده نکردن ازتایم وزمان مارابه عقب می اندازددر نتیجه نمی‌توانیم پابه پای تکنولوژی حرکت کنیم وبهبهبود شرایط کمک کنیم.مرکزما همبا کلمه زمان،تایم،وقت رابطه خوبی داردومیداندکه وقت طلاست.میداندکه برای اول شدن وبهترین شدن باید درکمترین زمان بالاترین بهره راازکار وتلاش خود داشته باشد.همانطورکه شما متقاضیان گواهینامه ایزو همبرای پیشرفت وبهبود شرایط مجموعه خودزمان برایتان بسیار اهمیت دارد.

  مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو دونوع هستند:

  ۱.مراجعیکه دولتی هستند ومرکز اعتبار دهنده آنها عضو انجمن بین المللیIAF می‌باشد.اخذ گواهینامه ایزو ازاین مراجعبه علت مستلزم بودن بهرعایت استانداردهای جهانی وطراحی، اجرا، مستندسازی وپیاده سازی این استانداردها صدور گواهینامه زمانبر می‌باشد.سطح اعتبار این نوع گواهینامه ها بسیاربالا می‌باشد.

  ۲.مراجعیکه خصوصی هستند ومرکز اعتبار دهنده آنها عضو انجمن بین المللیIAF نمیباشد.اخذ گواهینامه ایزو ازاین مراجع بهعلت سخت گیر نبودن مرجع صدور گواهینامه ومستلزم نبودنبه رعایت استانداردهای جهانی وآماده بودن مستندات انواع ایزوها صدور واخذ مدرک ایزو درکمترین زمان اتفاق میافتد.

  اکثر مراجع قدیمی صدور گواهینامه هنوز اصراربه اجرای روند قدیمی برای اخذ مدرک ایزو رادارند واخذ مدرک ایزو ازاین مراجع زمان اکبرست.اماشرکتهای جوان ونواندیش باتوجه بهاینکه دوست دارندبه روز باشند وجهت رقابت سالم بارقبای خودشان وبرای اینکه پابهپای تکنولوژی حرکت کنند باتدابیر علمیکه اندیشیده اند صدورو اخذ گواهینامه ایزو راحداقل بهیک روز رسانده اند.مرکز مشاوره ماهم همانند یک سری مراکز مشاوره دیگربا بهره گیری ازعلم ودانش تخصصی،فنی مشاوران وکارشناسان مجرب وحرفه ای درزمینه اخذ گواهینامه ایزو برای رفاه حال ورضایتمندی شما متقاضیان گواهینامه ایزو تمام مستندات اکثر استانداردهای ایزو راتهیه وتدوین کرده است وتمام این مستندات رابه صورت رایگان درفضای مجازی انتشار داده است.حتی برای کسانیکه دسترسیبه فضای مجازی ندارند مستندات گواهینامه ایزو موردنیاز مجموعه متقاضی رابهصورت سی دی ویا جزوه دراختیارمتقاضی محترم قرار داده است.

  مراحل دریافت گواهینامه ایزو صورت فوری بدین صورتستکه: اول فرم درخواست گواهینامه ایزو ازطرف مرکز مشاوره خدمت متقاضی ارسال میشود وبعد ازمشاوره گرفتن ، انتخاب نوع استاندارد وانتخاب مرجع صدور گواهینامه وتایید نامه اعلام قیمت ازطرف متقاضی گواهی ایزو انجام خواهد گرفت ودرگام بعدی سی دی مستندات ایزو دراختیار سازمان متقاضی گواهینامه ایزو قرار داده میشودودرنهایت ممیزی داخلی وساده ای انجام میشود واخذ گواهینامه ایزو بهنحو فوری انجام میشود.اخذ ایزو فوری بالاترین تقاضای شرکتها وسازمانهایی استکه میخواهند درمناقصات شرکت کنند وبرای کنار زدن رقیبان وبرنده شدن درمناقصه بهدنبال اخذ مدرک ایزو فوری سریع هستند.

  بیشتر کارفرمایان محترم مناقصات اطلاعات تخصصی ایزو یی زیادی ندارند وتفاوت بین اعتبار گواهینامه های ایزوIAF داررابا گواهینامه ایزو غیرIAF دارنمی‌دانند وهمین عدم بی اطلاعی ازقوانین ایزو باعث شده است،پیمانکاران جهت شرکت درمناقصاتبه دنبال اخذ گواهینامه ای باشندکه همبهصورت فوری وهم ارزان صادر شود.گواهینامه های آماده شده توسط مراجع خصوصی صادرکننده گواهینامه ایزو چون اعتبار دهی سطحIAF راندارند ومراحل استانداردسازی اصولی وخیلی سخت انجام نمپذیرد باقیمت ارزانی صادر میشوند وشما متقاضیان گواهینامه ایزو باید هوشیار باشیدکه بهبهانه فوری بودن گواهینامه دردام کلاهبرداران وشیادان ایزو نیافتید ومتحمل هزینه های سنگین وگزاف نشوید.

  پرکاربردترین گواهینامه هایی کهبهصورت فوری حاضر میشوند عبارتنداز:

  • گواهینامهISO ایزو ۹۰۰۱(سیستم مدیریت کیفیت)
  • گواهینامهISO ایزو ۱۴۰۰۱(سیستم مدیریت زیست محیطی)
  • گواهینامهISO ایزو ۴۵۰۰۱(سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای)این گواهینامه ورژن جدید گواهینامه ۱۸۰۰۱ می‌باشد.
  • گواهینامهHSE برای سازمان
  • گواهینامهHSE_MS
  • گواهینامهHSE برای شخص

  مرکزمااین افتخار راداردکه نیاز متقاضی راسر لوحه کارهایش قرار داده است وازاول تاپایان اخذ مدرک ایزو باصبر ومتانت درکنار شما متقاضیان گواهینامه های ایزو میماند واحساس رضایت وخرسندی رابهشما تقدیم میکند.

 • روش ثبت گواهی ایزو

  روش ثبت گواهی ایزو

  ثبت گواهی ایزو شرایط خاص و پیچیده ای ندارد و تمام شرکتها، سازمانها و مراکز صنعتی دارای دفتر مرکزی می‌توانند گواهی ایزو ثبت کنند حتی شرکتها، سازمانها و مراکز صنعتی که در حال فعالیت و کار کردن و اجرای فرآیند هستند و خط تولید آنها در حال انجام و اجرای پروژه است هم می‌توانند گواهی ایزو ثبت کنند. حجم سازمان متقاضی یعنی بزرگی و کوچکی سازمان و همچنین تعداد فرآیندهای اجرایی در سازمان و حمایت و پشتیبانی مدیریت در تمام مراحل ثبت گواهی در روند ثبت گواهی بسیار اثر گذار می‌باشند.

  روش ثبت گواهی ایزو

  در ابتدا سازمان متقاضی ثبت گواهی ایزو باید مطمئن شود استاندارد ایزو انتخاب شده متناسب با نیاز سازمان و فعالیتهای سازمان میباشد. بررسی استاندارد ایزو و شناخت اهداف سازمان، جهت استقرار یک سیستم مدیریتی ایزو و این استقرار نیازمند توسعه اهداف سازمان است. در صورت آشنا بودن شما به اصول استاندارد ایزو یک دوره آموزشی استاندارد ایزو برای تمام کارکنان سازمان برگزار میشود تا با طی نمودن دوره های آموزش ایزو تمام افراد وابسته بتوانند در اجرای فرآیندها و ملزومات ایزو مهارت لازم را داشته باشند. یک مشاور خوب و با ارزش باید بتواند ارزش فرآیندها را افزایش دهد. مشاور ایزو ماهر و کاربلد میتواند سازمان را در پیاده سازی استراتژیک کمک کند. مرحله بعد انتخاب مرجع ثبت و صدور ثبت گواهی ایزو میباشد. محبوبیت و اعتبار مرجع صادر کننده و همچنین تجربه و سوابق ممیزی اش مهم می‌باشد و ثبت گواهی ایزو توسط این مراجع بسیار کیفیت خدمات و محصولات سازمان را بالا میبرد. استقرار یک سیستم مدیریتی در سازمان، استاندارد مدیریت ایزو کاملا عمومی طراحی شده است و در تمام سازمانها و صنایع مختلف با ابعاد و اندازه های مختلف کاربرد دارد. حال با پیاده کردن سیستم مدیریتی مرحله اول ممیزی داخلی را انجام میدهیم. ممیزی داخلی توسط یک نیروی داخلی ماهر و کاربلد ایزو در مجموعه انجام میشود و سعی در جهت برطرف کردن همه نواقص می‌باشد. با برطرف شدن نواقص و انطباق سازی استاندارد ایزو با فرآیندهای اجرایی سازمان نوبت با ممیزی اصلی میرسد. با انجام ممیزی اصلی توسط کارشناس مرجع صدور ثبت گواهی ایزو و کامل بودن تمام مدارک و قوانین ثبت آگهی ایزو انجام میپذیرد.

  ثبت گواهی ایزو با مدت زمان اعتبار سه ساله تنظیم میگردد و هر سال باید مراقبتی ممیزی انجام شود زیرا نگهداری سیستم مدیریت بسیار پیچیده تر است تا ثبت گواهی ایزو. عواملی همانند آموزش ندیدن کارکنان شاغل در سازمان، عدم نامناسب سیستم مدیریت طراحی شده، عدم حمایت مدیران ارشد و حتی گاهی اوقات تعویض و تغییر کارکنان سازمان باعث میشوند سیستم مدیریتی دچار اختلال شود و گواهی ایزو ساقط اعتبارشود پس انجام ممیزی مراقبتی سالیانه بسیار مهم می‌باشد.

  گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ (سیستم مدیریت کیفیت) اصول مشترکی با سایر سیستم های مدیریتی دارد و در تمامی سازمانها قابل استفاده است. مرکز ما پیشنهاد میکند اگر اولین بار است که دنبال ثبت گواهی ایزو هستید استاندارد ایزو 9001 را پیاده سازی کنید زیرا استقرار سیستمهای مدیریتی در سازمانها باعث فرهنگ سازی میشود و تمام مراحل ثبت گواهی ایزو با بهترین نوع انجام میگیرد.

  گواهینامه های ایزو انواع مختلفی دارنداز جمله: گواهینامه ایزو کارخانه های تولیدی، گواهینامه ایزو شرکتهای پیمانکاری، گواهینامه ایزو صنایع غذایی، گواهینامه ایزو شرکتهای خدماتی، گواهینامه ایزو مراکز آموزشی، گواهینامه ایزو صنعت نفت و‌گاز، گواهینامه ایزو شرکتهای تبلیغاتی، گواهینامه ایزو شرکتهای ساختمانی، گواهینامه ایزو صنعت خودرو سازی، گواهینامه ایزو شرکتهای کامیپیوتری، گواهینامه ایزو هتل ها، گواهینامه ایزو رستورانها، گواهینامه ایزو املاک، گواهینامه ایزو صنعت کشاورزی و....

  متقاضیان ثبت گواهی ایزو باید بدانند تفاوتی نداردبه دنبال کدام گواهینامه ها و استاندارهای ایزو می‌باشید وقتی سازمان شمااز استانداردها و قوانین مشخصی بهره مند باشد و مطابق با استانداردهای بین المللی رفتار کند بزرگترین قدم را جهت تعهدش به جامعه و افراد جامعه و مشتریان و مصرف کنندگان خود برداشته است. تمام مشتریان محصولات و خدمات و تولیدات هر سازمانی اگر ثبت گواهی ایزو را در کارنامه کاری سازمانی ببینند با اطمینان کاملنری نیاز خود را تهیه و استفاده میکنند. در واقع فواید ثبت گواهی ایزو در جامعه این است پیاده سازی استانداردها در سطح کشور و حتی در سطح جهان تغییرات شگفت انگیزی در زمینه تولیدات و خدمات ایجاد میکندکه میتواندبه تمام قسمت‌های جامعه و دولت کمک کند.

  ثبت گواهی ایزو راهی است برای ایجاد کردن توسعه پایدار و مرکز.... در راستای ایجاد توسعه پایدار با بهترین مشاوران و کارشناسان در حوزه ایزو و ثبت گواهی ایزو بهترین نوع خدمات را خدمت متقاضیان گواهینامه ایزو ارائه میدهد.

 • روش ثبت و صدور گواهی نامه ایزو

  روش ثبت و صدور گواهی نامه ایزو 

  اخذ گواهی نامه ایزو در جوامع امروزی بسیار مهم می‌باشد زیرا با پیشرفت تکنولوژی و صنعت و ارتباط قوی بین تمام کشورهای جهان جهت داشتن بهترین رتبه ارائه محصولات و خدمات با کیفیت ضروری است. اگر بتوانیم کیفیت محصولات، خدمات و تولیدات را ثابت کنیم حتما جای خوبی در حوزه بین المللی خواهیم داشت. برای تجارت داشتن گواهی نامه ایزو بسیار مهم می‌باشد. داشتن گواهی نامه ایزو سندی است جهت ثابت کردن داشتن سیستم مدیریتی درست و اساسی در هر سازمانی.

  ایزو چیست؟

  ایزو حرف اختصاریInternational Organization for Standardization به معنای سازمانبین المللی استاندارد سازی یا سازمان استاندارد جهانی. ایزو تشکیل شده است ازدو سازمان فدراسیون بین المللی انجمن های استاندارد ملی و کمیته های هماهنگی استاندارد سازمان ملل متحد. اعضای ایزو یا در دولت و مؤسسات دولتی کار میکنند یا نمایندگان دولت هستند.

  مراجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو یا همانCertification body ها گواهی نامه ایزو را صادر میکنند. روش ثبت و صدور گواهی نامه ایزو باید اصولی و واقعی باشد و طراحی، اجرا و پیاده سازی اساسی و استاندارد برای مراجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو مهم می‌باشد. سازمان ها و شرکت‌هایی که دنبال ثبت و صدور گواهی نامه ایزو هستند خود رابه جامعه و تمام مشتریان و مصرف کنندگان متعهد میدانند و تلاش میکنند محصول و خدماتی را ارائه دهند منطبق با خواسته مصرف کنندگان و مشتریان. البته نکته مهم این است که این تعهد در صورتی اجرا شدنی است که تمام شرایط سازمان مطابق با استانداردهای بین المللی استاندارد باشد.

  ثبت و صدور گواهی نامه ایزو نشان دهنده بررسی همه جانبه تولیدات و محصولات بر اساس اهداف و برنامه های مشخص مجموعه را انجام میدهد. تمام خط تولید و خدمات با تعیین شاخص های مؤثر و مشخص شفاف و روشن میشود. کارهای تکراری با توجه به فرآیندهای تعریف شده و مشخص شده دیگر انجام نمی‌شوند و وقت مجموعه برای کارهای بیهوده تلف نمیشود. مسلما با کنار گذاشتن کارهای تکراری و بی هدف هزینه های تولید کم میشود. مشخص بودن وظایف و مسئولیتهای داخلی باعث میشود حس اعتماد و اطمینان در مجموعه بین کارکنان ایجاد شود. در کل با ثبت و صدور گواهی نامه ایزو سازمان تعهد خود را هم به سازمانهای مصرف کننده دیگر هم مشتریان داخلی و حتی مشتریان خارجی نشان میدهد و بالا رفتن رضایت ها باعث توسعه بیشتر اهداف و سازمان میشود و توان رقابتی سازمان بالا میرود. هیچ فرقی نمیکند شما کدام گواهی نامه ایزو را در نظر دارید ثبت کنید. وقتی سازمان شمااز تمام استانداردهای مشخص و تعریف شده سازمان بین المللی بهره مند باشد یعنی بزرگترین تعهدش را در زمینه حرفه و صنعتش و فعالیتش به جامه و مشتریان خود ارائه کرده است.

  روش ثبت صدور گواهی نامه ایزو

  مرحله اول انتخاب نوع استاندارد گواهی نامه ایزو میباشد. استاندارد انتخاب شده باید با نیاز واهداف سازمان انطباق داشته باشد. متقاضیان گواهی نامه ایزو می‌توانند با توجه و متناسب با فعالیت مجموعه خود با مشاوران و کارشناسان ایزو مرکز ما ارتباط برقرار کنند و مشاوره رایگان صفر تا صد بگیرند و پاسخ تمام سؤالات خود را از مرکز ما دریافت کنند. مرحله دوم انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو توسط متقاضیان محترم میباشد. در این مرحله کارشناسان و مشاوران مرکز مابرای شما توضیح میدهند مراجع ثبت و صدور گواهینامه دو روش دارند. ابتدابه شما می‌گویند مرجع های ثبت و صدور گواهی نامه ایزو راCB میگویند. اصولاً هرCB تحت اعتبار یک مرجع اعتبار دهنده فعالیت میکنند. مراجع اعتبار دهندهCB ها را در اصطلاحAB میگویند.AB ها نیز دو دسته هستند.AB های دولتی و رسمی وAB های خصوصی و غیر دولتی.AB های دولتی و رسمی هر کشوری عضو انجمن اعتبار دهندگان بین المللی میباشند. نام این انجمن بین المللیIAF میگویند. حال انتخاب نوع مرجع ثبت و صدور گواهینامه توسط شما متقاضیان انجام میشود . انتخاب مراجع گواهی نامهIAF دار باعث میشود گواهی نامه ایزو بالاترین سطح اعتبار را داشته باشد و اگر مراجع گواهی نامهIAF دار نباشد گواهی نامه ایزو سطح اعتبار پایین تری دارند. مرحله سوم طراحی، مستند سازی و پیاده سازی گواهی نامه ایزو میباشد. این مرحله با توجه توقعات و سخت گیری مراجع صدور گواهی نامه ایزو انجام میگیرد. داشتن همکاری همه عوامل مربوط در سازمان این مرحله را بسیار بهتر و سریع تر پیش میبرد. مرحله چهارم انجام ممیزی و ثبت و صدور گواهی نامه ایزو میباشد. ممیزی در دو مرحله انجام میشود.

  ایزو یکبار ممیزی داخلی توسط نیروی انسانی ماهر به قوانین ایزو انجام میشود و با بررسی تمام عدم انطباق ها و اصلاح آنها بار دیگر ممیزی خارجی توسط کارشناس مرجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو انجام میشود و گواهی نامه ایزو ثبت میگردد. در نهایت با ثبت گواهی نامه ایزو باید تمام شرایط نگهداری سیستم را اجرا کنیم تا گواهی نامه ایزو سازمان باطل نشود و سازمان بهترین کارائ را داشته باشد.

 • سایت ایزو

  سایت ایزو

  سایت ایزو معتبرترین سایت برای کسب اطلاعات راجب ایزو 

   

  سایت ایزو

  ایزو درتمام سایتهای داخلی وخارجی یک معناومفهومرا داردویک استاندارد بین المللی است.ISO مخففInternational Organization for Standardization بمعنای سازمان بین المللی استاندارد سازی یاسازمان جهانی استاندارد است. شما متقاضی گواهینامهISO میتوانید اطلاعات مربوطه ومراحل اخذومیزان اعتبار مراکز مشاوره، میزان اعتبار مراجع ثبت وصدور گواهینامه ومدت زمان صدور هربرند وهزینههای مربوطه وتمام اطلاعات درمورد استانداردهای مختلف ونام وکاربردهر کدامرادرسایت مشاهده نمایید.

  ISO امروزه باپیشرفت تکنولوژی ودنیای مجازی دسترسیبه کلیه اطلاعات بسیار آسان شده وشما میتوانید فقطبا نوشتن مثال کلمه ایزو یاISO یاحتیIZO ، گواهینامهSTANDARD درصفحه گوگل سرچ کنیدوتمام مطالب مندرجدر سایتISO رامشاهده نمایید. سازمانSTANDARD بین المللی نام هزاران هزارقانون ومدرک تهیه وتدوین شده درمجمع بین المللیISO رااطلاع رسانی ومنتشرکرده وهرشخص وسازمانی جهت پیشبرد اهداف وتوسعه سازمانش بدنبال اخذقوانینو استاندارد مورد نیازش میرود. مهمترین عامل پیشرفت مجموعه وزودتر محقق شدن اهدافش داشتن یک سیستم مدیریتی مدون وقانونمند می‌باشد یعنی همان دریافت استانداردها.

  استانداردهای ایزو وضع شده درسایت جنبه عمومی وجنبه خصوصی دارند یعنی یکسری گواهینامه ها موردنیازاکثر شغلها وحرفه ها می‌باشند ویکسری دیگر جنبه خصوصی دارندوبرای سازمان وفرآیند خاصی اتخاذ میشوند. گواهی ایزو ۹۰۰۱ (سیستم مدیریت کیفیت) قدیمی‌ترین ومهم ترین استاندارد سازمان بین المللی بوده وبعلت عمومی بودن وکامل بودن متن استاندارد ایزو اکثرسازمانها،شرکتها،ارگانها،کارخانه داران اولین نشانیکه دریافت می‌کنند نشان ایزو ۹۰۰۱میباشد.ISO 9001 بعنوان پیاده سازی یک سیستم مدیریتی مدون دراجرای فرآیندهاومراحل پروسه تولیداجرا میگردد. مهمترین فایده دریافت این مدرک باعث شفافیت فرآیندها وشاخصها درسازمان میشود.

  گواهینامه ایزو تمام فعالیتهای سازمانرامطابق بااهداف سازمان مورد سنجش قرار میدهدوباعث انجام ندادن کارهای تکراری وبیهوده میشود وبالطبع هزینه های جاری درمجموعه کاهش پیداخواهندکرد ونیروی پرسنل جهت بهتر شدن برای رقابت دربازارهای بین المللی صرف میشود.دو گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ (سیستم مدیریت زیست محیطی)و ایزو ۴۵۰۰۱ (سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای ) بعدازمدرک سیستم مدیریت کیفیت پرکاربرد هستندومیتوان گفت اکثرمدیران ونمایندگان داناوفعال کارخانه هاوشرکتهای بدنبال اخذ نشان استاندارد اکثرا سه مدرک راباهم دریافت میکنند. مرکزمابااخذ همزمان سه مدرک ، گواهیIMS یعنی سیستم مدیریت یکپارچه رابصورت رایگان خدمت متقاضیان تقدیم میکند.

  سایتISO معرف گواهینامه های موردنیازشرکتهای ساختمانی، صنعت خودرو سازی پیمانکاری، خدماتی، کارخانه های تولیدی، صنایع غذایی ودارویی،مراکز درمانی، صنعت خودرو سازی، صنعت نفت، گازوپتروشیمی وآزمایشگاههاو..می‌باشد. سازمان جهانیstandard برای تمام مدارک یک کدیرا تعریف کرده واین کدزبان مشترک همه صنایع جهان می‌باشد.

  مهمترین گزینه هاییکه سازمان استاندارد جهانیدر مجمع بررسی میکنند وتمام قوانین والزامات بادرنظر گرفتن اینموارد تهیه وتدوین میکنند شامل مواردزیرمی‌باشند:درهر استانداردی کیفیت مراحل تولید محصولات، خدمات واجناس رابررسی میکنند وهرساله باتوجه بنیاز مشتری وپیشرفت تکنولوژی قوانینرا موردویرایش قرار میدهند. سازمان عرضه کننده محصولاتدر تهیه این مدرک مؤثر خواهد بود‌. تمام روشهای اجرایی ودستورالعمل های هرفرآیندوفعالیتی قانون مختص خودشرا دارد.

  متقاضیان ودرخواست کننده باتوجه ومتناسببا نوع حرفه وفعالیتشان واردسایت ایزو میشوند.ISO جهت شرکت درمناقصات درخواست میگردد. مدیران آگاه وکاردانیکه جهت معرفی برندونام شرکتشان جهت موفقیت درتبلیغات بهگرفتن ایزو مبادرت می‌ورزند. مهم ترین عامل دیگر گرفتن مدرک این استکه همان مدیران آگاه وکاردان بغیرازتبلیغات، مشتری مدار هم هستندو رضایت مشتری برایشان بسیارمهم است وجهت بالا بردن سطح کیفی خدمات ومحصولات وتولیدات هم برای بدست آوردن رضایت مشتری وهمجهت رقابتدر بازارهای جهانی وتجارت بدنبال این مدرک قانونمند میآیند.

  مرکز مشاوره ایزو سرت باایجاد کردن سایتهای مختلف وگذاشتن مطالب متنوع، صحیح وکاربردی تلاش زیادی برای بالابردن آگاهی ودانش مشتریان بکاربرده است ومشاوران و‌کارشناسان مرکز میدانند موفقیت واقعی زمانی کسب خواهدشدکه رضایت مشتری بهمراه داشته باشد زیرارضایتمندی مشتری یعنی اعتماد واعتماد یعنی تقاضای زیادوپیشرفت وبروز شدن جامعه باکسب وگرفتن انواع استانداردها محقق میگردد.

 • سیستم مدیریت ایمنی حرفه‌ای ، OHSAS18001

  ohsas18001

  سیستم مدیریت ایمنی حرفه‌ای ،OHSAS18001

  سیستم مدیریت ایمنی حرفه‌ای ،OHSAS18001 ،مخفف کلماتOccupational Health And Safety می‌باشد. همانگونه که ازاسمش پیداست سیستمی است درراستای مدیریت ایمنی جهت مشاغل، بایددقت داشته‌باشیدOHSAS18001 ،سیتم ایمنی محصول/کالا/خدمات شما نمی باشد بلکه ایمنی افراد شاغل درمجموعه شمارا شامل می‌شود.

  فرضااگر شخصی بنابه نسبت شغل خود، مجبور به کار کردن در ارتفاع می‌باشد باید ازنظر ایمنی، تجهیزات لازم راداشته‌باشدو همچنین آموزشهای لازم ایمنی راگذرانده باشد. بایدبداند خطرات کار کردن درارتفاع چیست وراهها مقابله بااین خطرات نیزچه چیزهاییست.

  یااگر شخصی بادستگاهی کار می‌کندباید خطرات احتمالی ایجاد شده ازطرف دستگاه برای خودرا بشناسد وتجهیزات لازم جهت حفظ ایمنی خود رابهمراه داشته‌باشد واستفاده نماید.

  همانطورکه می‌بینید بحثOHSAS18001 ،دقیقابا افراد شاغل درسازمان مستقیما ارتباط دارد وچه بهتر که نیرویی تمام وقت ،داخل سازمان خود داشته‌باشید جهت برگزاری وتحت کنترل درآوردن آموزشهای لازم مخصوص هرشغل وفرآیند وهر شخص و همچنین تجهیزات لازم جهت انجام کارها. البته لازم به ذگر است پیاده سازیOHSAS18001 ،به تنهایی قابل اجرا است اما اخذ گواهینامهOHSAS18001 ،به تنهایی مرسوم وعرف نمی‌باشد. بلکه شمادر ابتدا می‌توانید گواهی نامهISO9001 ،رااخذ نمایید وسپس درجریان دریافت گواهی ایزو 14001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ،قرار بگیرید وهمزمان با اجرای ایزو ،موفق به کسب مدرکOHSAS18001 ،هم شوید.

  OHSAS18001 ،یک استاندارد ایزو نمی‌باشد ولی به دلیل اینکه زمان تصویب این مدل وراهنما، نتوانست آراء بالای 50 درصد اعضای کمیته سازمان جهانی ایزو راکسب نماید ونبودن استاندارد ومدل بهترازOHSAS18001 ، که بتواند رای حاضرین راکسب نماید به عنوان راهنما منتشر گردید وCBها به صورتNonAceridat وlocal می‌توانند گواهی نامهOHSAS18001 ،راصادر نمایند.

  درحال حاضرISO45001 ،جایگزینOHSAS18001 ،رای اعضای کمیته رابدست آورده است اما هنوز بهCBها ، مراکز معتبر گواهی دهنده ایزو ، صدور گواهینامهISO45001 ،ابلاغ رسمی نشده است و مراکز معتبر صادر کننده گواهی نامه ایزو همچنان درحال صدورOHSAS18001 ،هستند.

  ارتباط بین ایزو 9001 ،و ایزو 14001 ،

  زمانی که سازمان متقاضی گواهی ایزو سه استانداردISO9001 ،ISO14001 ،OHSAS18001 ، راپیاده‌سازی نماید ویا موفق به اخذ مدرک ایزو گردد، اصطلاحا می‌گویند این سازمان سیستم مدیریت یکپارچه ،IMS ،را داراست.

  توجه داشته‌باشیدIMS ، سیستم مدیریت یکپارچه ، فقط اصطلاحی برای تجمیع سه استاندارد ایزو9001 ، ایزو14001 وOHSAS18001 ،می‌باشد وبه تنهایی دارای گواهی نامهIMS ،یا مدرکIMS ،نیست. امابرخی ازCB ،های صادرکننده ایزو ،نسبت به صدور گواهی نامهIMS ،بنا به درخواست سازمان متقاضی ایزو ،اقدام می‌نمایند.

  با ما در ارتباط باشید....

  44826841

  متقاضیانOHSAS18001 ،غالبا در اینترنت اینگونه جستجومی کنند:

  سیستم مدیریت ایمنی حرفه‌ای ،OHSAS18001 ،ایمنی افراد شاغل ،پیاده سازیOHSAS18001 ،اخذ گواهینامهOHSAS18001 ،گواهی نامهISO9001 ،دریافت گواهی ایزو 14001 ،سیستم مدیریت زیست محیطی ،مدرکOHSAS18001 ،استاندارد ایزو ،CB ،گواهی نامهOHSAS18001 ،مراکز معتبر گواهی دهنده ایزو،صدور گواهینامهISO45001 ،ISO9001 ،ISO14001 ،OHSAS18001 ،سیستم مدیریت یکپارچه ،IMS ،گواهی نامهIMS ،مدرکIMS

 • شرایط اخذ مدرک ایزو ارزان

  شرایط اخذ مدرک ایزو ارزان

  ایزو ارزان امروزه پرطرفدارترین نوع مدرک ایزو است. اخذ ارزان مدرک ایزو روش جدیدی است که درهر سازمانی با هر اندازه ای و فرآیندی امکان پذیر می‌باشد. متقاضیان اخذ مدرک ایزو با کمترین قیمت باید مراقب باشند و مدرک ایزو رااز هر جایی نگیرند. بسیاری شرکتها بدلیل افزایش بهره وری و رشد دادن فرآیندهای سازمانشان در ابتدا دنبال اخذ مدرک ایزو ارزان میروند. حتی بسیاری ازسازمانها دوست دارند در بازارهای داخلی و جدید محصولات و خدماتشان را بهتر ارائه دهند مدرک ایزو ارزان را انتخاب میکنند. بسیاری شرکتها جهت شرکت در مناقصات و بالا بردن سطح کاری و کنار زدن رقبا بدنبال اخذ مدرک ایزو ارزان هستند زیرا اکثر کارفرمایان مناقصات مرجع صدور گواهینامه برایشان مهم نمیباشد و اصلا علم و آگاهی در این مورد ندارند.

  متقاضیان اخذ مدرک ایزو ارزان باید بدانند تنها میتوان در یک حالت این مدرک را دریافت نمود. این روش تنها برای سازمانهایی کاربرد داردکه مراحل پیاده سازی مستندات را نمی‌خواهند اجرا کنند. سازمانهایی که میخواهند تمام مراحل طراحی، اجرا، پیاده سازی مستندات را در مجموعه خود انجام دهند باید صفر تا صد کار پیاده سازی را انجام دهند. بهترین روش دریافت اخذ مدرک ایزو ارزان این است که یک فرد فعال و آگاه رااز سازمان خود انتخاب کنند و مرکز ما، در عرض مدت کوتاهی تمامی الزامات و قوانین مربوطه را آموزش داده و سی دی مستندات را در اختیار سازمان قرار داده و در نهایت با کمترین هزینه و درد سر مدرک ایزو را دریافت میکنید.

  فواید اخذ مدرک ایزو ارزان

  اخذ مدرک ایزو ارزان باعث کم شدن هزینه ها و صرفه جویی در سازمان میشود. رضایت مشتری را بالا میبرد و احساس اطمینان به مصرف کننده میدهد. اخذ مدرک ایزو ارزان علاوه بر معروف کردن سازمان در بازارهای داخلی سازمان را برای راهیابی در بازارهای جهانی آماده میکند. بدلیل افزایش بهره وری و روند مدرن شدن سازمانها و شرکتها و در دسترس گرفتن بازار اخذ مدرک ایزو ارزان بیشتر رونق پیدا کرد و متقاضی پیدا کرد.

  روش اخذ مدرک ایزو ارزان

  متقاضیان مدرک ایزو با مرکز ایزو سرت با ما ارتباط برقرار کرده و تقاضای درخواست مدرک ایزو مورد نظر خود را میدهند یا اینکه می‌توانند از طریق ایمیل درخواست تقاضای مدرک ایزو را برای ما ارسال کنند در هر صورت مشاوران و‌کارشناسان مجرب مرکز شما را راهنمایی میکنند. بعداز بررسی نوع درخواست و مشاوره دادن در مورد نوع گواهینامه سی دی مستندات در اختیار سازمان متقاضی قرار میگیرد یا حتی مستندات رابه صورت جزوه در اختیار شما قرار میدهند. در این مرحله انتخاب مرجع صدور گواهینامه صورت می‌گیرد تمام مراجع صادر کننده مدرک ایزو مراجع خصوصی هستند یا در اصطلاح مراجع ملی یعنی مراجعی که داخل ایران فعالیت میکنند و ساخته و پرداخته شرکتهای ایرانی هستند واز نظر نوع اعتبار در یک سطح می‌باشند و هیچ فرقی با هم نمی‌کنند. تمام مراجع خصوصی چون مراحل طراحی، اجرا، مستندسازی و پیاده سازی ایزو به صورت اصولی و قانونی را ندارند و آسان و سریع اخذ میشوند قیمت ارزانی دارند. مرحله آخر ممیزی داخلی توسط یک کارشناس ماهر در سازمان انجام میگیرد و مدرک ایزو مورد نظر سازمان شما صادر میگردد. سطح اعتبار مدرک ایزو توسط مراجع خصوصی و غیر رسمی پایین تراز سطح اعتبار مدرک ایزو توسط مراجع دولتی و رسمی وIAF دار می‌باشد. ولی ناگفته نماند مدرک ایزو توسط مراجع خصوصی درست است اعتبار کم تری دارد ولی بسیار کار راه انداز و بصرفه بوده است و اگر با آگاهی تمام بدانید توسط چه مراکز مشاوره ای اقدام به اخذ مدرک ایزو کنید بیشترین سود وبهره را برده آید.

  پر کاربردترین مدرک و استاندارد ایزو

  ایزو ۹۰۰۱یا همان سیستم مدیریت کیفیت اولین و اصلی ترین استاندارد جهانی بسیار پر کاربرد است زیرا تمام سازمانها و شرکتها با هر نوع کار و فعالیتی باید یک سیستم مدیریتی مدون و استاندارد را در مجموعه خود پیاده و اجرا کنند تا بتوانند تام فرآیندهای در حال اجرا در مجموعه شان را به خوبی انجام دهند و مشکلات و نواقص در راه فرآیند را کمتر کنند. سیستم مدیریت کیفیت یا ایزو ۹۰۰۱ باعث میشود تمامی شاخص ها و فرآیندها در سازمان مشخص و شفاف و روشن شوند و با اجرای یک سیستم مدیریت کیفیت سازمان را روبه توسعه و بهره و ی بالا ببرند. در اصطلاح ایزو ۹۰۰۱اسنانداردی است که با همه مشاغل و حرفه ها و صنعت ها مچ شده و کارگشا میشود.

 • شرایط صدور گواهینامه ایزو

  شرایط صدور گواهینامه ایزو

  شرکتهای گواهی دهنده ایزو،گواهینامه های ایزو رابرای چرخه سه ساله تنظیم میکنند.

   

   

  شرایط صدور گواهینامه ایزو

  ایزو ۹۰۰۱ آشناترین وبیشترین اسمیستکه ازاخذ گواهینامه های ایزو بهگوش وچشم شما خورده است چراکه ایزو ۹۰۰۱ یکی ازقدیمیترین واصولی ترین استانداردهای جهانی می‌باشد وبه اصطلاح مادر تمام گواهینامه های ایزو می‌باشد. ایزو ۹۰۰۱ اسم سیستم مدیریت کیفیت نامگذاری شده است.باداشتن این گواهینامه تمام فرآیندها وشاخصها درسازمان شناخته میشود وباعث میشود مدیریت بهتری برروی همه فرآیندها ایجاد شود وازانجام کارهای تکراری وغیر مفید جلوگیری میشود.

  ایزو سیستم مدیریت کیفیت باعث میشود تمام فعالیتهای سازمان مطابقبا استانداردهای جهانی شود وتوان رقابتی مجموعه وحضور درعرصه بین المللی افزایش یابد.استانداردهای ایزو هرچند سال یکبار باتوجه بهپیشرفت تکنولوژی مورد بازبینی قرار می‌گیرندو ویرایش میشوندچراکه هرچه ویرایش ها جدیدتر شوند استانداردها هم کاملترمیشوند.استانداردISO 9001 ( ایزو ۹۰۰۱ ) بهمحصول داده نمیشود بلکه مراحل تولید کالا وخدماترا مورد سنجش قرارمیدهد. ایزو ‌بهمعنی سازمان بین المللی استاندارد میباشد، سازمان بین المللی استاندارد یاهمان ایزو ازجمع شدن تعدادی مؤسسات استاندارد تشکیل شده استکه ایران همجز این مجمع می‌باشد.سازمان استاندارد جهانی ایزو درشهر ژنو سوئیس قرار دارد ووظیفه تهیه وتدوین استانداردها رادر تمامی حوزه ها وفعالیتها رادارد.

  شرایط صدور گواهینامه ایزو بدین صورتست:

  • مدیر یامدیران ارشد مجموعه متقاضی گواهینامه ایزو تصمیمبه پیاده سازی صحیح ومناسب تمام استانداردهای لازم درسازمان خودراگرفته باشد ومسئولیت این کاررا بپذیرد ونسبتبه کار تعهد داشته باشد.
  • انتخاب درست استاندارد ایزو ودرکنار آن انتخاب مشاور کاردان درجهت طراحی ،اجرا،مستند سازی وپیاده سازی صحیح ومناسب سیستم.
  • ارتباط بااهداف سازمان وبرنامه ریزی واجرای آموزش ایزو بهتمام مسئولین وکارکنان وپرسنل شاغل درمجموعه.
  • تشکیل یک کمیته راهبردی وبکارگیری مشاوره دراجرای مراحل کار.
  • انتخاب مرجع صدور گواهینامه وتدوین مستندات نسبتبه سخت گیری مرجع صدور گواهینامه شامل(خط مشی،اهداف ،نظامنامه ،تهیه مدارک و...)
  • استقرار سیستم مدیریت واجرای سیستم
  • رفع مشکلات وعدم انطباق ها باانجام ممیزی داخلیکه ازطرف نیروی انسانی مجرب وکاردان وآشنابه امور ایزو انجام میگیرد.
  • انجام ممیزی خارجی دردو مرحله
  • صدور گواهینامه ایزو ازطرف مرجع صدور گواهینامه انتخاب شده .

  نگهداری ازسیستم مدیریت پیاده شده بسیار سخت تر ازاخذ گواهینامه ایزو می‌باشد وبرای نگهداری ازسیستم نیازبه آموزشهای مکرر،انجام ممیزی داخلی واقدامات اصلاحی میباشد.سیستم مدیریتی پیاده شده گاهی اوقات بهعلت آموزش ندیدن پرسنل ومسئولین وعدم نامناسب مدیریت طراحی شده وتغییرکارکنان مجموعه درحین اجرای کار ایزو واز همه مهم تر عدم حمایت مدیریت باعث میشود ازبین برود وباعث ابطال گواهینامه ایزو شود.درانتخاب شرکت گواهی دهنده ایزو باید مراقب باشید وبهموضوعات زیر توجه کنید،اول بهمحبوبیت واعتبار شرکت گواهی دهنده درایران یاهر کشوریکه قصد دارید گواهینامه دریافت کنید نگاه کنید.دوم بهتجربه وسابقه ممیزی شرکت گواهی دهنده ایزو درزمینه محصولات یاخدمت توجه کنیم .تعداد مشتریان هم نمونه خوبی برای انتخاب شرکت گواهی دهنده ایزو میباشد.

  تمام شرکتها وسازمانهاییکه دارای دفتر مرکزی هستند یادارای پرسنل هستند ومشغولبه کار وفعالیت درمجموعه ای می‌باشند واقدامبه تولید محصول وخدمات کرده اند می‌توانند درخواست اخذ گواهینامه ایزو رابدهند.سازمانهاومجموعه هایکه متقاضی گواهینامه ایزو هستند باید بدانندکه متخصصین ایزو مراکز مشاوره نسبتبه درخواست متقاضی ومتناسببا مجموعه اقدام بهتدوین بهترین راهکارها میکنند تافرآیندهای سازمان رابهبود بخشند.این راهکارها شامل مدیریت کیفیت ،تولید محصول وخدمات بهتر،بهداشت ایمنی وشغلی ودرنهایت مشتری مداری وایجاد رضایت برای مصرف کنندگان می‌باشد.

  گرفتن گواهینامه ایزو توسط متقاضیان اخذ مدرک ایزو بهچند گروه تقسیم میشوند:

  1. متقاضیانیکه جهت تبلیغات مبادرت می‌ورزند.
  2. متقاضیانی کهجهت شرکتدر مناقصات تقاضای اخذ گواهی ایزو رادارند .
  3. جهت بالا بردن سطح کیفی خدمات وتولیدات جهت رقابت دربازارهای جهانی
  4. سازمانهاییکه تابه حال گواهینامه ایزو دریافت نکرده اند.

  شرکتهای گواهی دهنده ایزو،گواهینامه های ایزو رابرای چرخه سه ساله تنظیم میکنند ولی بهشرط تمدید سالیانه وهر ساله ممیزی های مراقبتی باید انجام شود.با توجه بهحجم زیاد امور وتخصصی بودن موضوع اخذ گواهینامه مجموعه متقاضی نیازمند شخصیست کهبه تمام الزامات استاندارد تسلط داشته باشد.مرکز ایزو سرت مجموعه ای ازمشاوران وکارشناسان مجرب وکاردانست ومیتواند شما رادر تمام مراحل اخذ ایزو ازصفر تا صدکار رابرای شما انجام دهد واحساس رضایترا بهشما متقاضیان محترم هدیه کند.

 • گواهینامه IMS، سیستم مدیریت یکپارچه

  ims

  گواهینامهIMS، سیستم مدیریت یکپارچه

  گواهینامهIMS، زمانی که مجموعه ای موفق به اخذ استاندارد های مدیریتیISO، اخذ گواهینامهISO9001 سیستم مدیریت کیفیت، دریافت گواهیISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و اخذ گواهیOHSAS18001 سیستم مدیریت ایمنی حرفه ای(شغلی) شود، می توان اعلام نمود آن مجموعه موفق به پیاده سازی سیستم مدیریت یک پارچهIMS ،شده است.

  IMS ،به تنهایی دارای گواهینامه نمی باشد وفقط به عنوان یک اصطلاح رایج مرسوم شده است ولی برخی متقاضیان اصراربه دریافت مدرکIMS ،دارند وعلاوه بر مدرک ایزو 9001، اخذ گواهی ایزو 14001، گواهیOHSAS18001، تقاضای صدور مدرکIMS ،رادارند.

  وظیفه مرکز ما، اطلاع رسانی صحیح وکامل می باشد ورشدو آگاهی مشتریان وبالا رفتن سطح اطلاعات جامعه درحد توان ایزو سرت، جز اهداف وخط مشی مرکز ومجموعه ایزو سرت می باشد.

  مشتریان دریافت مدرک ایزو، متقاضیان و کارفرمایان محترم باید بدانندکه دریافت گواهیIMS و صدور گواهینامهIMS ،مرسوم نیست و مجبور کردن پیمانکاران زیرمجموعه خود به داشتن مدرکIMS ،به تنهایی فقط پیشروی به سمت وسوی مدرک گرایی درجامعه می باشد زیرازمانیکه سازمان وشرکتی موفق به دریافت مدرک ایزوISO9001،ISO14001،OHSAS18001 شود در واقع همان سیستم مدیریت یکپارچه ،راداردو پیاده سازی کرده است وداشتن گواهی ایزوISO9001،ISO14001،OHSAS18001 به همان معنای داشتنIMS می باشدو نیازی به اخذ مدرکIMS ،نیست.

  مرکز ایزوسرت ،با سابقه طولانی درزمینه پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچهIMS ،و اخذ گواهی نامه ایزو ،دراین زمینه امکان اخذ سریع ایزو، دریافت کمترین قیمت ایزو با سرعت بالاتر درخدمت مشتریان محترم می باشد.

  اخذ گواهی ایزو معتبر، دریافت مدرکIMS معتبر، با توجه سابقه طولانی مرکز ایزوسرت در این خصوص مشتریان محترم به راحتی می توانند گواهی ایزو معتبر ،رادریافت نمایند.

  اگر مراجع معتبر صدور گواهینامه ایزو ،رامی خواهید شناسایی کنید حتما بامشاوران ایزو سرت تماس بگیرید. ایزو سرت ،به راحتی وبا کمال میل پذیرای متقاضیان محترم دریافت مدرک ایزو ،و صدور مدرک ایزو ،می باشد. تماس با مرکز ایزو سرت واستفاده از تجربیات و دانش مشاوران ایزو سرت کاملا رایگان می باشد.

  تلفن تماس : 44826841

  اغلب متقاضیان گواهینامه ایزو ، درجستجوهای اینترنتی خود بااین کلمات جستجو راانجام میدهند:

  اخذ ایزو ،isoچیست؟ ، ایزومعتبر ،iso معتبر ،صدور گواهینامه ایزو معتبر ، دریافت گواهی ایزو ، مدرک معتبرiso ،اخذ ایزو سریع ، قیمتiso، هزینه صدور گواهینامه ایزو ، مراحل صدور گواهینامه ایزو ، مراجع معتبر صدور گواهینامه ایزو ، مراکز معتبر گواهی ایزو ، مراکز معتبر ارائه دهنده ایزو در ایران ،cbهای معتبر در ایران ، ایزو از کجا بگیریم ،iso
 • گواهینامه ایزو

  گواهینامهایزو :

  گواهینامه ایزو ،همانطورکه ازعنوان پاراگراف نیزمشخص میباشد گواهی نامهiso ،گواهی نامه استاندارد جهانی میباشدکه البته درستش رابه اینصورت بایدگفت گواهینامهiso ،یکی ازده ها گواهینامه استاندارد جهانی میباشدبطوری گواهینامه ایزو ،یکی اززیرشاخه وزیرگروه های گواهینامه های استاندارد جهانی بحساب میایدپس گواهینامه ایزو ،نیز گواهینامه ،جهانی ومطابق بااستانداردجهانی وروزدنیاواروپامیباشدکه دراین مقاله گواهینامه ایزو ،میخواهیم به همین سوالات وپرسشهای شماعزیزان گرامی درخواست کننده گواهینامه ایزو ،رسیدگی کرده وابهامات شمارادرمسئله اخذ گواهینامه ایزو ،ویا شیوه کسب گواهینامه ایزو ،همچنین مطالب مفیدی مرتبط با گواهینامهiso ،برطرف کرده وشمارادر اخذ گواهینامهiso ،تامرحله اخرراهنمایی خواهیم کردوشمامراجعه کننده ومتقاضی گواهینامهiso ،رادرخصوص گواهینامهiso ،راهنمایی خواهیم کردهمانطورکه درسطرهای بالاتربه شماتوضیح داده شد

  گواهینامه ایزو :گواهینامه ایزو :البته بنده ترجیح دادم تاشمادوست بزرگوارمتقاضی گواهینامه ایزو ،باسوالات وپرسشهای تکراری متداول وپرکاربرددیگرکاربران متقاضی گواهی نامهiso ،راخوانده وبانحوه پرسشهای انهامواجه شوید.شیوه پرسوجورادردیگرافراددرخواست کننده گواهینامهiso ،مشاهده کرده واشناشویدبااین سوالات درحیطه وزمینه های کسب گواهینامه ایزو : روش کسب گواهی ایزو ، گواهینامهISO ، گواهیiso فوری ،ویا گواهینامه ایزو باقیمت مناسب ، هزینه گرفتنISO ، امتیازiso ، نمونه مدرکiso ، گواهینامه ایزو چیست ، امتیاز ایزو درچه زمینه هایی استفاده میشود ، کسب ایزو فوری ، روش تهییه گواهینامهiso ، اخذ گواهینامه ایزو رایگان ، گواهی ایزو رایگان ، ایزو مجانی ،اینهابیشترپرسشهایی میباشدکه راجب گواهینامه ایزو ،بیشترتکرارمیشودوپرطرفداردرحیطه گواهینامه ایزو ،میباشدپس اشناشویدوبدانیدکه رقبایتان اینگونه سوالات راراجب گواهینامهiso ،مطرح میکنند

  روش کسب گواهینامهiso :برای پاسخ دادن به چگونگی راه و روش کسب گواهینامهISO ،جوابهای بسیاری میشودارائه کردانهم به این علت میشودپاسخ زیادی دادکه روش کسب گواهینامه ایزو ،یاحتی گواهینامه های استاندارد جهانی دیگری مانند:" گواهینامهCE ، گواهینامهHSE ،گواهی نامهiso ،و مدرک اموزشیHSE "به چندین روش ممکن میباشدکه اولین روش ممکن بصورتی میباشدکه شمامتقاضی گواهینامهiso ،عزیزو گرامی میتوانیدازطریق سرچ وجست وجوکردن گواهی ایزو ،درسایت جهانی گوگل ویامیشودبروشهای مختلف ومتعدددیگری بمانند: نمونه مدرک ایزو ،یا گواهینامهiso ، امتیاز ایزو ،ویابکلمات مختلف ومتعدددیگرنامهای گواهینامهiso ،ب سایتهاییکه نمونه گواهی نامهiso ،راارائه میدهندودرزمینه گواهینامه ایزو ،فعالیت دارندویااز گواهینامه ایزو ،اطلاعاتی دارندوبمطلبی راجع ب گواهینامهiso ،انگاه به گواهینامه ایزو ،دسترسی پیداخواهیدکرددران زمان شمامتقاضی گواهینامهiso ،عزیزوگرامی بازیرکی ودقت فراوان خودتان باید سایت معتبر صادر کننده گواهی نامه ایزو ،راطبق نظروخواست خودتان وشرکتیکع مورداطمینان خودهست راپیداکرده وانتخاب کنید وداخل سایت همان شرکت شویدوباشماره تماس وراه های ارتباطی باشرکتشانکه مسلمادرسایتشان بطورمشخص موجودمیباشدتماس حاصل خواهیدکردو گواهینامه ،حال دراینجابرای مثال گواهینامهiso ،موردنظرخودراکه انرابرای شرکت ویاکارخانه ومجموعه تان نیازداریدرابازمینه وحیطه شغلیکه دران عرصه فعالیت شرکتتان انجام میشودراب کارشناس گواهی نامهiso ،ویا مشاوره گواهینامهISO ، شرکت صادر کننده گواهینامهISO ،ویاشرکت ارائه دهنده گواهینامه ایزو ،خواهیدگفت ومشاوره گواهینامه ایزو ،شرکت صادر کننده گواهینامه ایزو ،به شرکت کارخانه ومجموعه متقاضی گواهینامهiso ،شمابطورکامل اطلاعات گواهینامه ،موردنظرتان راکه همان گواهینامه ایزو ،میباشددراینجاراخواهدگفت وباتوجه ب زمینه وحیطه فعالیت شرکت کارخانه مجموعه تان حتی مناسبترین نوع گواهینامه ،ای راکه شرکت کارخانه ویامجموعه شمابایدانراداشته باشیدرانیزبشماخواهدگفت وشمامتقاضی گواهی نامهiso ،عزیزگرانی وبزرگوارهرسوال وپرسش دیگری داشته باشیدوبرایتان پیش خواهدامدراپرسیده وپاسختان رامیگیریدومشاوره گواهینامه ایزو ،یا کارشناس گواهینامهiso ،شرکت موردنظربشماباتوجه به مدل وشرکت صادرکننه مبدا گواهینامه ،ایکه انتخاب کرده ایدهزینه هاوانواع قیمت گذاریهارابرای گواهینامهiso ،وسایر گواهینامه استاندارد جهانی توضیج خواهددادوبرایتان شفاف میگویندوکارهای مربوطب گواهینامه ایزو ،تان راتااخروبصورت مشاوره ای باشماانجام میدهندوحواس وتوجهشان به شرکت شماومجموعه تان بطورهمیشگی میباشد

  روشهای کسب کردن گواهینامه ایزو :روش دوم برای کسب کردن گواهینامه ایزو ،این میتواندباشدکه ازروی همان شماره های ثبت شده برروی مجلات وتراکتهاوروزنامه شماره شرکتهای صادر کننده ایزو ،ایراکه میخواهیدبرداشته وباانهاتماس حاصل خواهیدکردوسوالاتتان ودرخواستتان درخصوص گواهینامه ،موردنظرتان همان گواهینامه ایزو ،رابمانندهمان روش اولیکه ب کارشناسان گواهینامهiso ،ومشاوره گواهینامهISO ،همان شرکت صادر کننده معتبر ایزو ،میفرماییدوبرطبق نظرشماوهمان گواهینامه ،کارهای گواهینامه ایزو ،یتانراپیگیری خواهندکرد

  گواهی نامهiso در کوتاه ترین زمان ممکن : گواهینامه ایزو درزمان کوتاه ،وپاسخش دررابطه باسوال گواهینامهISO ،راایامیشوددرسریعترین زمان ،بدست اوردویانه میشوداین شماهنگامیکه بشرکت صادر کننده گواهینامه ایزو ،درخواست گواهینامه خودراطرح میکنیدونوع گواهینامه ،ای راکه میخواهیدهمان گواهینامه ایزو ،رامیگویید شرکت صادر کننده گواهینامهiso ،ازهمان دقیقه شروع میکندبه انجام دادن کارهای مربوطب گواهینامه ایزو ،شماوبه صادر کننده های مرجع گواهینامه ،هادرخواست میدهندبرای مثال گواهینامهiso ،راتقاضاخواهندکردوازانجاییکه شرکتهای مبداصادر کننده گواهینامهISO ،کشورهای متفاوت ازیکدیگرودرشهرهاوممکن هست ازکشورهای متفاوت باشندزمانهای تحویل گواهینامه هابرای هرشرکت مبدابایکدیگرمتفاوت میباشدویکسان نیستند ولی اگرشمابه شرکت صادر کننده گواهینامه ایزو ،ایکه گواهینامه ،خودراازان شرکت درخواست کرده ایدبگوییدکه در کسب گواهینامه ایزو ،خودعجله داریدومیخواهیدسریعتر گواهینامه تان دردستتان باشدبه شرکت صادر کننده گواهینامهiso ،بگوییدبشمادراین زمینه کمک خواهندکردومراحل اداری اخذ گواهینامه ،راباسرعت بیشترپیگیری خواهندکردو گواهینامه ایزو ،شماراسریع بدستتان میرسانند

 • مدارک اخذ گواهی نامه ایزو

  مدارک اخذ گواهی نامه ایزو

  متقاضیان اخذ گواهی نامه ایزو با سؤالاتی تحت عناوینی همچون مدارک لازم جهت اخذ گواهی نامه ایزو چیست ؟ چه مدارکی جهت اخذ گواهی نامه ایزو باید ارائه دهیم؟ آیا مدارک اخذ گواهی نامه ایزو لازم و ضروری است؟ منظورازمدارک لازم جهت اخذ گواهی نامه ایزو چیست؟ مدارک اخذ گواهی نامه ایزو رااز کجا باید تهیه کنیم؟ آیا جهت اخذ گواهی نامه ایزو به مدارک و اسناد احتیاج داریم؟ مدارک لازم جهت اخذ گواهی نامه ایزو کدامند؟ با مرکز مشاوره... تماس برقرار میکنند و در پی فراهم کردن مدارک جهت اخذ گواهی نامه ایزو می‌باشند. لازم است شما متقاضیان اخذ گواهی نامه ایزو بدانید طی کردن تمام مراحل اخذ گواهی نامه ایزو همان مدارک اخذ گواهی نامه ایزو حساب میشوند و منظور داشتن فرم یا سند یا فتوکپی شناسنامه و کارت ملی نمیباشد. وقتی سازمان متقاضی گواهی نامه ایزو الزامات مورد نیاز سازمانش را بررسی می‌کند و اقدام به مستندسازی الزامات میکند و روش های اجرایی لازم را پیاده سازی میکند و تمام مستندات و سوابق را آماده و مهیا میکند یعنی مدارک لازم جهت اخذ گواهی نامه ایزو را آماده کرده است. پیاده سازی صحیح الزامات ایزو باعث اخذ مدرک گواهی نامه ایزو میشود. البته این مدارک را سازمانهایی باید آماده کنندکه ازمراجع ثبت و صدور گواهی نامه بین المللی یاCB های بین المللی و رسمی درخواست ایزو داده اند. مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهی نامه ایزو توسط مراجع خصوصی یاCB های خصوصی و غیردولتی فقط پر کردن فرم درخواست گواهی نامه ایزو میباشد زیرا این مراجع سخت گیری مراجع بین‌المللی و رسمی را ندارند.

  اخذ گواهی نامه ایزو امروزه کار سخت و دشواری نمیباشد و با پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات و عصرIT و بالا رفتن سطح دانش فنی مشاوران و کارشناسان ایزو ، باعث شده است متقاضیان گواهی نامه ایزو بدون دغدغه و استرس بدنبال اخذ گواهی نامه ایزو بروند. شما متقاضیان گواهی نامه ایزو میتوانید با تهیه صورت جلسه ای در مورد استراتژی و عملکردهای سازمان و فرمی جهت نام بردن اهداف سازمان و انطباقات سازمان با استاندارد های ایزو تهیه فرمایید و آماده شدن این فرم ها و اجرا و پیاده سازی فرآیندهای لازم یعنی مدارک لازم جهت اخذ گواهی نامه ایزو را بدست آورده آید.

  گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱ یعنی سیستم مدیریت کیفیت ، استانداردی است که میتواند سیستم مدیریتی تمام حرفه ها و مشاغل و صنایع را پوشش دهد و سیستم مدیریتی مدونی را در فضای سازمان پیاده کند و اخذ گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱ را بسیار افزایش دهد. بطوری که ایزو ۹۰۰۱ بعنوان مادر تمام گواهی نامه های ایزو شناخته میشود. گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱ باعث شفافیت فرآیندها و شاخص ها در سازمان میشود. همچنین تمام فعالیتهای سازمان را مطابق با اهداف سازمان بررسی میکند و از دوباره کاری ها و چندباره کاری‌هاکه انرژی و وقت سازمان را میگیرد جلوگیری میکند و همین امر باعث کاهش یافتن هزینه های تولید میشود. اخذ گواهی نامه ایزو توان رقابتی سازمان را جهت داشتن تجارت بالا میبرد. لذا توصیه مرکز ایزو سرت به شما متقاضیان اخذ گواهی نامه ایزو این است که در مرحله اول گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱ را اخذ کنید و بعد با توجه به نیاز سازمان و فرآیندهای تخصصی گواهی نامه های ایزو دیگر را اخذ فرمایید.

  اخذ گواهی نامه ایزو برای تمام سازمانهایی که دارای دفتر مرکزی هستند یا در حال کار و فعالیت در مجموعه خود می‌باشند و اقدام به تولید خدمت یا محصولی میکنند شدنی و ممکن است و جای نگرانی ندارد. اما باید سازمانهای متقاضی اخذ گواهی نامه ایزو بدانند آیا متخصصین و کارشناسان ایزو توانسته اند اقدام به تدوین بهترین راهکارهای اجرایی برای بهبود فرآیندها ی سازمان کرده اند؟ مدیران ارشد سازمانها بهتر است برای پیشبرد اهداف سازمان این موارد را بدانند تا با آگاهی بیشتر پروژه اخذ گواهی نامه ایزو را دنبال و بررسی کنند. این راهکارها عبارتنداز: پیاده سازی درست و صحیح سیستم مدیریت کیفیت، تولید محصولات بهتر و با کیفیت تر، ایجاد بهداشت شغلی و ایمنی کارکنان و شاغلان ستزمان و در نهایت رضایت مشتری و مصرف کننده.

  مدازک اخذ گواهی نامه ایزو اول انتخاب درست نوع استاندارد ایزو مورد نیاز سازمان می‌باشد. دوم انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو می‌باشد و طبق انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو بقیه مراحل من جمله طراحی، مستندسازی و اجرای مستندات و پیاده سازی مستندات مدارک دیگر جهت اخذ گواهی نامه ایزو آماده میشود. سوم انجام ممیزی ها می‌باشد و آخرین مدرک لازم جهت اخذ گواهی نامه ایزو است که با انجام این مرحله و منطبق بودن تمام الزامات با استاندارد ایزو باعث اخذ گواهی نامه ایزو میگردد.

 • مراحل اخذ ایزو ارزان

  مراحل اخذ ایزو ارزان

  اخذ گواهینامه ایزو ارزان عنوان تبلیغاتی تعداد زیادی شرکتها میباشد

   

   

  مراحل اخذ ایزو ارزان

  ارزان ،ارزانی دوست داشتنی‌ترین کلمه ایستکه برای همه انسانهای جهان جلب نظر میکند.بامشاهده کلمه ارزان وارزان سرادرسردرمغازه هوفروشگاهها با میل اشتیاق فراوان وارد این مراکز می‌شویم و احساس خوب ورضایت بخشی رااز خرید داریم.حال کلمه ارزان هم امروزه دربحث گرفتن گواهینامه های ایزو بسیار جلب توجه میکند وبازار داغی دارد.اکثرمتقاضیان گواهینامه های ایزو دوست دارند باکمترین قیمتبه گواهینامه مورد نظرشان دست پیدا کنند.مرکز مشاوره ایزو سرت امر اخذ گواهینامه ایزو بهصورت ارزان رابرای شما فراهم کرده است وبا تعداد زیادی مراجع خصوصی صدور گواهینامه ایزو درارتباط استکه ازطریق آنها برای شما گواهی ایزوارزان صادر میکند.

  گواهینامه ایزو ارزان ازآنجایی باب شدکه شرکتها وسازمانها جهت شرکت درمناقصات اقدام کردند وکارفرما جهت شرکت درمناقصات ازآنها گواهینامه ایزو درخواست کرد.ازآنجاییکه اکثر کارفرمایان مناقصات آگاهی لازم ازمراجع صدور گواهینامه وسطح اعتبار گواهینامه ها ندارند پیمانکاران بهدنبال گواهینامه های ارزان هستند ونوع مرجع صادر کننده واعتبار گواهی زیاد برایشان اهمیت ندارد.بههمین خاطر مراکز مشاوره ازجمله مرکز مشاوره ما تدابیری اندیشیدند وباعلم وآگاهی واستفاده ازتجارب،مستندات انواع گواهینامه های ایزو راتهیه کردند واین مستنداترا کهشامل طراحی،اجراومستندسازی تمام فرآیندها وپیاده سازی انواع سیستمهای مدیریتی می‌باشدرا بهصورت رایگان درفضای مجازی نشر داده است ونشر مستندات بهصورت رایگان باعث شدست شرکتهای متقاضی ضمن پرداخت نکردن مبلغی بابت انجام مستندات زمان زیادی همصرف مستندسازی نکننددر نتیجه گواهینامه ایزو برای متقاضیان محترم ارزان تمام میشود.

  مراحل اخذ ایزو ارزان

  1. انتخاب نوع استاندارد مورد نظر
  2. انتخاب مرجع ثبت وصدور گواهینامه ایزو
  3. استفاده ومطالعه مستندات آمادهکه ازطرف مرکز مشاوره دراختیار شما متقاضیان قرار میگیرد( این مستندات همدر فضای مجازی قرار دارندهم بهصورت سی دی دراختیار شما مشتریان ایزو ارزان قرار میگیرد).
  4. انجام ممیزی داخلی توسط یک نیروی انسانی کاردان وآشنا بهالزامات ایزو
  5. صدور گواهینامه ایزو

  درگذشته بهدلیل اینکه گواهینامه ایزو کمتر شناخته میشدواطلاعات زیادی گواهینامه های ایزو دراختیار متقاضیان نبودواز طرف دیگر مشاوران ایزو تعدادشان بسیارکم بودودر حوزه اخذ گواهینامه اطلاع رسانی بهوسعت دنیای امروز نبود زمان زیادی صرف طراحی ،مشاوره ،مستندسازی وپیاده سازی میشد ومدت زمان زیادی طول می‌کشیدتا گواهینامه ایزو صادر گردد وطبیعتاً اخذ گواهینامه ایزوISO بصورت گران تمام میشد.امروزه بهدلیل آماده بودن مستندات تمامی گواهینامه های مورد نیاز شرکتها وسازمانها ودردسترس بودن آن برای همگان مدت زمان اخذ ایزو کوتاه شده است ودر نتیجه اخذ گواهینامه ایزو بهعلت طی نکردن مراحل پیچیده ارزان تمام میشود.

  اخذ گواهینامه ایزو ارزان عنوان تبلیغاتی تعداد زیادی شرکتها میباشدازشما متقاضیان محترم گواهینامه ایزو درخواست میشودازشرکت‌هاییکه شناخته شده ودارای اعتبار هستند گواهینامه اخذ نمایید مرکز ماعضو کمیته رسمی تدوین استاندارد می‌باشد وشما بااستعلام اسم شرکتما بااعتماد کامل میتوانیدبه گواهینامه ایزو موردنیاز خوددست پیدا کنید.

  دریافت گواهینامه ایزو ارزان برای مجموعه متقاضی فوایدی داردازجمله

  • صرفه جویی وکم شدن هزینه های مجموعه
  • ایجاد رضایت برای مشتریان
  • معرفی نام وبرند مجموعه دربازارهای داخلی
  • آماده شدن برای ورود بهبازارهای جهانی
  • برنده شدن درمناقصات وکنار زدن رقبا

  یکی ازپر کاربردترین گواهینامه های ایزو کهاکثر متقاضیان گواهینامه ایزو ارزان بهدنبال اخذ آن هستند ایزو ۹۰۰۱ میباشد بهنام گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت.اخذ این گواهینامه باعث ایجاد یک سیستم مدیریتی مدون دراجرای تمام فرآیندهای درحال اجرا درمجموعه میشود ویک نظم وچیدمان خاصی بههمه بخشهای مجموعه وکارکنانمجموعهمیدهد.همچنین باعث میشود تمام فرآیندها وشاخصها درمجموعه مشخص شوندوافزایش توان رقابتی مجموعه متقاضیرا بالا میبرد.گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ بهنام سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۴۵۰۰۱ بهنام سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای برای اکثر متقاضیان گواهینامه ایزو بههمراه گواهی ایزو ۹۰۰۱ نیاز میشود وصادر میگردد.هرگاه مجموعه ای این سه گواهینامه راهمزمان باهم اخذ نمایدبه یک سیستم مدیریت یکپارچه ای دست پیدا کرده استکه نام این سیستم مدیریتی یکپارچهIMS نام دارد.مرکز مشاوره ایزو سرت گواهینامهIMS رابهصورت رایگان دراختیار شما متقاضیان گواهینامه ایزو قرار میدهد.

 • مراحل اخذ مدرک ایزو

  مراحل اخذ مدرک ایزو

  اخذ مدرک ایزو برای هر سازمان ومجموعه متقاضی گواهینامه ایزو دارای شرایط خاص وویژه ای نمیباشد

   

  مراحل اخذ مدرک ایزو

  کلمه ایزو وداشتن مدرکیا گواهینامه ایزو درکشورهای پیشرفته ومدرن کلمه ای آشنا وحیاتی است.کشور ایران همدر این چند سال اخیر مخصوصا بهخاطر وجود تحریمها ونبودن یکسری قطعات لازم وضروری سعی کردتا جاییکه میتواند برروی پاهای خودبایستد ونگذارد اقتصاد مملکتش بخوابد هرچندکه مسیری سخت ودشوار راباید طی کندتا بتواند صنعت خودرا بهپای کشورهای توسعه یافته برساند.بااندکی تأمل درمیابیمکه بهترین کار ومهم ترین کار برای تولید وخدمات بهتراز طرف صنعتگران این مرزوبوم رعایت نکات وقوانین وپیاده سازی استانداردهای جهانی درحرفه ها ومشاغلمان می‌باشد.

  اخذ مدرک ایزو برای هر سازمان ومجموعه متقاضی گواهینامه ایزو دارای شرایط خاص وویژه ای نمیباشد ولی برای هرسازمانی بااندازه وحجم مختلف مراحل مختلفی دارد.تمام سازمانهاییکه دارای یک دفتر مرکزی باشد یااینکه درمجموعه خود درحال انجام کاروفعالیت وتولید باشد میتواندبه دنبال اخذ مدرک ایزو برود.انجام تمام مراحل اخذ مدرک ایزو هم ازسوی سازمان متقاضی هم ازطرف مرکز مشاوره انجام می‌پذیرد وبههمکاری دومرکز احتیاج دارد تاسازمان متقاضی بتواند دربهترین حالت گواهینامه ایزو رادریافت کند.

  مراحل اخذ مدرک ایزو بهشرح زیر میباشد:

  1. ارتباط برقرار کردنبا بامرکز مشاوره وبیان کردن نیاز وخواسته متقاضی گواهینامه ایزو باتوجه بهنوع فعالیتش.
  2. فرستادن فرم درخواست توسط مرکز مشاوره برای سازمان متقاضی وتکمیل فرم درخواست توسط متقاضی محترم ایزو.
  3. بعد ازانتخاب گواهینامه ایزو وگرفتن مشاوره ازطرف کارشناسان مرکز مشاوره نامه اعلام قیمترا برای سازمان یاشخص متقاضی ایزو ارسال میکنیم وعقد قرارداد بین مرکز مشاوره وسازمان متقاضی گواهینامه ایزو صورت میپذیرد.
  4. مرکز مشاوره ایزو یک کارشناسرا جهت برگزاری جلسه بامدیر یامدیران ارشد مجموعه متقاضی معرفی میکند وکارشناس تمام آگاهیهای لازم رااز نحوه عملکرد وضرورت داشتن ایزو ومراحل کاررا اطلاع رسانی میکند.
  5. انتخاب یک مرجع ثبت وصدور گواهینامه ایزو
  6. طراحی الزامات ومستندات سیستم مدیریت کیفیت وتهیه وتدوین راهکارهای اجرایی انجام میپذیرد وبرای تمام کلیه اشخاص مربوطبه سازمان برای اخذ مدرک ایزو تعیین مسئولیت میشود.
  7. آموزش الزامات عمومی وآشنایی کلیبا ایزو وسیستم مدیریت کیفیتبه کلیه پرسنل مربوط بهسازمان.
  8. پیاده سازی سیستم والزامات ایزو توسط کلیه واحد‌های مربوطبه سازمان.
  9. یک پیش ممیزی برای سازمان جهت بررسی ومیزان آمادگی سازمان متقاضی گواهی ایزوISO توسط یکی ازنیروهای کارآمد وآگاهبه ایزو درمجموعه انجام میشود.
  10. بستن قرارداد بامرجع ثبت وصدور گواهینامه وتعیین روز ممیزی توسط مرجع.
  11. انجام ممیزی اصلیبه صورت دو مرحله ای توسط کارشناس مرجع ثبت وصدور گواهینامهISO
  12. مطابقت داشتن کامل تمام فرآیندهای مجموعه باالزامات وقوانین گواهینامه ایزو منجربه صدور گواهینامه میشود.
  13. نگهداری ازسیستم مدیریتی پیاده شده

  شرکتها،سازمانها،کارخانه ها وتمام ارگان‌هاییکه میخواهند گواهینامه ایزو دریافت کنند می‌توانند تمام اموربه اخذ ایزوISO وسیستمهای پیاده سازی راخود انجام دهندکه البته برای انجام این کار نیازمند شخصی مسلطبه قوانین والزامات ایزو هستند ولی اگربههر دلیلی نتوانستند امور مربوط اخذ مدرک ایزوISO را انجام دهند می‌توانند کاررابه مشاور واگذار کنند.شرکتهاییکه بدون توجه وبدون اطمینان ازپیاده سازی گواهینامه صادر میکنند موجب کاهش عملکرد کشور میشوند.شرایط گرفتن ایزو اینستکه مستندات وروشهای اجرایی اصولی باید پیاده شود.شرایط داشتن ایزو تنها گرفتن گواهینامه نیست وداشتن گواهینامه منجربه تغییر وتحول وبهبود نمیشود وپایبند بودنبه اصول ایزو منجربه تغییروتحول وبهبود میشودوشرایط گرفتن مدرک ایزو ،استقرار سیستم استاندارد تاحدتوان شرکتها می‌باشد.

  برای اخذ مدرک ایزو بایدبه موارد زیرتوجه داشت:

  1. تعداد نفرات وپرسنل وکارگران شاغل درمجموعه
  2. تعداد فرآیندهای درحال اجرا درمجموعه
  3. تلاش وکوشش مدیریت مجموعه برای پیاده سازی ایزو
  4. آیا قبلاً گواهینامه ایزو دریافت کرده است یاکه نه برای اولین بارستکه مجموعه تقاضای گواهینامه ایزو دارد.

  متقاضیان محترم اخذ مدرک ایزو می‌توانند ازدومرکزCertification body وAccreditation body گواهینامه مورد نظرشانرا ریجستری کنند واستعلام بگیرند تااز اعتبار گواهینامه خود مطمئن شوند.

 • ایران ، تهران ، میدان صادقیه
 • ۰۲۱-۴۴۸۲۶۸۴۱
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گالری تصاویر

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا

از ایزوسرت در گوگل حمایت کنیم.