بنر1920

گواهینامهزو

 • اخذگواهینامهiso9001

   

  اخذگواهینامهiso9001

  اخذگواهینامهiso9001، بسیاری ازمدیران، سازمانها، صنایع کسب وکار برای بدست اوردن گواهینامهiso9001، سئوالاتی درذهنشان ایجاد میشود مانند:

  چگونه گواهینامهiso9001، رادریافت کنیم؟،

  چگونه گواهینامهiso9001، رااخذکنیم؟

  چه دلایلی برای اخذوپیاده سازیiso9001مهم است؟

  هرسازمانی، جداازنوع کارش،چه خدماتی وچه تولیدی باشدمیتواندiso9001، رادریافت کند.iso9001، الزامات خاص خودرادارد وعلاوه برثبات سعی دران است کروند بهبود راداشته باشد. اخذگواهینامهiso9001، برسمیت شناختن سیستم مدیریت کیفیت شمادرسطح جهانی میباشد. اخذگواهینامهiso9001، ازشرکت گواهی دهنده معتبر، انطباق سیستم مدیریت شمابا استاندارد بین المللیiso9001، تعهدشما بشیوه ی مرتبط باصنعت، افزایش رضایتمندی مشتریان وفرصتهای تجاری جدیدرا منجر میشود. سازمان جهانی ایزو، استانداردهای بین المللی راتدوین وانتشارمینماید.یکی ازمحبوبترین استانداردهای بین المللی استانداردiso9001، میباشد.

  بیش‌از چندمیلیون سازمان یاافراددنبال پاسخی برای این سئوال (چگونه گواهینامهiso9001 رااخذکنیم؟ یابرای اخذگواهینامه ایزو9001،چکارهایی لازم است؟) هستند ومادر اینجابه پاسخ این سئوالها میپردازیم.

  دراین مرحله باانتخاب مشاور ایزو، ازخدماتiso9001، مزایای ایزو9001، بهره‌مندشوید.

  سیستم مدیریت کیفیتiso9001، درسازمان طرحریزی شده وسپس اجرامیشود. استفاده ازخدمات مشاورایزوباتجربه، میتواندمزایای زیررا برای شماداشته باشد:

  1)طراحی سیستم مدیریت متناسب بااندازه سازمان شما،منتشرسازیiso9001

  2)کاهش زمان استقرارسیستم مدیریت کیفیت درسازمان

  3)انتقال تجارب مشاورایزو

  4)ادامه رونداجرای سیستم مدیریت کیفیت پس ازاخذگواهینامهiso9001

  مشاور ایزو، درتمامی مراحل پیاده سازیiso9001، تا اخذگواهینامهiso9001، درکنار سازمان میباشد.

  ارزیابی رسمی جهت اخذگواهینامهiso9001، چگونه انجام میشود؟

  ارزیابی رسمی درجهت اخذوصدورگواهینامهiso9001، دردومرحله زیرانجام میشود.

  مرحله دوم (ممیزی خارجی): دراین مرحله، اول مستندات سیستم مدیریت کیفیت شما توسط ممیزخارجی برابری شده وامادگی سازمان شماجهت اخذ گواهینامه ایزو ،موردارزیابی قرارمیگیردو یافته های ممیزی وفرصتهای بهبود دراین مرحله به اشتراک گذاشته میشود.

  مرحله اول(ممیزی داخلی): دراین مرحله ،اجرای سیستم مدیریت کیفیتiso9001، شامل روشهای تعریف شده وکنترل های ان براساس الزاماتiso9001، انجام میپذیردو سازمان وستندات آن برای مرحله ممیزی خارجی بررسی نهایی وآماده تحویل به ممیز خارجی میباشد .اسناد وداکیومنتها بصورت نمونه‌ای توسط ممیزی خارجی بررسی میشود. ممیزخارجی درحداقل یک روز،انطباق سیستم مدیریتی سازمان شمارا برالزامات استانداردiso9001، بررسی مینماید.پس ازانجام ممیزی خارجی ایزو، درصورتی‌که سازمان عدم انطباق بحرانی نداشته باشد.گواهینامهiso9001، توسط شرکت معتبر گواهی دهنده ایزو، صادرمیشودزمان اعتباراین گواهینامه سه سال میباشد، بمنظوربررسی انطباق سیستم مدیریت کیفیتiso9001، باالزاماتiso9001، ممیزی مراقبتی دردورهای زمانی مشخص شده نیزتوسط شرکت معتبرگواهی دهنده ایزو ،انجام میشود.ممیزی مراقبتی باتوجه به‌محصولات وخدمات سازمان موردممیزی وقوانین شرکت گواهی دهنده ایزو ،متفاوت میباشدولی معمولا زمان یکساله درنظرگرفته میشود.پس‌از اخذگواهینامهiso9001، سازمان میتوانداز نشانISO9001، باالگوی شرکت صادرکننده گواهی ایزو ،درارائه خدمات ومحصولات به مشتری استفاده نماید. اخذiso9001، برای کارکنان افتخارامیز میباشد.افزایش اگاهی کارکنان درخصوص مسائل کیفی واخذایزو، منجربه ایجادامنیت بیشتری درمسئولیت شغلی ،رضایتمندی شغلی وانگیزش کارکنان میگردد.جهت دریافت ویااخذگواهینامهiso9001، ابتداباید شرکت جهت پیاده سازی ایزو، اماده باشد.شرکتها میتوانند تمام امورمربوطبه اخذ ودریافت گواهینامهiso9001، سیستم مدیریت کیفیت راخودشان انجام دهند ویادر صورت لزوم انجام انرابه مشاورمحول نمایندالبته لازم بذکراست اگرقصد دارندتمام مراحل‌تا اخذگواهینامهiso9001، راخودشان انجام دهند نیازاست تاشخصی مسلط به امورو الزامات استاندارد ایزو وiso9001، راداشته باشند. درابتدا میبایستcb راکه قصددارند ازان گواهینامه ایزو9001، اخذنمایند شناسایی واعتبارسنجی نمایندتااز صحت واعتباران مطمئن شوندکه ایا صلاحیت صدورگواهینامه ایزو9001، رادارد یاخیر؛ زیراممکن است برخی افراد سودجوبه اسمCBمعتبرگواهینامهISO9001(سیستم مدیریت کیفیت)، تقلبی برای متقاضیان محترم صادرکنند.برای اخذگواهینامه ایزو9001، بایدتمام فرایندهاو فعالیتهای سازمان مطالعه وشناسایی شوندوباتوجه‌به متن استانداردISO9001، والبته روشهای اجرایی موجود سیستم مدیریت کیفیت راطرح ریزی نمایندپس ازتعیین کامل شاخص های عملکردی نوبت به اموزش کارکنان میرسد درواقع بایدهمه کارکنان شرکت ازطریق اموزش باالزاماتISO9001، اشنا شوندتاکاملا اماده اجرای ایزو9001شوند. پس ازاموزش نوبت‌به تهیه مستندات مربوط‌بهISO901، میباشدکه نماینده مدیریت یابعبارت بهترهمان شخصیکهISO9001، رادرسازمان پیاده میکنداین مستندات راکه تقریبا بالای حدود4000صفحه میشود تهیه‌ونگارش نمایدوالبته میتواندازهمکاران خوددر زمینه مستندسازی برای اخذگواهینامهISO9001، کمک بگیرد.پس ازاتمام مستندسازی ونظارت براجرای درست ان باتوجه به‌روش های اجرایی استانداردایزو9001، نوبت‌به ممیزی داخلی میرسددراین مرحله شخصی که‌به تمام الزاماتISO9001اشراف کامل داردبایدتمام مستندات رابررسی وعدم انطباقات راشناسایی نمایدپس ازشناسایی مواردنامنطبق باتوجه به دستورالعملی که دراستانداردایزو9001، ذکرشده بایداقدام اصلاحی یاپیشگیرانه تعریف ودراسراع وقت جهت برطرف نمودن عدم انطباق اقدام نماید. بعدازانجام ممیزی داخلی وتهیه مستندات نوبت به ممیزی اصلی میرسد دراین مرحلهCB،انتخابی برای بررسی ، شرایط واحرازصلاحیت شرکت جهت اخذISO9001، پس‌ازتاییداینکه الزامات استانداردایزو9001، بدرستی پیاده سازی شده ان شرکت‌را واجد اخذگواهینامهISO9001، میداند وبرای شرکت متقاضی مدرک ایزو ،صادرمیشود.

  پروسه ای کدربالامطرح شدبیان مراحل اخذگواهینامه،ISO9001،بود.

  برای دریافت اطلاعات بیشتربه مرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت مراجعه فرمایید.

  شماره تماس:44826841                                 ادرس سایت:www.isocert.ir

  {jcomments on}

 • ایزو 9001

  صدورایزو9001

  ایزو 9001

  ایزو 9001 ،چیست؟

  ایزو9001،چه اهمیتی دارد؟

  مراحل اجرایiso9001 ،چیست؟

  شرایط ‌اجرایiso 9001 ،چیست؟

  مراحل دریافتگواهینامهiso9001 ،چیست؟

  شرایط‌ اخذ گواهی نامه‌ایزو9001 ،چیست؟

  آیاتمامی شرکتها ملزم‌به‌ دریافت 9001 ،هستند؟

  آیابرای شرکت درمناقصات، اخذمدرکایزو9001،الزامی میباشد؟

  هزینه های دریافت گواهی 9001،چقدراست؟

  زمان اخذگواهی نامه‌ا900،چقدراست؟

  سئوالات بالاو همچنین سئوالات دیگری درخصوص ایزو9001،دغدغه بسیاری ازمتقاضیان دریافت گواهینامهایزو9001،میباشد.درابتدا بررسی میکنیمایزو9001،چیست؟و ایزو9001،ازساز‌مانهاچه میخواهد؟ آیاباپیاده سازیایزو9001،تغییری درسازمان مشاهده خواهیم کرد؟

  ISO مخفف کلمه‌یInternational Organization For Standardization ،میباشد. بمعنای سازمان بین المللی استانداردسازی. محل سازمان ایزو ،درژنو سوئیس میباشد. وظیفه سازمان ایزو ،استاندارسازی وایجاد دستورالعملهای متفاوت درراستای بهبود کیفیت ومدیریت دربخشهاو دستورالعملهای متفاوت درخلال اجرای فرآیند یاتولید یک فرآیندمیباشد.

  دراین مقاله میخواهیم صرفا درمورد استانداردایزو9001،صحبت کنیم.

  ایزو9001 ،رامیتوان مادر تمامی استانداردها معرفی نمود.پس اگرشما استاندارد مخصوص درزمینه فعالیت‌خود راپیدا نکردید میتوانید فقطایزو9001،رابگیریدو میتوان گفت حتی باداشتن استانداردهای ایزو ،مخصوص به‌هرسازمان ویک زمینه فعالیت خاصایزو9001 ،رانیزداشته باشید.مثل این میماندکه‌شمابه خواندن ونوشتن زبان فارسی درکشوری مانندایران، آشنایی وتسلط‌ کافی ‌ندارید امابه‌ کلاس آموزش زبان انگلیسی میروید. یادگیری زبان انگلیسی خیلی مفیداست ولی درصوریتکه قبل ازآن زبان رسمی کشور رابدانیم.

  ایزو9001 ،هم‌برای تمامی زمینه فعالیتهاو شرکتها همین حکم راداردو شماچه باداشتن‌و اخذگواهینامه ایزو ،مربوط به‌رشته فعالیت خودتان وچه‌عدم اخذگواهینامه ایزو ،رشته فعالیت خودمیتوانید گواهینامهایزو9001 ،رادریافت نمایید.

  درایزو9001،بحث تامین کننده ازاهمیت بالایی برخوردار است،تامین کننده مواد اولیه محصول تولیدی کارخانه شماو تامین کننده قطعات،لوازم،ومحصولات موردنیاز شمابرای اجرای پروژهایتان، یاتامین کننده قطعات ولوازم مصرفی درشرکت شما.اگر تامین کننده درسازمان شماشناسایی وردیابی وارزیابی گردد، قطعا فرآیند اجرای پروژه، تولید، اجرای خدمات شما دربهترین حالت خوداز نظرکیفیت قرار خواهدگرفت.

  آیتم بعدی مهم‌درایزو9001،بحث اجرای فرآیند اصلی شرکت، سازمان ویاکارخانه شمامیباشد، فرضا دریک کارخانه تولیدی،فرآیند تولید،درشرکت ساختمانی، فرآیند اجرای ساخت،درشرکت خدماتی، فرآیند اجرای خدمات، ازاهمیت بالایی برخورداراست.

  آیتم بعدی داشتن روال وفرآیندی جهت کنترل کیفیت محصول تولیدی/پروژه اجرا شده/خدمات انجام شده. پس کنترل کیفیت هم آیتم مهمی‌درایزو9001،میباشد.

  درنهایت رضایت مشتری ازاهمیت بالایی برخورداراست، اینگونه بگوییم زمانیکه ورودی شما، پردازش شماودر نهایت مشتری شما ازمحصول تولیدی ویاخدمت انجام شده توسط شماراضی وخشنودباشد. پس‌قطعا محصول تولیدی یاپروژه اجراشده شماهم دارای کیفیت مطلوبی خواهدبود ازآنجاییکه چندین فرآیندمهم‌درراستای پیاده سازیایزو9001،داریم به‌همین علت نام آنراسیستم مدیریت کیفیتiso9001 ،نامگذاری نموده اند.

  باچکیده ذکرشده دراین مقاله حالامیتوانیدبه پرسشهای مطرح شده درابتدای مقاله پاسخ دهید. اگرنیازبه اطلاعات بیشتر،دقیقتر وراهنمایی بیشتری درزمینهایزو9001 ،دارید باکارشناسان مرکز ایزوسرت تماس گرفته تاکارشناسان ایزوسرت بصورت رایگان پاسخگوی تمامی سئوالات متقاضیان محترم اخذگواهینامهایزو9001 ،باشند.                             44826841

  آیاشمابا جستجوی کلمات زیردر گوگل به این صفحه هدایت شده اید؟

  گواهینامهISO9001 ، گواهی ایزو ، گواهی ایزو9001 ،مدرک ایزو ، ایزو9001 ، ایزو9001ازکجابگیریم؟ ایزو9001چیست؟ دریافت ایزو9001 ،ISO ،ایزو ،گواهی نامه ایزو9001 ، 9001، اخذمدرک ایزو9001 ،دریافت مدرک 9001 ، گواهی 9001 ،گواهینامه9001 ،IMS ، مدرکIMS ، تفاوتIMSباISO

  مرکزایزوسرت خواندن مقالات زیررابه متقاضیان اخذگواهینامه ایزو9001 ،توصیه مینماید:

  هزینه گرفتن ایزو
  اخذگواهینامهiso9001
  ایزو چیست؟

  بامادر ارتباط باشید...                44826841                مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایزوسرت

 • ایزو چیست؟

  ایزو چیست؟

  درباره‌ی سازمان ایزو وتاریخچه ایزو:

  یك سازمان غیردولتی بین المللی درژنو سوییس می‌باشدکه 23 فوریه1947 تاسیس شد. ازموسسه‌های ملی استانداردسازی 157كشور درحال‌توسعه كل دنیا تشکیل شده.بااینکه غیردولتی است، چون استانداردهای این مؤسسه هستندکه قوانین ایزو، رامی‌سازند؛ ازبیشتر سازمان‌های غیردولتی قدرتمندتر است. امروزه نزدیکبه ۱۵۷ کشور درسازمان ایزو، بعضویت درآمده‌اندکه ایران نیزیکی ازآنهاست. وظیفه موسسه ایزو ،تبادل بین المللی كالاوخدمات، بهبود همكاری درمحدوده‌های مختلف وفعالیتهای اقتصادی وحمایت ازتولید‌کننده است. استانداردهای ایزو، شامل كلیه‌موارد مربوطبه تكنولوژی بوده وزندگی راآسان‌تر می‌کند.

  دلیل نام‌گذاری ایزو:

  نام این مؤسسه ازکلمه یونانی ایزو ،بمعنی برابری گرفته شده‌است وهمین مطلب نشان‌دهنده هدف این سازمان یعنی برابری واستانداردسازی فرهنگ‌هاست.

  ایزو در ایران:

  درکشورما، ایران، معمولا گفته‌می‌شود صنعت کشورما 10تا 30سال ازآخرین تکنولوژی‌ها عقب‌تر است، اما خوشبختانه درصنعت استانداردهای مدیریتی مانند ایزو ،اینگونه نیست وبه محض تدوین استاندارد ایزو جدید، متخصصان مانسبتبه ترجمه وانتشار آنهااقدام می‌کنند. نخستین بار، درسال 1339هسته اولیه تشکیلات سازمانی مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران بصورت اداره‌ای زیرمجموعه اداره کل تجارت وقت شکل گرفت.

  کمیته و اعضا ایزو:

  سازمان بین‌المللی استاندارد ایزو ،ازاعضای خود تشكیل شده وسازمانهای عضو (اعضای اصلی) نمایندگان مراجع استاندارد كردن دركشورهای متبوع خود هستندکه فقط یك سازمان می‌تواندبه عنوان نماینده ازهركشور عضو شود. عضو دیگر این سازمان عضو مكاتبه‌ای می‌باشدكه معمولا سازمانی استكه فعالیتی درارتباط بااستاندارد كردن ایزو ،ندارد؛ این سازمان فقط درمواردیكه خودش ذی‌نفع است اطلاعات دارد ودر فعالیتهای فنی ایزو، نقشی ندارد. عضو بعدی، عضو مشترك استکه كشورهای دارای اقتصاد خرد؛ این عضویت رادارند. برای آشنایی بیشتر، سازمان ایزو، درسال 2001، 138 عضو شامل 91 عضو اصلی، 36 عضو مكاتبه‌ای و 11 عضومشترك بوده‌است. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران جز اعضای‌ اصلی بوده ودرتدوین استانداردهای بین‌المللی ایزو ،مشاركت فعال دارد.

  اهمیت استانداردسازی ایزو:

  استاندارد کردن، پایه‌ی علم وفناوری است، درپیشرفت صنعت واقتصاد نقش اساسی دارد وسطح کیفیت راافزایش می‌دهدتابه فناوری پیشرفته تولید هرمحصول برسیم. این تصورکه استاندارد ایزو،فقط برای حفظ‌ منافع استفاده کننده است،تا حدی صحیح است واستاندارد پاسخگوی نیازهای فردی-اقتصادی مصرف ‌کنندگان است. بموازات این، استحکام صنعت وفناوری راهم پوشش می‌دهد، ونهایتا حاصل رعایت استاندارد برای تولید کننده بیشتراز مصرف‌کننده است، چون صرفه جویی، درکاهش انواع قطعات ومواد اولیه غیرضروری، آنقدر چشمگیر استکه سرمایه گذاری درزمینه استاندارد سازی ایزو ،رابرای صاحبان صنایع موجه می‌سازد، بطوریکه درمدت کوتاهی، نتایج محسوس ناشی ازاستانداردسازی ایزو ،رابه صورت مبالغ هنگفت ذخیره شده مشاهده خواهندکرد.

  چگونگی سودمندبودن استانداردهای ایزو درسطح‌ جامعه:

     برای محیط زیست: استانداردهای بین المللی ایزو ،برای آب، هوا، خاک، انتشارگاز واشعه درحفظ‌محیطزیست کمک‌کننده‌اند.

  برای دولت: افزایش سطح سلامتی وامنیت دردولت ها بارعایت اصول استانداردسازی ایزو ،امکان پذیر است.

  درتجارت: پایه‌ریزی توسعه محصولات برمبنای پذیرش عمومی استانداردهای بین المللی ایزو، است تابه مقبولیت عمومی دست یابند. بعلاوه باعث می‌شود کسب وکارهایی کبراساس استانداردهای بین المللی ایزو، ایجاد شده اند براحتی درنقاط مختلف دنیا قابل رقابت باشند.

     برای خریدار: باعث می‌شود مصرف‌کننده دارای قدرت انتخاب بیشتر شده واز قیمت پایین‌ترکه نتیجه‌ی رقابت دربازار است، بهره‌مند شوند.

  برای مصرف‌کننده : اگرمحصولات وخدمات براستانداردهای بین‌المللی ایزو، منطبق باشند،مصرف‌کننده ازکیفیت وامنیت مطمئن می‌شود.

  برای همه افراد: استانداردهای بین‌المللی ایزو، به همه جامعه کمک می‌کند تااز امنیت حمل‌ونقل، دستگاه ولوازم مورد استفاد‌شان اطمینان حاصل کنند.

  انواع گواهینامه ایزو:
  ایزو 9001
  ایزو 18001
  ایزو 10001
  ایزو 10002
  ایزو 10004
  ایزو 10015
  ایزو 22000
  ایزو 27001
  OHSAS18001
  HSE
  IMS

  و...

  کاربرد هریک ازاین گواهینامه‌های معتبر ایزو، رابطور مفصل درمقاله ی" هریک ازگواهینامه های ایزو ،چه کاربردی دارند؟ " بخوانید.

  بامادرارتباط باشید...

  44826841

  {jcomments on}

 • ایزو سرت ISO

  ایزو سرتISO

  دریافت واخذ گواهینامهISO تحت نظرو مشاوره وکارشناسی ایزو سرت بهترین خاطره کاری رابرای شما بوجود خواهد آورد. مرکز مشاوره واطلاع رسانی ایزو سرت باچندین دهه تجربه دراخذ گواهینامه های بین المللیISO توانسته است محبوبیت فوق العاده زیادی درحوزه مشاوره واخذ گواهینامه هایISO داشته باشد. ایزو سرت باتوجه بهتعهد شغلیکه دارد نیاز متقاضی گواهینامهISO راسر لوحه تمام کارهایش قرار داده است. مشتری مداری شعار همیشگی ایزو سرت می‌باشد.

  دریافت گواهینامهISO بامشاوره کارشناسان ومشاوران ایزو سرت بهشما این امکان رامیدهدتا همدر مدت زمان مناسبی هم بامناسبترین قیمت اخذISO راانجام دهید. مهمتراز همه طی کردن صحیح ودرست وکامل مسیر اخذISO رابا ایزو سرت تجربه میکنید. متقاضیان اخذ گواهینامهISO می‌توانندبا توجه بهنیاز ومتناسب بافعالیتهای سازمان ومجموعه خودبا ایزو سرت ارتباط برقرار نمایند وبهصورت کاملا رایگان مشاوره کامل بگیرند وتمام استانداردهاو گواهینامه هایISO مورد نیاز سازمانشان راپرس وجو نمایند.

  مراحل اخذ استانداردISO بامرکز مشاوره واطلاع رسانی ایزو سرت بشرح زیر میباشد: انتخاب نوع استاندارد مورد نظرومورد نیاز توسط سازمان متقاضی گواهینامهISO دراین مرحله فرم درخواستISO توسط مشاور ایزو سرت برای متقاضیISO فرستاده میشود. پیشنهاد ایزو سرت بهاکثر مشتریانش اخذودریافت گواهینامهISO 9001 بانام سیستم مدیریت کیفیت می‌باشد.ISO 9001 یک استاندارد عمومی واصلی وپرکاربرد می‌باشدکه برای تمام حوزه هاباهر فعالیتی کاربرد داردواجرا میشود.درمرحله بعد ایزو سرت مشاور وکارشناس خودرابه سازمان متقاضیISO معرفی میکندو ترتیب جلسه آموزشی رابامدیران ارشد سازمان وافراد مرتبطبه پیاده سازیISO رامیدهد. انتخاب مرجع صدور گواهینامهISO مرحله مهمی برای سازمان متقاضیISO می‌باشد زیراباانتخاب مرجع صدور میتوان میزان سخت گیری والزامات مرجع رادانست وپیاده سازیوالزاماتISO راانجام داد.

   

  ایزو سرت

  AB های دولتی ورسمی هرکشوری عضو انجمن اعتبار دهندگان بین المللی بنامIAF میباشند.

   

  ایزو آموزش الزامات عمومی وآشنایی کلیباISO وآشنایی باپیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت برای پرسنل لازم وضروری میباشد. درمرحله بعدی مستندات طراحی شده رابرروی سیستم وفرآیندهای سازمان طراحی وپیاده سازی میکنیم وتوسط یک نیروی مسلط وآشنایISO ممیزی داخلی درسازمان انجام میگیرد. ممیز داخلی تمام عدم انطباقات راپیدا میکند واقدامات اصلاحی وپیشگیرانه راانجام میدهد تاوقتی کار بهمرحله ممیزی اصلیکه توسط مرجع صادر کننده انجام میشود برسد بیشتر مشکلات حل شده باشد وکارشناسISO براحتی رأیبه صدور گواهینامهISO بدهد.درتمام مراحل بالا ایزو سرت درکنار شما می‌باشد وحتی ایزو سرت باتوجه بهحس مسئولیت پذیری بالایکه دارد بعداز دریافت گواهینامهISO سازمان رایاری میکندتا بتواندISO وسیستم مدیریتی سازمان خودرا حفظ کند.

  ایزو سرت جهت اخذISO برای سازمان، شرکت، کارخانه و... وظیفه دارد متقاضیISO راراجعبه تمام مراجع صدور گواهینامهISO داخلی وبین المللی آگاه سازد. بعضی مواقع کاریک سازمان متقاضیISO گواهینامه داخلی حل میشود وبعضی مواقع سازمان متقاضی جهت ارائه خدماتشبایدحتما گواهینامه های بین المللی رااخذ نمایدواینجا استکه ایزو سرت باید حتمابا مهارت زیاد بتواندنیاز واقعی سازمان متقاضیرا تشخیص دهدوسازمان رادرجهت رسیدنبه اهدافش یاری رساند.

  مراجع صدور گواهینامهISOرادراصطلاحCB میگویند. اصولاً هرCB تحت اعتباریک مرجع اعتبار دهنده فعالیت میکند. مراجع اعتبار دهندهCB هارادراصطلاحAB میگویند.AB هابهدو دسته تقسیم میشوند. یکیAB های دولتی ورسمی، یکیAB های خصوصی وغیردولتی.

  AB های دولتی ورسمی هرکشوری عضو انجمن اعتبار دهندگان بین المللی بنامIAF میباشند.AB های خصوصی وغیردولتی عضو انجمن بین المللیIAF نمی‌باشند. پس نتیجه میگیریمهرCB یعنی مرجع ثبت وصدور گواهینامه ایکه تحت یکAB دولتیو رسمی باعضویت درانجمن بین المللیIAF باشدو گواهینامهISO صادرکند،

  گواهینامهISO بالاترین سطح اعتباررادارد وسازمانیکه این نوع گواهینامهIAF داردرا اخذ نماید توان رقابتی بالایی دربازارهای جهانی دارد. همچنین اگر گواهینامهISO صادر شده ازطرف مرجع صادر کننده گواهینامهISO تحت اعتبار یک مرجع اعتبار دهنده خصوصی باشد وعضو انجمن بین المللیIAF نباشد گواهینامه دارای سطح اعتبار پایینی می‌باشد این نوع گواهینامه اکثرا برای سازمانهای جهت شرکت درمناقصات صادر میشود.

  02144826841

   

 • سایت ایزو

  سایت ایزو

  سایت ایزو معتبرترین سایت برای کسب اطلاعات راجب ایزو 

   

  سایت ایزو

  ایزو درتمام سایتهای داخلی وخارجی یک معناومفهومرا داردویک استاندارد بین المللی است.ISO مخففInternational Organization for Standardization بمعنای سازمان بین المللی استاندارد سازی یاسازمان جهانی استاندارد است. شما متقاضی گواهینامهISO میتوانید اطلاعات مربوطه ومراحل اخذومیزان اعتبار مراکز مشاوره، میزان اعتبار مراجع ثبت وصدور گواهینامه ومدت زمان صدور هربرند وهزینههای مربوطه وتمام اطلاعات درمورد استانداردهای مختلف ونام وکاربردهر کدامرادرسایت مشاهده نمایید.

  ISO امروزه باپیشرفت تکنولوژی ودنیای مجازی دسترسیبه کلیه اطلاعات بسیار آسان شده وشما میتوانید فقطبا نوشتن مثال کلمه ایزو یاISO یاحتیIZO ، گواهینامهSTANDARD درصفحه گوگل سرچ کنیدوتمام مطالب مندرجدر سایتISO رامشاهده نمایید. سازمانSTANDARD بین المللی نام هزاران هزارقانون ومدرک تهیه وتدوین شده درمجمع بین المللیISO رااطلاع رسانی ومنتشرکرده وهرشخص وسازمانی جهت پیشبرد اهداف وتوسعه سازمانش بدنبال اخذقوانینو استاندارد مورد نیازش میرود. مهمترین عامل پیشرفت مجموعه وزودتر محقق شدن اهدافش داشتن یک سیستم مدیریتی مدون وقانونمند می‌باشد یعنی همان دریافت استانداردها.

  استانداردهای ایزو وضع شده درسایت جنبه عمومی وجنبه خصوصی دارند یعنی یکسری گواهینامه ها موردنیازاکثر شغلها وحرفه ها می‌باشند ویکسری دیگر جنبه خصوصی دارندوبرای سازمان وفرآیند خاصی اتخاذ میشوند. گواهی ایزو ۹۰۰۱ (سیستم مدیریت کیفیت) قدیمی‌ترین ومهم ترین استاندارد سازمان بین المللی بوده وبعلت عمومی بودن وکامل بودن متن استاندارد ایزو اکثرسازمانها،شرکتها،ارگانها،کارخانه داران اولین نشانیکه دریافت می‌کنند نشان ایزو ۹۰۰۱میباشد.ISO 9001 بعنوان پیاده سازی یک سیستم مدیریتی مدون دراجرای فرآیندهاومراحل پروسه تولیداجرا میگردد. مهمترین فایده دریافت این مدرک باعث شفافیت فرآیندها وشاخصها درسازمان میشود.

  گواهینامه ایزو تمام فعالیتهای سازمانرامطابق بااهداف سازمان مورد سنجش قرار میدهدوباعث انجام ندادن کارهای تکراری وبیهوده میشود وبالطبع هزینه های جاری درمجموعه کاهش پیداخواهندکرد ونیروی پرسنل جهت بهتر شدن برای رقابت دربازارهای بین المللی صرف میشود.دو گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ (سیستم مدیریت زیست محیطی)و ایزو ۴۵۰۰۱ (سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای ) بعدازمدرک سیستم مدیریت کیفیت پرکاربرد هستندومیتوان گفت اکثرمدیران ونمایندگان داناوفعال کارخانه هاوشرکتهای بدنبال اخذ نشان استاندارد اکثرا سه مدرک راباهم دریافت میکنند. مرکزمابااخذ همزمان سه مدرک ، گواهیIMS یعنی سیستم مدیریت یکپارچه رابصورت رایگان خدمت متقاضیان تقدیم میکند.

  سایتISO معرف گواهینامه های موردنیازشرکتهای ساختمانی، صنعت خودرو سازی پیمانکاری، خدماتی، کارخانه های تولیدی، صنایع غذایی ودارویی،مراکز درمانی، صنعت خودرو سازی، صنعت نفت، گازوپتروشیمی وآزمایشگاههاو..می‌باشد. سازمان جهانیstandard برای تمام مدارک یک کدیرا تعریف کرده واین کدزبان مشترک همه صنایع جهان می‌باشد.

  مهمترین گزینه هاییکه سازمان استاندارد جهانیدر مجمع بررسی میکنند وتمام قوانین والزامات بادرنظر گرفتن اینموارد تهیه وتدوین میکنند شامل مواردزیرمی‌باشند:درهر استانداردی کیفیت مراحل تولید محصولات، خدمات واجناس رابررسی میکنند وهرساله باتوجه بنیاز مشتری وپیشرفت تکنولوژی قوانینرا موردویرایش قرار میدهند. سازمان عرضه کننده محصولاتدر تهیه این مدرک مؤثر خواهد بود‌. تمام روشهای اجرایی ودستورالعمل های هرفرآیندوفعالیتی قانون مختص خودشرا دارد.

  متقاضیان ودرخواست کننده باتوجه ومتناسببا نوع حرفه وفعالیتشان واردسایت ایزو میشوند.ISO جهت شرکت درمناقصات درخواست میگردد. مدیران آگاه وکاردانیکه جهت معرفی برندونام شرکتشان جهت موفقیت درتبلیغات بهگرفتن ایزو مبادرت می‌ورزند. مهم ترین عامل دیگر گرفتن مدرک این استکه همان مدیران آگاه وکاردان بغیرازتبلیغات، مشتری مدار هم هستندو رضایت مشتری برایشان بسیارمهم است وجهت بالا بردن سطح کیفی خدمات ومحصولات وتولیدات هم برای بدست آوردن رضایت مشتری وهمجهت رقابتدر بازارهای جهانی وتجارت بدنبال این مدرک قانونمند میآیند.

  مرکز مشاوره ایزو سرت باایجاد کردن سایتهای مختلف وگذاشتن مطالب متنوع، صحیح وکاربردی تلاش زیادی برای بالابردن آگاهی ودانش مشتریان بکاربرده است ومشاوران و‌کارشناسان مرکز میدانند موفقیت واقعی زمانی کسب خواهدشدکه رضایت مشتری بهمراه داشته باشد زیرارضایتمندی مشتری یعنی اعتماد واعتماد یعنی تقاضای زیادوپیشرفت وبروز شدن جامعه باکسب وگرفتن انواع استانداردها محقق میگردد.

 • سیستم مدیریت ایمنی حرفه‌ای ، OHSAS18001

  ohsas18001

  سیستم مدیریت ایمنی حرفه‌ای ،OHSAS18001

  سیستم مدیریت ایمنی حرفه‌ای ،OHSAS18001 ،مخفف کلماتOccupational Health And Safety می‌باشد. همانگونه که ازاسمش پیداست سیستمی است درراستای مدیریت ایمنی جهت مشاغل، بایددقت داشته‌باشیدOHSAS18001 ،سیتم ایمنی محصول/کالا/خدمات شما نمی باشد بلکه ایمنی افراد شاغل درمجموعه شمارا شامل می‌شود.

  فرضااگر شخصی بنابه نسبت شغل خود، مجبور به کار کردن در ارتفاع می‌باشد باید ازنظر ایمنی، تجهیزات لازم راداشته‌باشدو همچنین آموزشهای لازم ایمنی راگذرانده باشد. بایدبداند خطرات کار کردن درارتفاع چیست وراهها مقابله بااین خطرات نیزچه چیزهاییست.

  یااگر شخصی بادستگاهی کار می‌کندباید خطرات احتمالی ایجاد شده ازطرف دستگاه برای خودرا بشناسد وتجهیزات لازم جهت حفظ ایمنی خود رابهمراه داشته‌باشد واستفاده نماید.

  همانطورکه می‌بینید بحثOHSAS18001 ،دقیقابا افراد شاغل درسازمان مستقیما ارتباط دارد وچه بهتر که نیرویی تمام وقت ،داخل سازمان خود داشته‌باشید جهت برگزاری وتحت کنترل درآوردن آموزشهای لازم مخصوص هرشغل وفرآیند وهر شخص و همچنین تجهیزات لازم جهت انجام کارها. البته لازم به ذگر است پیاده سازیOHSAS18001 ،به تنهایی قابل اجرا است اما اخذ گواهینامهOHSAS18001 ،به تنهایی مرسوم وعرف نمی‌باشد. بلکه شمادر ابتدا می‌توانید گواهی نامهISO9001 ،رااخذ نمایید وسپس درجریان دریافت گواهی ایزو 14001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ،قرار بگیرید وهمزمان با اجرای ایزو ،موفق به کسب مدرکOHSAS18001 ،هم شوید.

  OHSAS18001 ،یک استاندارد ایزو نمی‌باشد ولی به دلیل اینکه زمان تصویب این مدل وراهنما، نتوانست آراء بالای 50 درصد اعضای کمیته سازمان جهانی ایزو راکسب نماید ونبودن استاندارد ومدل بهترازOHSAS18001 ، که بتواند رای حاضرین راکسب نماید به عنوان راهنما منتشر گردید وCBها به صورتNonAceridat وlocal می‌توانند گواهی نامهOHSAS18001 ،راصادر نمایند.

  درحال حاضرISO45001 ،جایگزینOHSAS18001 ،رای اعضای کمیته رابدست آورده است اما هنوز بهCBها ، مراکز معتبر گواهی دهنده ایزو ، صدور گواهینامهISO45001 ،ابلاغ رسمی نشده است و مراکز معتبر صادر کننده گواهی نامه ایزو همچنان درحال صدورOHSAS18001 ،هستند.

  ارتباط بین ایزو 9001 ،و ایزو 14001 ،

  زمانی که سازمان متقاضی گواهی ایزو سه استانداردISO9001 ،ISO14001 ،OHSAS18001 ، راپیاده‌سازی نماید ویا موفق به اخذ مدرک ایزو گردد، اصطلاحا می‌گویند این سازمان سیستم مدیریت یکپارچه ،IMS ،را داراست.

  توجه داشته‌باشیدIMS ، سیستم مدیریت یکپارچه ، فقط اصطلاحی برای تجمیع سه استاندارد ایزو9001 ، ایزو14001 وOHSAS18001 ،می‌باشد وبه تنهایی دارای گواهی نامهIMS ،یا مدرکIMS ،نیست. امابرخی ازCB ،های صادرکننده ایزو ،نسبت به صدور گواهی نامهIMS ،بنا به درخواست سازمان متقاضی ایزو ،اقدام می‌نمایند.

  با ما در ارتباط باشید....

  44826841

  متقاضیانOHSAS18001 ،غالبا در اینترنت اینگونه جستجومی کنند:

  سیستم مدیریت ایمنی حرفه‌ای ،OHSAS18001 ،ایمنی افراد شاغل ،پیاده سازیOHSAS18001 ،اخذ گواهینامهOHSAS18001 ،گواهی نامهISO9001 ،دریافت گواهی ایزو 14001 ،سیستم مدیریت زیست محیطی ،مدرکOHSAS18001 ،استاندارد ایزو ،CB ،گواهی نامهOHSAS18001 ،مراکز معتبر گواهی دهنده ایزو،صدور گواهینامهISO45001 ،ISO9001 ،ISO14001 ،OHSAS18001 ،سیستم مدیریت یکپارچه ،IMS ،گواهی نامهIMS ،مدرکIMS

 • شرایط اخذ مدرک ایزو ارزان

  شرایط اخذ مدرک ایزو ارزان

  ایزو ارزان امروزه پرطرفدارترین نوع مدرک ایزو است. اخذ ارزان مدرک ایزو روش جدیدی است که درهر سازمانی با هر اندازه ای و فرآیندی امکان پذیر می‌باشد. متقاضیان اخذ مدرک ایزو با کمترین قیمت باید مراقب باشند و مدرک ایزو رااز هر جایی نگیرند. بسیاری شرکتها بدلیل افزایش بهره وری و رشد دادن فرآیندهای سازمانشان در ابتدا دنبال اخذ مدرک ایزو ارزان میروند. حتی بسیاری ازسازمانها دوست دارند در بازارهای داخلی و جدید محصولات و خدماتشان را بهتر ارائه دهند مدرک ایزو ارزان را انتخاب میکنند. بسیاری شرکتها جهت شرکت در مناقصات و بالا بردن سطح کاری و کنار زدن رقبا بدنبال اخذ مدرک ایزو ارزان هستند زیرا اکثر کارفرمایان مناقصات مرجع صدور گواهینامه برایشان مهم نمیباشد و اصلا علم و آگاهی در این مورد ندارند.

  متقاضیان اخذ مدرک ایزو ارزان باید بدانند تنها میتوان در یک حالت این مدرک را دریافت نمود. این روش تنها برای سازمانهایی کاربرد داردکه مراحل پیاده سازی مستندات را نمی‌خواهند اجرا کنند. سازمانهایی که میخواهند تمام مراحل طراحی، اجرا، پیاده سازی مستندات را در مجموعه خود انجام دهند باید صفر تا صد کار پیاده سازی را انجام دهند. بهترین روش دریافت اخذ مدرک ایزو ارزان این است که یک فرد فعال و آگاه رااز سازمان خود انتخاب کنند و مرکز ما، در عرض مدت کوتاهی تمامی الزامات و قوانین مربوطه را آموزش داده و سی دی مستندات را در اختیار سازمان قرار داده و در نهایت با کمترین هزینه و درد سر مدرک ایزو را دریافت میکنید.

  فواید اخذ مدرک ایزو ارزان

  اخذ مدرک ایزو ارزان باعث کم شدن هزینه ها و صرفه جویی در سازمان میشود. رضایت مشتری را بالا میبرد و احساس اطمینان به مصرف کننده میدهد. اخذ مدرک ایزو ارزان علاوه بر معروف کردن سازمان در بازارهای داخلی سازمان را برای راهیابی در بازارهای جهانی آماده میکند. بدلیل افزایش بهره وری و روند مدرن شدن سازمانها و شرکتها و در دسترس گرفتن بازار اخذ مدرک ایزو ارزان بیشتر رونق پیدا کرد و متقاضی پیدا کرد.

  روش اخذ مدرک ایزو ارزان

  متقاضیان مدرک ایزو با مرکز ایزو سرت با ما ارتباط برقرار کرده و تقاضای درخواست مدرک ایزو مورد نظر خود را میدهند یا اینکه می‌توانند از طریق ایمیل درخواست تقاضای مدرک ایزو را برای ما ارسال کنند در هر صورت مشاوران و‌کارشناسان مجرب مرکز شما را راهنمایی میکنند. بعداز بررسی نوع درخواست و مشاوره دادن در مورد نوع گواهینامه سی دی مستندات در اختیار سازمان متقاضی قرار میگیرد یا حتی مستندات رابه صورت جزوه در اختیار شما قرار میدهند. در این مرحله انتخاب مرجع صدور گواهینامه صورت می‌گیرد تمام مراجع صادر کننده مدرک ایزو مراجع خصوصی هستند یا در اصطلاح مراجع ملی یعنی مراجعی که داخل ایران فعالیت میکنند و ساخته و پرداخته شرکتهای ایرانی هستند واز نظر نوع اعتبار در یک سطح می‌باشند و هیچ فرقی با هم نمی‌کنند. تمام مراجع خصوصی چون مراحل طراحی، اجرا، مستندسازی و پیاده سازی ایزو به صورت اصولی و قانونی را ندارند و آسان و سریع اخذ میشوند قیمت ارزانی دارند. مرحله آخر ممیزی داخلی توسط یک کارشناس ماهر در سازمان انجام میگیرد و مدرک ایزو مورد نظر سازمان شما صادر میگردد. سطح اعتبار مدرک ایزو توسط مراجع خصوصی و غیر رسمی پایین تراز سطح اعتبار مدرک ایزو توسط مراجع دولتی و رسمی وIAF دار می‌باشد. ولی ناگفته نماند مدرک ایزو توسط مراجع خصوصی درست است اعتبار کم تری دارد ولی بسیار کار راه انداز و بصرفه بوده است و اگر با آگاهی تمام بدانید توسط چه مراکز مشاوره ای اقدام به اخذ مدرک ایزو کنید بیشترین سود وبهره را برده آید.

  پر کاربردترین مدرک و استاندارد ایزو

  ایزو ۹۰۰۱یا همان سیستم مدیریت کیفیت اولین و اصلی ترین استاندارد جهانی بسیار پر کاربرد است زیرا تمام سازمانها و شرکتها با هر نوع کار و فعالیتی باید یک سیستم مدیریتی مدون و استاندارد را در مجموعه خود پیاده و اجرا کنند تا بتوانند تام فرآیندهای در حال اجرا در مجموعه شان را به خوبی انجام دهند و مشکلات و نواقص در راه فرآیند را کمتر کنند. سیستم مدیریت کیفیت یا ایزو ۹۰۰۱ باعث میشود تمامی شاخص ها و فرآیندها در سازمان مشخص و شفاف و روشن شوند و با اجرای یک سیستم مدیریت کیفیت سازمان را روبه توسعه و بهره و ی بالا ببرند. در اصطلاح ایزو ۹۰۰۱اسنانداردی است که با همه مشاغل و حرفه ها و صنعت ها مچ شده و کارگشا میشود.

 • گواهینامه IMS، سیستم مدیریت یکپارچه

  ims

  گواهینامهIMS، سیستم مدیریت یکپارچه

  گواهینامهIMS، زمانی که مجموعه ای موفق به اخذ استاندارد های مدیریتیISO، اخذ گواهینامهISO9001 سیستم مدیریت کیفیت، دریافت گواهیISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و اخذ گواهیOHSAS18001 سیستم مدیریت ایمنی حرفه ای(شغلی) شود، می توان اعلام نمود آن مجموعه موفق به پیاده سازی سیستم مدیریت یک پارچهIMS ،شده است.

  IMS ،به تنهایی دارای گواهینامه نمی باشد وفقط به عنوان یک اصطلاح رایج مرسوم شده است ولی برخی متقاضیان اصراربه دریافت مدرکIMS ،دارند وعلاوه بر مدرک ایزو 9001، اخذ گواهی ایزو 14001، گواهیOHSAS18001، تقاضای صدور مدرکIMS ،رادارند.

  وظیفه مرکز ما، اطلاع رسانی صحیح وکامل می باشد ورشدو آگاهی مشتریان وبالا رفتن سطح اطلاعات جامعه درحد توان ایزو سرت، جز اهداف وخط مشی مرکز ومجموعه ایزو سرت می باشد.

  مشتریان دریافت مدرک ایزو، متقاضیان و کارفرمایان محترم باید بدانندکه دریافت گواهیIMS و صدور گواهینامهIMS ،مرسوم نیست و مجبور کردن پیمانکاران زیرمجموعه خود به داشتن مدرکIMS ،به تنهایی فقط پیشروی به سمت وسوی مدرک گرایی درجامعه می باشد زیرازمانیکه سازمان وشرکتی موفق به دریافت مدرک ایزوISO9001،ISO14001،OHSAS18001 شود در واقع همان سیستم مدیریت یکپارچه ،راداردو پیاده سازی کرده است وداشتن گواهی ایزوISO9001،ISO14001،OHSAS18001 به همان معنای داشتنIMS می باشدو نیازی به اخذ مدرکIMS ،نیست.

  مرکز ایزوسرت ،با سابقه طولانی درزمینه پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچهIMS ،و اخذ گواهی نامه ایزو ،دراین زمینه امکان اخذ سریع ایزو، دریافت کمترین قیمت ایزو با سرعت بالاتر درخدمت مشتریان محترم می باشد.

  اخذ گواهی ایزو معتبر، دریافت مدرکIMS معتبر، با توجه سابقه طولانی مرکز ایزوسرت در این خصوص مشتریان محترم به راحتی می توانند گواهی ایزو معتبر ،رادریافت نمایند.

  اگر مراجع معتبر صدور گواهینامه ایزو ،رامی خواهید شناسایی کنید حتما بامشاوران ایزو سرت تماس بگیرید. ایزو سرت ،به راحتی وبا کمال میل پذیرای متقاضیان محترم دریافت مدرک ایزو ،و صدور مدرک ایزو ،می باشد. تماس با مرکز ایزو سرت واستفاده از تجربیات و دانش مشاوران ایزو سرت کاملا رایگان می باشد.

  تلفن تماس : 44826841

  اغلب متقاضیان گواهینامه ایزو ، درجستجوهای اینترنتی خود بااین کلمات جستجو راانجام میدهند:

  اخذ ایزو ،isoچیست؟ ، ایزومعتبر ،iso معتبر ،صدور گواهینامه ایزو معتبر ، دریافت گواهی ایزو ، مدرک معتبرiso ،اخذ ایزو سریع ، قیمتiso، هزینه صدور گواهینامه ایزو ، مراحل صدور گواهینامه ایزو ، مراجع معتبر صدور گواهینامه ایزو ، مراکز معتبر گواهی ایزو ، مراکز معتبر ارائه دهنده ایزو در ایران ،cbهای معتبر در ایران ، ایزو از کجا بگیریم ،iso
 • گواهینامه ایزو

  گواهینامهایزو :

  گواهینامه ایزو ،همانطورکه ازعنوان پاراگراف نیزمشخص میباشد گواهی نامهiso ،گواهی نامه استاندارد جهانی میباشدکه البته درستش رابه اینصورت بایدگفت گواهینامهiso ،یکی ازده ها گواهینامه استاندارد جهانی میباشدبطوری گواهینامه ایزو ،یکی اززیرشاخه وزیرگروه های گواهینامه های استاندارد جهانی بحساب میایدپس گواهینامه ایزو ،نیز گواهینامه ،جهانی ومطابق بااستانداردجهانی وروزدنیاواروپامیباشدکه دراین مقاله گواهینامه ایزو ،میخواهیم به همین سوالات وپرسشهای شماعزیزان گرامی درخواست کننده گواهینامه ایزو ،رسیدگی کرده وابهامات شمارادرمسئله اخذ گواهینامه ایزو ،ویا شیوه کسب گواهینامه ایزو ،همچنین مطالب مفیدی مرتبط با گواهینامهiso ،برطرف کرده وشمارادر اخذ گواهینامهiso ،تامرحله اخرراهنمایی خواهیم کردوشمامراجعه کننده ومتقاضی گواهینامهiso ،رادرخصوص گواهینامهiso ،راهنمایی خواهیم کردهمانطورکه درسطرهای بالاتربه شماتوضیح داده شد

  گواهینامه ایزو :گواهینامه ایزو :البته بنده ترجیح دادم تاشمادوست بزرگوارمتقاضی گواهینامه ایزو ،باسوالات وپرسشهای تکراری متداول وپرکاربرددیگرکاربران متقاضی گواهی نامهiso ،راخوانده وبانحوه پرسشهای انهامواجه شوید.شیوه پرسوجورادردیگرافراددرخواست کننده گواهینامهiso ،مشاهده کرده واشناشویدبااین سوالات درحیطه وزمینه های کسب گواهینامه ایزو : روش کسب گواهی ایزو ، گواهینامهISO ، گواهیiso فوری ،ویا گواهینامه ایزو باقیمت مناسب ، هزینه گرفتنISO ، امتیازiso ، نمونه مدرکiso ، گواهینامه ایزو چیست ، امتیاز ایزو درچه زمینه هایی استفاده میشود ، کسب ایزو فوری ، روش تهییه گواهینامهiso ، اخذ گواهینامه ایزو رایگان ، گواهی ایزو رایگان ، ایزو مجانی ،اینهابیشترپرسشهایی میباشدکه راجب گواهینامه ایزو ،بیشترتکرارمیشودوپرطرفداردرحیطه گواهینامه ایزو ،میباشدپس اشناشویدوبدانیدکه رقبایتان اینگونه سوالات راراجب گواهینامهiso ،مطرح میکنند

  روش کسب گواهینامهiso :برای پاسخ دادن به چگونگی راه و روش کسب گواهینامهISO ،جوابهای بسیاری میشودارائه کردانهم به این علت میشودپاسخ زیادی دادکه روش کسب گواهینامه ایزو ،یاحتی گواهینامه های استاندارد جهانی دیگری مانند:" گواهینامهCE ، گواهینامهHSE ،گواهی نامهiso ،و مدرک اموزشیHSE "به چندین روش ممکن میباشدکه اولین روش ممکن بصورتی میباشدکه شمامتقاضی گواهینامهiso ،عزیزو گرامی میتوانیدازطریق سرچ وجست وجوکردن گواهی ایزو ،درسایت جهانی گوگل ویامیشودبروشهای مختلف ومتعدددیگری بمانند: نمونه مدرک ایزو ،یا گواهینامهiso ، امتیاز ایزو ،ویابکلمات مختلف ومتعدددیگرنامهای گواهینامهiso ،ب سایتهاییکه نمونه گواهی نامهiso ،راارائه میدهندودرزمینه گواهینامه ایزو ،فعالیت دارندویااز گواهینامه ایزو ،اطلاعاتی دارندوبمطلبی راجع ب گواهینامهiso ،انگاه به گواهینامه ایزو ،دسترسی پیداخواهیدکرددران زمان شمامتقاضی گواهینامهiso ،عزیزوگرامی بازیرکی ودقت فراوان خودتان باید سایت معتبر صادر کننده گواهی نامه ایزو ،راطبق نظروخواست خودتان وشرکتیکع مورداطمینان خودهست راپیداکرده وانتخاب کنید وداخل سایت همان شرکت شویدوباشماره تماس وراه های ارتباطی باشرکتشانکه مسلمادرسایتشان بطورمشخص موجودمیباشدتماس حاصل خواهیدکردو گواهینامه ،حال دراینجابرای مثال گواهینامهiso ،موردنظرخودراکه انرابرای شرکت ویاکارخانه ومجموعه تان نیازداریدرابازمینه وحیطه شغلیکه دران عرصه فعالیت شرکتتان انجام میشودراب کارشناس گواهی نامهiso ،ویا مشاوره گواهینامهISO ، شرکت صادر کننده گواهینامهISO ،ویاشرکت ارائه دهنده گواهینامه ایزو ،خواهیدگفت ومشاوره گواهینامه ایزو ،شرکت صادر کننده گواهینامه ایزو ،به شرکت کارخانه ومجموعه متقاضی گواهینامهiso ،شمابطورکامل اطلاعات گواهینامه ،موردنظرتان راکه همان گواهینامه ایزو ،میباشددراینجاراخواهدگفت وباتوجه ب زمینه وحیطه فعالیت شرکت کارخانه مجموعه تان حتی مناسبترین نوع گواهینامه ،ای راکه شرکت کارخانه ویامجموعه شمابایدانراداشته باشیدرانیزبشماخواهدگفت وشمامتقاضی گواهی نامهiso ،عزیزگرانی وبزرگوارهرسوال وپرسش دیگری داشته باشیدوبرایتان پیش خواهدامدراپرسیده وپاسختان رامیگیریدومشاوره گواهینامه ایزو ،یا کارشناس گواهینامهiso ،شرکت موردنظربشماباتوجه به مدل وشرکت صادرکننه مبدا گواهینامه ،ایکه انتخاب کرده ایدهزینه هاوانواع قیمت گذاریهارابرای گواهینامهiso ،وسایر گواهینامه استاندارد جهانی توضیج خواهددادوبرایتان شفاف میگویندوکارهای مربوطب گواهینامه ایزو ،تان راتااخروبصورت مشاوره ای باشماانجام میدهندوحواس وتوجهشان به شرکت شماومجموعه تان بطورهمیشگی میباشد

  روشهای کسب کردن گواهینامه ایزو :روش دوم برای کسب کردن گواهینامه ایزو ،این میتواندباشدکه ازروی همان شماره های ثبت شده برروی مجلات وتراکتهاوروزنامه شماره شرکتهای صادر کننده ایزو ،ایراکه میخواهیدبرداشته وباانهاتماس حاصل خواهیدکردوسوالاتتان ودرخواستتان درخصوص گواهینامه ،موردنظرتان همان گواهینامه ایزو ،رابمانندهمان روش اولیکه ب کارشناسان گواهینامهiso ،ومشاوره گواهینامهISO ،همان شرکت صادر کننده معتبر ایزو ،میفرماییدوبرطبق نظرشماوهمان گواهینامه ،کارهای گواهینامه ایزو ،یتانراپیگیری خواهندکرد

  گواهی نامهiso در کوتاه ترین زمان ممکن : گواهینامه ایزو درزمان کوتاه ،وپاسخش دررابطه باسوال گواهینامهISO ،راایامیشوددرسریعترین زمان ،بدست اوردویانه میشوداین شماهنگامیکه بشرکت صادر کننده گواهینامه ایزو ،درخواست گواهینامه خودراطرح میکنیدونوع گواهینامه ،ای راکه میخواهیدهمان گواهینامه ایزو ،رامیگویید شرکت صادر کننده گواهینامهiso ،ازهمان دقیقه شروع میکندبه انجام دادن کارهای مربوطب گواهینامه ایزو ،شماوبه صادر کننده های مرجع گواهینامه ،هادرخواست میدهندبرای مثال گواهینامهiso ،راتقاضاخواهندکردوازانجاییکه شرکتهای مبداصادر کننده گواهینامهISO ،کشورهای متفاوت ازیکدیگرودرشهرهاوممکن هست ازکشورهای متفاوت باشندزمانهای تحویل گواهینامه هابرای هرشرکت مبدابایکدیگرمتفاوت میباشدویکسان نیستند ولی اگرشمابه شرکت صادر کننده گواهینامه ایزو ،ایکه گواهینامه ،خودراازان شرکت درخواست کرده ایدبگوییدکه در کسب گواهینامه ایزو ،خودعجله داریدومیخواهیدسریعتر گواهینامه تان دردستتان باشدبه شرکت صادر کننده گواهینامهiso ،بگوییدبشمادراین زمینه کمک خواهندکردومراحل اداری اخذ گواهینامه ،راباسرعت بیشترپیگیری خواهندکردو گواهینامه ایزو ،شماراسریع بدستتان میرسانند

 • هزینه گرفتن ایزو

  هزینه گرفتن ایزو

  هزینه گرفتن ایزو

  هزینه گرفتن ایزو ،مهمترین نکته ودغدغه سازمانهاو شرکتهای متقاضی اخذگواهینامه ایزو ،میباشد. در‌این مقاله تمام سعی خودرا خواهیم نمود‌تا متقاضیان دریافت مدرکiso9001 ،دیگرنیازبه‌جستجوهای بیشتری دراینترنت نداشته باشندو نیازی‌به تحقیق درخصوص هزینه گرفتن ایزو ، شرایط اخذ گواهی ایزو ،نداشته باشند. البته همانطورکه گفته شد، تمام سعی خودرا خواهیم نمود. پس‌اگرسئوالی درمورد اخذگواهینامه ایزو ،ذهن شمارا درگیرکرده است ویادراین مطلب درباره هزینه گرفتن ایزو ،به پاسخ سئوال خودنرسید حتما موارد مورد نظر خودرا درمورد هزینه گرفتن ایزو ،و اخذگواهینامهiso ، بصورت ثبت نظرات درپایین همین مقاله ویاتماس تلفنی باکارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایزوسرت مطرح نماییدو مارادر تهیه وتدوین مقالات باکیفیت‌تریاری نمایید. ازانجاییکه هدف مرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت ،راهنمایی واطلاع رسانی وشفاف سازی درخصوص اخذگواهینامه ایزو، وانواع استانداردهای ملی وبین المللی ،استانداردiso9001 ,ce ونشان اتحادیه اروپا میباشد.لازم دانستیم قبل ازشروع مقاله ،درخواست راهنمایی درراستای بهبود مسیراطلاع رسانی مرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت رااز شما داشته باشیم.

  هزینه گرفتن ایزو،به‌ایتمهاو پارامترهای مختلفی بستگی دارد. حجم سازمان متقاضی دریافت ایزو ، فرایندهای درگیرسیستم مدیریت کیفیت وایزو ،پرسنل سازمان متقاضی دریافت گواهی ایزو ، برندمعتبرصادرکننده گواهی ایزوCB ،ومشاوره ایزو ،مرجع اعتباردهی به برند معتبر صادرکننده گواهینامه ایزوAB ، ایابرندصادرکننده گواهینامه ایزو،عضویت انجمن اعتباردهندگان بین المللیIAF ،راداردیاخیر؟ محل سازمان شماکجامیباشد.

  هزینه گرفتن ایزو ،همانطورکه مشاهده فرمودید ومشخص شدبه پارامترهای زیادی بستگی داردوبرای اعلام هزینه گرفتن ایزو ، ایتمهای بالا بررسی ونرخ گذاری نهایی انجام میپذیرد.

  امامرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت، بدلیل سابقه طولانی درزمینه مشاوره ایزو،پیاده سازی ایزو،استقرارسیستم مدیریت کیفیت،کارسازی صدورگواهینامه ایزو ، دریافت گواهی ایزومعتبر ازمراجع موردتاییدIAF انجمن اعتباردهندگان بین المللی ،مسیردریافت گواهی ایزو ،رابرای متقاضیان اخذگواهی ایزو، ودریافت گواهینامه ایزو ،راحت وهموار وسریع نموده است. اعزام کارشناسان خبره ،تهیه مستندات واسناد، داکیومنتها وروشهای اجرایی ، دستورالعمل های مربوط‌به زمینه فعالیت شرکت متقاضی گواهینامه ایزو ،پیاده سازی مستندات وروشهای اجرایی ودستورالعملهای تهیه شده درسریعترین زمان ممکن، اموزش به‌پرسنل مرتبط ومورد نیاز درحوزه گواهینامه ایزو ،ومدیریت کیفیت ،جهت پیشبرد ادامه سیستم مدیریت کیفیت واستقرارسیستم مدیریت کیفیت درسازمان ونگاهداشت ایزو،درسازمان شما.

  پس‌ازانجام وتهیه مستندات وروشهای اجرایی ودستورالعملها واجرای انهاتوسط کارشناسان مرکز مشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت، درخواست کارشناسان ثبت وصدورگواهینامه ایزو ،شما، که‌ازقبل ازشروع مرحله پیاده سازی مستندات ثبت شده بود،بهCB ،انتخابی شماارسال میگردد. درواقع کارشناسان مرکزایزوسرت، برای سهولت درانجام فرایندهای صدورگواهینامه ایزو ،وسرعت که‌فاکتورمهمی برای متقاضیان گواهینامه ایزو،میباشدتمام سعی خودرا بکارگرفته اند تاشماموفق‌به اخذگواهینامه ایزو باکمترین هزینه ،و دریافت گواهینامه ایزو در کوتاهترین زمان، شویدو بجای هدردادن زمان وپول وانرژی سازمان بابت طولانی شدن پروسه دریافت گواهینامه ایزو،بفکرپیاده سازی واقعی ایزو ،درسازمان خودباشید.

  هزینه گرفتن ایزو ،رابصورت قطعی نمیتوان درمقاله گنجاند بدلیل وجود برندهاو مراجع معتبر صادرکننده ایزو،که‌تعداد بسیار بالایی دارند،باید متقاضی دریافت ایزو،درابتدا برند گواهینامه ایزو ،خودرا شناسایی وتایید نمایدو همچنین استاندارد ایزوهای مورد درخواست خودرا اعلام نمایدتا پیش فاکتور برای شما ارسال گردد.

  برای انجام استعلام قیمت ایزو ،نیازبه انجام فرایندهای پیچیده وکارسخت ومراحل دشوارنیست، بلکه شمافقط بایک تماس تلفنی میتوانید درخواست اعلام هزینه کرفتن ایزو ،راداشته باشید ضمن اینکه بصورت رایگان وبدون هیچگونه عجله ومحدودیتی، کارشناسان مرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت ،باکمال میل وباروی گشاده پذیرای شما وسئوالات وابهامات وبعضا موارد اشتباهی‌که توسط دیگرمراکز به‌شما اعلام شده ،هستندو درهرزمانیکه برای شمامقدور باشد امادگی پاسخگویی به‌شمارا دارند.

  به احتمال زیاد شماو سایر متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو ، باجستجوی کلمات زیر درگوگلبه این صفحه هدایت شده اید :

  هزینه گرفتن ایزو ،دریافت مدرک ایزو، اخذگواهینامه ایزو، اخذمدرک ایزو، دریافت گواهی نامه ایزو، پیاده سازی ایزو، پیاده سازی گواهی نامه ایزو، هزینه گرفتن استانداردایزو، هزینه گرفتن مدرک ایزو،

  مقالات پیشنهادی مرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت به متقاضیان اخذگواهینامه ایزو:

  اخذگواهینامهiso9001

  ایزو چیست؟

   

  باما درارتباط باشید :       44826841

 • ایران ، تهران ، میدان صادقیه
 • ۰۲۱-۴۴۸۲۶۸۴۱
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گالری تصاویر

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا

از ایزوسرت در گوگل حمایت کنیم.