بنر1920

اخذمدرک ایزو

 • اخذگواهینامهiso9001

   

  اخذگواهینامهiso9001

  اخذگواهینامهiso9001، بسیاری ازمدیران، سازمانها، صنایع کسب وکار برای بدست اوردن گواهینامهiso9001، سئوالاتی درذهنشان ایجاد میشود مانند:

  چگونه گواهینامهiso9001، رادریافت کنیم؟،

  چگونه گواهینامهiso9001، رااخذکنیم؟

  چه دلایلی برای اخذوپیاده سازیiso9001مهم است؟

  هرسازمانی، جداازنوع کارش،چه خدماتی وچه تولیدی باشدمیتواندiso9001، رادریافت کند.iso9001، الزامات خاص خودرادارد وعلاوه برثبات سعی دران است کروند بهبود راداشته باشد. اخذگواهینامهiso9001، برسمیت شناختن سیستم مدیریت کیفیت شمادرسطح جهانی میباشد. اخذگواهینامهiso9001، ازشرکت گواهی دهنده معتبر، انطباق سیستم مدیریت شمابا استاندارد بین المللیiso9001، تعهدشما بشیوه ی مرتبط باصنعت، افزایش رضایتمندی مشتریان وفرصتهای تجاری جدیدرا منجر میشود. سازمان جهانی ایزو، استانداردهای بین المللی راتدوین وانتشارمینماید.یکی ازمحبوبترین استانداردهای بین المللی استانداردiso9001، میباشد.

  بیش‌از چندمیلیون سازمان یاافراددنبال پاسخی برای این سئوال (چگونه گواهینامهiso9001 رااخذکنیم؟ یابرای اخذگواهینامه ایزو9001،چکارهایی لازم است؟) هستند ومادر اینجابه پاسخ این سئوالها میپردازیم.

  دراین مرحله باانتخاب مشاور ایزو، ازخدماتiso9001، مزایای ایزو9001، بهره‌مندشوید.

  سیستم مدیریت کیفیتiso9001، درسازمان طرحریزی شده وسپس اجرامیشود. استفاده ازخدمات مشاورایزوباتجربه، میتواندمزایای زیررا برای شماداشته باشد:

  1)طراحی سیستم مدیریت متناسب بااندازه سازمان شما،منتشرسازیiso9001

  2)کاهش زمان استقرارسیستم مدیریت کیفیت درسازمان

  3)انتقال تجارب مشاورایزو

  4)ادامه رونداجرای سیستم مدیریت کیفیت پس ازاخذگواهینامهiso9001

  مشاور ایزو، درتمامی مراحل پیاده سازیiso9001، تا اخذگواهینامهiso9001، درکنار سازمان میباشد.

  ارزیابی رسمی جهت اخذگواهینامهiso9001، چگونه انجام میشود؟

  ارزیابی رسمی درجهت اخذوصدورگواهینامهiso9001، دردومرحله زیرانجام میشود.

  مرحله دوم (ممیزی خارجی): دراین مرحله، اول مستندات سیستم مدیریت کیفیت شما توسط ممیزخارجی برابری شده وامادگی سازمان شماجهت اخذ گواهینامه ایزو ،موردارزیابی قرارمیگیردو یافته های ممیزی وفرصتهای بهبود دراین مرحله به اشتراک گذاشته میشود.

  مرحله اول(ممیزی داخلی): دراین مرحله ،اجرای سیستم مدیریت کیفیتiso9001، شامل روشهای تعریف شده وکنترل های ان براساس الزاماتiso9001، انجام میپذیردو سازمان وستندات آن برای مرحله ممیزی خارجی بررسی نهایی وآماده تحویل به ممیز خارجی میباشد .اسناد وداکیومنتها بصورت نمونه‌ای توسط ممیزی خارجی بررسی میشود. ممیزخارجی درحداقل یک روز،انطباق سیستم مدیریتی سازمان شمارا برالزامات استانداردiso9001، بررسی مینماید.پس ازانجام ممیزی خارجی ایزو، درصورتی‌که سازمان عدم انطباق بحرانی نداشته باشد.گواهینامهiso9001، توسط شرکت معتبر گواهی دهنده ایزو، صادرمیشودزمان اعتباراین گواهینامه سه سال میباشد، بمنظوربررسی انطباق سیستم مدیریت کیفیتiso9001، باالزاماتiso9001، ممیزی مراقبتی دردورهای زمانی مشخص شده نیزتوسط شرکت معتبرگواهی دهنده ایزو ،انجام میشود.ممیزی مراقبتی باتوجه به‌محصولات وخدمات سازمان موردممیزی وقوانین شرکت گواهی دهنده ایزو ،متفاوت میباشدولی معمولا زمان یکساله درنظرگرفته میشود.پس‌از اخذگواهینامهiso9001، سازمان میتوانداز نشانISO9001، باالگوی شرکت صادرکننده گواهی ایزو ،درارائه خدمات ومحصولات به مشتری استفاده نماید. اخذiso9001، برای کارکنان افتخارامیز میباشد.افزایش اگاهی کارکنان درخصوص مسائل کیفی واخذایزو، منجربه ایجادامنیت بیشتری درمسئولیت شغلی ،رضایتمندی شغلی وانگیزش کارکنان میگردد.جهت دریافت ویااخذگواهینامهiso9001، ابتداباید شرکت جهت پیاده سازی ایزو، اماده باشد.شرکتها میتوانند تمام امورمربوطبه اخذ ودریافت گواهینامهiso9001، سیستم مدیریت کیفیت راخودشان انجام دهند ویادر صورت لزوم انجام انرابه مشاورمحول نمایندالبته لازم بذکراست اگرقصد دارندتمام مراحل‌تا اخذگواهینامهiso9001، راخودشان انجام دهند نیازاست تاشخصی مسلط به امورو الزامات استاندارد ایزو وiso9001، راداشته باشند. درابتدا میبایستcb راکه قصددارند ازان گواهینامه ایزو9001، اخذنمایند شناسایی واعتبارسنجی نمایندتااز صحت واعتباران مطمئن شوندکه ایا صلاحیت صدورگواهینامه ایزو9001، رادارد یاخیر؛ زیراممکن است برخی افراد سودجوبه اسمCBمعتبرگواهینامهISO9001(سیستم مدیریت کیفیت)، تقلبی برای متقاضیان محترم صادرکنند.برای اخذگواهینامه ایزو9001، بایدتمام فرایندهاو فعالیتهای سازمان مطالعه وشناسایی شوندوباتوجه‌به متن استانداردISO9001، والبته روشهای اجرایی موجود سیستم مدیریت کیفیت راطرح ریزی نمایندپس ازتعیین کامل شاخص های عملکردی نوبت به اموزش کارکنان میرسد درواقع بایدهمه کارکنان شرکت ازطریق اموزش باالزاماتISO9001، اشنا شوندتاکاملا اماده اجرای ایزو9001شوند. پس ازاموزش نوبت‌به تهیه مستندات مربوط‌بهISO901، میباشدکه نماینده مدیریت یابعبارت بهترهمان شخصیکهISO9001، رادرسازمان پیاده میکنداین مستندات راکه تقریبا بالای حدود4000صفحه میشود تهیه‌ونگارش نمایدوالبته میتواندازهمکاران خوددر زمینه مستندسازی برای اخذگواهینامهISO9001، کمک بگیرد.پس ازاتمام مستندسازی ونظارت براجرای درست ان باتوجه به‌روش های اجرایی استانداردایزو9001، نوبت‌به ممیزی داخلی میرسددراین مرحله شخصی که‌به تمام الزاماتISO9001اشراف کامل داردبایدتمام مستندات رابررسی وعدم انطباقات راشناسایی نمایدپس ازشناسایی مواردنامنطبق باتوجه به دستورالعملی که دراستانداردایزو9001، ذکرشده بایداقدام اصلاحی یاپیشگیرانه تعریف ودراسراع وقت جهت برطرف نمودن عدم انطباق اقدام نماید. بعدازانجام ممیزی داخلی وتهیه مستندات نوبت به ممیزی اصلی میرسد دراین مرحلهCB،انتخابی برای بررسی ، شرایط واحرازصلاحیت شرکت جهت اخذISO9001، پس‌ازتاییداینکه الزامات استانداردایزو9001، بدرستی پیاده سازی شده ان شرکت‌را واجد اخذگواهینامهISO9001، میداند وبرای شرکت متقاضی مدرک ایزو ،صادرمیشود.

  پروسه ای کدربالامطرح شدبیان مراحل اخذگواهینامه،ISO9001،بود.

  برای دریافت اطلاعات بیشتربه مرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت مراجعه فرمایید.

  شماره تماس:44826841                                 ادرس سایت:www.isocert.ir

  {jcomments on}

 • ایزو 9001

  صدورایزو9001

  ایزو 9001

  ایزو 9001 ،چیست؟

  ایزو9001،چه اهمیتی دارد؟

  مراحل اجرایiso9001 ،چیست؟

  شرایط ‌اجرایiso 9001 ،چیست؟

  مراحل دریافتگواهینامهiso9001 ،چیست؟

  شرایط‌ اخذ گواهی نامه‌ایزو9001 ،چیست؟

  آیاتمامی شرکتها ملزم‌به‌ دریافت 9001 ،هستند؟

  آیابرای شرکت درمناقصات، اخذمدرکایزو9001،الزامی میباشد؟

  هزینه های دریافت گواهی 9001،چقدراست؟

  زمان اخذگواهی نامه‌ا900،چقدراست؟

  سئوالات بالاو همچنین سئوالات دیگری درخصوص ایزو9001،دغدغه بسیاری ازمتقاضیان دریافت گواهینامهایزو9001،میباشد.درابتدا بررسی میکنیمایزو9001،چیست؟و ایزو9001،ازساز‌مانهاچه میخواهد؟ آیاباپیاده سازیایزو9001،تغییری درسازمان مشاهده خواهیم کرد؟

  ISO مخفف کلمه‌یInternational Organization For Standardization ،میباشد. بمعنای سازمان بین المللی استانداردسازی. محل سازمان ایزو ،درژنو سوئیس میباشد. وظیفه سازمان ایزو ،استاندارسازی وایجاد دستورالعملهای متفاوت درراستای بهبود کیفیت ومدیریت دربخشهاو دستورالعملهای متفاوت درخلال اجرای فرآیند یاتولید یک فرآیندمیباشد.

  دراین مقاله میخواهیم صرفا درمورد استانداردایزو9001،صحبت کنیم.

  ایزو9001 ،رامیتوان مادر تمامی استانداردها معرفی نمود.پس اگرشما استاندارد مخصوص درزمینه فعالیت‌خود راپیدا نکردید میتوانید فقطایزو9001،رابگیریدو میتوان گفت حتی باداشتن استانداردهای ایزو ،مخصوص به‌هرسازمان ویک زمینه فعالیت خاصایزو9001 ،رانیزداشته باشید.مثل این میماندکه‌شمابه خواندن ونوشتن زبان فارسی درکشوری مانندایران، آشنایی وتسلط‌ کافی ‌ندارید امابه‌ کلاس آموزش زبان انگلیسی میروید. یادگیری زبان انگلیسی خیلی مفیداست ولی درصوریتکه قبل ازآن زبان رسمی کشور رابدانیم.

  ایزو9001 ،هم‌برای تمامی زمینه فعالیتهاو شرکتها همین حکم راداردو شماچه باداشتن‌و اخذگواهینامه ایزو ،مربوط به‌رشته فعالیت خودتان وچه‌عدم اخذگواهینامه ایزو ،رشته فعالیت خودمیتوانید گواهینامهایزو9001 ،رادریافت نمایید.

  درایزو9001،بحث تامین کننده ازاهمیت بالایی برخوردار است،تامین کننده مواد اولیه محصول تولیدی کارخانه شماو تامین کننده قطعات،لوازم،ومحصولات موردنیاز شمابرای اجرای پروژهایتان، یاتامین کننده قطعات ولوازم مصرفی درشرکت شما.اگر تامین کننده درسازمان شماشناسایی وردیابی وارزیابی گردد، قطعا فرآیند اجرای پروژه، تولید، اجرای خدمات شما دربهترین حالت خوداز نظرکیفیت قرار خواهدگرفت.

  آیتم بعدی مهم‌درایزو9001،بحث اجرای فرآیند اصلی شرکت، سازمان ویاکارخانه شمامیباشد، فرضا دریک کارخانه تولیدی،فرآیند تولید،درشرکت ساختمانی، فرآیند اجرای ساخت،درشرکت خدماتی، فرآیند اجرای خدمات، ازاهمیت بالایی برخورداراست.

  آیتم بعدی داشتن روال وفرآیندی جهت کنترل کیفیت محصول تولیدی/پروژه اجرا شده/خدمات انجام شده. پس کنترل کیفیت هم آیتم مهمی‌درایزو9001،میباشد.

  درنهایت رضایت مشتری ازاهمیت بالایی برخورداراست، اینگونه بگوییم زمانیکه ورودی شما، پردازش شماودر نهایت مشتری شما ازمحصول تولیدی ویاخدمت انجام شده توسط شماراضی وخشنودباشد. پس‌قطعا محصول تولیدی یاپروژه اجراشده شماهم دارای کیفیت مطلوبی خواهدبود ازآنجاییکه چندین فرآیندمهم‌درراستای پیاده سازیایزو9001،داریم به‌همین علت نام آنراسیستم مدیریت کیفیتiso9001 ،نامگذاری نموده اند.

  باچکیده ذکرشده دراین مقاله حالامیتوانیدبه پرسشهای مطرح شده درابتدای مقاله پاسخ دهید. اگرنیازبه اطلاعات بیشتر،دقیقتر وراهنمایی بیشتری درزمینهایزو9001 ،دارید باکارشناسان مرکز ایزوسرت تماس گرفته تاکارشناسان ایزوسرت بصورت رایگان پاسخگوی تمامی سئوالات متقاضیان محترم اخذگواهینامهایزو9001 ،باشند.                             44826841

  آیاشمابا جستجوی کلمات زیردر گوگل به این صفحه هدایت شده اید؟

  گواهینامهISO9001 ، گواهی ایزو ، گواهی ایزو9001 ،مدرک ایزو ، ایزو9001 ، ایزو9001ازکجابگیریم؟ ایزو9001چیست؟ دریافت ایزو9001 ،ISO ،ایزو ،گواهی نامه ایزو9001 ، 9001، اخذمدرک ایزو9001 ،دریافت مدرک 9001 ، گواهی 9001 ،گواهینامه9001 ،IMS ، مدرکIMS ، تفاوتIMSباISO

  مرکزایزوسرت خواندن مقالات زیررابه متقاضیان اخذگواهینامه ایزو9001 ،توصیه مینماید:

  هزینه گرفتن ایزو
  اخذگواهینامهiso9001
  ایزو چیست؟

  بامادر ارتباط باشید...                44826841                مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایزوسرت

 • ایزو چیست

  ایزو چیست

  گواهینامه ایزو برگ برنده درمناقصات برای تهیه کردن گواهینامه ایزو حتما ازمشاوران مجرب ایزو سرت بهره بگیرید.

   

  ایزو چیست؟

  ایزو درمیان مردم عام زیاد شناخته شده نیست ولی میتواند امرمهم استاندارد وفرهنگ سازی آن توسط مدیران مسئول ومتعهد درجامعه گسترش یابد.ISO مخفف سه کلمهINTERNATIONAI ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION است، بمعنای سازمان جهانی استاندارد سازی . بسیاری افراد فکر میکنند ایزو فقط اسم یک استاندارد است درصورتیکه نام سازمانی جهانی وبین المللیست وهزاران هزار استاندارد وقانون راتهیه وتدوین میکنند.

  مؤسسه بین المللی استاندارد متشکل ازتعدادی مؤسساتStandard کشورهای مختلف جهانکه همگی درژنو سوئیس گردهم آمده اند تابمنظور بهینه سازی وهمسان سازی انواع استانداردها ،بهترین قوانینرا وضع کنند. باپیشرفت تکنولوژی، صنعت ومدرن شدن زندگی‌ها هرساله ورژنStandard راتغییر میدهند وکلا بانیاز روز مردم دنیا پیش میروند. سازمان جهانی برای تمام مشاغل وحرفه ها قوانینی صادر کرده انداز جمله: گواهینامه های ایزو شرکتهای پیمانکاری، مراکز درمانی، صنعت خودروسازی، صنایع غذایی، مراکز آموزشی، شرکتهای خدماتی، صنعت نفت و گاز، آزمایشگاهها، شرکتهای کامپیوتری، سازمانها وتأسیسات ساختمانی و..... داشتن گواهی ایزو سندی هستکه نشان میدهد هرمجموعه ای سیستم مدیریتی درستی خواهدداشت ومحصولات، خدمات وتولیداتش راباکیفیت بالا روانه بازار میکند.

  Standard iso مراحل تولید کالا وخدمات رامورد سنجش قرار میدهد ویکی ازمهمترین مزیتهایISO درنظر گرفتن همه جوانب زندگی روزمره انسانهاست بدین معناکه وقتی محصول، جنس یاخدمتی بااین نشان ارائه میشود احساس رضایت مصرف کننده رابرمی انگیزد ومسلما مصرف کننده بدنبال محصول امن وباکیفیت میرود وفروش اجناس بدون گواهی کم میشود ودرنهایت ورشکستگی مجموعه رابهمراه داردپس نتیجه میگیریم اگرمدیران حرفه ومشاغل صنعتی وخدماتی آگاه ومدبر باشند حتما جهت ارائه تولیداتشان نشانiso دریافت خواهندکرد. درواقع میتوان گفت گرفتن گواهی نشان دهنده تعهدومشتری مداری مجموعه ها میباشد. این تعهد شامل مواردزیر می‌باشد: تولیدات، محصولات هرارگانی براساس اهداف وبرنامه های مشخص وسیستماتیک بررسی وبازبینی میشود. باتعیین شاخص‌های مؤثر ومشخص خدماترا شفاف وروشن میکنیم. کارهای تکراری وغیر ضروری بدلیل اینکه فرآیندها تعریف ومشخص شده اند حذف میشوند ودرنتیجه هزینه های تولید کاهش می یابد. وظایف ومسئولیتهای تمام پرسنل مشخص میشود. رضایتمندی مشتریان وتأمین خواسته های آنهابصورت مرتب وبرنامه ریزی شده. جذب مدیران شرکتهای دیگر وهمکاری آنها برای تأمین نیازهای اولیه سازمان وحتی رضایت مشتریان خارجی. درنهایت توان رقابتی ارگانها افزایش مییابد وکل جامعه واهدافش ارتقا پیدا میکند.

  سازمانStandard بین المللی آمده است وبرای شناسایی هرچه بهتر قوانین وداشتن یک زبان مشترک درتدوین استانداردها نام هردستوری راباکد مشخص کرده است وهمین کدگذاری، زبانiso راساده وروان خواهدکرد.مثلاً قانون سیستم مدیریت کیفیتبا کد ۹۰۰۱ شماره گذاری شده. اولین، قدیمی‌ترین وپرکاربردترین گواهی ایزو ۹۰۰۱ بوده وبراحتی میتوان گفت عمومی ترین وپرکاربردترین استاندارد سازمان ژنو سوئیس می‌باشد. گواهینامه های ایزو ۱۴۰۰۱بنام سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۴۵۰۰۱ بنام سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای هم دومین وسومین قوانین پرکاربرد وعمومی درکلیه مشاغل، صنایع وحرفه ها ارائه میشوند.

  جهت دریافت گواهیISO مراجع ثبت وصدور زیادی درکل دنیا فعالیت میکنند وبرای اخذ گواهی سراغ این مراجع میرویم وهرمرجعی میزان سخت گیری های متفاوتی درارائه مدرک دارد. مراجع صدورISO اگردولتی ورسمی باشند قطعا اعتبار بسیاری دارند زیرا تمام وکمال مراحل دریافت ایزو راطراحی، اجرا وپیاده سازی میکنند. یکسری مراجع صدور هم خصوصی هستند وچون میزان سخت گیری کمتری دارند باالطبع سطح اعتبار کمتری خواهند داشت. گواهینامه های رسمی بین المللی درتمام موارد کاربرد دارند ولی بیشترین مزیتشان جهت تجارت وورودبه بازارهای بین المللی وتوسعه مداوم وروبه رشد است. گواهینامه های خصوصی وداخلی بیشتر جهت شرکت درمناقصات ومعرفی نام وبرند مؤسسه درداخل کشور کاربرد دارند.

  ISO نمایانگر قانون وتعهد می‌باشدو مرکز ایزو سرت هم دوست دارد طبق قوانین، متعهدانه رفتار کند وبا توجه بهحوزه فعالیتمان کهدرباره این موضوع گزارش میدهد نسبتبه مشتریان خود متعهد ومشتری مدارگونه رفتار کنیم. مشتری مداری وایجاد رضایت درمشتری حس خوبی بهما منتقل میکند وهمین حس خوب نیروی مضاعفی جهت ارائه خدمات بهتر بهما میدهد. امیدوارم روزی برسدکه همه مردم دنیا محصولات با کیفیت و ایمن و سالم را تجربه کنند.

 • ایزو چیست؟

  ایزو چیست؟

  درباره‌ی سازمان ایزو وتاریخچه ایزو:

  یك سازمان غیردولتی بین المللی درژنو سوییس می‌باشدکه 23 فوریه1947 تاسیس شد. ازموسسه‌های ملی استانداردسازی 157كشور درحال‌توسعه كل دنیا تشکیل شده.بااینکه غیردولتی است، چون استانداردهای این مؤسسه هستندکه قوانین ایزو، رامی‌سازند؛ ازبیشتر سازمان‌های غیردولتی قدرتمندتر است. امروزه نزدیکبه ۱۵۷ کشور درسازمان ایزو، بعضویت درآمده‌اندکه ایران نیزیکی ازآنهاست. وظیفه موسسه ایزو ،تبادل بین المللی كالاوخدمات، بهبود همكاری درمحدوده‌های مختلف وفعالیتهای اقتصادی وحمایت ازتولید‌کننده است. استانداردهای ایزو، شامل كلیه‌موارد مربوطبه تكنولوژی بوده وزندگی راآسان‌تر می‌کند.

  دلیل نام‌گذاری ایزو:

  نام این مؤسسه ازکلمه یونانی ایزو ،بمعنی برابری گرفته شده‌است وهمین مطلب نشان‌دهنده هدف این سازمان یعنی برابری واستانداردسازی فرهنگ‌هاست.

  ایزو در ایران:

  درکشورما، ایران، معمولا گفته‌می‌شود صنعت کشورما 10تا 30سال ازآخرین تکنولوژی‌ها عقب‌تر است، اما خوشبختانه درصنعت استانداردهای مدیریتی مانند ایزو ،اینگونه نیست وبه محض تدوین استاندارد ایزو جدید، متخصصان مانسبتبه ترجمه وانتشار آنهااقدام می‌کنند. نخستین بار، درسال 1339هسته اولیه تشکیلات سازمانی مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران بصورت اداره‌ای زیرمجموعه اداره کل تجارت وقت شکل گرفت.

  کمیته و اعضا ایزو:

  سازمان بین‌المللی استاندارد ایزو ،ازاعضای خود تشكیل شده وسازمانهای عضو (اعضای اصلی) نمایندگان مراجع استاندارد كردن دركشورهای متبوع خود هستندکه فقط یك سازمان می‌تواندبه عنوان نماینده ازهركشور عضو شود. عضو دیگر این سازمان عضو مكاتبه‌ای می‌باشدكه معمولا سازمانی استكه فعالیتی درارتباط بااستاندارد كردن ایزو ،ندارد؛ این سازمان فقط درمواردیكه خودش ذی‌نفع است اطلاعات دارد ودر فعالیتهای فنی ایزو، نقشی ندارد. عضو بعدی، عضو مشترك استکه كشورهای دارای اقتصاد خرد؛ این عضویت رادارند. برای آشنایی بیشتر، سازمان ایزو، درسال 2001، 138 عضو شامل 91 عضو اصلی، 36 عضو مكاتبه‌ای و 11 عضومشترك بوده‌است. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران جز اعضای‌ اصلی بوده ودرتدوین استانداردهای بین‌المللی ایزو ،مشاركت فعال دارد.

  اهمیت استانداردسازی ایزو:

  استاندارد کردن، پایه‌ی علم وفناوری است، درپیشرفت صنعت واقتصاد نقش اساسی دارد وسطح کیفیت راافزایش می‌دهدتابه فناوری پیشرفته تولید هرمحصول برسیم. این تصورکه استاندارد ایزو،فقط برای حفظ‌ منافع استفاده کننده است،تا حدی صحیح است واستاندارد پاسخگوی نیازهای فردی-اقتصادی مصرف ‌کنندگان است. بموازات این، استحکام صنعت وفناوری راهم پوشش می‌دهد، ونهایتا حاصل رعایت استاندارد برای تولید کننده بیشتراز مصرف‌کننده است، چون صرفه جویی، درکاهش انواع قطعات ومواد اولیه غیرضروری، آنقدر چشمگیر استکه سرمایه گذاری درزمینه استاندارد سازی ایزو ،رابرای صاحبان صنایع موجه می‌سازد، بطوریکه درمدت کوتاهی، نتایج محسوس ناشی ازاستانداردسازی ایزو ،رابه صورت مبالغ هنگفت ذخیره شده مشاهده خواهندکرد.

  چگونگی سودمندبودن استانداردهای ایزو درسطح‌ جامعه:

     برای محیط زیست: استانداردهای بین المللی ایزو ،برای آب، هوا، خاک، انتشارگاز واشعه درحفظ‌محیطزیست کمک‌کننده‌اند.

  برای دولت: افزایش سطح سلامتی وامنیت دردولت ها بارعایت اصول استانداردسازی ایزو ،امکان پذیر است.

  درتجارت: پایه‌ریزی توسعه محصولات برمبنای پذیرش عمومی استانداردهای بین المللی ایزو، است تابه مقبولیت عمومی دست یابند. بعلاوه باعث می‌شود کسب وکارهایی کبراساس استانداردهای بین المللی ایزو، ایجاد شده اند براحتی درنقاط مختلف دنیا قابل رقابت باشند.

     برای خریدار: باعث می‌شود مصرف‌کننده دارای قدرت انتخاب بیشتر شده واز قیمت پایین‌ترکه نتیجه‌ی رقابت دربازار است، بهره‌مند شوند.

  برای مصرف‌کننده : اگرمحصولات وخدمات براستانداردهای بین‌المللی ایزو، منطبق باشند،مصرف‌کننده ازکیفیت وامنیت مطمئن می‌شود.

  برای همه افراد: استانداردهای بین‌المللی ایزو، به همه جامعه کمک می‌کند تااز امنیت حمل‌ونقل، دستگاه ولوازم مورد استفاد‌شان اطمینان حاصل کنند.

  انواع گواهینامه ایزو:
  ایزو 9001
  ایزو 18001
  ایزو 10001
  ایزو 10002
  ایزو 10004
  ایزو 10015
  ایزو 22000
  ایزو 27001
  OHSAS18001
  HSE
  IMS

  و...

  کاربرد هریک ازاین گواهینامه‌های معتبر ایزو، رابطور مفصل درمقاله ی" هریک ازگواهینامه های ایزو ،چه کاربردی دارند؟ " بخوانید.

  بامادرارتباط باشید...

  44826841

  {jcomments on}

 • روش اخذ ایزو فوری

  روش اخذ ایزو فوری

  فرم درخواست گواهینامه ایزو ازطرف مرکز مشاوره خدمت متقاضی ارسال میشود

   

   

  روش اخذ ایزو فوری

  روش اخذ ایزو فوری یکی ازمتداولترین کلماتیکه مااز زبان مشتریان خود میشنویم کلماتی همچون فوری،زود ودر کمترین زمان میباشد.وقت،تایم،زمان کلماتی هستندکه برای پیشرفت کردن وبهبود اوضاع وانجام دادن کارهایمان بایدبه آنها نگاه وتوجه ویژه ای داشته باشیم.عصر ما عصر تکنولوژی وعصر ارتباطاتست وبا سرعت هچه تمام رو به جلو حرکت میکنند وتوقف ما واستفاده نکردن ازتایم وزمان مارابه عقب می اندازددر نتیجه نمی‌توانیم پابه پای تکنولوژی حرکت کنیم وبهبهبود شرایط کمک کنیم.مرکزما همبا کلمه زمان،تایم،وقت رابطه خوبی داردومیداندکه وقت طلاست.میداندکه برای اول شدن وبهترین شدن باید درکمترین زمان بالاترین بهره راازکار وتلاش خود داشته باشد.همانطورکه شما متقاضیان گواهینامه ایزو همبرای پیشرفت وبهبود شرایط مجموعه خودزمان برایتان بسیار اهمیت دارد.

  مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو دونوع هستند:

  ۱.مراجعیکه دولتی هستند ومرکز اعتبار دهنده آنها عضو انجمن بین المللیIAF می‌باشد.اخذ گواهینامه ایزو ازاین مراجعبه علت مستلزم بودن بهرعایت استانداردهای جهانی وطراحی، اجرا، مستندسازی وپیاده سازی این استانداردها صدور گواهینامه زمانبر می‌باشد.سطح اعتبار این نوع گواهینامه ها بسیاربالا می‌باشد.

  ۲.مراجعیکه خصوصی هستند ومرکز اعتبار دهنده آنها عضو انجمن بین المللیIAF نمیباشد.اخذ گواهینامه ایزو ازاین مراجع بهعلت سخت گیر نبودن مرجع صدور گواهینامه ومستلزم نبودنبه رعایت استانداردهای جهانی وآماده بودن مستندات انواع ایزوها صدور واخذ مدرک ایزو درکمترین زمان اتفاق میافتد.

  اکثر مراجع قدیمی صدور گواهینامه هنوز اصراربه اجرای روند قدیمی برای اخذ مدرک ایزو رادارند واخذ مدرک ایزو ازاین مراجع زمان اکبرست.اماشرکتهای جوان ونواندیش باتوجه بهاینکه دوست دارندبه روز باشند وجهت رقابت سالم بارقبای خودشان وبرای اینکه پابهپای تکنولوژی حرکت کنند باتدابیر علمیکه اندیشیده اند صدورو اخذ گواهینامه ایزو راحداقل بهیک روز رسانده اند.مرکز مشاوره ماهم همانند یک سری مراکز مشاوره دیگربا بهره گیری ازعلم ودانش تخصصی،فنی مشاوران وکارشناسان مجرب وحرفه ای درزمینه اخذ گواهینامه ایزو برای رفاه حال ورضایتمندی شما متقاضیان گواهینامه ایزو تمام مستندات اکثر استانداردهای ایزو راتهیه وتدوین کرده است وتمام این مستندات رابه صورت رایگان درفضای مجازی انتشار داده است.حتی برای کسانیکه دسترسیبه فضای مجازی ندارند مستندات گواهینامه ایزو موردنیاز مجموعه متقاضی رابهصورت سی دی ویا جزوه دراختیارمتقاضی محترم قرار داده است.

  مراحل دریافت گواهینامه ایزو صورت فوری بدین صورتستکه: اول فرم درخواست گواهینامه ایزو ازطرف مرکز مشاوره خدمت متقاضی ارسال میشود وبعد ازمشاوره گرفتن ، انتخاب نوع استاندارد وانتخاب مرجع صدور گواهینامه وتایید نامه اعلام قیمت ازطرف متقاضی گواهی ایزو انجام خواهد گرفت ودرگام بعدی سی دی مستندات ایزو دراختیار سازمان متقاضی گواهینامه ایزو قرار داده میشودودرنهایت ممیزی داخلی وساده ای انجام میشود واخذ گواهینامه ایزو بهنحو فوری انجام میشود.اخذ ایزو فوری بالاترین تقاضای شرکتها وسازمانهایی استکه میخواهند درمناقصات شرکت کنند وبرای کنار زدن رقیبان وبرنده شدن درمناقصه بهدنبال اخذ مدرک ایزو فوری سریع هستند.

  بیشتر کارفرمایان محترم مناقصات اطلاعات تخصصی ایزو یی زیادی ندارند وتفاوت بین اعتبار گواهینامه های ایزوIAF داررابا گواهینامه ایزو غیرIAF دارنمی‌دانند وهمین عدم بی اطلاعی ازقوانین ایزو باعث شده است،پیمانکاران جهت شرکت درمناقصاتبه دنبال اخذ گواهینامه ای باشندکه همبهصورت فوری وهم ارزان صادر شود.گواهینامه های آماده شده توسط مراجع خصوصی صادرکننده گواهینامه ایزو چون اعتبار دهی سطحIAF راندارند ومراحل استانداردسازی اصولی وخیلی سخت انجام نمپذیرد باقیمت ارزانی صادر میشوند وشما متقاضیان گواهینامه ایزو باید هوشیار باشیدکه بهبهانه فوری بودن گواهینامه دردام کلاهبرداران وشیادان ایزو نیافتید ومتحمل هزینه های سنگین وگزاف نشوید.

  پرکاربردترین گواهینامه هایی کهبهصورت فوری حاضر میشوند عبارتنداز:

  • گواهینامهISO ایزو ۹۰۰۱(سیستم مدیریت کیفیت)
  • گواهینامهISO ایزو ۱۴۰۰۱(سیستم مدیریت زیست محیطی)
  • گواهینامهISO ایزو ۴۵۰۰۱(سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای)این گواهینامه ورژن جدید گواهینامه ۱۸۰۰۱ می‌باشد.
  • گواهینامهHSE برای سازمان
  • گواهینامهHSE_MS
  • گواهینامهHSE برای شخص

  مرکزمااین افتخار راداردکه نیاز متقاضی راسر لوحه کارهایش قرار داده است وازاول تاپایان اخذ مدرک ایزو باصبر ومتانت درکنار شما متقاضیان گواهینامه های ایزو میماند واحساس رضایت وخرسندی رابهشما تقدیم میکند.

 • روش ثبت گواهی ایزو

  روش ثبت گواهی ایزو

  ثبت گواهی ایزو شرایط خاص و پیچیده ای ندارد و تمام شرکتها، سازمانها و مراکز صنعتی دارای دفتر مرکزی می‌توانند گواهی ایزو ثبت کنند حتی شرکتها، سازمانها و مراکز صنعتی که در حال فعالیت و کار کردن و اجرای فرآیند هستند و خط تولید آنها در حال انجام و اجرای پروژه است هم می‌توانند گواهی ایزو ثبت کنند. حجم سازمان متقاضی یعنی بزرگی و کوچکی سازمان و همچنین تعداد فرآیندهای اجرایی در سازمان و حمایت و پشتیبانی مدیریت در تمام مراحل ثبت گواهی در روند ثبت گواهی بسیار اثر گذار می‌باشند.

  روش ثبت گواهی ایزو

  در ابتدا سازمان متقاضی ثبت گواهی ایزو باید مطمئن شود استاندارد ایزو انتخاب شده متناسب با نیاز سازمان و فعالیتهای سازمان میباشد. بررسی استاندارد ایزو و شناخت اهداف سازمان، جهت استقرار یک سیستم مدیریتی ایزو و این استقرار نیازمند توسعه اهداف سازمان است. در صورت آشنا بودن شما به اصول استاندارد ایزو یک دوره آموزشی استاندارد ایزو برای تمام کارکنان سازمان برگزار میشود تا با طی نمودن دوره های آموزش ایزو تمام افراد وابسته بتوانند در اجرای فرآیندها و ملزومات ایزو مهارت لازم را داشته باشند. یک مشاور خوب و با ارزش باید بتواند ارزش فرآیندها را افزایش دهد. مشاور ایزو ماهر و کاربلد میتواند سازمان را در پیاده سازی استراتژیک کمک کند. مرحله بعد انتخاب مرجع ثبت و صدور ثبت گواهی ایزو میباشد. محبوبیت و اعتبار مرجع صادر کننده و همچنین تجربه و سوابق ممیزی اش مهم می‌باشد و ثبت گواهی ایزو توسط این مراجع بسیار کیفیت خدمات و محصولات سازمان را بالا میبرد. استقرار یک سیستم مدیریتی در سازمان، استاندارد مدیریت ایزو کاملا عمومی طراحی شده است و در تمام سازمانها و صنایع مختلف با ابعاد و اندازه های مختلف کاربرد دارد. حال با پیاده کردن سیستم مدیریتی مرحله اول ممیزی داخلی را انجام میدهیم. ممیزی داخلی توسط یک نیروی داخلی ماهر و کاربلد ایزو در مجموعه انجام میشود و سعی در جهت برطرف کردن همه نواقص می‌باشد. با برطرف شدن نواقص و انطباق سازی استاندارد ایزو با فرآیندهای اجرایی سازمان نوبت با ممیزی اصلی میرسد. با انجام ممیزی اصلی توسط کارشناس مرجع صدور ثبت گواهی ایزو و کامل بودن تمام مدارک و قوانین ثبت آگهی ایزو انجام میپذیرد.

  ثبت گواهی ایزو با مدت زمان اعتبار سه ساله تنظیم میگردد و هر سال باید مراقبتی ممیزی انجام شود زیرا نگهداری سیستم مدیریت بسیار پیچیده تر است تا ثبت گواهی ایزو. عواملی همانند آموزش ندیدن کارکنان شاغل در سازمان، عدم نامناسب سیستم مدیریت طراحی شده، عدم حمایت مدیران ارشد و حتی گاهی اوقات تعویض و تغییر کارکنان سازمان باعث میشوند سیستم مدیریتی دچار اختلال شود و گواهی ایزو ساقط اعتبارشود پس انجام ممیزی مراقبتی سالیانه بسیار مهم می‌باشد.

  گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ (سیستم مدیریت کیفیت) اصول مشترکی با سایر سیستم های مدیریتی دارد و در تمامی سازمانها قابل استفاده است. مرکز ما پیشنهاد میکند اگر اولین بار است که دنبال ثبت گواهی ایزو هستید استاندارد ایزو 9001 را پیاده سازی کنید زیرا استقرار سیستمهای مدیریتی در سازمانها باعث فرهنگ سازی میشود و تمام مراحل ثبت گواهی ایزو با بهترین نوع انجام میگیرد.

  گواهینامه های ایزو انواع مختلفی دارنداز جمله: گواهینامه ایزو کارخانه های تولیدی، گواهینامه ایزو شرکتهای پیمانکاری، گواهینامه ایزو صنایع غذایی، گواهینامه ایزو شرکتهای خدماتی، گواهینامه ایزو مراکز آموزشی، گواهینامه ایزو صنعت نفت و‌گاز، گواهینامه ایزو شرکتهای تبلیغاتی، گواهینامه ایزو شرکتهای ساختمانی، گواهینامه ایزو صنعت خودرو سازی، گواهینامه ایزو شرکتهای کامیپیوتری، گواهینامه ایزو هتل ها، گواهینامه ایزو رستورانها، گواهینامه ایزو املاک، گواهینامه ایزو صنعت کشاورزی و....

  متقاضیان ثبت گواهی ایزو باید بدانند تفاوتی نداردبه دنبال کدام گواهینامه ها و استاندارهای ایزو می‌باشید وقتی سازمان شمااز استانداردها و قوانین مشخصی بهره مند باشد و مطابق با استانداردهای بین المللی رفتار کند بزرگترین قدم را جهت تعهدش به جامعه و افراد جامعه و مشتریان و مصرف کنندگان خود برداشته است. تمام مشتریان محصولات و خدمات و تولیدات هر سازمانی اگر ثبت گواهی ایزو را در کارنامه کاری سازمانی ببینند با اطمینان کاملنری نیاز خود را تهیه و استفاده میکنند. در واقع فواید ثبت گواهی ایزو در جامعه این است پیاده سازی استانداردها در سطح کشور و حتی در سطح جهان تغییرات شگفت انگیزی در زمینه تولیدات و خدمات ایجاد میکندکه میتواندبه تمام قسمت‌های جامعه و دولت کمک کند.

  ثبت گواهی ایزو راهی است برای ایجاد کردن توسعه پایدار و مرکز.... در راستای ایجاد توسعه پایدار با بهترین مشاوران و کارشناسان در حوزه ایزو و ثبت گواهی ایزو بهترین نوع خدمات را خدمت متقاضیان گواهینامه ایزو ارائه میدهد.

 • روش ثبت و صدور گواهی نامه ایزو

  روش ثبت و صدور گواهی نامه ایزو 

  اخذ گواهی نامه ایزو در جوامع امروزی بسیار مهم می‌باشد زیرا با پیشرفت تکنولوژی و صنعت و ارتباط قوی بین تمام کشورهای جهان جهت داشتن بهترین رتبه ارائه محصولات و خدمات با کیفیت ضروری است. اگر بتوانیم کیفیت محصولات، خدمات و تولیدات را ثابت کنیم حتما جای خوبی در حوزه بین المللی خواهیم داشت. برای تجارت داشتن گواهی نامه ایزو بسیار مهم می‌باشد. داشتن گواهی نامه ایزو سندی است جهت ثابت کردن داشتن سیستم مدیریتی درست و اساسی در هر سازمانی.

  ایزو چیست؟

  ایزو حرف اختصاریInternational Organization for Standardization به معنای سازمانبین المللی استاندارد سازی یا سازمان استاندارد جهانی. ایزو تشکیل شده است ازدو سازمان فدراسیون بین المللی انجمن های استاندارد ملی و کمیته های هماهنگی استاندارد سازمان ملل متحد. اعضای ایزو یا در دولت و مؤسسات دولتی کار میکنند یا نمایندگان دولت هستند.

  مراجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو یا همانCertification body ها گواهی نامه ایزو را صادر میکنند. روش ثبت و صدور گواهی نامه ایزو باید اصولی و واقعی باشد و طراحی، اجرا و پیاده سازی اساسی و استاندارد برای مراجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو مهم می‌باشد. سازمان ها و شرکت‌هایی که دنبال ثبت و صدور گواهی نامه ایزو هستند خود رابه جامعه و تمام مشتریان و مصرف کنندگان متعهد میدانند و تلاش میکنند محصول و خدماتی را ارائه دهند منطبق با خواسته مصرف کنندگان و مشتریان. البته نکته مهم این است که این تعهد در صورتی اجرا شدنی است که تمام شرایط سازمان مطابق با استانداردهای بین المللی استاندارد باشد.

  ثبت و صدور گواهی نامه ایزو نشان دهنده بررسی همه جانبه تولیدات و محصولات بر اساس اهداف و برنامه های مشخص مجموعه را انجام میدهد. تمام خط تولید و خدمات با تعیین شاخص های مؤثر و مشخص شفاف و روشن میشود. کارهای تکراری با توجه به فرآیندهای تعریف شده و مشخص شده دیگر انجام نمی‌شوند و وقت مجموعه برای کارهای بیهوده تلف نمیشود. مسلما با کنار گذاشتن کارهای تکراری و بی هدف هزینه های تولید کم میشود. مشخص بودن وظایف و مسئولیتهای داخلی باعث میشود حس اعتماد و اطمینان در مجموعه بین کارکنان ایجاد شود. در کل با ثبت و صدور گواهی نامه ایزو سازمان تعهد خود را هم به سازمانهای مصرف کننده دیگر هم مشتریان داخلی و حتی مشتریان خارجی نشان میدهد و بالا رفتن رضایت ها باعث توسعه بیشتر اهداف و سازمان میشود و توان رقابتی سازمان بالا میرود. هیچ فرقی نمیکند شما کدام گواهی نامه ایزو را در نظر دارید ثبت کنید. وقتی سازمان شمااز تمام استانداردهای مشخص و تعریف شده سازمان بین المللی بهره مند باشد یعنی بزرگترین تعهدش را در زمینه حرفه و صنعتش و فعالیتش به جامه و مشتریان خود ارائه کرده است.

  روش ثبت صدور گواهی نامه ایزو

  مرحله اول انتخاب نوع استاندارد گواهی نامه ایزو میباشد. استاندارد انتخاب شده باید با نیاز واهداف سازمان انطباق داشته باشد. متقاضیان گواهی نامه ایزو می‌توانند با توجه و متناسب با فعالیت مجموعه خود با مشاوران و کارشناسان ایزو مرکز ما ارتباط برقرار کنند و مشاوره رایگان صفر تا صد بگیرند و پاسخ تمام سؤالات خود را از مرکز ما دریافت کنند. مرحله دوم انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو توسط متقاضیان محترم میباشد. در این مرحله کارشناسان و مشاوران مرکز مابرای شما توضیح میدهند مراجع ثبت و صدور گواهینامه دو روش دارند. ابتدابه شما می‌گویند مرجع های ثبت و صدور گواهی نامه ایزو راCB میگویند. اصولاً هرCB تحت اعتبار یک مرجع اعتبار دهنده فعالیت میکنند. مراجع اعتبار دهندهCB ها را در اصطلاحAB میگویند.AB ها نیز دو دسته هستند.AB های دولتی و رسمی وAB های خصوصی و غیر دولتی.AB های دولتی و رسمی هر کشوری عضو انجمن اعتبار دهندگان بین المللی میباشند. نام این انجمن بین المللیIAF میگویند. حال انتخاب نوع مرجع ثبت و صدور گواهینامه توسط شما متقاضیان انجام میشود . انتخاب مراجع گواهی نامهIAF دار باعث میشود گواهی نامه ایزو بالاترین سطح اعتبار را داشته باشد و اگر مراجع گواهی نامهIAF دار نباشد گواهی نامه ایزو سطح اعتبار پایین تری دارند. مرحله سوم طراحی، مستند سازی و پیاده سازی گواهی نامه ایزو میباشد. این مرحله با توجه توقعات و سخت گیری مراجع صدور گواهی نامه ایزو انجام میگیرد. داشتن همکاری همه عوامل مربوط در سازمان این مرحله را بسیار بهتر و سریع تر پیش میبرد. مرحله چهارم انجام ممیزی و ثبت و صدور گواهی نامه ایزو میباشد. ممیزی در دو مرحله انجام میشود.

  ایزو یکبار ممیزی داخلی توسط نیروی انسانی ماهر به قوانین ایزو انجام میشود و با بررسی تمام عدم انطباق ها و اصلاح آنها بار دیگر ممیزی خارجی توسط کارشناس مرجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو انجام میشود و گواهی نامه ایزو ثبت میگردد. در نهایت با ثبت گواهی نامه ایزو باید تمام شرایط نگهداری سیستم را اجرا کنیم تا گواهی نامه ایزو سازمان باطل نشود و سازمان بهترین کارائ را داشته باشد.

 • سایت ایزو

  سایت ایزو

  سایت ایزو معتبرترین سایت برای کسب اطلاعات راجب ایزو 

   

  سایت ایزو

  ایزو درتمام سایتهای داخلی وخارجی یک معناومفهومرا داردویک استاندارد بین المللی است.ISO مخففInternational Organization for Standardization بمعنای سازمان بین المللی استاندارد سازی یاسازمان جهانی استاندارد است. شما متقاضی گواهینامهISO میتوانید اطلاعات مربوطه ومراحل اخذومیزان اعتبار مراکز مشاوره، میزان اعتبار مراجع ثبت وصدور گواهینامه ومدت زمان صدور هربرند وهزینههای مربوطه وتمام اطلاعات درمورد استانداردهای مختلف ونام وکاربردهر کدامرادرسایت مشاهده نمایید.

  ISO امروزه باپیشرفت تکنولوژی ودنیای مجازی دسترسیبه کلیه اطلاعات بسیار آسان شده وشما میتوانید فقطبا نوشتن مثال کلمه ایزو یاISO یاحتیIZO ، گواهینامهSTANDARD درصفحه گوگل سرچ کنیدوتمام مطالب مندرجدر سایتISO رامشاهده نمایید. سازمانSTANDARD بین المللی نام هزاران هزارقانون ومدرک تهیه وتدوین شده درمجمع بین المللیISO رااطلاع رسانی ومنتشرکرده وهرشخص وسازمانی جهت پیشبرد اهداف وتوسعه سازمانش بدنبال اخذقوانینو استاندارد مورد نیازش میرود. مهمترین عامل پیشرفت مجموعه وزودتر محقق شدن اهدافش داشتن یک سیستم مدیریتی مدون وقانونمند می‌باشد یعنی همان دریافت استانداردها.

  استانداردهای ایزو وضع شده درسایت جنبه عمومی وجنبه خصوصی دارند یعنی یکسری گواهینامه ها موردنیازاکثر شغلها وحرفه ها می‌باشند ویکسری دیگر جنبه خصوصی دارندوبرای سازمان وفرآیند خاصی اتخاذ میشوند. گواهی ایزو ۹۰۰۱ (سیستم مدیریت کیفیت) قدیمی‌ترین ومهم ترین استاندارد سازمان بین المللی بوده وبعلت عمومی بودن وکامل بودن متن استاندارد ایزو اکثرسازمانها،شرکتها،ارگانها،کارخانه داران اولین نشانیکه دریافت می‌کنند نشان ایزو ۹۰۰۱میباشد.ISO 9001 بعنوان پیاده سازی یک سیستم مدیریتی مدون دراجرای فرآیندهاومراحل پروسه تولیداجرا میگردد. مهمترین فایده دریافت این مدرک باعث شفافیت فرآیندها وشاخصها درسازمان میشود.

  گواهینامه ایزو تمام فعالیتهای سازمانرامطابق بااهداف سازمان مورد سنجش قرار میدهدوباعث انجام ندادن کارهای تکراری وبیهوده میشود وبالطبع هزینه های جاری درمجموعه کاهش پیداخواهندکرد ونیروی پرسنل جهت بهتر شدن برای رقابت دربازارهای بین المللی صرف میشود.دو گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ (سیستم مدیریت زیست محیطی)و ایزو ۴۵۰۰۱ (سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای ) بعدازمدرک سیستم مدیریت کیفیت پرکاربرد هستندومیتوان گفت اکثرمدیران ونمایندگان داناوفعال کارخانه هاوشرکتهای بدنبال اخذ نشان استاندارد اکثرا سه مدرک راباهم دریافت میکنند. مرکزمابااخذ همزمان سه مدرک ، گواهیIMS یعنی سیستم مدیریت یکپارچه رابصورت رایگان خدمت متقاضیان تقدیم میکند.

  سایتISO معرف گواهینامه های موردنیازشرکتهای ساختمانی، صنعت خودرو سازی پیمانکاری، خدماتی، کارخانه های تولیدی، صنایع غذایی ودارویی،مراکز درمانی، صنعت خودرو سازی، صنعت نفت، گازوپتروشیمی وآزمایشگاههاو..می‌باشد. سازمان جهانیstandard برای تمام مدارک یک کدیرا تعریف کرده واین کدزبان مشترک همه صنایع جهان می‌باشد.

  مهمترین گزینه هاییکه سازمان استاندارد جهانیدر مجمع بررسی میکنند وتمام قوانین والزامات بادرنظر گرفتن اینموارد تهیه وتدوین میکنند شامل مواردزیرمی‌باشند:درهر استانداردی کیفیت مراحل تولید محصولات، خدمات واجناس رابررسی میکنند وهرساله باتوجه بنیاز مشتری وپیشرفت تکنولوژی قوانینرا موردویرایش قرار میدهند. سازمان عرضه کننده محصولاتدر تهیه این مدرک مؤثر خواهد بود‌. تمام روشهای اجرایی ودستورالعمل های هرفرآیندوفعالیتی قانون مختص خودشرا دارد.

  متقاضیان ودرخواست کننده باتوجه ومتناسببا نوع حرفه وفعالیتشان واردسایت ایزو میشوند.ISO جهت شرکت درمناقصات درخواست میگردد. مدیران آگاه وکاردانیکه جهت معرفی برندونام شرکتشان جهت موفقیت درتبلیغات بهگرفتن ایزو مبادرت می‌ورزند. مهم ترین عامل دیگر گرفتن مدرک این استکه همان مدیران آگاه وکاردان بغیرازتبلیغات، مشتری مدار هم هستندو رضایت مشتری برایشان بسیارمهم است وجهت بالا بردن سطح کیفی خدمات ومحصولات وتولیدات هم برای بدست آوردن رضایت مشتری وهمجهت رقابتدر بازارهای جهانی وتجارت بدنبال این مدرک قانونمند میآیند.

  مرکز مشاوره ایزو سرت باایجاد کردن سایتهای مختلف وگذاشتن مطالب متنوع، صحیح وکاربردی تلاش زیادی برای بالابردن آگاهی ودانش مشتریان بکاربرده است ومشاوران و‌کارشناسان مرکز میدانند موفقیت واقعی زمانی کسب خواهدشدکه رضایت مشتری بهمراه داشته باشد زیرارضایتمندی مشتری یعنی اعتماد واعتماد یعنی تقاضای زیادوپیشرفت وبروز شدن جامعه باکسب وگرفتن انواع استانداردها محقق میگردد.

 • سیستم مدیریت ایمنی حرفه‌ای ، OHSAS18001

  ohsas18001

  سیستم مدیریت ایمنی حرفه‌ای ،OHSAS18001

  سیستم مدیریت ایمنی حرفه‌ای ،OHSAS18001 ،مخفف کلماتOccupational Health And Safety می‌باشد. همانگونه که ازاسمش پیداست سیستمی است درراستای مدیریت ایمنی جهت مشاغل، بایددقت داشته‌باشیدOHSAS18001 ،سیتم ایمنی محصول/کالا/خدمات شما نمی باشد بلکه ایمنی افراد شاغل درمجموعه شمارا شامل می‌شود.

  فرضااگر شخصی بنابه نسبت شغل خود، مجبور به کار کردن در ارتفاع می‌باشد باید ازنظر ایمنی، تجهیزات لازم راداشته‌باشدو همچنین آموزشهای لازم ایمنی راگذرانده باشد. بایدبداند خطرات کار کردن درارتفاع چیست وراهها مقابله بااین خطرات نیزچه چیزهاییست.

  یااگر شخصی بادستگاهی کار می‌کندباید خطرات احتمالی ایجاد شده ازطرف دستگاه برای خودرا بشناسد وتجهیزات لازم جهت حفظ ایمنی خود رابهمراه داشته‌باشد واستفاده نماید.

  همانطورکه می‌بینید بحثOHSAS18001 ،دقیقابا افراد شاغل درسازمان مستقیما ارتباط دارد وچه بهتر که نیرویی تمام وقت ،داخل سازمان خود داشته‌باشید جهت برگزاری وتحت کنترل درآوردن آموزشهای لازم مخصوص هرشغل وفرآیند وهر شخص و همچنین تجهیزات لازم جهت انجام کارها. البته لازم به ذگر است پیاده سازیOHSAS18001 ،به تنهایی قابل اجرا است اما اخذ گواهینامهOHSAS18001 ،به تنهایی مرسوم وعرف نمی‌باشد. بلکه شمادر ابتدا می‌توانید گواهی نامهISO9001 ،رااخذ نمایید وسپس درجریان دریافت گواهی ایزو 14001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ،قرار بگیرید وهمزمان با اجرای ایزو ،موفق به کسب مدرکOHSAS18001 ،هم شوید.

  OHSAS18001 ،یک استاندارد ایزو نمی‌باشد ولی به دلیل اینکه زمان تصویب این مدل وراهنما، نتوانست آراء بالای 50 درصد اعضای کمیته سازمان جهانی ایزو راکسب نماید ونبودن استاندارد ومدل بهترازOHSAS18001 ، که بتواند رای حاضرین راکسب نماید به عنوان راهنما منتشر گردید وCBها به صورتNonAceridat وlocal می‌توانند گواهی نامهOHSAS18001 ،راصادر نمایند.

  درحال حاضرISO45001 ،جایگزینOHSAS18001 ،رای اعضای کمیته رابدست آورده است اما هنوز بهCBها ، مراکز معتبر گواهی دهنده ایزو ، صدور گواهینامهISO45001 ،ابلاغ رسمی نشده است و مراکز معتبر صادر کننده گواهی نامه ایزو همچنان درحال صدورOHSAS18001 ،هستند.

  ارتباط بین ایزو 9001 ،و ایزو 14001 ،

  زمانی که سازمان متقاضی گواهی ایزو سه استانداردISO9001 ،ISO14001 ،OHSAS18001 ، راپیاده‌سازی نماید ویا موفق به اخذ مدرک ایزو گردد، اصطلاحا می‌گویند این سازمان سیستم مدیریت یکپارچه ،IMS ،را داراست.

  توجه داشته‌باشیدIMS ، سیستم مدیریت یکپارچه ، فقط اصطلاحی برای تجمیع سه استاندارد ایزو9001 ، ایزو14001 وOHSAS18001 ،می‌باشد وبه تنهایی دارای گواهی نامهIMS ،یا مدرکIMS ،نیست. امابرخی ازCB ،های صادرکننده ایزو ،نسبت به صدور گواهی نامهIMS ،بنا به درخواست سازمان متقاضی ایزو ،اقدام می‌نمایند.

  با ما در ارتباط باشید....

  44826841

  متقاضیانOHSAS18001 ،غالبا در اینترنت اینگونه جستجومی کنند:

  سیستم مدیریت ایمنی حرفه‌ای ،OHSAS18001 ،ایمنی افراد شاغل ،پیاده سازیOHSAS18001 ،اخذ گواهینامهOHSAS18001 ،گواهی نامهISO9001 ،دریافت گواهی ایزو 14001 ،سیستم مدیریت زیست محیطی ،مدرکOHSAS18001 ،استاندارد ایزو ،CB ،گواهی نامهOHSAS18001 ،مراکز معتبر گواهی دهنده ایزو،صدور گواهینامهISO45001 ،ISO9001 ،ISO14001 ،OHSAS18001 ،سیستم مدیریت یکپارچه ،IMS ،گواهی نامهIMS ،مدرکIMS

 • گواهینامه IMS، سیستم مدیریت یکپارچه

  ims

  گواهینامهIMS، سیستم مدیریت یکپارچه

  گواهینامهIMS، زمانی که مجموعه ای موفق به اخذ استاندارد های مدیریتیISO، اخذ گواهینامهISO9001 سیستم مدیریت کیفیت، دریافت گواهیISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و اخذ گواهیOHSAS18001 سیستم مدیریت ایمنی حرفه ای(شغلی) شود، می توان اعلام نمود آن مجموعه موفق به پیاده سازی سیستم مدیریت یک پارچهIMS ،شده است.

  IMS ،به تنهایی دارای گواهینامه نمی باشد وفقط به عنوان یک اصطلاح رایج مرسوم شده است ولی برخی متقاضیان اصراربه دریافت مدرکIMS ،دارند وعلاوه بر مدرک ایزو 9001، اخذ گواهی ایزو 14001، گواهیOHSAS18001، تقاضای صدور مدرکIMS ،رادارند.

  وظیفه مرکز ما، اطلاع رسانی صحیح وکامل می باشد ورشدو آگاهی مشتریان وبالا رفتن سطح اطلاعات جامعه درحد توان ایزو سرت، جز اهداف وخط مشی مرکز ومجموعه ایزو سرت می باشد.

  مشتریان دریافت مدرک ایزو، متقاضیان و کارفرمایان محترم باید بدانندکه دریافت گواهیIMS و صدور گواهینامهIMS ،مرسوم نیست و مجبور کردن پیمانکاران زیرمجموعه خود به داشتن مدرکIMS ،به تنهایی فقط پیشروی به سمت وسوی مدرک گرایی درجامعه می باشد زیرازمانیکه سازمان وشرکتی موفق به دریافت مدرک ایزوISO9001،ISO14001،OHSAS18001 شود در واقع همان سیستم مدیریت یکپارچه ،راداردو پیاده سازی کرده است وداشتن گواهی ایزوISO9001،ISO14001،OHSAS18001 به همان معنای داشتنIMS می باشدو نیازی به اخذ مدرکIMS ،نیست.

  مرکز ایزوسرت ،با سابقه طولانی درزمینه پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچهIMS ،و اخذ گواهی نامه ایزو ،دراین زمینه امکان اخذ سریع ایزو، دریافت کمترین قیمت ایزو با سرعت بالاتر درخدمت مشتریان محترم می باشد.

  اخذ گواهی ایزو معتبر، دریافت مدرکIMS معتبر، با توجه سابقه طولانی مرکز ایزوسرت در این خصوص مشتریان محترم به راحتی می توانند گواهی ایزو معتبر ،رادریافت نمایند.

  اگر مراجع معتبر صدور گواهینامه ایزو ،رامی خواهید شناسایی کنید حتما بامشاوران ایزو سرت تماس بگیرید. ایزو سرت ،به راحتی وبا کمال میل پذیرای متقاضیان محترم دریافت مدرک ایزو ،و صدور مدرک ایزو ،می باشد. تماس با مرکز ایزو سرت واستفاده از تجربیات و دانش مشاوران ایزو سرت کاملا رایگان می باشد.

  تلفن تماس : 44826841

  اغلب متقاضیان گواهینامه ایزو ، درجستجوهای اینترنتی خود بااین کلمات جستجو راانجام میدهند:

  اخذ ایزو ،isoچیست؟ ، ایزومعتبر ،iso معتبر ،صدور گواهینامه ایزو معتبر ، دریافت گواهی ایزو ، مدرک معتبرiso ،اخذ ایزو سریع ، قیمتiso، هزینه صدور گواهینامه ایزو ، مراحل صدور گواهینامه ایزو ، مراجع معتبر صدور گواهینامه ایزو ، مراکز معتبر گواهی ایزو ، مراکز معتبر ارائه دهنده ایزو در ایران ،cbهای معتبر در ایران ، ایزو از کجا بگیریم ،iso
 • گواهینامه ایزو

  گواهینامهایزو :

  گواهینامه ایزو ،همانطورکه ازعنوان پاراگراف نیزمشخص میباشد گواهی نامهiso ،گواهی نامه استاندارد جهانی میباشدکه البته درستش رابه اینصورت بایدگفت گواهینامهiso ،یکی ازده ها گواهینامه استاندارد جهانی میباشدبطوری گواهینامه ایزو ،یکی اززیرشاخه وزیرگروه های گواهینامه های استاندارد جهانی بحساب میایدپس گواهینامه ایزو ،نیز گواهینامه ،جهانی ومطابق بااستانداردجهانی وروزدنیاواروپامیباشدکه دراین مقاله گواهینامه ایزو ،میخواهیم به همین سوالات وپرسشهای شماعزیزان گرامی درخواست کننده گواهینامه ایزو ،رسیدگی کرده وابهامات شمارادرمسئله اخذ گواهینامه ایزو ،ویا شیوه کسب گواهینامه ایزو ،همچنین مطالب مفیدی مرتبط با گواهینامهiso ،برطرف کرده وشمارادر اخذ گواهینامهiso ،تامرحله اخرراهنمایی خواهیم کردوشمامراجعه کننده ومتقاضی گواهینامهiso ،رادرخصوص گواهینامهiso ،راهنمایی خواهیم کردهمانطورکه درسطرهای بالاتربه شماتوضیح داده شد

  گواهینامه ایزو :گواهینامه ایزو :البته بنده ترجیح دادم تاشمادوست بزرگوارمتقاضی گواهینامه ایزو ،باسوالات وپرسشهای تکراری متداول وپرکاربرددیگرکاربران متقاضی گواهی نامهiso ،راخوانده وبانحوه پرسشهای انهامواجه شوید.شیوه پرسوجورادردیگرافراددرخواست کننده گواهینامهiso ،مشاهده کرده واشناشویدبااین سوالات درحیطه وزمینه های کسب گواهینامه ایزو : روش کسب گواهی ایزو ، گواهینامهISO ، گواهیiso فوری ،ویا گواهینامه ایزو باقیمت مناسب ، هزینه گرفتنISO ، امتیازiso ، نمونه مدرکiso ، گواهینامه ایزو چیست ، امتیاز ایزو درچه زمینه هایی استفاده میشود ، کسب ایزو فوری ، روش تهییه گواهینامهiso ، اخذ گواهینامه ایزو رایگان ، گواهی ایزو رایگان ، ایزو مجانی ،اینهابیشترپرسشهایی میباشدکه راجب گواهینامه ایزو ،بیشترتکرارمیشودوپرطرفداردرحیطه گواهینامه ایزو ،میباشدپس اشناشویدوبدانیدکه رقبایتان اینگونه سوالات راراجب گواهینامهiso ،مطرح میکنند

  روش کسب گواهینامهiso :برای پاسخ دادن به چگونگی راه و روش کسب گواهینامهISO ،جوابهای بسیاری میشودارائه کردانهم به این علت میشودپاسخ زیادی دادکه روش کسب گواهینامه ایزو ،یاحتی گواهینامه های استاندارد جهانی دیگری مانند:" گواهینامهCE ، گواهینامهHSE ،گواهی نامهiso ،و مدرک اموزشیHSE "به چندین روش ممکن میباشدکه اولین روش ممکن بصورتی میباشدکه شمامتقاضی گواهینامهiso ،عزیزو گرامی میتوانیدازطریق سرچ وجست وجوکردن گواهی ایزو ،درسایت جهانی گوگل ویامیشودبروشهای مختلف ومتعدددیگری بمانند: نمونه مدرک ایزو ،یا گواهینامهiso ، امتیاز ایزو ،ویابکلمات مختلف ومتعدددیگرنامهای گواهینامهiso ،ب سایتهاییکه نمونه گواهی نامهiso ،راارائه میدهندودرزمینه گواهینامه ایزو ،فعالیت دارندویااز گواهینامه ایزو ،اطلاعاتی دارندوبمطلبی راجع ب گواهینامهiso ،انگاه به گواهینامه ایزو ،دسترسی پیداخواهیدکرددران زمان شمامتقاضی گواهینامهiso ،عزیزوگرامی بازیرکی ودقت فراوان خودتان باید سایت معتبر صادر کننده گواهی نامه ایزو ،راطبق نظروخواست خودتان وشرکتیکع مورداطمینان خودهست راپیداکرده وانتخاب کنید وداخل سایت همان شرکت شویدوباشماره تماس وراه های ارتباطی باشرکتشانکه مسلمادرسایتشان بطورمشخص موجودمیباشدتماس حاصل خواهیدکردو گواهینامه ،حال دراینجابرای مثال گواهینامهiso ،موردنظرخودراکه انرابرای شرکت ویاکارخانه ومجموعه تان نیازداریدرابازمینه وحیطه شغلیکه دران عرصه فعالیت شرکتتان انجام میشودراب کارشناس گواهی نامهiso ،ویا مشاوره گواهینامهISO ، شرکت صادر کننده گواهینامهISO ،ویاشرکت ارائه دهنده گواهینامه ایزو ،خواهیدگفت ومشاوره گواهینامه ایزو ،شرکت صادر کننده گواهینامه ایزو ،به شرکت کارخانه ومجموعه متقاضی گواهینامهiso ،شمابطورکامل اطلاعات گواهینامه ،موردنظرتان راکه همان گواهینامه ایزو ،میباشددراینجاراخواهدگفت وباتوجه ب زمینه وحیطه فعالیت شرکت کارخانه مجموعه تان حتی مناسبترین نوع گواهینامه ،ای راکه شرکت کارخانه ویامجموعه شمابایدانراداشته باشیدرانیزبشماخواهدگفت وشمامتقاضی گواهی نامهiso ،عزیزگرانی وبزرگوارهرسوال وپرسش دیگری داشته باشیدوبرایتان پیش خواهدامدراپرسیده وپاسختان رامیگیریدومشاوره گواهینامه ایزو ،یا کارشناس گواهینامهiso ،شرکت موردنظربشماباتوجه به مدل وشرکت صادرکننه مبدا گواهینامه ،ایکه انتخاب کرده ایدهزینه هاوانواع قیمت گذاریهارابرای گواهینامهiso ،وسایر گواهینامه استاندارد جهانی توضیج خواهددادوبرایتان شفاف میگویندوکارهای مربوطب گواهینامه ایزو ،تان راتااخروبصورت مشاوره ای باشماانجام میدهندوحواس وتوجهشان به شرکت شماومجموعه تان بطورهمیشگی میباشد

  روشهای کسب کردن گواهینامه ایزو :روش دوم برای کسب کردن گواهینامه ایزو ،این میتواندباشدکه ازروی همان شماره های ثبت شده برروی مجلات وتراکتهاوروزنامه شماره شرکتهای صادر کننده ایزو ،ایراکه میخواهیدبرداشته وباانهاتماس حاصل خواهیدکردوسوالاتتان ودرخواستتان درخصوص گواهینامه ،موردنظرتان همان گواهینامه ایزو ،رابمانندهمان روش اولیکه ب کارشناسان گواهینامهiso ،ومشاوره گواهینامهISO ،همان شرکت صادر کننده معتبر ایزو ،میفرماییدوبرطبق نظرشماوهمان گواهینامه ،کارهای گواهینامه ایزو ،یتانراپیگیری خواهندکرد

  گواهی نامهiso در کوتاه ترین زمان ممکن : گواهینامه ایزو درزمان کوتاه ،وپاسخش دررابطه باسوال گواهینامهISO ،راایامیشوددرسریعترین زمان ،بدست اوردویانه میشوداین شماهنگامیکه بشرکت صادر کننده گواهینامه ایزو ،درخواست گواهینامه خودراطرح میکنیدونوع گواهینامه ،ای راکه میخواهیدهمان گواهینامه ایزو ،رامیگویید شرکت صادر کننده گواهینامهiso ،ازهمان دقیقه شروع میکندبه انجام دادن کارهای مربوطب گواهینامه ایزو ،شماوبه صادر کننده های مرجع گواهینامه ،هادرخواست میدهندبرای مثال گواهینامهiso ،راتقاضاخواهندکردوازانجاییکه شرکتهای مبداصادر کننده گواهینامهISO ،کشورهای متفاوت ازیکدیگرودرشهرهاوممکن هست ازکشورهای متفاوت باشندزمانهای تحویل گواهینامه هابرای هرشرکت مبدابایکدیگرمتفاوت میباشدویکسان نیستند ولی اگرشمابه شرکت صادر کننده گواهینامه ایزو ،ایکه گواهینامه ،خودراازان شرکت درخواست کرده ایدبگوییدکه در کسب گواهینامه ایزو ،خودعجله داریدومیخواهیدسریعتر گواهینامه تان دردستتان باشدبه شرکت صادر کننده گواهینامهiso ،بگوییدبشمادراین زمینه کمک خواهندکردومراحل اداری اخذ گواهینامه ،راباسرعت بیشترپیگیری خواهندکردو گواهینامه ایزو ،شماراسریع بدستتان میرسانند

 • مراحل اخذ ایزو ارزان

  مراحل اخذ ایزو ارزان

  اخذ گواهینامه ایزو ارزان عنوان تبلیغاتی تعداد زیادی شرکتها میباشد

   

   

  مراحل اخذ ایزو ارزان

  ارزان ،ارزانی دوست داشتنی‌ترین کلمه ایستکه برای همه انسانهای جهان جلب نظر میکند.بامشاهده کلمه ارزان وارزان سرادرسردرمغازه هوفروشگاهها با میل اشتیاق فراوان وارد این مراکز می‌شویم و احساس خوب ورضایت بخشی رااز خرید داریم.حال کلمه ارزان هم امروزه دربحث گرفتن گواهینامه های ایزو بسیار جلب توجه میکند وبازار داغی دارد.اکثرمتقاضیان گواهینامه های ایزو دوست دارند باکمترین قیمتبه گواهینامه مورد نظرشان دست پیدا کنند.مرکز مشاوره ایزو سرت امر اخذ گواهینامه ایزو بهصورت ارزان رابرای شما فراهم کرده است وبا تعداد زیادی مراجع خصوصی صدور گواهینامه ایزو درارتباط استکه ازطریق آنها برای شما گواهی ایزوارزان صادر میکند.

  گواهینامه ایزو ارزان ازآنجایی باب شدکه شرکتها وسازمانها جهت شرکت درمناقصات اقدام کردند وکارفرما جهت شرکت درمناقصات ازآنها گواهینامه ایزو درخواست کرد.ازآنجاییکه اکثر کارفرمایان مناقصات آگاهی لازم ازمراجع صدور گواهینامه وسطح اعتبار گواهینامه ها ندارند پیمانکاران بهدنبال گواهینامه های ارزان هستند ونوع مرجع صادر کننده واعتبار گواهی زیاد برایشان اهمیت ندارد.بههمین خاطر مراکز مشاوره ازجمله مرکز مشاوره ما تدابیری اندیشیدند وباعلم وآگاهی واستفاده ازتجارب،مستندات انواع گواهینامه های ایزو راتهیه کردند واین مستنداترا کهشامل طراحی،اجراومستندسازی تمام فرآیندها وپیاده سازی انواع سیستمهای مدیریتی می‌باشدرا بهصورت رایگان درفضای مجازی نشر داده است ونشر مستندات بهصورت رایگان باعث شدست شرکتهای متقاضی ضمن پرداخت نکردن مبلغی بابت انجام مستندات زمان زیادی همصرف مستندسازی نکننددر نتیجه گواهینامه ایزو برای متقاضیان محترم ارزان تمام میشود.

  مراحل اخذ ایزو ارزان

  1. انتخاب نوع استاندارد مورد نظر
  2. انتخاب مرجع ثبت وصدور گواهینامه ایزو
  3. استفاده ومطالعه مستندات آمادهکه ازطرف مرکز مشاوره دراختیار شما متقاضیان قرار میگیرد( این مستندات همدر فضای مجازی قرار دارندهم بهصورت سی دی دراختیار شما مشتریان ایزو ارزان قرار میگیرد).
  4. انجام ممیزی داخلی توسط یک نیروی انسانی کاردان وآشنا بهالزامات ایزو
  5. صدور گواهینامه ایزو

  درگذشته بهدلیل اینکه گواهینامه ایزو کمتر شناخته میشدواطلاعات زیادی گواهینامه های ایزو دراختیار متقاضیان نبودواز طرف دیگر مشاوران ایزو تعدادشان بسیارکم بودودر حوزه اخذ گواهینامه اطلاع رسانی بهوسعت دنیای امروز نبود زمان زیادی صرف طراحی ،مشاوره ،مستندسازی وپیاده سازی میشد ومدت زمان زیادی طول می‌کشیدتا گواهینامه ایزو صادر گردد وطبیعتاً اخذ گواهینامه ایزوISO بصورت گران تمام میشد.امروزه بهدلیل آماده بودن مستندات تمامی گواهینامه های مورد نیاز شرکتها وسازمانها ودردسترس بودن آن برای همگان مدت زمان اخذ ایزو کوتاه شده است ودر نتیجه اخذ گواهینامه ایزو بهعلت طی نکردن مراحل پیچیده ارزان تمام میشود.

  اخذ گواهینامه ایزو ارزان عنوان تبلیغاتی تعداد زیادی شرکتها میباشدازشما متقاضیان محترم گواهینامه ایزو درخواست میشودازشرکت‌هاییکه شناخته شده ودارای اعتبار هستند گواهینامه اخذ نمایید مرکز ماعضو کمیته رسمی تدوین استاندارد می‌باشد وشما بااستعلام اسم شرکتما بااعتماد کامل میتوانیدبه گواهینامه ایزو موردنیاز خوددست پیدا کنید.

  دریافت گواهینامه ایزو ارزان برای مجموعه متقاضی فوایدی داردازجمله

  • صرفه جویی وکم شدن هزینه های مجموعه
  • ایجاد رضایت برای مشتریان
  • معرفی نام وبرند مجموعه دربازارهای داخلی
  • آماده شدن برای ورود بهبازارهای جهانی
  • برنده شدن درمناقصات وکنار زدن رقبا

  یکی ازپر کاربردترین گواهینامه های ایزو کهاکثر متقاضیان گواهینامه ایزو ارزان بهدنبال اخذ آن هستند ایزو ۹۰۰۱ میباشد بهنام گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت.اخذ این گواهینامه باعث ایجاد یک سیستم مدیریتی مدون دراجرای تمام فرآیندهای درحال اجرا درمجموعه میشود ویک نظم وچیدمان خاصی بههمه بخشهای مجموعه وکارکنانمجموعهمیدهد.همچنین باعث میشود تمام فرآیندها وشاخصها درمجموعه مشخص شوندوافزایش توان رقابتی مجموعه متقاضیرا بالا میبرد.گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ بهنام سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۴۵۰۰۱ بهنام سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای برای اکثر متقاضیان گواهینامه ایزو بههمراه گواهی ایزو ۹۰۰۱ نیاز میشود وصادر میگردد.هرگاه مجموعه ای این سه گواهینامه راهمزمان باهم اخذ نمایدبه یک سیستم مدیریت یکپارچه ای دست پیدا کرده استکه نام این سیستم مدیریتی یکپارچهIMS نام دارد.مرکز مشاوره ایزو سرت گواهینامهIMS رابهصورت رایگان دراختیار شما متقاضیان گواهینامه ایزو قرار میدهد.

 • مراحل اخذ مدرک ایزو

  مراحل اخذ مدرک ایزو

  اخذ مدرک ایزو برای هر سازمان ومجموعه متقاضی گواهینامه ایزو دارای شرایط خاص وویژه ای نمیباشد

   

  مراحل اخذ مدرک ایزو

  کلمه ایزو وداشتن مدرکیا گواهینامه ایزو درکشورهای پیشرفته ومدرن کلمه ای آشنا وحیاتی است.کشور ایران همدر این چند سال اخیر مخصوصا بهخاطر وجود تحریمها ونبودن یکسری قطعات لازم وضروری سعی کردتا جاییکه میتواند برروی پاهای خودبایستد ونگذارد اقتصاد مملکتش بخوابد هرچندکه مسیری سخت ودشوار راباید طی کندتا بتواند صنعت خودرا بهپای کشورهای توسعه یافته برساند.بااندکی تأمل درمیابیمکه بهترین کار ومهم ترین کار برای تولید وخدمات بهتراز طرف صنعتگران این مرزوبوم رعایت نکات وقوانین وپیاده سازی استانداردهای جهانی درحرفه ها ومشاغلمان می‌باشد.

  اخذ مدرک ایزو برای هر سازمان ومجموعه متقاضی گواهینامه ایزو دارای شرایط خاص وویژه ای نمیباشد ولی برای هرسازمانی بااندازه وحجم مختلف مراحل مختلفی دارد.تمام سازمانهاییکه دارای یک دفتر مرکزی باشد یااینکه درمجموعه خود درحال انجام کاروفعالیت وتولید باشد میتواندبه دنبال اخذ مدرک ایزو برود.انجام تمام مراحل اخذ مدرک ایزو هم ازسوی سازمان متقاضی هم ازطرف مرکز مشاوره انجام می‌پذیرد وبههمکاری دومرکز احتیاج دارد تاسازمان متقاضی بتواند دربهترین حالت گواهینامه ایزو رادریافت کند.

  مراحل اخذ مدرک ایزو بهشرح زیر میباشد:

  1. ارتباط برقرار کردنبا بامرکز مشاوره وبیان کردن نیاز وخواسته متقاضی گواهینامه ایزو باتوجه بهنوع فعالیتش.
  2. فرستادن فرم درخواست توسط مرکز مشاوره برای سازمان متقاضی وتکمیل فرم درخواست توسط متقاضی محترم ایزو.
  3. بعد ازانتخاب گواهینامه ایزو وگرفتن مشاوره ازطرف کارشناسان مرکز مشاوره نامه اعلام قیمترا برای سازمان یاشخص متقاضی ایزو ارسال میکنیم وعقد قرارداد بین مرکز مشاوره وسازمان متقاضی گواهینامه ایزو صورت میپذیرد.
  4. مرکز مشاوره ایزو یک کارشناسرا جهت برگزاری جلسه بامدیر یامدیران ارشد مجموعه متقاضی معرفی میکند وکارشناس تمام آگاهیهای لازم رااز نحوه عملکرد وضرورت داشتن ایزو ومراحل کاررا اطلاع رسانی میکند.
  5. انتخاب یک مرجع ثبت وصدور گواهینامه ایزو
  6. طراحی الزامات ومستندات سیستم مدیریت کیفیت وتهیه وتدوین راهکارهای اجرایی انجام میپذیرد وبرای تمام کلیه اشخاص مربوطبه سازمان برای اخذ مدرک ایزو تعیین مسئولیت میشود.
  7. آموزش الزامات عمومی وآشنایی کلیبا ایزو وسیستم مدیریت کیفیتبه کلیه پرسنل مربوط بهسازمان.
  8. پیاده سازی سیستم والزامات ایزو توسط کلیه واحد‌های مربوطبه سازمان.
  9. یک پیش ممیزی برای سازمان جهت بررسی ومیزان آمادگی سازمان متقاضی گواهی ایزوISO توسط یکی ازنیروهای کارآمد وآگاهبه ایزو درمجموعه انجام میشود.
  10. بستن قرارداد بامرجع ثبت وصدور گواهینامه وتعیین روز ممیزی توسط مرجع.
  11. انجام ممیزی اصلیبه صورت دو مرحله ای توسط کارشناس مرجع ثبت وصدور گواهینامهISO
  12. مطابقت داشتن کامل تمام فرآیندهای مجموعه باالزامات وقوانین گواهینامه ایزو منجربه صدور گواهینامه میشود.
  13. نگهداری ازسیستم مدیریتی پیاده شده

  شرکتها،سازمانها،کارخانه ها وتمام ارگان‌هاییکه میخواهند گواهینامه ایزو دریافت کنند می‌توانند تمام اموربه اخذ ایزوISO وسیستمهای پیاده سازی راخود انجام دهندکه البته برای انجام این کار نیازمند شخصی مسلطبه قوانین والزامات ایزو هستند ولی اگربههر دلیلی نتوانستند امور مربوط اخذ مدرک ایزوISO را انجام دهند می‌توانند کاررابه مشاور واگذار کنند.شرکتهاییکه بدون توجه وبدون اطمینان ازپیاده سازی گواهینامه صادر میکنند موجب کاهش عملکرد کشور میشوند.شرایط گرفتن ایزو اینستکه مستندات وروشهای اجرایی اصولی باید پیاده شود.شرایط داشتن ایزو تنها گرفتن گواهینامه نیست وداشتن گواهینامه منجربه تغییر وتحول وبهبود نمیشود وپایبند بودنبه اصول ایزو منجربه تغییروتحول وبهبود میشودوشرایط گرفتن مدرک ایزو ،استقرار سیستم استاندارد تاحدتوان شرکتها می‌باشد.

  برای اخذ مدرک ایزو بایدبه موارد زیرتوجه داشت:

  1. تعداد نفرات وپرسنل وکارگران شاغل درمجموعه
  2. تعداد فرآیندهای درحال اجرا درمجموعه
  3. تلاش وکوشش مدیریت مجموعه برای پیاده سازی ایزو
  4. آیا قبلاً گواهینامه ایزو دریافت کرده است یاکه نه برای اولین بارستکه مجموعه تقاضای گواهینامه ایزو دارد.

  متقاضیان محترم اخذ مدرک ایزو می‌توانند ازدومرکزCertification body وAccreditation body گواهینامه مورد نظرشانرا ریجستری کنند واستعلام بگیرند تااز اعتبار گواهینامه خود مطمئن شوند.

 • مراحل دریافت گواهینامه ایزو

  مراحل دریافت گواهینامه ایزو

  مدیران شرکت هالازم است برای دریافت گواهی نامه ایزو مراحلی راطی کنند

   

  مراحل دریافت گواهینامه ایزو

  ازمهم ترین دغدغه های بسیاری ازمدیران شرکت ها سازمان ها ،مراحل دریافت گواهی نامهISOاست وازاهمیت ویژه ای برخورداراست وترتیب اخذمراحل دریافت گواهی نامه ایزو ،بسیارمهم وویژه است.مدیران شرکت هالازم است برای دریافت گواهی نامه ایزو مراحلی راطی کنندکه درادامه بمراحل دریافت گواهی نامهIZO اشاره خواهیم کرد.

  متقاضیان جهت اخذ گواهینامه ایزو میبایست ابتدانوع گواهینامه ایزووهدف خودازکسب گواهی نامه ایزوراتعیین کرده وجهت نظارت وهمگام سازی استانداردگام بردارند.رویکردفرآیندی وبهبودمستمرهدف اولیه هراستانداردی میباشد.علاوه برمراحل دریافت گواهینامه ایزو ،آنچه بسیارمطلوب ومدنظراست ،ممیزیISO است کبیان میداردکتاچه اندازه الزامات واستانداردهای ایزو درموسسه بانجام رسیده است و عملی گشته است.

  تنهابایک جستجوی ساده مانند ایزو ، استاندارد ویا گواهینامه ایزو،بابمبی ازاطلاعات روبه روخواهیدشدوطبیعی است کباپرسشی مبنی برمراحل دریافت گواهی نامهIZOروبه روخواهیدشد‌.آنچه بازاراستانداردومشاوره هارا جذاب وپرتقاضاکروه است ،فواید استانداردهای ایزو میباشدبطوری کاستانداردهای ایزو ،امتیازات بسیاری رابرای دارندگانISO فراهم می آورد ،امتیازهایی گواهینامه های ایزو برای شرکت هاوافرادحقیقی وحقوقی بهمراه داردشامل فاکتورهای تعیین کننده برندIZO وامکان رقابت دربازار درسطح داخلی وبین المللی بوده وسودکلانی رابحساب های بانکی سرازیرمیکند. سودهای بانکی که درقیاس باهزینه ای که درقبال مشاورهISO میپردازیدبسیاراندک بوده وسودایمن وهمیشگی رابرای شما بهمراه خواهدداشت.همین موضوع رازموفقیتIso وهمگان رامبهوت ساخته واستقبال بینظیری رااز گواهینامه ایزو درسراسرایران وجهان بارمغان آورده است.

  بسیارازفوایددرطی مقالات قبلی صحبت کردیم امادرطی این مقاله ازدیدگاه صادرات ،مناقصات وبرندینگ است ودرادامه بمراحل صدورگواهینامه ایزو خواهیم پرداخت.

  ایزو وصادرات:همه مامیدانیم کصادرات قلب تپنده اقتصادکشورهاست کبخش مهمی رادرچرخه حمایتی ومعیشیتی مردم ایفامیکندوبتوسعه وشکوفایی کشوروافزایش رفاه عمومی منجرشده وباتوسعه وشکوفایی کشوروافزایش رفاه عمومی کمک شایانی میکندوهزینه های مصرفی راکاهش میدهد.بعلاوه بارونق صادرات، بازارهای پرسودوسرمایه داربکشوربازشده ونویدبخش موفقیت وافزایش سرمایه است.

  بدلیل قوانین متفاوت کیفی درکشورهای مختلف ،برای کسب مجوزصادرات بایدبگواهینامه هایIZO موردمطالبه قرارگیرد ،زیراایزو استانداردبین المللی است وموردتاییدواستفاده اکثرکشورهاست ،ببیانی بهترISO یک استاندارد جهانی است ودارابودن گواهینامهISO تاییدوتضمین میکندکصادرکننده استانداردهای جهانی رامیداندومراعات میکند.

  ISO ومناقصات:امروزه ،پیمانکاران جهت دریافت واجرای پروژه های دولتی وغیردولتی، درمناقصاتی کسازمان هابرگزارمیکنند ،شرکت کرده وهزینه هاوشرایط مدنظرخودرااعلام میکنند.قبلا آنچه برنده مناقصات ومزایدات راتعیین میکرد، هزینه وطرح های ارائه شده بوداماامروزه گرچه هزینه پروژه اعلامی ،تاثیربسزایی درنتیجه نهایی دارداماهمواره فاکتورتعیین کننده برنده نیست ،بلکه آنچه برنده یک مناقصه راتعیین میکند ،داشتن گواهینانه های ایزو بمنزله برگ برنده دردستان صاحبین مشاغل ومدیران اجرایی شرکت هابوده ونقش تعیین کننده ای دارد.

  IZO وبرندینگ:جلب اعتمادواطمینان مشتریان ،اصل اساسی بازاریابی است.درهمین راستایکی ازراه هایی کمشتریان میتوانندبمحصولی اعتمادکنند ،گواهینامهIZO است.با داشتن گواهینامه ایزو ،اعتمادمشتریان بشرکت هاویاتولیداتی است کبا ایزو عرضه میشوندوارزش برندافزایش می یابدکخودبمعنای سودبیش ازپیش است.

  مراحل دریافت صدور گواهینامه ایزو شامل مراحل ذیل است:

  ۱.کسب الزامات استانداردبرای دریافت گواهی نامه ایزو:

  استانداردهایی کبرای دریافت استانداردایزوبرای شرکت هاوجوددارد ،دارای الزامات ،بندهاومستندات ویژه وبخصوصی است کبایدبندببنداین الزامات رارعایت کرده ودرشرکت هاباین بندهاوقوانین پایبندبوده تاگامی اولیه راجهت دریافت گواهینامه ایزو ،بردارید.استانداردهایISO شامل بندهاوالزاماتی هستندکه درهنگام دریافت گواهی نامه ایزو ،بایدقابل مشاهده وارزیابی باشند.

  بعنوان نمونه استانداردمحبوب ومعرفISO9001 دربردارنده 10بنداصلی است کهربندشامل چندزیربندفرعی است.

  یک شرکت وسازمان ازهرنوعی کباشدبعنوان نمونه حیطه صنعتی ،کشاورزی ،خدماتی، معدنی و...جزاین مواردبوده ومتواند بوسیله آن ،باجرای الزامات ایزو۹۰۰۱پرداخت.

  بدلیل روندپیاده سازی واجرای ممیزی های اجرایی درهرسازمان ،بهتراست مراکزوموسسات متقاضی ،ازیک مشاورمتخصص حیطهIZO کمک گرفته تاباشناخت وتجربه کافی بتوانندبهترین تصمیم گیری هارادرمورد دریافت گواهینامه ایزو ومراحل دریافتISOگرفته وباجراسازی الزامات ایزو بپردازند.

  بنابراین نتیجه گام اول این استکه درابتدای کاروآغازرونداجرایی ومدیریتی نسبت بتطبیق الزامات ایزو اقدام کرد.

  ۲.تعیین یک مرجع صدور ایزو (CB) معتبرتحت اعتباریک مرجع اعتباردهی(AB)معتبر:

  درمرحله بعدصدورگواهی نامه ایزو ،بعدازتعیین وایجادالزامات وروش های اجرایی لازم جهت بندهای استانداروسازی ،شرکت آماده ممیزی وبررسی مراحل دریافت گواهی نامه ایزو می گردد.

  دراین مرحله آنچه حائزاهمیت است ،دریافت گواهی نامه ایزو ،از یکCB یامرجع صدورگواهی نامه ایزو معتبرمیباشدودرصورتی کاینCB تحت اعتبارIAG یاASCBباشد ،بارزش ترومعتبرترمحسوب میگردد.

  ۳.ممیزی های مراقبتی پس ازاخذو دریافت گواهی نامهISO :

  براساس اعلام سازمان جهانی استاندارو ،گواهینامه های ایزو ،دارای اعتبارسه ساله بوده ودرسال دوم وسوم نسبت ببرسی مجددواجرای ممیزی مراقبتی قرارگرفته وباارزیابی وممیزی درصددپایش وبررسی موضوع حوزهISO اقدام نمایند.

  موسسه نوین سرت باافتخاراعلام میداردکباکادری مجرب ومتخصص درتلاش کبادانش وتجربه خودبتمامی عزیزان متقاضی ایزو جهت اهداف مختلف ازبرندینگ وصادرات گرفته تامشتری مداری وکسب موفقیت درمناقصات ،مزایدات وکنفرانس های بین المللی بتمام عزیزان فعال درصنف هاوحیطه های مختلف کاری کمک نماید.نوین سرت به تمام درخواست های شماعزیزان رسیدگی خواهدکردومشاوره اولیه هم کاملا رایگان برای شماصورت میپذیرد.علاوه برصدورانواع گواهی نامه هایIZO ،نوین سرت دربخش آموزش ایزو هم بسیارفعال بوده وآمادگی کامل راجهت برگزارکلاس های شماعزیزان اعلام میدارد.دیگران شعارمیدهند ماعمل میکنیم

 • مراحل صدور گواهینامه ایزو

  مراحل صدور گواهینامه ایزو

  ایزو مخفف سه کلمهInternational Organization for Standardization می‌باشد

   

   

  مراحل صدور گواهینامه ایزو

  انسانهای آگاه وفعال وانسانهاییکه ازهوش اقتصادی بالایی برخوردار هستند همیشه بهدنبال بهترینها هستند وبرای پیشرفت کردن اول شدن تمام انرژی ونیروی خودشانرا بهکار میگیرند.

  امروزه صاحبان شرکتها،سازمانها،کارخانهها وحتی کارآفرینان خلاقبا پیشرفت تکنولوژی وعصر ارتباطات ورقابتهای شدید دربازار جهانی میدانندکه برای موفقیت وبرتر شدن بایدپابه پای قوانین جهانی قدم بردارند ومجموعه خودرابا استانداردهای روزجهان وفقدهند واکتفابه قوانین وضع شده داخلی نکنند.رقابت درارائه تولیدات برتروخدمات بهترواجناس باکیفیتدر بازارهای جهانی وداخلیبه شدت بالا رفته است.طبیعیستکه مصرف کنندگان همبهدنبال بهترین وباکیفیت ترین تولیدات،خدماتومحصولات هستند.پس مدیران آگاه هرمجموعه میدانندکهیکی ازراههای اول شدن ومطرح شدن درجهان توسعه یافته امروزی جلب رضایت مصرف کنندگان ومشتریان می‌باشد.

  یکی ازپرکاربردترین ومهمترین راههای برتر شدن وخودنمایی بین رقباوپیدا کردن ناموشهرت جهانی اخذ گواهینامه ایزو برای فرآیندها وبرنامه های درحال اجرا درمجموعهتان می‌باشد.درابتدا جهت آشنایی شما متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو بهتراست مشخص کنیم ایزو چیست ومزایای دریافت گواهینامه های ایزو چیست؟

  ایزو مخفف سه کلمهInternational Organization for Standardization می‌باشد.

  ایزو بهمفهوم سازمان بین‌المللی استاندارد سازیستکه متشکل ازیک مجمع بین المللی ازسازمانهای استاندارد کشورهای عضوهست.ایزو نقش بسیار مهمی بین بخش های خصوصی وعمومی بازی میکند.داشتن گواهینامه ایزو سندی میباشدکه نشان میدهد شرکتهاومجموعهها دارای سیستم مدیریتی هستند.ازمزایای اخذ گواهینامه ایزو اینست :

  1. بهفرآیندهای بهینه سازی ودرنتیجه بهبود خط پایان کمک میکند.
  2. افزایش رضایتمندی مشتری
  3. امکان راهیابی بهبازارهای جهانی وجدید
  4. گرفتن مقدار زیادی ازسهم بازار
  5. کمک بهمحیط زیست وسلامتی تمام افراد جامعه
  6. برنده شدن درمناقصات وکنارزدن رقیبان

  مراحل صدور گواهینامه ایزوISO

  1. انتخااب نوع استاندارد موردنظر،متقاضیان محترم گواهینامهISO باید باتوجه بهنیاز مجموعه ومتناسب بودن بافرآیندهای درحال اجرا استاندارد مورد نیازراانتخاب کنند.
  2. انتخاب مرجع ثبت وصدور گواهینامه ایزو توسط متقاضیان گواهینامه
  3. طراحی ومستندسازی وپیاده سازی ایزو
  4. ممیزی وثبتوصدور گواهینامه ایزو

  مرجع های ثبت وصدور گواهینامه ایزوISO رااصطلاحاCB میگویند.تعداد بیشماریCB هادردنیا وایران درحال فعالیت هستند.هرCB باید تحت اعتبار یک مرجع اعتبار دهنده فعالیت کندوبه مراجع اعتبار دهندهCBها دراصطلاحAB میگویند.AB خودبهدو دسته تقسیم میشوند،AB های دولتی ورسمی وABغیردولتی وخصوصی.AB دولتی ورسمی هرکشوری عضو انجمن اعتبار دهندگان بین المللی می‌باشندکهنام این انجمن اعتبار دهنده بین المللیIAF می‌باشد.

  پس نتیجه میگیریمکه اگریکCB تحت اعتبار یکAB دولتی عضو انجمن بین المللیIAF گواهینامه ایزو صادرکند بالاترین سطح اعتباررادارد واگر مرجع صادر کننده ایزو عضو انجمنIAF نباشدازسطح اعتبارودرجه پایینتری برخوردار می‌باشد.سطح اعتبار گواهینامه هاییکه ازمراجع بین المللی صادر میشود بهاین علت بالاستکه این مراجع ملزمبه رعایت تمام قوانین جهانی می‌باشند وباید تمام مراحل استاندارد سازیرا مستند سازی کنندوموبه مو مستندات رااجرا وپیاده سازی کنند واجرای این قوانین باعث برند شدن،مطرح شدن وجهانی شدن میشودکه مدیران آگاه سعیبه اخذ این گواهینامه های معتبر می‌باشند.

  طراحی کردن واجرای مستنداتبه میزان توقعات وسطح انتظارات متقاضیان ایزوISO ومیزان سطح سخت گیری مراجع صادر کننده ایزوISO ومیزان سطح همکاری پرسنل وکارکنان مجموعه متقاضی ایزوISO وهمچنینبه میزان تخصص وعلم ودانش مشاوران ایزو بستگی دارد.

  پرکاربردترین انواع گواهینامه های ایزو عبارتند از :

  ایزو ۹۰۰۱(سیستم مدیریت کیفیت)، ایزو ۱۴۰۰۱ (سیستم مدیریت محیط زیست)، ایزو ۴۵۰۰۱ (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای)، ایزو ۲۲۰۰۰ (سیستم مدیریت ایمنیدر صنایع غذایی)، ایزو ۲۹۰۰۱ (سیستم مدیریت کیفیت نفت ،گاز وپتروشیمی ) ایزو ۱۳۴۸۵ (سیستم مدیریت کیفیت ویژه تجهیزات پزشکی) گواهینامهHSE_MS (سیستم مدیریت بهداشت ایمنی ومحیط زیست)، گواهینامهIMS (سیستم مدیریت یکپارچه) و........

  مشاوران و‌کارشناسان مرکز ایزو سرت یکی ازبزرگترین گروههای تخصصی وحرفه ای فعال وکاردان درحوزه صدور گواهینامه ایزو هستندکه آمادگی دارندتاکلیه مراحل اخذوصدور گواهینامه های ایزوISO راازابتدا تاپایان برای شما انجام دهند وبهصورت ۲۴ساعته درخدمت شما مشتریان محترم میباشند.مرکزمابه غیر ازفعالیت درحوزه اخذ انواع گواهینامه ایزو ،گواهینامه هایHSE وگواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران وگواهینامه مجوز اداره کار (گواهی تأیید صلاحیت شرکتهای خدماتی )رابرای شما صادر میکند.

 • مشاور ISO

   

  ISO گواهینامه ومدرکISO باید اساسی واصولی دریافت گردد وصادر شود. شرایط گرفتنISO این استکه باید دراصل واصولی پیاده شود.درابتدای صحبت مراحل اخذISO رابیان میکنیم تاشما متقاضیان گواهینامهISO آگاه شویدکه جهت اخذ گواهینامهISO وجود مشاورISO آگاه وکاردان ضروری می‌باشد. مرحله اول دریافت گواهینامهISO ، انتخاب نوع گواهینامهISO یاهمان انتخاب نوع استانداردISO میباشد. مشاورISO دراین مرحله باتوجه بهنوع نیاز وتناسب بافرآیندهای سازمان متقاضیISO راآگاه میکندومشاوره میدهد تاانتخاب درست وصحیحی انجام دهد. مرحله دوم انتخاب مرجع ثبت وصدور گواهینامهISO میباشد. این مرحله برای سازمان متقاضی خیلی مهم وحیاتی می‌باشد زیرا انتخاب نوع مرجع مناسب میتواند روند سازمان راروبهبود کشاند وبا توجهبه صحبت‌های مشاورISO قوانین واستانداردهای مرجع ثبت وصدور گواهینامه توضیح داده میشود.

  سخت گیری یاآسانی مراحل اجراوپیاده سازیISO شرح داده میشود. مشاورISO باید حتما توضیح دهد مرجع صدور گواهینامهISO یک برند داخلی است یایک برند بین المللی می‌باشد. متقاضی گواهینامهISO حق دارداز تمام مراحل آگاهی کامل داشته باشد تابتواند تصمیم درستی بگیرد.

  مرحله سوم طراحی، اجرا، مستندسازی وپیاده سازی مستندات می‌باشد. سازمان متقاضیISO تمام مراحلرا باهمکاری مدیریت وتحت نظر وحمایت مشاورISO انجام میدهدو استانداردها وقوانین ملزم شده ازطرف مرجع صدور گواهینامهISO رابرروی تمام فرآیندهای درحال اجرا منطبق سازی میکندوقوانینو استانداردهایISO راپیاده سازی میکند. مرحله چهارم ممیزی پیاده سازیISO می‌باشد. مشاورISO بامدیریت سازمان متقاضی گواهینامهISO هماهنگ میکند ومرحله اول ممیزی بهنام ممیزی داخلی توسط نیرویی کاردان وزبده درحوزهISO انجام میگیرد. درنهایت باانجام اصلاحات وازبین بردن عدم انطباقات ممیزی اصلی یاخارجی توسط کارشناس مرجع صدور گواهینامهISO انجام میشود. دراین مرحله وجود یک مشاورISO بسیار مفید وضروری میباشد.

  شرکتها وسازمانهای متقاضی گواهینامهISO می‌توانند تمام امور مربوطبه اخذ ودریافت گواهینامهISO وپیاده سازی سیستم مدیریترا خودشان انجام دهندو حتما نیاز هست تاشخصی مسلط بهامور والزاماتISO رادر سازمان داشته باشند تااین کار راانجام دهد درغیر این صورت بهتر است صلاح است انجام مراحل رابهمشاورISO محول نمایند. باتوجه بهحجم زیاد امور اخذ گواهینامهISO وتخصصی بودن موضوع سازمان نیازمند شخصی استکه برتمام الزاماتو قوانین ایزو کاملا تسلط داشته باشد. امروزه وجود افراد سود جو ونبودن نظارت کافی باعث شده است سازمانهای متقاضی نیازمند مشاورISO باشندتا بتوانند تمام مراحل اخذISO راازصفر تاصدبا اطمینان کاملبه مشاور بسپارند.

   

  مشاور ایزو

  مشاورISO باید دارای علم ودانش تخصصی بالایی باشدتا بتواند حتی بعداز صدورودریافت گواهینامه ISO سیستم مدیریتیو الزامات وقوانینی راکه درسازمان پیاده سازی شده است نگهداری کند

   

   

  مشاورISO باید دارای علم ودانش تخصصی بالایی باشدتا بتواند حتی بعداز صدورودریافت گواهینامهISO سیستم مدیریتیو الزامات وقوانینی راکه درسازمان پیاده سازی شده است نگهداری کند. نگهداری سیستم مدیریت خیلی سخت ترازاخذ گواهینامهISO میباشد. خب طبیعی است حتی خیلی اوقات بااینکه مدیران سازمان آگاه ودانا هستند ولی نیازبهمشاورISO دارندتاباآموزش های مکرر، انجام ممیزی داخلی، انجام اقدامات اصلاحیبه سازمان کمک کندتا سیستم مدیریتی مطابق بااهداف سازمانش راحفظ نماید‌.

  مزایای مهم گواهیISO درجامعه این است کهتمام جوانب زندگی روزمره انسانها در استاندارد سازمان بین المللی استاندارد سازی یاهمان سازمانISO درنظر گرفته شده استو تهیه وتدوین شده است. وقتی محصول یاتولیدی یاخدمتی تحت گواهیISO ارائه شود مصرف کننده باحس اطمینان بیشتریبه کیفیت محصولات وخدمات وتولیدات دارد.این حس اعتمادو بالا رفتن کیفیت زمانی قطعی تر وریشه دارتر میشودکه سازمان بایک مشاورISO درارتباط باشدتا مسیررا بی عیب ونقصی ترطی کند وبعلت جلوگیری ازفرآیندهای تکراری یااضافه هزینه های سازمان کاهش پیدا کند وسازمان این موقعیت راپیدا کندتابا قدرت بیشتری دربازارهای داخلی وخارجی قدرت نمایی کند.

  دریافتISO همراه باراهنمایی وهمراهی مشاورISO کاری بسیار پسندیده ومعقولی می‌باشد ولی شما متقاضیان گواهی نامهISO بهتر است سراغ مراکز مشاورISO برویدکه نام آنهادر سازمان کمیته تدوین استاندارد ملی ثبت شده است وحتما به سوابق ورزومه مرکز مشاورISO دقت فرمایید.

 • هزینه گرفتن ایزو

  هزینه گرفتن ایزو

  هزینه گرفتن ایزو

  هزینه گرفتن ایزو ،مهمترین نکته ودغدغه سازمانهاو شرکتهای متقاضی اخذگواهینامه ایزو ،میباشد. در‌این مقاله تمام سعی خودرا خواهیم نمود‌تا متقاضیان دریافت مدرکiso9001 ،دیگرنیازبه‌جستجوهای بیشتری دراینترنت نداشته باشندو نیازی‌به تحقیق درخصوص هزینه گرفتن ایزو ، شرایط اخذ گواهی ایزو ،نداشته باشند. البته همانطورکه گفته شد، تمام سعی خودرا خواهیم نمود. پس‌اگرسئوالی درمورد اخذگواهینامه ایزو ،ذهن شمارا درگیرکرده است ویادراین مطلب درباره هزینه گرفتن ایزو ،به پاسخ سئوال خودنرسید حتما موارد مورد نظر خودرا درمورد هزینه گرفتن ایزو ،و اخذگواهینامهiso ، بصورت ثبت نظرات درپایین همین مقاله ویاتماس تلفنی باکارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایزوسرت مطرح نماییدو مارادر تهیه وتدوین مقالات باکیفیت‌تریاری نمایید. ازانجاییکه هدف مرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت ،راهنمایی واطلاع رسانی وشفاف سازی درخصوص اخذگواهینامه ایزو، وانواع استانداردهای ملی وبین المللی ،استانداردiso9001 ,ce ونشان اتحادیه اروپا میباشد.لازم دانستیم قبل ازشروع مقاله ،درخواست راهنمایی درراستای بهبود مسیراطلاع رسانی مرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت رااز شما داشته باشیم.

  هزینه گرفتن ایزو،به‌ایتمهاو پارامترهای مختلفی بستگی دارد. حجم سازمان متقاضی دریافت ایزو ، فرایندهای درگیرسیستم مدیریت کیفیت وایزو ،پرسنل سازمان متقاضی دریافت گواهی ایزو ، برندمعتبرصادرکننده گواهی ایزوCB ،ومشاوره ایزو ،مرجع اعتباردهی به برند معتبر صادرکننده گواهینامه ایزوAB ، ایابرندصادرکننده گواهینامه ایزو،عضویت انجمن اعتباردهندگان بین المللیIAF ،راداردیاخیر؟ محل سازمان شماکجامیباشد.

  هزینه گرفتن ایزو ،همانطورکه مشاهده فرمودید ومشخص شدبه پارامترهای زیادی بستگی داردوبرای اعلام هزینه گرفتن ایزو ، ایتمهای بالا بررسی ونرخ گذاری نهایی انجام میپذیرد.

  امامرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت، بدلیل سابقه طولانی درزمینه مشاوره ایزو،پیاده سازی ایزو،استقرارسیستم مدیریت کیفیت،کارسازی صدورگواهینامه ایزو ، دریافت گواهی ایزومعتبر ازمراجع موردتاییدIAF انجمن اعتباردهندگان بین المللی ،مسیردریافت گواهی ایزو ،رابرای متقاضیان اخذگواهی ایزو، ودریافت گواهینامه ایزو ،راحت وهموار وسریع نموده است. اعزام کارشناسان خبره ،تهیه مستندات واسناد، داکیومنتها وروشهای اجرایی ، دستورالعمل های مربوط‌به زمینه فعالیت شرکت متقاضی گواهینامه ایزو ،پیاده سازی مستندات وروشهای اجرایی ودستورالعملهای تهیه شده درسریعترین زمان ممکن، اموزش به‌پرسنل مرتبط ومورد نیاز درحوزه گواهینامه ایزو ،ومدیریت کیفیت ،جهت پیشبرد ادامه سیستم مدیریت کیفیت واستقرارسیستم مدیریت کیفیت درسازمان ونگاهداشت ایزو،درسازمان شما.

  پس‌ازانجام وتهیه مستندات وروشهای اجرایی ودستورالعملها واجرای انهاتوسط کارشناسان مرکز مشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت، درخواست کارشناسان ثبت وصدورگواهینامه ایزو ،شما، که‌ازقبل ازشروع مرحله پیاده سازی مستندات ثبت شده بود،بهCB ،انتخابی شماارسال میگردد. درواقع کارشناسان مرکزایزوسرت، برای سهولت درانجام فرایندهای صدورگواهینامه ایزو ،وسرعت که‌فاکتورمهمی برای متقاضیان گواهینامه ایزو،میباشدتمام سعی خودرا بکارگرفته اند تاشماموفق‌به اخذگواهینامه ایزو باکمترین هزینه ،و دریافت گواهینامه ایزو در کوتاهترین زمان، شویدو بجای هدردادن زمان وپول وانرژی سازمان بابت طولانی شدن پروسه دریافت گواهینامه ایزو،بفکرپیاده سازی واقعی ایزو ،درسازمان خودباشید.

  هزینه گرفتن ایزو ،رابصورت قطعی نمیتوان درمقاله گنجاند بدلیل وجود برندهاو مراجع معتبر صادرکننده ایزو،که‌تعداد بسیار بالایی دارند،باید متقاضی دریافت ایزو،درابتدا برند گواهینامه ایزو ،خودرا شناسایی وتایید نمایدو همچنین استاندارد ایزوهای مورد درخواست خودرا اعلام نمایدتا پیش فاکتور برای شما ارسال گردد.

  برای انجام استعلام قیمت ایزو ،نیازبه انجام فرایندهای پیچیده وکارسخت ومراحل دشوارنیست، بلکه شمافقط بایک تماس تلفنی میتوانید درخواست اعلام هزینه کرفتن ایزو ،راداشته باشید ضمن اینکه بصورت رایگان وبدون هیچگونه عجله ومحدودیتی، کارشناسان مرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت ،باکمال میل وباروی گشاده پذیرای شما وسئوالات وابهامات وبعضا موارد اشتباهی‌که توسط دیگرمراکز به‌شما اعلام شده ،هستندو درهرزمانیکه برای شمامقدور باشد امادگی پاسخگویی به‌شمارا دارند.

  به احتمال زیاد شماو سایر متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو ، باجستجوی کلمات زیر درگوگلبه این صفحه هدایت شده اید :

  هزینه گرفتن ایزو ،دریافت مدرک ایزو، اخذگواهینامه ایزو، اخذمدرک ایزو، دریافت گواهی نامه ایزو، پیاده سازی ایزو، پیاده سازی گواهی نامه ایزو، هزینه گرفتن استانداردایزو، هزینه گرفتن مدرک ایزو،

  مقالات پیشنهادی مرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت به متقاضیان اخذگواهینامه ایزو:

  اخذگواهینامهiso9001

  ایزو چیست؟

   

  باما درارتباط باشید :       44826841

 • ایران ، تهران ، میدان صادقیه
 • ۰۲۱-۴۴۸۲۶۸۴۱
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گالری تصاویر

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا

از ایزوسرت در گوگل حمایت کنیم.