بنر1920

9001

 • آموزشHSE، آموزشISO

   

  آموزشHSE، آموزشISO، رانمیتوان دریک دوره یاسر فصل خلاصه نمودویا بهتر بگوییم نمیتوان دردوره های صرفا"تئوری بهخوبی فراگرفت ،شاید بتوان اصول اولیه ویکسری تئوری هارا فراگرفت،اماقطعا" درهر زمینه ای آموزش تئوری،به تنهایی چاره سازو مفید نخواهدبود،اگرمیخواهید آموزشHSE ،آموزش ایزو،رابه نحواحسن وبصورتی آموزش،بببینید که قادربه پیاده سازیHSE،پیاده سازیISO ،شوید حتما" بایددر کنار آموزشهای تئوری،بصورت عملی هم پروژه ای راانجام دهید.علاقمندان به موضوع آموزشHSE ،آموزش ایزو،پیاده سازیHSE،پیاده سازیISO،درمرحله اول وزمانیکه هیچ دانش وتجربه ای درزمینهHSE،ISO ،ندارند.نبایدبه فکرکسب درامد باشند برعکس میتواننددر پروژهای پیاده سازیHSE،پیاده سازی ایزو، حتی بصورت رایگان ویابا درامد اندک مشغول شوندواین موضوع وفرصت رایک سرمایه گذاری بدانند،زیراکه بالاخره زمان پیاده سازیHSE،پیاده سازیISO،این پروژه به پایان میرسدومهم اندیشه وتجربه ومهارتی است که درخلال اجرای این پروژه بدست اورده اند.ومیتوانند بعدها دستمزد خوبی برای دانش وتجربه ای که دارند بدست اورند. آموزشISO، آموزشHSE، رامراکز مختلف برگزارمینمایند.اگرشما بدنبال کسب مهارت هستیدکه صرف گذراندن دوره آموزشHSE،یادوره آموزشیISO، همانگونکه بالاتر ذکرشد،بنتیجه مطلوب نخواهید رسید.امامراکزی که آموزشISO، آموزشHSE، رابرگزار میکنندباتوجه به نیازشما تاحدودی میتوانند سرفصل های آموزشHSE، سرفصل های آموزشیISO،راتدوین نمایندکه بتوانیدبهره ببرید.موضوع بعدی درHSE،داشتن گواهینامهHSE، مدرک آموزشیHSE، میباشد متقاضان چه متقاضیان،آموزش علمیHSE، چه متقاضیان آموزش تئوریHSE، درنهایت بدنبال گرفتن مدرکHSE، یادریافت گواهی آموزشیHSE،هستند.شما میتوانیداز دومرجع گواهینامه آموزشیHSE، گواهنامه آموزشیISO، رادریافت نمایید.البته دقت داشته باشیدکه این دومرجع خودشان مراکزمختلفی دارندکه میتوانید گواهینامه آموزشیISO، یامدرک آموزشISO، خودرااز هرکدام ازاین مراکزبگیرید.مرجع اول،مراجعی هستندکه گواهینامهISO،HSE، به شرکتها میدهند.شایدتابحال اسمISO9001 ،راشنیده باشیدیا همینطور داشتن مدرکHSE، درمناقضات،مراجعی که گواهینامه ایزو،برای شرکتهارا صادرمی کنند.میتوانندگواهینامه آموزشیHSE، به اشخاص هم صادرنماینده ومراکزمختلفی هستندکه گواهینامه آموزشHSE،وگواهینامه آموزشیISO، صادرنمایند.مرجع دوم،مرکزتحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی وبهداشت کاروابسته به اداره کار.متقاضیان گواهینامه آموزشیHSE، دریافت مدرکHSE، میتوانندبامراجعه به مراکز زیرنظر مرکز تحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی بهداشت کار،دردوره های برگزارشده آموزشHSE،شرکت نمایندو درپایان دوره پس ازگذراندن امتحان مدرک آموزشیHSE، خودرا دریافت نمایند.لازم بذکراست این مدرک صادرشده آموزشHSE، ازمرکزتحقیقات قابلیت ترجمه داردو میتوانیددر کشورهای دیگری ازان استفاده نمایید. دقت بفرماییدکه بحث آموزش ایزو، ومدرک آموزشیHSE، درحال حاضردرکشورمادارای رشته های دانشگاهی می باشدو مسلما"کسانی که 4سال یابیشتردراین رشته تحصیل کرده اندبا اشخاصی که طی مدت کوتاه میخواهند مدرک آموزشیHSE، رادریافت نمایند متفاوت هستند.اماهردو مدرک هم دانشگاهیHSE ،هم مدرک آموزشHSE، ازمرکزتحقیقت وتعلیمات حفاظت فنی وبهداشت کار معتبر میباشد.متقاضیان مدرک آموزشHSE، دریافت گواهی آموزشیHSE، دراینترنت مارااینگونه جستجومی نمایند:.دریافت مدرک آموزشHSE،HSEچیست؟گواهینامهHSEمعتبر،گواهینامه آموزشی معتبرHSE،مدرک معتبرHSE،دوره آموزش ایزو،مدرک مسئول ایزو،گواهینامه مسئول ایزو،دوره ایزو،مدرک ایزو،ایزوچیست؟دوره ایزوکجابرگزارمیشود؟،موسسات برگزارکنندهHSE،آموزشگاه ایزو،دوره های ایزوHSEوزارت کار،ایزووزارت کار، دریافت مدرک معتبر ،آموزشhse، کلاس آموزشی ، گواهی معتبرHSE ،مدرک معتبر استخدامی ، گواهیHSE برای استخدام ، ایزو ، مدرک ایمنی استخدام ، مدرک ایمنی شرکت نفت ، گواهی ایمنی استخدام شرکت نفت ، گواهی ایمنی برای استخدام ، گواهی معتبر ایمنی ، از کجا گواهی آموزشی بگیرم ؟ ، موسسات معتبر کلاس آموزشی ایمنی ، موسسات معتبر برگزار کننده آموزشHSE ، موسسات معتبر کلاس ایمنی ، ایمنی چیست ؟ ، کلاس ایمنی در شیراز ، دوره ایمنی در اصفهان ، کلاس ایمنی در تبریز،موسسات معتبر ایمنی در جنوب ، کلاس ایمنی در عسلویه .

  برای دریافت اطلاعات بیشتروتاریخ روزهای برگزاری کلاس ایزو،باکارشناسان ایزوسرت تماس بگیریدتابصورت دقیقتروکاملترراهنمایی شوید.

  باما درارتباط باشید... 44826841

 • اخذگواهینامهiso9001

   

  اخذگواهینامهiso9001

  اخذگواهینامهiso9001، بسیاری ازمدیران، سازمانها، صنایع کسب وکار برای بدست اوردن گواهینامهiso9001، سئوالاتی درذهنشان ایجاد میشود مانند:

  چگونه گواهینامهiso9001، رادریافت کنیم؟،

  چگونه گواهینامهiso9001، رااخذکنیم؟

  چه دلایلی برای اخذوپیاده سازیiso9001مهم است؟

  هرسازمانی، جداازنوع کارش،چه خدماتی وچه تولیدی باشدمیتواندiso9001، رادریافت کند.iso9001، الزامات خاص خودرادارد وعلاوه برثبات سعی دران است کروند بهبود راداشته باشد. اخذگواهینامهiso9001، برسمیت شناختن سیستم مدیریت کیفیت شمادرسطح جهانی میباشد. اخذگواهینامهiso9001، ازشرکت گواهی دهنده معتبر، انطباق سیستم مدیریت شمابا استاندارد بین المللیiso9001، تعهدشما بشیوه ی مرتبط باصنعت، افزایش رضایتمندی مشتریان وفرصتهای تجاری جدیدرا منجر میشود. سازمان جهانی ایزو، استانداردهای بین المللی راتدوین وانتشارمینماید.یکی ازمحبوبترین استانداردهای بین المللی استانداردiso9001، میباشد.

  بیش‌از چندمیلیون سازمان یاافراددنبال پاسخی برای این سئوال (چگونه گواهینامهiso9001 رااخذکنیم؟ یابرای اخذگواهینامه ایزو9001،چکارهایی لازم است؟) هستند ومادر اینجابه پاسخ این سئوالها میپردازیم.

  دراین مرحله باانتخاب مشاور ایزو، ازخدماتiso9001، مزایای ایزو9001، بهره‌مندشوید.

  سیستم مدیریت کیفیتiso9001، درسازمان طرحریزی شده وسپس اجرامیشود. استفاده ازخدمات مشاورایزوباتجربه، میتواندمزایای زیررا برای شماداشته باشد:

  1)طراحی سیستم مدیریت متناسب بااندازه سازمان شما،منتشرسازیiso9001

  2)کاهش زمان استقرارسیستم مدیریت کیفیت درسازمان

  3)انتقال تجارب مشاورایزو

  4)ادامه رونداجرای سیستم مدیریت کیفیت پس ازاخذگواهینامهiso9001

  مشاور ایزو، درتمامی مراحل پیاده سازیiso9001، تا اخذگواهینامهiso9001، درکنار سازمان میباشد.

  ارزیابی رسمی جهت اخذگواهینامهiso9001، چگونه انجام میشود؟

  ارزیابی رسمی درجهت اخذوصدورگواهینامهiso9001، دردومرحله زیرانجام میشود.

  مرحله دوم (ممیزی خارجی): دراین مرحله، اول مستندات سیستم مدیریت کیفیت شما توسط ممیزخارجی برابری شده وامادگی سازمان شماجهت اخذ گواهینامه ایزو ،موردارزیابی قرارمیگیردو یافته های ممیزی وفرصتهای بهبود دراین مرحله به اشتراک گذاشته میشود.

  مرحله اول(ممیزی داخلی): دراین مرحله ،اجرای سیستم مدیریت کیفیتiso9001، شامل روشهای تعریف شده وکنترل های ان براساس الزاماتiso9001، انجام میپذیردو سازمان وستندات آن برای مرحله ممیزی خارجی بررسی نهایی وآماده تحویل به ممیز خارجی میباشد .اسناد وداکیومنتها بصورت نمونه‌ای توسط ممیزی خارجی بررسی میشود. ممیزخارجی درحداقل یک روز،انطباق سیستم مدیریتی سازمان شمارا برالزامات استانداردiso9001، بررسی مینماید.پس ازانجام ممیزی خارجی ایزو، درصورتی‌که سازمان عدم انطباق بحرانی نداشته باشد.گواهینامهiso9001، توسط شرکت معتبر گواهی دهنده ایزو، صادرمیشودزمان اعتباراین گواهینامه سه سال میباشد، بمنظوربررسی انطباق سیستم مدیریت کیفیتiso9001، باالزاماتiso9001، ممیزی مراقبتی دردورهای زمانی مشخص شده نیزتوسط شرکت معتبرگواهی دهنده ایزو ،انجام میشود.ممیزی مراقبتی باتوجه به‌محصولات وخدمات سازمان موردممیزی وقوانین شرکت گواهی دهنده ایزو ،متفاوت میباشدولی معمولا زمان یکساله درنظرگرفته میشود.پس‌از اخذگواهینامهiso9001، سازمان میتوانداز نشانISO9001، باالگوی شرکت صادرکننده گواهی ایزو ،درارائه خدمات ومحصولات به مشتری استفاده نماید. اخذiso9001، برای کارکنان افتخارامیز میباشد.افزایش اگاهی کارکنان درخصوص مسائل کیفی واخذایزو، منجربه ایجادامنیت بیشتری درمسئولیت شغلی ،رضایتمندی شغلی وانگیزش کارکنان میگردد.جهت دریافت ویااخذگواهینامهiso9001، ابتداباید شرکت جهت پیاده سازی ایزو، اماده باشد.شرکتها میتوانند تمام امورمربوطبه اخذ ودریافت گواهینامهiso9001، سیستم مدیریت کیفیت راخودشان انجام دهند ویادر صورت لزوم انجام انرابه مشاورمحول نمایندالبته لازم بذکراست اگرقصد دارندتمام مراحل‌تا اخذگواهینامهiso9001، راخودشان انجام دهند نیازاست تاشخصی مسلط به امورو الزامات استاندارد ایزو وiso9001، راداشته باشند. درابتدا میبایستcb راکه قصددارند ازان گواهینامه ایزو9001، اخذنمایند شناسایی واعتبارسنجی نمایندتااز صحت واعتباران مطمئن شوندکه ایا صلاحیت صدورگواهینامه ایزو9001، رادارد یاخیر؛ زیراممکن است برخی افراد سودجوبه اسمCBمعتبرگواهینامهISO9001(سیستم مدیریت کیفیت)، تقلبی برای متقاضیان محترم صادرکنند.برای اخذگواهینامه ایزو9001، بایدتمام فرایندهاو فعالیتهای سازمان مطالعه وشناسایی شوندوباتوجه‌به متن استانداردISO9001، والبته روشهای اجرایی موجود سیستم مدیریت کیفیت راطرح ریزی نمایندپس ازتعیین کامل شاخص های عملکردی نوبت به اموزش کارکنان میرسد درواقع بایدهمه کارکنان شرکت ازطریق اموزش باالزاماتISO9001، اشنا شوندتاکاملا اماده اجرای ایزو9001شوند. پس ازاموزش نوبت‌به تهیه مستندات مربوط‌بهISO901، میباشدکه نماینده مدیریت یابعبارت بهترهمان شخصیکهISO9001، رادرسازمان پیاده میکنداین مستندات راکه تقریبا بالای حدود4000صفحه میشود تهیه‌ونگارش نمایدوالبته میتواندازهمکاران خوددر زمینه مستندسازی برای اخذگواهینامهISO9001، کمک بگیرد.پس ازاتمام مستندسازی ونظارت براجرای درست ان باتوجه به‌روش های اجرایی استانداردایزو9001، نوبت‌به ممیزی داخلی میرسددراین مرحله شخصی که‌به تمام الزاماتISO9001اشراف کامل داردبایدتمام مستندات رابررسی وعدم انطباقات راشناسایی نمایدپس ازشناسایی مواردنامنطبق باتوجه به دستورالعملی که دراستانداردایزو9001، ذکرشده بایداقدام اصلاحی یاپیشگیرانه تعریف ودراسراع وقت جهت برطرف نمودن عدم انطباق اقدام نماید. بعدازانجام ممیزی داخلی وتهیه مستندات نوبت به ممیزی اصلی میرسد دراین مرحلهCB،انتخابی برای بررسی ، شرایط واحرازصلاحیت شرکت جهت اخذISO9001، پس‌ازتاییداینکه الزامات استانداردایزو9001، بدرستی پیاده سازی شده ان شرکت‌را واجد اخذگواهینامهISO9001، میداند وبرای شرکت متقاضی مدرک ایزو ،صادرمیشود.

  پروسه ای کدربالامطرح شدبیان مراحل اخذگواهینامه،ISO9001،بود.

  برای دریافت اطلاعات بیشتربه مرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت مراجعه فرمایید.

  شماره تماس:44826841                                 ادرس سایت:www.isocert.ir

  {jcomments on}

 • ایزو 9001

  صدورایزو9001

  ایزو 9001

  ایزو 9001 ،چیست؟

  ایزو9001،چه اهمیتی دارد؟

  مراحل اجرایiso9001 ،چیست؟

  شرایط ‌اجرایiso 9001 ،چیست؟

  مراحل دریافتگواهینامهiso9001 ،چیست؟

  شرایط‌ اخذ گواهی نامه‌ایزو9001 ،چیست؟

  آیاتمامی شرکتها ملزم‌به‌ دریافت 9001 ،هستند؟

  آیابرای شرکت درمناقصات، اخذمدرکایزو9001،الزامی میباشد؟

  هزینه های دریافت گواهی 9001،چقدراست؟

  زمان اخذگواهی نامه‌ا900،چقدراست؟

  سئوالات بالاو همچنین سئوالات دیگری درخصوص ایزو9001،دغدغه بسیاری ازمتقاضیان دریافت گواهینامهایزو9001،میباشد.درابتدا بررسی میکنیمایزو9001،چیست؟و ایزو9001،ازساز‌مانهاچه میخواهد؟ آیاباپیاده سازیایزو9001،تغییری درسازمان مشاهده خواهیم کرد؟

  ISO مخفف کلمه‌یInternational Organization For Standardization ،میباشد. بمعنای سازمان بین المللی استانداردسازی. محل سازمان ایزو ،درژنو سوئیس میباشد. وظیفه سازمان ایزو ،استاندارسازی وایجاد دستورالعملهای متفاوت درراستای بهبود کیفیت ومدیریت دربخشهاو دستورالعملهای متفاوت درخلال اجرای فرآیند یاتولید یک فرآیندمیباشد.

  دراین مقاله میخواهیم صرفا درمورد استانداردایزو9001،صحبت کنیم.

  ایزو9001 ،رامیتوان مادر تمامی استانداردها معرفی نمود.پس اگرشما استاندارد مخصوص درزمینه فعالیت‌خود راپیدا نکردید میتوانید فقطایزو9001،رابگیریدو میتوان گفت حتی باداشتن استانداردهای ایزو ،مخصوص به‌هرسازمان ویک زمینه فعالیت خاصایزو9001 ،رانیزداشته باشید.مثل این میماندکه‌شمابه خواندن ونوشتن زبان فارسی درکشوری مانندایران، آشنایی وتسلط‌ کافی ‌ندارید امابه‌ کلاس آموزش زبان انگلیسی میروید. یادگیری زبان انگلیسی خیلی مفیداست ولی درصوریتکه قبل ازآن زبان رسمی کشور رابدانیم.

  ایزو9001 ،هم‌برای تمامی زمینه فعالیتهاو شرکتها همین حکم راداردو شماچه باداشتن‌و اخذگواهینامه ایزو ،مربوط به‌رشته فعالیت خودتان وچه‌عدم اخذگواهینامه ایزو ،رشته فعالیت خودمیتوانید گواهینامهایزو9001 ،رادریافت نمایید.

  درایزو9001،بحث تامین کننده ازاهمیت بالایی برخوردار است،تامین کننده مواد اولیه محصول تولیدی کارخانه شماو تامین کننده قطعات،لوازم،ومحصولات موردنیاز شمابرای اجرای پروژهایتان، یاتامین کننده قطعات ولوازم مصرفی درشرکت شما.اگر تامین کننده درسازمان شماشناسایی وردیابی وارزیابی گردد، قطعا فرآیند اجرای پروژه، تولید، اجرای خدمات شما دربهترین حالت خوداز نظرکیفیت قرار خواهدگرفت.

  آیتم بعدی مهم‌درایزو9001،بحث اجرای فرآیند اصلی شرکت، سازمان ویاکارخانه شمامیباشد، فرضا دریک کارخانه تولیدی،فرآیند تولید،درشرکت ساختمانی، فرآیند اجرای ساخت،درشرکت خدماتی، فرآیند اجرای خدمات، ازاهمیت بالایی برخورداراست.

  آیتم بعدی داشتن روال وفرآیندی جهت کنترل کیفیت محصول تولیدی/پروژه اجرا شده/خدمات انجام شده. پس کنترل کیفیت هم آیتم مهمی‌درایزو9001،میباشد.

  درنهایت رضایت مشتری ازاهمیت بالایی برخورداراست، اینگونه بگوییم زمانیکه ورودی شما، پردازش شماودر نهایت مشتری شما ازمحصول تولیدی ویاخدمت انجام شده توسط شماراضی وخشنودباشد. پس‌قطعا محصول تولیدی یاپروژه اجراشده شماهم دارای کیفیت مطلوبی خواهدبود ازآنجاییکه چندین فرآیندمهم‌درراستای پیاده سازیایزو9001،داریم به‌همین علت نام آنراسیستم مدیریت کیفیتiso9001 ،نامگذاری نموده اند.

  باچکیده ذکرشده دراین مقاله حالامیتوانیدبه پرسشهای مطرح شده درابتدای مقاله پاسخ دهید. اگرنیازبه اطلاعات بیشتر،دقیقتر وراهنمایی بیشتری درزمینهایزو9001 ،دارید باکارشناسان مرکز ایزوسرت تماس گرفته تاکارشناسان ایزوسرت بصورت رایگان پاسخگوی تمامی سئوالات متقاضیان محترم اخذگواهینامهایزو9001 ،باشند.                             44826841

  آیاشمابا جستجوی کلمات زیردر گوگل به این صفحه هدایت شده اید؟

  گواهینامهISO9001 ، گواهی ایزو ، گواهی ایزو9001 ،مدرک ایزو ، ایزو9001 ، ایزو9001ازکجابگیریم؟ ایزو9001چیست؟ دریافت ایزو9001 ،ISO ،ایزو ،گواهی نامه ایزو9001 ، 9001، اخذمدرک ایزو9001 ،دریافت مدرک 9001 ، گواهی 9001 ،گواهینامه9001 ،IMS ، مدرکIMS ، تفاوتIMSباISO

  مرکزایزوسرت خواندن مقالات زیررابه متقاضیان اخذگواهینامه ایزو9001 ،توصیه مینماید:

  هزینه گرفتن ایزو
  اخذگواهینامهiso9001
  ایزو چیست؟

  بامادر ارتباط باشید...                44826841                مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایزوسرت

 • ایزو چیست

  ایزو چیست

  گواهینامه ایزو برگ برنده درمناقصات برای تهیه کردن گواهینامه ایزو حتما ازمشاوران مجرب ایزو سرت بهره بگیرید.

   

  ایزو چیست؟

  ایزو درمیان مردم عام زیاد شناخته شده نیست ولی میتواند امرمهم استاندارد وفرهنگ سازی آن توسط مدیران مسئول ومتعهد درجامعه گسترش یابد.ISO مخفف سه کلمهINTERNATIONAI ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION است، بمعنای سازمان جهانی استاندارد سازی . بسیاری افراد فکر میکنند ایزو فقط اسم یک استاندارد است درصورتیکه نام سازمانی جهانی وبین المللیست وهزاران هزار استاندارد وقانون راتهیه وتدوین میکنند.

  مؤسسه بین المللی استاندارد متشکل ازتعدادی مؤسساتStandard کشورهای مختلف جهانکه همگی درژنو سوئیس گردهم آمده اند تابمنظور بهینه سازی وهمسان سازی انواع استانداردها ،بهترین قوانینرا وضع کنند. باپیشرفت تکنولوژی، صنعت ومدرن شدن زندگی‌ها هرساله ورژنStandard راتغییر میدهند وکلا بانیاز روز مردم دنیا پیش میروند. سازمان جهانی برای تمام مشاغل وحرفه ها قوانینی صادر کرده انداز جمله: گواهینامه های ایزو شرکتهای پیمانکاری، مراکز درمانی، صنعت خودروسازی، صنایع غذایی، مراکز آموزشی، شرکتهای خدماتی، صنعت نفت و گاز، آزمایشگاهها، شرکتهای کامپیوتری، سازمانها وتأسیسات ساختمانی و..... داشتن گواهی ایزو سندی هستکه نشان میدهد هرمجموعه ای سیستم مدیریتی درستی خواهدداشت ومحصولات، خدمات وتولیداتش راباکیفیت بالا روانه بازار میکند.

  Standard iso مراحل تولید کالا وخدمات رامورد سنجش قرار میدهد ویکی ازمهمترین مزیتهایISO درنظر گرفتن همه جوانب زندگی روزمره انسانهاست بدین معناکه وقتی محصول، جنس یاخدمتی بااین نشان ارائه میشود احساس رضایت مصرف کننده رابرمی انگیزد ومسلما مصرف کننده بدنبال محصول امن وباکیفیت میرود وفروش اجناس بدون گواهی کم میشود ودرنهایت ورشکستگی مجموعه رابهمراه داردپس نتیجه میگیریم اگرمدیران حرفه ومشاغل صنعتی وخدماتی آگاه ومدبر باشند حتما جهت ارائه تولیداتشان نشانiso دریافت خواهندکرد. درواقع میتوان گفت گرفتن گواهی نشان دهنده تعهدومشتری مداری مجموعه ها میباشد. این تعهد شامل مواردزیر می‌باشد: تولیدات، محصولات هرارگانی براساس اهداف وبرنامه های مشخص وسیستماتیک بررسی وبازبینی میشود. باتعیین شاخص‌های مؤثر ومشخص خدماترا شفاف وروشن میکنیم. کارهای تکراری وغیر ضروری بدلیل اینکه فرآیندها تعریف ومشخص شده اند حذف میشوند ودرنتیجه هزینه های تولید کاهش می یابد. وظایف ومسئولیتهای تمام پرسنل مشخص میشود. رضایتمندی مشتریان وتأمین خواسته های آنهابصورت مرتب وبرنامه ریزی شده. جذب مدیران شرکتهای دیگر وهمکاری آنها برای تأمین نیازهای اولیه سازمان وحتی رضایت مشتریان خارجی. درنهایت توان رقابتی ارگانها افزایش مییابد وکل جامعه واهدافش ارتقا پیدا میکند.

  سازمانStandard بین المللی آمده است وبرای شناسایی هرچه بهتر قوانین وداشتن یک زبان مشترک درتدوین استانداردها نام هردستوری راباکد مشخص کرده است وهمین کدگذاری، زبانiso راساده وروان خواهدکرد.مثلاً قانون سیستم مدیریت کیفیتبا کد ۹۰۰۱ شماره گذاری شده. اولین، قدیمی‌ترین وپرکاربردترین گواهی ایزو ۹۰۰۱ بوده وبراحتی میتوان گفت عمومی ترین وپرکاربردترین استاندارد سازمان ژنو سوئیس می‌باشد. گواهینامه های ایزو ۱۴۰۰۱بنام سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۴۵۰۰۱ بنام سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای هم دومین وسومین قوانین پرکاربرد وعمومی درکلیه مشاغل، صنایع وحرفه ها ارائه میشوند.

  جهت دریافت گواهیISO مراجع ثبت وصدور زیادی درکل دنیا فعالیت میکنند وبرای اخذ گواهی سراغ این مراجع میرویم وهرمرجعی میزان سخت گیری های متفاوتی درارائه مدرک دارد. مراجع صدورISO اگردولتی ورسمی باشند قطعا اعتبار بسیاری دارند زیرا تمام وکمال مراحل دریافت ایزو راطراحی، اجرا وپیاده سازی میکنند. یکسری مراجع صدور هم خصوصی هستند وچون میزان سخت گیری کمتری دارند باالطبع سطح اعتبار کمتری خواهند داشت. گواهینامه های رسمی بین المللی درتمام موارد کاربرد دارند ولی بیشترین مزیتشان جهت تجارت وورودبه بازارهای بین المللی وتوسعه مداوم وروبه رشد است. گواهینامه های خصوصی وداخلی بیشتر جهت شرکت درمناقصات ومعرفی نام وبرند مؤسسه درداخل کشور کاربرد دارند.

  ISO نمایانگر قانون وتعهد می‌باشدو مرکز ایزو سرت هم دوست دارد طبق قوانین، متعهدانه رفتار کند وبا توجه بهحوزه فعالیتمان کهدرباره این موضوع گزارش میدهد نسبتبه مشتریان خود متعهد ومشتری مدارگونه رفتار کنیم. مشتری مداری وایجاد رضایت درمشتری حس خوبی بهما منتقل میکند وهمین حس خوب نیروی مضاعفی جهت ارائه خدمات بهتر بهما میدهد. امیدوارم روزی برسدکه همه مردم دنیا محصولات با کیفیت و ایمن و سالم را تجربه کنند.

 • ایزو چیست؟

  ایزو چیست؟

  درباره‌ی سازمان ایزو وتاریخچه ایزو:

  یك سازمان غیردولتی بین المللی درژنو سوییس می‌باشدکه 23 فوریه1947 تاسیس شد. ازموسسه‌های ملی استانداردسازی 157كشور درحال‌توسعه كل دنیا تشکیل شده.بااینکه غیردولتی است، چون استانداردهای این مؤسسه هستندکه قوانین ایزو، رامی‌سازند؛ ازبیشتر سازمان‌های غیردولتی قدرتمندتر است. امروزه نزدیکبه ۱۵۷ کشور درسازمان ایزو، بعضویت درآمده‌اندکه ایران نیزیکی ازآنهاست. وظیفه موسسه ایزو ،تبادل بین المللی كالاوخدمات، بهبود همكاری درمحدوده‌های مختلف وفعالیتهای اقتصادی وحمایت ازتولید‌کننده است. استانداردهای ایزو، شامل كلیه‌موارد مربوطبه تكنولوژی بوده وزندگی راآسان‌تر می‌کند.

  دلیل نام‌گذاری ایزو:

  نام این مؤسسه ازکلمه یونانی ایزو ،بمعنی برابری گرفته شده‌است وهمین مطلب نشان‌دهنده هدف این سازمان یعنی برابری واستانداردسازی فرهنگ‌هاست.

  ایزو در ایران:

  درکشورما، ایران، معمولا گفته‌می‌شود صنعت کشورما 10تا 30سال ازآخرین تکنولوژی‌ها عقب‌تر است، اما خوشبختانه درصنعت استانداردهای مدیریتی مانند ایزو ،اینگونه نیست وبه محض تدوین استاندارد ایزو جدید، متخصصان مانسبتبه ترجمه وانتشار آنهااقدام می‌کنند. نخستین بار، درسال 1339هسته اولیه تشکیلات سازمانی مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران بصورت اداره‌ای زیرمجموعه اداره کل تجارت وقت شکل گرفت.

  کمیته و اعضا ایزو:

  سازمان بین‌المللی استاندارد ایزو ،ازاعضای خود تشكیل شده وسازمانهای عضو (اعضای اصلی) نمایندگان مراجع استاندارد كردن دركشورهای متبوع خود هستندکه فقط یك سازمان می‌تواندبه عنوان نماینده ازهركشور عضو شود. عضو دیگر این سازمان عضو مكاتبه‌ای می‌باشدكه معمولا سازمانی استكه فعالیتی درارتباط بااستاندارد كردن ایزو ،ندارد؛ این سازمان فقط درمواردیكه خودش ذی‌نفع است اطلاعات دارد ودر فعالیتهای فنی ایزو، نقشی ندارد. عضو بعدی، عضو مشترك استکه كشورهای دارای اقتصاد خرد؛ این عضویت رادارند. برای آشنایی بیشتر، سازمان ایزو، درسال 2001، 138 عضو شامل 91 عضو اصلی، 36 عضو مكاتبه‌ای و 11 عضومشترك بوده‌است. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران جز اعضای‌ اصلی بوده ودرتدوین استانداردهای بین‌المللی ایزو ،مشاركت فعال دارد.

  اهمیت استانداردسازی ایزو:

  استاندارد کردن، پایه‌ی علم وفناوری است، درپیشرفت صنعت واقتصاد نقش اساسی دارد وسطح کیفیت راافزایش می‌دهدتابه فناوری پیشرفته تولید هرمحصول برسیم. این تصورکه استاندارد ایزو،فقط برای حفظ‌ منافع استفاده کننده است،تا حدی صحیح است واستاندارد پاسخگوی نیازهای فردی-اقتصادی مصرف ‌کنندگان است. بموازات این، استحکام صنعت وفناوری راهم پوشش می‌دهد، ونهایتا حاصل رعایت استاندارد برای تولید کننده بیشتراز مصرف‌کننده است، چون صرفه جویی، درکاهش انواع قطعات ومواد اولیه غیرضروری، آنقدر چشمگیر استکه سرمایه گذاری درزمینه استاندارد سازی ایزو ،رابرای صاحبان صنایع موجه می‌سازد، بطوریکه درمدت کوتاهی، نتایج محسوس ناشی ازاستانداردسازی ایزو ،رابه صورت مبالغ هنگفت ذخیره شده مشاهده خواهندکرد.

  چگونگی سودمندبودن استانداردهای ایزو درسطح‌ جامعه:

     برای محیط زیست: استانداردهای بین المللی ایزو ،برای آب، هوا، خاک، انتشارگاز واشعه درحفظ‌محیطزیست کمک‌کننده‌اند.

  برای دولت: افزایش سطح سلامتی وامنیت دردولت ها بارعایت اصول استانداردسازی ایزو ،امکان پذیر است.

  درتجارت: پایه‌ریزی توسعه محصولات برمبنای پذیرش عمومی استانداردهای بین المللی ایزو، است تابه مقبولیت عمومی دست یابند. بعلاوه باعث می‌شود کسب وکارهایی کبراساس استانداردهای بین المللی ایزو، ایجاد شده اند براحتی درنقاط مختلف دنیا قابل رقابت باشند.

     برای خریدار: باعث می‌شود مصرف‌کننده دارای قدرت انتخاب بیشتر شده واز قیمت پایین‌ترکه نتیجه‌ی رقابت دربازار است، بهره‌مند شوند.

  برای مصرف‌کننده : اگرمحصولات وخدمات براستانداردهای بین‌المللی ایزو، منطبق باشند،مصرف‌کننده ازکیفیت وامنیت مطمئن می‌شود.

  برای همه افراد: استانداردهای بین‌المللی ایزو، به همه جامعه کمک می‌کند تااز امنیت حمل‌ونقل، دستگاه ولوازم مورد استفاد‌شان اطمینان حاصل کنند.

  انواع گواهینامه ایزو:
  ایزو 9001
  ایزو 18001
  ایزو 10001
  ایزو 10002
  ایزو 10004
  ایزو 10015
  ایزو 22000
  ایزو 27001
  OHSAS18001
  HSE
  IMS

  و...

  کاربرد هریک ازاین گواهینامه‌های معتبر ایزو، رابطور مفصل درمقاله ی" هریک ازگواهینامه های ایزو ،چه کاربردی دارند؟ " بخوانید.

  بامادرارتباط باشید...

  44826841

  {jcomments on}

 • شرایط اخذ مدرک ایزو ارزان

  شرایط اخذ مدرک ایزو ارزان

  ایزو ارزان امروزه پرطرفدارترین نوع مدرک ایزو است. اخذ ارزان مدرک ایزو روش جدیدی است که درهر سازمانی با هر اندازه ای و فرآیندی امکان پذیر می‌باشد. متقاضیان اخذ مدرک ایزو با کمترین قیمت باید مراقب باشند و مدرک ایزو رااز هر جایی نگیرند. بسیاری شرکتها بدلیل افزایش بهره وری و رشد دادن فرآیندهای سازمانشان در ابتدا دنبال اخذ مدرک ایزو ارزان میروند. حتی بسیاری ازسازمانها دوست دارند در بازارهای داخلی و جدید محصولات و خدماتشان را بهتر ارائه دهند مدرک ایزو ارزان را انتخاب میکنند. بسیاری شرکتها جهت شرکت در مناقصات و بالا بردن سطح کاری و کنار زدن رقبا بدنبال اخذ مدرک ایزو ارزان هستند زیرا اکثر کارفرمایان مناقصات مرجع صدور گواهینامه برایشان مهم نمیباشد و اصلا علم و آگاهی در این مورد ندارند.

  متقاضیان اخذ مدرک ایزو ارزان باید بدانند تنها میتوان در یک حالت این مدرک را دریافت نمود. این روش تنها برای سازمانهایی کاربرد داردکه مراحل پیاده سازی مستندات را نمی‌خواهند اجرا کنند. سازمانهایی که میخواهند تمام مراحل طراحی، اجرا، پیاده سازی مستندات را در مجموعه خود انجام دهند باید صفر تا صد کار پیاده سازی را انجام دهند. بهترین روش دریافت اخذ مدرک ایزو ارزان این است که یک فرد فعال و آگاه رااز سازمان خود انتخاب کنند و مرکز ما، در عرض مدت کوتاهی تمامی الزامات و قوانین مربوطه را آموزش داده و سی دی مستندات را در اختیار سازمان قرار داده و در نهایت با کمترین هزینه و درد سر مدرک ایزو را دریافت میکنید.

  فواید اخذ مدرک ایزو ارزان

  اخذ مدرک ایزو ارزان باعث کم شدن هزینه ها و صرفه جویی در سازمان میشود. رضایت مشتری را بالا میبرد و احساس اطمینان به مصرف کننده میدهد. اخذ مدرک ایزو ارزان علاوه بر معروف کردن سازمان در بازارهای داخلی سازمان را برای راهیابی در بازارهای جهانی آماده میکند. بدلیل افزایش بهره وری و روند مدرن شدن سازمانها و شرکتها و در دسترس گرفتن بازار اخذ مدرک ایزو ارزان بیشتر رونق پیدا کرد و متقاضی پیدا کرد.

  روش اخذ مدرک ایزو ارزان

  متقاضیان مدرک ایزو با مرکز ایزو سرت با ما ارتباط برقرار کرده و تقاضای درخواست مدرک ایزو مورد نظر خود را میدهند یا اینکه می‌توانند از طریق ایمیل درخواست تقاضای مدرک ایزو را برای ما ارسال کنند در هر صورت مشاوران و‌کارشناسان مجرب مرکز شما را راهنمایی میکنند. بعداز بررسی نوع درخواست و مشاوره دادن در مورد نوع گواهینامه سی دی مستندات در اختیار سازمان متقاضی قرار میگیرد یا حتی مستندات رابه صورت جزوه در اختیار شما قرار میدهند. در این مرحله انتخاب مرجع صدور گواهینامه صورت می‌گیرد تمام مراجع صادر کننده مدرک ایزو مراجع خصوصی هستند یا در اصطلاح مراجع ملی یعنی مراجعی که داخل ایران فعالیت میکنند و ساخته و پرداخته شرکتهای ایرانی هستند واز نظر نوع اعتبار در یک سطح می‌باشند و هیچ فرقی با هم نمی‌کنند. تمام مراجع خصوصی چون مراحل طراحی، اجرا، مستندسازی و پیاده سازی ایزو به صورت اصولی و قانونی را ندارند و آسان و سریع اخذ میشوند قیمت ارزانی دارند. مرحله آخر ممیزی داخلی توسط یک کارشناس ماهر در سازمان انجام میگیرد و مدرک ایزو مورد نظر سازمان شما صادر میگردد. سطح اعتبار مدرک ایزو توسط مراجع خصوصی و غیر رسمی پایین تراز سطح اعتبار مدرک ایزو توسط مراجع دولتی و رسمی وIAF دار می‌باشد. ولی ناگفته نماند مدرک ایزو توسط مراجع خصوصی درست است اعتبار کم تری دارد ولی بسیار کار راه انداز و بصرفه بوده است و اگر با آگاهی تمام بدانید توسط چه مراکز مشاوره ای اقدام به اخذ مدرک ایزو کنید بیشترین سود وبهره را برده آید.

  پر کاربردترین مدرک و استاندارد ایزو

  ایزو ۹۰۰۱یا همان سیستم مدیریت کیفیت اولین و اصلی ترین استاندارد جهانی بسیار پر کاربرد است زیرا تمام سازمانها و شرکتها با هر نوع کار و فعالیتی باید یک سیستم مدیریتی مدون و استاندارد را در مجموعه خود پیاده و اجرا کنند تا بتوانند تام فرآیندهای در حال اجرا در مجموعه شان را به خوبی انجام دهند و مشکلات و نواقص در راه فرآیند را کمتر کنند. سیستم مدیریت کیفیت یا ایزو ۹۰۰۱ باعث میشود تمامی شاخص ها و فرآیندها در سازمان مشخص و شفاف و روشن شوند و با اجرای یک سیستم مدیریت کیفیت سازمان را روبه توسعه و بهره و ی بالا ببرند. در اصطلاح ایزو ۹۰۰۱اسنانداردی است که با همه مشاغل و حرفه ها و صنعت ها مچ شده و کارگشا میشود.

 • گواهینامه IMS، سیستم مدیریت یکپارچه

  ims

  گواهینامهIMS، سیستم مدیریت یکپارچه

  گواهینامهIMS، زمانی که مجموعه ای موفق به اخذ استاندارد های مدیریتیISO، اخذ گواهینامهISO9001 سیستم مدیریت کیفیت، دریافت گواهیISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و اخذ گواهیOHSAS18001 سیستم مدیریت ایمنی حرفه ای(شغلی) شود، می توان اعلام نمود آن مجموعه موفق به پیاده سازی سیستم مدیریت یک پارچهIMS ،شده است.

  IMS ،به تنهایی دارای گواهینامه نمی باشد وفقط به عنوان یک اصطلاح رایج مرسوم شده است ولی برخی متقاضیان اصراربه دریافت مدرکIMS ،دارند وعلاوه بر مدرک ایزو 9001، اخذ گواهی ایزو 14001، گواهیOHSAS18001، تقاضای صدور مدرکIMS ،رادارند.

  وظیفه مرکز ما، اطلاع رسانی صحیح وکامل می باشد ورشدو آگاهی مشتریان وبالا رفتن سطح اطلاعات جامعه درحد توان ایزو سرت، جز اهداف وخط مشی مرکز ومجموعه ایزو سرت می باشد.

  مشتریان دریافت مدرک ایزو، متقاضیان و کارفرمایان محترم باید بدانندکه دریافت گواهیIMS و صدور گواهینامهIMS ،مرسوم نیست و مجبور کردن پیمانکاران زیرمجموعه خود به داشتن مدرکIMS ،به تنهایی فقط پیشروی به سمت وسوی مدرک گرایی درجامعه می باشد زیرازمانیکه سازمان وشرکتی موفق به دریافت مدرک ایزوISO9001،ISO14001،OHSAS18001 شود در واقع همان سیستم مدیریت یکپارچه ،راداردو پیاده سازی کرده است وداشتن گواهی ایزوISO9001،ISO14001،OHSAS18001 به همان معنای داشتنIMS می باشدو نیازی به اخذ مدرکIMS ،نیست.

  مرکز ایزوسرت ،با سابقه طولانی درزمینه پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچهIMS ،و اخذ گواهی نامه ایزو ،دراین زمینه امکان اخذ سریع ایزو، دریافت کمترین قیمت ایزو با سرعت بالاتر درخدمت مشتریان محترم می باشد.

  اخذ گواهی ایزو معتبر، دریافت مدرکIMS معتبر، با توجه سابقه طولانی مرکز ایزوسرت در این خصوص مشتریان محترم به راحتی می توانند گواهی ایزو معتبر ،رادریافت نمایند.

  اگر مراجع معتبر صدور گواهینامه ایزو ،رامی خواهید شناسایی کنید حتما بامشاوران ایزو سرت تماس بگیرید. ایزو سرت ،به راحتی وبا کمال میل پذیرای متقاضیان محترم دریافت مدرک ایزو ،و صدور مدرک ایزو ،می باشد. تماس با مرکز ایزو سرت واستفاده از تجربیات و دانش مشاوران ایزو سرت کاملا رایگان می باشد.

  تلفن تماس : 44826841

  اغلب متقاضیان گواهینامه ایزو ، درجستجوهای اینترنتی خود بااین کلمات جستجو راانجام میدهند:

  اخذ ایزو ،isoچیست؟ ، ایزومعتبر ،iso معتبر ،صدور گواهینامه ایزو معتبر ، دریافت گواهی ایزو ، مدرک معتبرiso ،اخذ ایزو سریع ، قیمتiso، هزینه صدور گواهینامه ایزو ، مراحل صدور گواهینامه ایزو ، مراجع معتبر صدور گواهینامه ایزو ، مراکز معتبر گواهی ایزو ، مراکز معتبر ارائه دهنده ایزو در ایران ،cbهای معتبر در ایران ، ایزو از کجا بگیریم ،iso
 • مراحل اخذ ایزو ارزان

  مراحل اخذ ایزو ارزان

  اخذ گواهینامه ایزو ارزان عنوان تبلیغاتی تعداد زیادی شرکتها میباشد

   

   

  مراحل اخذ ایزو ارزان

  ارزان ،ارزانی دوست داشتنی‌ترین کلمه ایستکه برای همه انسانهای جهان جلب نظر میکند.بامشاهده کلمه ارزان وارزان سرادرسردرمغازه هوفروشگاهها با میل اشتیاق فراوان وارد این مراکز می‌شویم و احساس خوب ورضایت بخشی رااز خرید داریم.حال کلمه ارزان هم امروزه دربحث گرفتن گواهینامه های ایزو بسیار جلب توجه میکند وبازار داغی دارد.اکثرمتقاضیان گواهینامه های ایزو دوست دارند باکمترین قیمتبه گواهینامه مورد نظرشان دست پیدا کنند.مرکز مشاوره ایزو سرت امر اخذ گواهینامه ایزو بهصورت ارزان رابرای شما فراهم کرده است وبا تعداد زیادی مراجع خصوصی صدور گواهینامه ایزو درارتباط استکه ازطریق آنها برای شما گواهی ایزوارزان صادر میکند.

  گواهینامه ایزو ارزان ازآنجایی باب شدکه شرکتها وسازمانها جهت شرکت درمناقصات اقدام کردند وکارفرما جهت شرکت درمناقصات ازآنها گواهینامه ایزو درخواست کرد.ازآنجاییکه اکثر کارفرمایان مناقصات آگاهی لازم ازمراجع صدور گواهینامه وسطح اعتبار گواهینامه ها ندارند پیمانکاران بهدنبال گواهینامه های ارزان هستند ونوع مرجع صادر کننده واعتبار گواهی زیاد برایشان اهمیت ندارد.بههمین خاطر مراکز مشاوره ازجمله مرکز مشاوره ما تدابیری اندیشیدند وباعلم وآگاهی واستفاده ازتجارب،مستندات انواع گواهینامه های ایزو راتهیه کردند واین مستنداترا کهشامل طراحی،اجراومستندسازی تمام فرآیندها وپیاده سازی انواع سیستمهای مدیریتی می‌باشدرا بهصورت رایگان درفضای مجازی نشر داده است ونشر مستندات بهصورت رایگان باعث شدست شرکتهای متقاضی ضمن پرداخت نکردن مبلغی بابت انجام مستندات زمان زیادی همصرف مستندسازی نکننددر نتیجه گواهینامه ایزو برای متقاضیان محترم ارزان تمام میشود.

  مراحل اخذ ایزو ارزان

  1. انتخاب نوع استاندارد مورد نظر
  2. انتخاب مرجع ثبت وصدور گواهینامه ایزو
  3. استفاده ومطالعه مستندات آمادهکه ازطرف مرکز مشاوره دراختیار شما متقاضیان قرار میگیرد( این مستندات همدر فضای مجازی قرار دارندهم بهصورت سی دی دراختیار شما مشتریان ایزو ارزان قرار میگیرد).
  4. انجام ممیزی داخلی توسط یک نیروی انسانی کاردان وآشنا بهالزامات ایزو
  5. صدور گواهینامه ایزو

  درگذشته بهدلیل اینکه گواهینامه ایزو کمتر شناخته میشدواطلاعات زیادی گواهینامه های ایزو دراختیار متقاضیان نبودواز طرف دیگر مشاوران ایزو تعدادشان بسیارکم بودودر حوزه اخذ گواهینامه اطلاع رسانی بهوسعت دنیای امروز نبود زمان زیادی صرف طراحی ،مشاوره ،مستندسازی وپیاده سازی میشد ومدت زمان زیادی طول می‌کشیدتا گواهینامه ایزو صادر گردد وطبیعتاً اخذ گواهینامه ایزوISO بصورت گران تمام میشد.امروزه بهدلیل آماده بودن مستندات تمامی گواهینامه های مورد نیاز شرکتها وسازمانها ودردسترس بودن آن برای همگان مدت زمان اخذ ایزو کوتاه شده است ودر نتیجه اخذ گواهینامه ایزو بهعلت طی نکردن مراحل پیچیده ارزان تمام میشود.

  اخذ گواهینامه ایزو ارزان عنوان تبلیغاتی تعداد زیادی شرکتها میباشدازشما متقاضیان محترم گواهینامه ایزو درخواست میشودازشرکت‌هاییکه شناخته شده ودارای اعتبار هستند گواهینامه اخذ نمایید مرکز ماعضو کمیته رسمی تدوین استاندارد می‌باشد وشما بااستعلام اسم شرکتما بااعتماد کامل میتوانیدبه گواهینامه ایزو موردنیاز خوددست پیدا کنید.

  دریافت گواهینامه ایزو ارزان برای مجموعه متقاضی فوایدی داردازجمله

  • صرفه جویی وکم شدن هزینه های مجموعه
  • ایجاد رضایت برای مشتریان
  • معرفی نام وبرند مجموعه دربازارهای داخلی
  • آماده شدن برای ورود بهبازارهای جهانی
  • برنده شدن درمناقصات وکنار زدن رقبا

  یکی ازپر کاربردترین گواهینامه های ایزو کهاکثر متقاضیان گواهینامه ایزو ارزان بهدنبال اخذ آن هستند ایزو ۹۰۰۱ میباشد بهنام گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت.اخذ این گواهینامه باعث ایجاد یک سیستم مدیریتی مدون دراجرای تمام فرآیندهای درحال اجرا درمجموعه میشود ویک نظم وچیدمان خاصی بههمه بخشهای مجموعه وکارکنانمجموعهمیدهد.همچنین باعث میشود تمام فرآیندها وشاخصها درمجموعه مشخص شوندوافزایش توان رقابتی مجموعه متقاضیرا بالا میبرد.گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ بهنام سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۴۵۰۰۱ بهنام سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای برای اکثر متقاضیان گواهینامه ایزو بههمراه گواهی ایزو ۹۰۰۱ نیاز میشود وصادر میگردد.هرگاه مجموعه ای این سه گواهینامه راهمزمان باهم اخذ نمایدبه یک سیستم مدیریت یکپارچه ای دست پیدا کرده استکه نام این سیستم مدیریتی یکپارچهIMS نام دارد.مرکز مشاوره ایزو سرت گواهینامهIMS رابهصورت رایگان دراختیار شما متقاضیان گواهینامه ایزو قرار میدهد.

 • نحوه اخذ ارزان گواهینامه ایزو

  نحوه اخذ ارزان گواهینامه ایزو

  عمده ترین مسائلی که باعث میشود متقاضیان گواهینامه های ایزو به دنبال اخذ گواهینامه با کمترین قیمت باشند:

  1. کمبود بودجه و درآمد سازمان متقاضی با توجه به شرایط اقتصادی
  2. شرکتهای تازه تأسیس برای استارت ورود به بازارهای داخلی
  3. صرفا فقط برای ثبت برند و نام مجموعه
  4. برای شرکت کردن در مناقصات و کنار زدن رقبا
  5. عدم آگاهی از مزایای دریافت گواهینامه های بین المللی که خب به جهت کامل بودن فرآیند اخذشان و بین المللی بودن مراجع صدورشان با قیمتهای بالاتری اخذ میشوند.

  مراحل اخذ گواهینامه ایزو ارزان منوط به داشتن شرایط خاصی نمیباشد و اگر سازمان متقاضی دارای دفتر مرکزی باشد یا در مجموعه و سازمانش در حال انجام فعالیتو کار کردن باشد میتواند تقاضای گواهینامه ارزان ایزو را داشته باشد.هر چند که مراجع صادر کننده قدیمی هنوز اصرار به اخذ ایزو با روند قدیمی را دارند و ثبت و صدور گواهینامه ایزو ازطریق آنها زمان بر می‌باشد اما امروزه شرکتهای جوان با توجه به نیازهای روز مشتریان و جهت رقابتی سالم با رقبای خود در این حرفه، با استفاده و بهره برداری ازدانش و تخصص کارشناسان ایزو و با اتخاذ تدابیری مستندات اکثر گواهینامه های ایزو را آماده کرده‌اند.مرکز ما هم ازجمله مراکزی است که کادری حرفه ای و متخصص در زمینه ایزو دارد و توانسته است برای رضایت شما متقاضیان ایزو تمام مستندات گواهینامه های ایزو را تهیه و تدوین کند وبا انتشار رایگان آن در فضای مجازی بهترین نوع خدمت رسانی را عرضه نماید.

  نحوه اخذ ارزان گواهینامه ایزو بدین منوال است که:

  1. متقاضی اخذ گواهینامه با مرکز مشاوره تماس برقرار مینماید و درخواست و نوع استاندارد خود را مطرح میکند.
  2. مرکز مشاوره متناسب با درخواست متقاضی گواهینامه ایزوISO مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو به صورت ارزان را معرفی میکند.
  3. متقاضی مرجع صدور گواهینامه ایزو را انتخاب میکند.
  4. فرم درخواست ایزو خدمت متقاضی ارسال میگردد.
  5. سی دی یا جزوه مستندات گواهینامه ایزو مورد نظر به صورت رایگان خدمت متقاضی ارسال میگردد.
  6. ممیزی داخلی توسط نیرویی آشنا و متخصص در زمینه ایزو انجام میشود.
  7. گواهینامه ایزوISO ارزان صادر میگردد.

  گواهینامه ایزو ارزان در ایران یکی از پرطرفدارترین انواع گواهینامه های ایزو می‌باشد که اکثر گواهینامه های ارزان هم به صورت فوری اخذ میشوند که این خود گزینه‌ای دیگر برای پر طرفداری گواهینامه ایزو به صورت ارزان می‌باشد.اخذ گواهینامه ایزو ارزان روشی جدید برای جلب و جذب مشتری می‌باشد که برای هر سازمانی با هر اندازه ای و فرآیندی امکان پذیر می‌باشد.متأسفانه اکثر مراکز مشاوره برای مشتریان خود این موضوع را بیان نمی‌کنند که اخذ گواهینامه های ارزان فقط از مراجع خصوصی قابلیت اخذ و صدور را دارند و از سطح اعتبار پایینی برخوردار هستند و مثلا با دریافت این گواهینامه نمیتوان برای امر تجارت و ورود به بازارهای جهانی استفاده کرد.مراجع خصوصی مراجعی هستند که مرکز اعتبار دهنده آنها عضو انجمن بین المللیIAF نیست و چون ملزم به رعایت و پیاده سازی قوانین و استانداردهای جهانی نمیباشد سطح اعتبار این گواهینامه پایین بوده و فقط مصارف داخلی دارد.

  پرطرفدارترین گواهینامه های ایزو عبارتند از :

  • گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ (سیستم مدیریت کیفیت) اخذ این گواهینامه به محصول داده نمیشود بلکه مراحل تولید و خدمات را مورد سنجش قرار میدهد.مزایای استفاده از گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ این است که مراحل و تمام شاخص ها را در سازمان نشان میدهد و همچنین اهداف سازمان را ارزیابی میکند و با بهبود روند فرآیندها رقابت را در سطح بین المللی افزایش میدهد.
  • گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱(سیستم مدیریت زیست محیطی) این سیستم مشخص میکند ک به چه منابعی برای حفظ خط مشی زیست محیطی لازم داریم.مزایای استفاده از گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ افزایش سهم بازار در سطح بین المللی می‌باشد و رعایت بهتر و بیشتر قوانین مربوط به محیط زیست و در نتیجه افزایش ارزش افزوده برای سازمان میشود.
  • گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱(سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای)این استاندارد جهت تأمین نیاز سازمان به یک استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی تدوین شده است و باعث ایجاد ساختاری مناسب جهت مدیریت و بهداشت شغلی میشود در نتیجه باعث بوجود آمدن محیط کاری امن میشود.

  مرکز مشاوره ایزو سرت با شعار مشتری مداری و صدور گواهینامه های مربوط به نیاز و ساختار سازمان به مجموعه متقاضی کمک میکند تا با انتخاب بهترین نوع گواهینامه ایزو باعث شود سازمان متقاضی گواهینامه ایزو تولید محصول بهتری با ایجاد محیطی ایمن همراه با بهداشت شغلی و بهترین عملکرد همراه با دوستی با محیط زیست را داشته باشد و جز بهترینها شود.

 • هزینه گرفتن ایزو

  هزینه گرفتن ایزو

  هزینه گرفتن ایزو

  هزینه گرفتن ایزو ،مهمترین نکته ودغدغه سازمانهاو شرکتهای متقاضی اخذگواهینامه ایزو ،میباشد. در‌این مقاله تمام سعی خودرا خواهیم نمود‌تا متقاضیان دریافت مدرکiso9001 ،دیگرنیازبه‌جستجوهای بیشتری دراینترنت نداشته باشندو نیازی‌به تحقیق درخصوص هزینه گرفتن ایزو ، شرایط اخذ گواهی ایزو ،نداشته باشند. البته همانطورکه گفته شد، تمام سعی خودرا خواهیم نمود. پس‌اگرسئوالی درمورد اخذگواهینامه ایزو ،ذهن شمارا درگیرکرده است ویادراین مطلب درباره هزینه گرفتن ایزو ،به پاسخ سئوال خودنرسید حتما موارد مورد نظر خودرا درمورد هزینه گرفتن ایزو ،و اخذگواهینامهiso ، بصورت ثبت نظرات درپایین همین مقاله ویاتماس تلفنی باکارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایزوسرت مطرح نماییدو مارادر تهیه وتدوین مقالات باکیفیت‌تریاری نمایید. ازانجاییکه هدف مرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت ،راهنمایی واطلاع رسانی وشفاف سازی درخصوص اخذگواهینامه ایزو، وانواع استانداردهای ملی وبین المللی ،استانداردiso9001 ,ce ونشان اتحادیه اروپا میباشد.لازم دانستیم قبل ازشروع مقاله ،درخواست راهنمایی درراستای بهبود مسیراطلاع رسانی مرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت رااز شما داشته باشیم.

  هزینه گرفتن ایزو،به‌ایتمهاو پارامترهای مختلفی بستگی دارد. حجم سازمان متقاضی دریافت ایزو ، فرایندهای درگیرسیستم مدیریت کیفیت وایزو ،پرسنل سازمان متقاضی دریافت گواهی ایزو ، برندمعتبرصادرکننده گواهی ایزوCB ،ومشاوره ایزو ،مرجع اعتباردهی به برند معتبر صادرکننده گواهینامه ایزوAB ، ایابرندصادرکننده گواهینامه ایزو،عضویت انجمن اعتباردهندگان بین المللیIAF ،راداردیاخیر؟ محل سازمان شماکجامیباشد.

  هزینه گرفتن ایزو ،همانطورکه مشاهده فرمودید ومشخص شدبه پارامترهای زیادی بستگی داردوبرای اعلام هزینه گرفتن ایزو ، ایتمهای بالا بررسی ونرخ گذاری نهایی انجام میپذیرد.

  امامرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت، بدلیل سابقه طولانی درزمینه مشاوره ایزو،پیاده سازی ایزو،استقرارسیستم مدیریت کیفیت،کارسازی صدورگواهینامه ایزو ، دریافت گواهی ایزومعتبر ازمراجع موردتاییدIAF انجمن اعتباردهندگان بین المللی ،مسیردریافت گواهی ایزو ،رابرای متقاضیان اخذگواهی ایزو، ودریافت گواهینامه ایزو ،راحت وهموار وسریع نموده است. اعزام کارشناسان خبره ،تهیه مستندات واسناد، داکیومنتها وروشهای اجرایی ، دستورالعمل های مربوط‌به زمینه فعالیت شرکت متقاضی گواهینامه ایزو ،پیاده سازی مستندات وروشهای اجرایی ودستورالعملهای تهیه شده درسریعترین زمان ممکن، اموزش به‌پرسنل مرتبط ومورد نیاز درحوزه گواهینامه ایزو ،ومدیریت کیفیت ،جهت پیشبرد ادامه سیستم مدیریت کیفیت واستقرارسیستم مدیریت کیفیت درسازمان ونگاهداشت ایزو،درسازمان شما.

  پس‌ازانجام وتهیه مستندات وروشهای اجرایی ودستورالعملها واجرای انهاتوسط کارشناسان مرکز مشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت، درخواست کارشناسان ثبت وصدورگواهینامه ایزو ،شما، که‌ازقبل ازشروع مرحله پیاده سازی مستندات ثبت شده بود،بهCB ،انتخابی شماارسال میگردد. درواقع کارشناسان مرکزایزوسرت، برای سهولت درانجام فرایندهای صدورگواهینامه ایزو ،وسرعت که‌فاکتورمهمی برای متقاضیان گواهینامه ایزو،میباشدتمام سعی خودرا بکارگرفته اند تاشماموفق‌به اخذگواهینامه ایزو باکمترین هزینه ،و دریافت گواهینامه ایزو در کوتاهترین زمان، شویدو بجای هدردادن زمان وپول وانرژی سازمان بابت طولانی شدن پروسه دریافت گواهینامه ایزو،بفکرپیاده سازی واقعی ایزو ،درسازمان خودباشید.

  هزینه گرفتن ایزو ،رابصورت قطعی نمیتوان درمقاله گنجاند بدلیل وجود برندهاو مراجع معتبر صادرکننده ایزو،که‌تعداد بسیار بالایی دارند،باید متقاضی دریافت ایزو،درابتدا برند گواهینامه ایزو ،خودرا شناسایی وتایید نمایدو همچنین استاندارد ایزوهای مورد درخواست خودرا اعلام نمایدتا پیش فاکتور برای شما ارسال گردد.

  برای انجام استعلام قیمت ایزو ،نیازبه انجام فرایندهای پیچیده وکارسخت ومراحل دشوارنیست، بلکه شمافقط بایک تماس تلفنی میتوانید درخواست اعلام هزینه کرفتن ایزو ،راداشته باشید ضمن اینکه بصورت رایگان وبدون هیچگونه عجله ومحدودیتی، کارشناسان مرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت ،باکمال میل وباروی گشاده پذیرای شما وسئوالات وابهامات وبعضا موارد اشتباهی‌که توسط دیگرمراکز به‌شما اعلام شده ،هستندو درهرزمانیکه برای شمامقدور باشد امادگی پاسخگویی به‌شمارا دارند.

  به احتمال زیاد شماو سایر متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو ، باجستجوی کلمات زیر درگوگلبه این صفحه هدایت شده اید :

  هزینه گرفتن ایزو ،دریافت مدرک ایزو، اخذگواهینامه ایزو، اخذمدرک ایزو، دریافت گواهی نامه ایزو، پیاده سازی ایزو، پیاده سازی گواهی نامه ایزو، هزینه گرفتن استانداردایزو، هزینه گرفتن مدرک ایزو،

  مقالات پیشنهادی مرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت به متقاضیان اخذگواهینامه ایزو:

  اخذگواهینامهiso9001

  ایزو چیست؟

   

  باما درارتباط باشید :       44826841

 • ایران ، تهران ، میدان صادقیه
 • ۰۲۱-۴۴۸۲۶۸۴۱
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گالری تصاویر

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا

از ایزوسرت در گوگل حمایت کنیم.