بنر1920

iso9001

 • اخذگواهینامهiso9001

   

  اخذگواهینامهiso9001

  اخذگواهینامهiso9001، بسیاری ازمدیران، سازمانها، صنایع کسب وکار برای بدست اوردن گواهینامهiso9001، سئوالاتی درذهنشان ایجاد میشود مانند:

  چگونه گواهینامهiso9001، رادریافت کنیم؟،

  چگونه گواهینامهiso9001، رااخذکنیم؟

  چه دلایلی برای اخذوپیاده سازیiso9001مهم است؟

  هرسازمانی، جداازنوع کارش،چه خدماتی وچه تولیدی باشدمیتواندiso9001، رادریافت کند.iso9001، الزامات خاص خودرادارد وعلاوه برثبات سعی دران است کروند بهبود راداشته باشد. اخذگواهینامهiso9001، برسمیت شناختن سیستم مدیریت کیفیت شمادرسطح جهانی میباشد. اخذگواهینامهiso9001، ازشرکت گواهی دهنده معتبر، انطباق سیستم مدیریت شمابا استاندارد بین المللیiso9001، تعهدشما بشیوه ی مرتبط باصنعت، افزایش رضایتمندی مشتریان وفرصتهای تجاری جدیدرا منجر میشود. سازمان جهانی ایزو، استانداردهای بین المللی راتدوین وانتشارمینماید.یکی ازمحبوبترین استانداردهای بین المللی استانداردiso9001، میباشد.

  بیش‌از چندمیلیون سازمان یاافراددنبال پاسخی برای این سئوال (چگونه گواهینامهiso9001 رااخذکنیم؟ یابرای اخذگواهینامه ایزو9001،چکارهایی لازم است؟) هستند ومادر اینجابه پاسخ این سئوالها میپردازیم.

  دراین مرحله باانتخاب مشاور ایزو، ازخدماتiso9001، مزایای ایزو9001، بهره‌مندشوید.

  سیستم مدیریت کیفیتiso9001، درسازمان طرحریزی شده وسپس اجرامیشود. استفاده ازخدمات مشاورایزوباتجربه، میتواندمزایای زیررا برای شماداشته باشد:

  1)طراحی سیستم مدیریت متناسب بااندازه سازمان شما،منتشرسازیiso9001

  2)کاهش زمان استقرارسیستم مدیریت کیفیت درسازمان

  3)انتقال تجارب مشاورایزو

  4)ادامه رونداجرای سیستم مدیریت کیفیت پس ازاخذگواهینامهiso9001

  مشاور ایزو، درتمامی مراحل پیاده سازیiso9001، تا اخذگواهینامهiso9001، درکنار سازمان میباشد.

  ارزیابی رسمی جهت اخذگواهینامهiso9001، چگونه انجام میشود؟

  ارزیابی رسمی درجهت اخذوصدورگواهینامهiso9001، دردومرحله زیرانجام میشود.

  مرحله دوم (ممیزی خارجی): دراین مرحله، اول مستندات سیستم مدیریت کیفیت شما توسط ممیزخارجی برابری شده وامادگی سازمان شماجهت اخذ گواهینامه ایزو ،موردارزیابی قرارمیگیردو یافته های ممیزی وفرصتهای بهبود دراین مرحله به اشتراک گذاشته میشود.

  مرحله اول(ممیزی داخلی): دراین مرحله ،اجرای سیستم مدیریت کیفیتiso9001، شامل روشهای تعریف شده وکنترل های ان براساس الزاماتiso9001، انجام میپذیردو سازمان وستندات آن برای مرحله ممیزی خارجی بررسی نهایی وآماده تحویل به ممیز خارجی میباشد .اسناد وداکیومنتها بصورت نمونه‌ای توسط ممیزی خارجی بررسی میشود. ممیزخارجی درحداقل یک روز،انطباق سیستم مدیریتی سازمان شمارا برالزامات استانداردiso9001، بررسی مینماید.پس ازانجام ممیزی خارجی ایزو، درصورتی‌که سازمان عدم انطباق بحرانی نداشته باشد.گواهینامهiso9001، توسط شرکت معتبر گواهی دهنده ایزو، صادرمیشودزمان اعتباراین گواهینامه سه سال میباشد، بمنظوربررسی انطباق سیستم مدیریت کیفیتiso9001، باالزاماتiso9001، ممیزی مراقبتی دردورهای زمانی مشخص شده نیزتوسط شرکت معتبرگواهی دهنده ایزو ،انجام میشود.ممیزی مراقبتی باتوجه به‌محصولات وخدمات سازمان موردممیزی وقوانین شرکت گواهی دهنده ایزو ،متفاوت میباشدولی معمولا زمان یکساله درنظرگرفته میشود.پس‌از اخذگواهینامهiso9001، سازمان میتوانداز نشانISO9001، باالگوی شرکت صادرکننده گواهی ایزو ،درارائه خدمات ومحصولات به مشتری استفاده نماید. اخذiso9001، برای کارکنان افتخارامیز میباشد.افزایش اگاهی کارکنان درخصوص مسائل کیفی واخذایزو، منجربه ایجادامنیت بیشتری درمسئولیت شغلی ،رضایتمندی شغلی وانگیزش کارکنان میگردد.جهت دریافت ویااخذگواهینامهiso9001، ابتداباید شرکت جهت پیاده سازی ایزو، اماده باشد.شرکتها میتوانند تمام امورمربوطبه اخذ ودریافت گواهینامهiso9001، سیستم مدیریت کیفیت راخودشان انجام دهند ویادر صورت لزوم انجام انرابه مشاورمحول نمایندالبته لازم بذکراست اگرقصد دارندتمام مراحل‌تا اخذگواهینامهiso9001، راخودشان انجام دهند نیازاست تاشخصی مسلط به امورو الزامات استاندارد ایزو وiso9001، راداشته باشند. درابتدا میبایستcb راکه قصددارند ازان گواهینامه ایزو9001، اخذنمایند شناسایی واعتبارسنجی نمایندتااز صحت واعتباران مطمئن شوندکه ایا صلاحیت صدورگواهینامه ایزو9001، رادارد یاخیر؛ زیراممکن است برخی افراد سودجوبه اسمCBمعتبرگواهینامهISO9001(سیستم مدیریت کیفیت)، تقلبی برای متقاضیان محترم صادرکنند.برای اخذگواهینامه ایزو9001، بایدتمام فرایندهاو فعالیتهای سازمان مطالعه وشناسایی شوندوباتوجه‌به متن استانداردISO9001، والبته روشهای اجرایی موجود سیستم مدیریت کیفیت راطرح ریزی نمایندپس ازتعیین کامل شاخص های عملکردی نوبت به اموزش کارکنان میرسد درواقع بایدهمه کارکنان شرکت ازطریق اموزش باالزاماتISO9001، اشنا شوندتاکاملا اماده اجرای ایزو9001شوند. پس ازاموزش نوبت‌به تهیه مستندات مربوط‌بهISO901، میباشدکه نماینده مدیریت یابعبارت بهترهمان شخصیکهISO9001، رادرسازمان پیاده میکنداین مستندات راکه تقریبا بالای حدود4000صفحه میشود تهیه‌ونگارش نمایدوالبته میتواندازهمکاران خوددر زمینه مستندسازی برای اخذگواهینامهISO9001، کمک بگیرد.پس ازاتمام مستندسازی ونظارت براجرای درست ان باتوجه به‌روش های اجرایی استانداردایزو9001، نوبت‌به ممیزی داخلی میرسددراین مرحله شخصی که‌به تمام الزاماتISO9001اشراف کامل داردبایدتمام مستندات رابررسی وعدم انطباقات راشناسایی نمایدپس ازشناسایی مواردنامنطبق باتوجه به دستورالعملی که دراستانداردایزو9001، ذکرشده بایداقدام اصلاحی یاپیشگیرانه تعریف ودراسراع وقت جهت برطرف نمودن عدم انطباق اقدام نماید. بعدازانجام ممیزی داخلی وتهیه مستندات نوبت به ممیزی اصلی میرسد دراین مرحلهCB،انتخابی برای بررسی ، شرایط واحرازصلاحیت شرکت جهت اخذISO9001، پس‌ازتاییداینکه الزامات استانداردایزو9001، بدرستی پیاده سازی شده ان شرکت‌را واجد اخذگواهینامهISO9001، میداند وبرای شرکت متقاضی مدرک ایزو ،صادرمیشود.

  پروسه ای کدربالامطرح شدبیان مراحل اخذگواهینامه،ISO9001،بود.

  برای دریافت اطلاعات بیشتربه مرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت مراجعه فرمایید.

  شماره تماس:44826841                                 ادرس سایت:www.isocert.ir

  {jcomments on}

 • استعلام HSE

  استعلامHSE

  گواهینامهHSE یا همانHSE_MS توسط نهادی بین المللی بنام انجمن بین المللی شرکتهای نفتی در سطح جهان مطرح گردید و این استاندارد مقوله بهداشت محیط کار و همچنین حفاظت ازمحیط زیست را حین انجام کار بررسی میکند.HSE مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای یک ابزار مدیریتی برای کنترل و بهبود عملکرد بهداشت و محیط زیست در همه برنامه های سازمانها میباشد. همین امر مهم باعث شد کم کم گواهینامهHSE رونق بگیرد و امروزه سازمانها و شرکتهای پیمانکاری زیادی بدنبال اخذ و دریافت گواهینامهHSE هستند.

  استعلامHSE به چه صورت انجام میگیرد؟ نحوه اخذ و دریافت گواهینامهHSE چگونه است؟ اخذ و دریافت گواهینامهHSE و استعلامHSE چگونه است؟ چگونه میتوانیم استعلام گواهینامهHSE را انجام دهیم؟ دریافت گواهینامهHSE و استعلامHSE و سؤالاتی همچون سؤالان بالا در ذهن بسیاری متقاضیان و مشتریانHSE وجود دارد. مرکزایزو سرت با چندین سال سابقه کاری درخشان و با داشتن مشاوران و کارشناسان متخصص و حرفه ای و فوق العاده صبور و‌ کاردان در خدمت رسانی و پاسخگویی به تمام سؤالات شما حاضر می‌باشد.

  اخذ و دریافتHSE در بسیاری سازمانها، شرکتها، کارخانه ها، کارگاه ها و مؤسسات لازم و ضروری شده است. متقاضیان گواهینامهHSE بیشتر سازمانهای جهت شرکت در مناقصات هستند. امروزه بیشتر کارفرمایان مناقصات اولین مدرک درخواستیشان داشتن گواهی نامهHSE می‌باشد. بنابراین سازمان ها و شرکتها باید دقت و توجه کافی را داشته باشند گواهینامهHSE دریافتی آنها تحت اعتبار یک مؤسسه استاندارد و مطمئن صادر شده باشد و قابل قبول برای شرکتهای کارفرما باشد زیرا برای یکسری کارفرمایان علاوه بر داشتن گواهینامهHSE یکسری دستورالعمل ها و روش های اجرایی مانند طرحHSE PLAN نیز درخواست میشود پس اگر گواهینامه معتبر نباشد انجام روش های اجرایی امکان پذیر نمیباشد.

  گواهینامهHSE دارای متن استاندارد کاملی می‌باشد و چون دو مقوله ی مهم سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای را در بردارد این استاندارد مورد تأیید سازمان استاندارد جهانی می‌باشد. مراجع صادر کننده گواهینامهISO راCB میگویند حال همینCB ها گواهینامهHSE را هم صادر میکنند. گواهینامهHSE هم مانند گواهینامهISO میتواند در دو حالت صادر گردد یا توسط مراجع ثبت و صدور گواهینامه که تحت اعتبار یک مرجع اعتبار دهنده بنامAB خصوصی و غیررسمی فعالیت میکنند و یا توسط مراجع ثبت و صدور گواهینامه که تحت اعتبار یک مرجع اعتبار دهنده بنامAB دولتی و رسمی فعالیت میکنند و خودAB های دولتی هم عضو انجمن بین المللی اعتبار دهندگان بنامIAF کار میکنند . در اینجا متقاضیان گواهینامهHSE باید بدانند قطعا گواهینامه صادر شده توسط یک مرجع ثبت و صدور گواهینامهCB تحت اعتبار یک مرجع اعتبار دهندهAB با عضویت در انجمن بین المللیIAF صادر شود دارای اعتبار بالایی می‌باشد و قابل قبول تمام کارفرمایان داخل و خارج می‌باشد. دغدغه بسیاری متقاضیان و دریافت کنندگان گواهینامهHSE اطمینان نداشتن ازاعتبار گواهینامهHSE میباشدکه با استعلامHSE میتوانید ازاصل بودنش اطمینان حاصل فرمایید.

  استعلامHSE بدین صورت است که شما وارد سایتIAF انجمن بین المللی اعتبار دهندگان بین المللیISO وHSE میشویم و نامAB مرجع صادر کننده را جستجو می‌کنیم بعداز پیدا کردن نامAB دوباره نامCB را جستجو می‌کنیمCB مورد نظر باید با کاملا همان اسم باشد و اصلا هیچ پس وند و پیش وندی نداشته باشد و کاملا مطابق با نام جستجو شده و استعلام گرفته باشد. استعلامHSE صادر شده توسطCB های تحت مراکزAB خصوصی بسختی قابل استعلام می‌باشند زیرا شایدAB های خصوصی مدتی فعالیت کنند و مدتی فعالیت نداشته باشند و با توجه باینکه هر سازمانی که گواهینامهHSE را دریافت میکند همانند گواهینامهISO مدت اعتبار سه ساله دارند و هر ساله باید ممیزی مراقبتی انجام دهند و استعلام و ریجستری گواهینامه های رسمی و معتبر قطعا بهتر و مطمئن تر انجام داده خواهد شد.

  متقاضیان انواع گواهینامه هایHSE یا همانHSE_MS می‌توانند با توجه و‌متناسب با فعالیت سازمان با ارتباط برقرار کردن با مرکز مشاوره ایزو سرت ازمشاوره رایگان صفر تا صد در مورد گواهینامهHSE برخوردار شوند و حتی راههای استعلامHSE را پیگیری و جویا شوند. راهنمایی‌های مشاور و کارشناسان مجموعه شامل مراحل و نحوه اخذ گواهینامهHSE و توضیحات در مورد استانداردهای گواهینامهHSE می‌باشد. مراکز اعتبار دهنده گواهینامهHSE و میزان اعتبار گواهینامهHSE و هزینه دریافت و مدت زمان لازم جهت دریافت گواهینامهHSE و تمام شرایط و زیر ساخت های لازم جهت اخذ و دریافت و استعلامHSE می‌باشد.

 • ایزو 9001

  صدورایزو9001

  ایزو 9001

  ایزو 9001 ،چیست؟

  ایزو9001،چه اهمیتی دارد؟

  مراحل اجرایiso9001 ،چیست؟

  شرایط ‌اجرایiso 9001 ،چیست؟

  مراحل دریافتگواهینامهiso9001 ،چیست؟

  شرایط‌ اخذ گواهی نامه‌ایزو9001 ،چیست؟

  آیاتمامی شرکتها ملزم‌به‌ دریافت 9001 ،هستند؟

  آیابرای شرکت درمناقصات، اخذمدرکایزو9001،الزامی میباشد؟

  هزینه های دریافت گواهی 9001،چقدراست؟

  زمان اخذگواهی نامه‌ا900،چقدراست؟

  سئوالات بالاو همچنین سئوالات دیگری درخصوص ایزو9001،دغدغه بسیاری ازمتقاضیان دریافت گواهینامهایزو9001،میباشد.درابتدا بررسی میکنیمایزو9001،چیست؟و ایزو9001،ازساز‌مانهاچه میخواهد؟ آیاباپیاده سازیایزو9001،تغییری درسازمان مشاهده خواهیم کرد؟

  ISO مخفف کلمه‌یInternational Organization For Standardization ،میباشد. بمعنای سازمان بین المللی استانداردسازی. محل سازمان ایزو ،درژنو سوئیس میباشد. وظیفه سازمان ایزو ،استاندارسازی وایجاد دستورالعملهای متفاوت درراستای بهبود کیفیت ومدیریت دربخشهاو دستورالعملهای متفاوت درخلال اجرای فرآیند یاتولید یک فرآیندمیباشد.

  دراین مقاله میخواهیم صرفا درمورد استانداردایزو9001،صحبت کنیم.

  ایزو9001 ،رامیتوان مادر تمامی استانداردها معرفی نمود.پس اگرشما استاندارد مخصوص درزمینه فعالیت‌خود راپیدا نکردید میتوانید فقطایزو9001،رابگیریدو میتوان گفت حتی باداشتن استانداردهای ایزو ،مخصوص به‌هرسازمان ویک زمینه فعالیت خاصایزو9001 ،رانیزداشته باشید.مثل این میماندکه‌شمابه خواندن ونوشتن زبان فارسی درکشوری مانندایران، آشنایی وتسلط‌ کافی ‌ندارید امابه‌ کلاس آموزش زبان انگلیسی میروید. یادگیری زبان انگلیسی خیلی مفیداست ولی درصوریتکه قبل ازآن زبان رسمی کشور رابدانیم.

  ایزو9001 ،هم‌برای تمامی زمینه فعالیتهاو شرکتها همین حکم راداردو شماچه باداشتن‌و اخذگواهینامه ایزو ،مربوط به‌رشته فعالیت خودتان وچه‌عدم اخذگواهینامه ایزو ،رشته فعالیت خودمیتوانید گواهینامهایزو9001 ،رادریافت نمایید.

  درایزو9001،بحث تامین کننده ازاهمیت بالایی برخوردار است،تامین کننده مواد اولیه محصول تولیدی کارخانه شماو تامین کننده قطعات،لوازم،ومحصولات موردنیاز شمابرای اجرای پروژهایتان، یاتامین کننده قطعات ولوازم مصرفی درشرکت شما.اگر تامین کننده درسازمان شماشناسایی وردیابی وارزیابی گردد، قطعا فرآیند اجرای پروژه، تولید، اجرای خدمات شما دربهترین حالت خوداز نظرکیفیت قرار خواهدگرفت.

  آیتم بعدی مهم‌درایزو9001،بحث اجرای فرآیند اصلی شرکت، سازمان ویاکارخانه شمامیباشد، فرضا دریک کارخانه تولیدی،فرآیند تولید،درشرکت ساختمانی، فرآیند اجرای ساخت،درشرکت خدماتی، فرآیند اجرای خدمات، ازاهمیت بالایی برخورداراست.

  آیتم بعدی داشتن روال وفرآیندی جهت کنترل کیفیت محصول تولیدی/پروژه اجرا شده/خدمات انجام شده. پس کنترل کیفیت هم آیتم مهمی‌درایزو9001،میباشد.

  درنهایت رضایت مشتری ازاهمیت بالایی برخورداراست، اینگونه بگوییم زمانیکه ورودی شما، پردازش شماودر نهایت مشتری شما ازمحصول تولیدی ویاخدمت انجام شده توسط شماراضی وخشنودباشد. پس‌قطعا محصول تولیدی یاپروژه اجراشده شماهم دارای کیفیت مطلوبی خواهدبود ازآنجاییکه چندین فرآیندمهم‌درراستای پیاده سازیایزو9001،داریم به‌همین علت نام آنراسیستم مدیریت کیفیتiso9001 ،نامگذاری نموده اند.

  باچکیده ذکرشده دراین مقاله حالامیتوانیدبه پرسشهای مطرح شده درابتدای مقاله پاسخ دهید. اگرنیازبه اطلاعات بیشتر،دقیقتر وراهنمایی بیشتری درزمینهایزو9001 ،دارید باکارشناسان مرکز ایزوسرت تماس گرفته تاکارشناسان ایزوسرت بصورت رایگان پاسخگوی تمامی سئوالات متقاضیان محترم اخذگواهینامهایزو9001 ،باشند.                             44826841

  آیاشمابا جستجوی کلمات زیردر گوگل به این صفحه هدایت شده اید؟

  گواهینامهISO9001 ، گواهی ایزو ، گواهی ایزو9001 ،مدرک ایزو ، ایزو9001 ، ایزو9001ازکجابگیریم؟ ایزو9001چیست؟ دریافت ایزو9001 ،ISO ،ایزو ،گواهی نامه ایزو9001 ، 9001، اخذمدرک ایزو9001 ،دریافت مدرک 9001 ، گواهی 9001 ،گواهینامه9001 ،IMS ، مدرکIMS ، تفاوتIMSباISO

  مرکزایزوسرت خواندن مقالات زیررابه متقاضیان اخذگواهینامه ایزو9001 ،توصیه مینماید:

  هزینه گرفتن ایزو
  اخذگواهینامهiso9001
  ایزو چیست؟

  بامادر ارتباط باشید...                44826841                مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایزوسرت

 • ایزو چیست

  ایزو چیست

  گواهینامه ایزو برگ برنده درمناقصات برای تهیه کردن گواهینامه ایزو حتما ازمشاوران مجرب ایزو سرت بهره بگیرید.

   

  ایزو چیست؟

  ایزو درمیان مردم عام زیاد شناخته شده نیست ولی میتواند امرمهم استاندارد وفرهنگ سازی آن توسط مدیران مسئول ومتعهد درجامعه گسترش یابد.ISO مخفف سه کلمهINTERNATIONAI ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION است، بمعنای سازمان جهانی استاندارد سازی . بسیاری افراد فکر میکنند ایزو فقط اسم یک استاندارد است درصورتیکه نام سازمانی جهانی وبین المللیست وهزاران هزار استاندارد وقانون راتهیه وتدوین میکنند.

  مؤسسه بین المللی استاندارد متشکل ازتعدادی مؤسساتStandard کشورهای مختلف جهانکه همگی درژنو سوئیس گردهم آمده اند تابمنظور بهینه سازی وهمسان سازی انواع استانداردها ،بهترین قوانینرا وضع کنند. باپیشرفت تکنولوژی، صنعت ومدرن شدن زندگی‌ها هرساله ورژنStandard راتغییر میدهند وکلا بانیاز روز مردم دنیا پیش میروند. سازمان جهانی برای تمام مشاغل وحرفه ها قوانینی صادر کرده انداز جمله: گواهینامه های ایزو شرکتهای پیمانکاری، مراکز درمانی، صنعت خودروسازی، صنایع غذایی، مراکز آموزشی، شرکتهای خدماتی، صنعت نفت و گاز، آزمایشگاهها، شرکتهای کامپیوتری، سازمانها وتأسیسات ساختمانی و..... داشتن گواهی ایزو سندی هستکه نشان میدهد هرمجموعه ای سیستم مدیریتی درستی خواهدداشت ومحصولات، خدمات وتولیداتش راباکیفیت بالا روانه بازار میکند.

  Standard iso مراحل تولید کالا وخدمات رامورد سنجش قرار میدهد ویکی ازمهمترین مزیتهایISO درنظر گرفتن همه جوانب زندگی روزمره انسانهاست بدین معناکه وقتی محصول، جنس یاخدمتی بااین نشان ارائه میشود احساس رضایت مصرف کننده رابرمی انگیزد ومسلما مصرف کننده بدنبال محصول امن وباکیفیت میرود وفروش اجناس بدون گواهی کم میشود ودرنهایت ورشکستگی مجموعه رابهمراه داردپس نتیجه میگیریم اگرمدیران حرفه ومشاغل صنعتی وخدماتی آگاه ومدبر باشند حتما جهت ارائه تولیداتشان نشانiso دریافت خواهندکرد. درواقع میتوان گفت گرفتن گواهی نشان دهنده تعهدومشتری مداری مجموعه ها میباشد. این تعهد شامل مواردزیر می‌باشد: تولیدات، محصولات هرارگانی براساس اهداف وبرنامه های مشخص وسیستماتیک بررسی وبازبینی میشود. باتعیین شاخص‌های مؤثر ومشخص خدماترا شفاف وروشن میکنیم. کارهای تکراری وغیر ضروری بدلیل اینکه فرآیندها تعریف ومشخص شده اند حذف میشوند ودرنتیجه هزینه های تولید کاهش می یابد. وظایف ومسئولیتهای تمام پرسنل مشخص میشود. رضایتمندی مشتریان وتأمین خواسته های آنهابصورت مرتب وبرنامه ریزی شده. جذب مدیران شرکتهای دیگر وهمکاری آنها برای تأمین نیازهای اولیه سازمان وحتی رضایت مشتریان خارجی. درنهایت توان رقابتی ارگانها افزایش مییابد وکل جامعه واهدافش ارتقا پیدا میکند.

  سازمانStandard بین المللی آمده است وبرای شناسایی هرچه بهتر قوانین وداشتن یک زبان مشترک درتدوین استانداردها نام هردستوری راباکد مشخص کرده است وهمین کدگذاری، زبانiso راساده وروان خواهدکرد.مثلاً قانون سیستم مدیریت کیفیتبا کد ۹۰۰۱ شماره گذاری شده. اولین، قدیمی‌ترین وپرکاربردترین گواهی ایزو ۹۰۰۱ بوده وبراحتی میتوان گفت عمومی ترین وپرکاربردترین استاندارد سازمان ژنو سوئیس می‌باشد. گواهینامه های ایزو ۱۴۰۰۱بنام سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۴۵۰۰۱ بنام سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای هم دومین وسومین قوانین پرکاربرد وعمومی درکلیه مشاغل، صنایع وحرفه ها ارائه میشوند.

  جهت دریافت گواهیISO مراجع ثبت وصدور زیادی درکل دنیا فعالیت میکنند وبرای اخذ گواهی سراغ این مراجع میرویم وهرمرجعی میزان سخت گیری های متفاوتی درارائه مدرک دارد. مراجع صدورISO اگردولتی ورسمی باشند قطعا اعتبار بسیاری دارند زیرا تمام وکمال مراحل دریافت ایزو راطراحی، اجرا وپیاده سازی میکنند. یکسری مراجع صدور هم خصوصی هستند وچون میزان سخت گیری کمتری دارند باالطبع سطح اعتبار کمتری خواهند داشت. گواهینامه های رسمی بین المللی درتمام موارد کاربرد دارند ولی بیشترین مزیتشان جهت تجارت وورودبه بازارهای بین المللی وتوسعه مداوم وروبه رشد است. گواهینامه های خصوصی وداخلی بیشتر جهت شرکت درمناقصات ومعرفی نام وبرند مؤسسه درداخل کشور کاربرد دارند.

  ISO نمایانگر قانون وتعهد می‌باشدو مرکز ایزو سرت هم دوست دارد طبق قوانین، متعهدانه رفتار کند وبا توجه بهحوزه فعالیتمان کهدرباره این موضوع گزارش میدهد نسبتبه مشتریان خود متعهد ومشتری مدارگونه رفتار کنیم. مشتری مداری وایجاد رضایت درمشتری حس خوبی بهما منتقل میکند وهمین حس خوب نیروی مضاعفی جهت ارائه خدمات بهتر بهما میدهد. امیدوارم روزی برسدکه همه مردم دنیا محصولات با کیفیت و ایمن و سالم را تجربه کنند.

 • ایزو چیست؟

  ایزو چیست؟

  درباره‌ی سازمان ایزو وتاریخچه ایزو:

  یك سازمان غیردولتی بین المللی درژنو سوییس می‌باشدکه 23 فوریه1947 تاسیس شد. ازموسسه‌های ملی استانداردسازی 157كشور درحال‌توسعه كل دنیا تشکیل شده.بااینکه غیردولتی است، چون استانداردهای این مؤسسه هستندکه قوانین ایزو، رامی‌سازند؛ ازبیشتر سازمان‌های غیردولتی قدرتمندتر است. امروزه نزدیکبه ۱۵۷ کشور درسازمان ایزو، بعضویت درآمده‌اندکه ایران نیزیکی ازآنهاست. وظیفه موسسه ایزو ،تبادل بین المللی كالاوخدمات، بهبود همكاری درمحدوده‌های مختلف وفعالیتهای اقتصادی وحمایت ازتولید‌کننده است. استانداردهای ایزو، شامل كلیه‌موارد مربوطبه تكنولوژی بوده وزندگی راآسان‌تر می‌کند.

  دلیل نام‌گذاری ایزو:

  نام این مؤسسه ازکلمه یونانی ایزو ،بمعنی برابری گرفته شده‌است وهمین مطلب نشان‌دهنده هدف این سازمان یعنی برابری واستانداردسازی فرهنگ‌هاست.

  ایزو در ایران:

  درکشورما، ایران، معمولا گفته‌می‌شود صنعت کشورما 10تا 30سال ازآخرین تکنولوژی‌ها عقب‌تر است، اما خوشبختانه درصنعت استانداردهای مدیریتی مانند ایزو ،اینگونه نیست وبه محض تدوین استاندارد ایزو جدید، متخصصان مانسبتبه ترجمه وانتشار آنهااقدام می‌کنند. نخستین بار، درسال 1339هسته اولیه تشکیلات سازمانی مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران بصورت اداره‌ای زیرمجموعه اداره کل تجارت وقت شکل گرفت.

  کمیته و اعضا ایزو:

  سازمان بین‌المللی استاندارد ایزو ،ازاعضای خود تشكیل شده وسازمانهای عضو (اعضای اصلی) نمایندگان مراجع استاندارد كردن دركشورهای متبوع خود هستندکه فقط یك سازمان می‌تواندبه عنوان نماینده ازهركشور عضو شود. عضو دیگر این سازمان عضو مكاتبه‌ای می‌باشدكه معمولا سازمانی استكه فعالیتی درارتباط بااستاندارد كردن ایزو ،ندارد؛ این سازمان فقط درمواردیكه خودش ذی‌نفع است اطلاعات دارد ودر فعالیتهای فنی ایزو، نقشی ندارد. عضو بعدی، عضو مشترك استکه كشورهای دارای اقتصاد خرد؛ این عضویت رادارند. برای آشنایی بیشتر، سازمان ایزو، درسال 2001، 138 عضو شامل 91 عضو اصلی، 36 عضو مكاتبه‌ای و 11 عضومشترك بوده‌است. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران جز اعضای‌ اصلی بوده ودرتدوین استانداردهای بین‌المللی ایزو ،مشاركت فعال دارد.

  اهمیت استانداردسازی ایزو:

  استاندارد کردن، پایه‌ی علم وفناوری است، درپیشرفت صنعت واقتصاد نقش اساسی دارد وسطح کیفیت راافزایش می‌دهدتابه فناوری پیشرفته تولید هرمحصول برسیم. این تصورکه استاندارد ایزو،فقط برای حفظ‌ منافع استفاده کننده است،تا حدی صحیح است واستاندارد پاسخگوی نیازهای فردی-اقتصادی مصرف ‌کنندگان است. بموازات این، استحکام صنعت وفناوری راهم پوشش می‌دهد، ونهایتا حاصل رعایت استاندارد برای تولید کننده بیشتراز مصرف‌کننده است، چون صرفه جویی، درکاهش انواع قطعات ومواد اولیه غیرضروری، آنقدر چشمگیر استکه سرمایه گذاری درزمینه استاندارد سازی ایزو ،رابرای صاحبان صنایع موجه می‌سازد، بطوریکه درمدت کوتاهی، نتایج محسوس ناشی ازاستانداردسازی ایزو ،رابه صورت مبالغ هنگفت ذخیره شده مشاهده خواهندکرد.

  چگونگی سودمندبودن استانداردهای ایزو درسطح‌ جامعه:

     برای محیط زیست: استانداردهای بین المللی ایزو ،برای آب، هوا، خاک، انتشارگاز واشعه درحفظ‌محیطزیست کمک‌کننده‌اند.

  برای دولت: افزایش سطح سلامتی وامنیت دردولت ها بارعایت اصول استانداردسازی ایزو ،امکان پذیر است.

  درتجارت: پایه‌ریزی توسعه محصولات برمبنای پذیرش عمومی استانداردهای بین المللی ایزو، است تابه مقبولیت عمومی دست یابند. بعلاوه باعث می‌شود کسب وکارهایی کبراساس استانداردهای بین المللی ایزو، ایجاد شده اند براحتی درنقاط مختلف دنیا قابل رقابت باشند.

     برای خریدار: باعث می‌شود مصرف‌کننده دارای قدرت انتخاب بیشتر شده واز قیمت پایین‌ترکه نتیجه‌ی رقابت دربازار است، بهره‌مند شوند.

  برای مصرف‌کننده : اگرمحصولات وخدمات براستانداردهای بین‌المللی ایزو، منطبق باشند،مصرف‌کننده ازکیفیت وامنیت مطمئن می‌شود.

  برای همه افراد: استانداردهای بین‌المللی ایزو، به همه جامعه کمک می‌کند تااز امنیت حمل‌ونقل، دستگاه ولوازم مورد استفاد‌شان اطمینان حاصل کنند.

  انواع گواهینامه ایزو:
  ایزو 9001
  ایزو 18001
  ایزو 10001
  ایزو 10002
  ایزو 10004
  ایزو 10015
  ایزو 22000
  ایزو 27001
  OHSAS18001
  HSE
  IMS

  و...

  کاربرد هریک ازاین گواهینامه‌های معتبر ایزو، رابطور مفصل درمقاله ی" هریک ازگواهینامه های ایزو ،چه کاربردی دارند؟ " بخوانید.

  بامادرارتباط باشید...

  44826841

  {jcomments on}

 • روش اخذ ایزو فوری

  روش اخذ ایزو فوری

  فرم درخواست گواهینامه ایزو ازطرف مرکز مشاوره خدمت متقاضی ارسال میشود

   

   

  روش اخذ ایزو فوری

  روش اخذ ایزو فوری یکی ازمتداولترین کلماتیکه مااز زبان مشتریان خود میشنویم کلماتی همچون فوری،زود ودر کمترین زمان میباشد.وقت،تایم،زمان کلماتی هستندکه برای پیشرفت کردن وبهبود اوضاع وانجام دادن کارهایمان بایدبه آنها نگاه وتوجه ویژه ای داشته باشیم.عصر ما عصر تکنولوژی وعصر ارتباطاتست وبا سرعت هچه تمام رو به جلو حرکت میکنند وتوقف ما واستفاده نکردن ازتایم وزمان مارابه عقب می اندازددر نتیجه نمی‌توانیم پابه پای تکنولوژی حرکت کنیم وبهبهبود شرایط کمک کنیم.مرکزما همبا کلمه زمان،تایم،وقت رابطه خوبی داردومیداندکه وقت طلاست.میداندکه برای اول شدن وبهترین شدن باید درکمترین زمان بالاترین بهره راازکار وتلاش خود داشته باشد.همانطورکه شما متقاضیان گواهینامه ایزو همبرای پیشرفت وبهبود شرایط مجموعه خودزمان برایتان بسیار اهمیت دارد.

  مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو دونوع هستند:

  ۱.مراجعیکه دولتی هستند ومرکز اعتبار دهنده آنها عضو انجمن بین المللیIAF می‌باشد.اخذ گواهینامه ایزو ازاین مراجعبه علت مستلزم بودن بهرعایت استانداردهای جهانی وطراحی، اجرا، مستندسازی وپیاده سازی این استانداردها صدور گواهینامه زمانبر می‌باشد.سطح اعتبار این نوع گواهینامه ها بسیاربالا می‌باشد.

  ۲.مراجعیکه خصوصی هستند ومرکز اعتبار دهنده آنها عضو انجمن بین المللیIAF نمیباشد.اخذ گواهینامه ایزو ازاین مراجع بهعلت سخت گیر نبودن مرجع صدور گواهینامه ومستلزم نبودنبه رعایت استانداردهای جهانی وآماده بودن مستندات انواع ایزوها صدور واخذ مدرک ایزو درکمترین زمان اتفاق میافتد.

  اکثر مراجع قدیمی صدور گواهینامه هنوز اصراربه اجرای روند قدیمی برای اخذ مدرک ایزو رادارند واخذ مدرک ایزو ازاین مراجع زمان اکبرست.اماشرکتهای جوان ونواندیش باتوجه بهاینکه دوست دارندبه روز باشند وجهت رقابت سالم بارقبای خودشان وبرای اینکه پابهپای تکنولوژی حرکت کنند باتدابیر علمیکه اندیشیده اند صدورو اخذ گواهینامه ایزو راحداقل بهیک روز رسانده اند.مرکز مشاوره ماهم همانند یک سری مراکز مشاوره دیگربا بهره گیری ازعلم ودانش تخصصی،فنی مشاوران وکارشناسان مجرب وحرفه ای درزمینه اخذ گواهینامه ایزو برای رفاه حال ورضایتمندی شما متقاضیان گواهینامه ایزو تمام مستندات اکثر استانداردهای ایزو راتهیه وتدوین کرده است وتمام این مستندات رابه صورت رایگان درفضای مجازی انتشار داده است.حتی برای کسانیکه دسترسیبه فضای مجازی ندارند مستندات گواهینامه ایزو موردنیاز مجموعه متقاضی رابهصورت سی دی ویا جزوه دراختیارمتقاضی محترم قرار داده است.

  مراحل دریافت گواهینامه ایزو صورت فوری بدین صورتستکه: اول فرم درخواست گواهینامه ایزو ازطرف مرکز مشاوره خدمت متقاضی ارسال میشود وبعد ازمشاوره گرفتن ، انتخاب نوع استاندارد وانتخاب مرجع صدور گواهینامه وتایید نامه اعلام قیمت ازطرف متقاضی گواهی ایزو انجام خواهد گرفت ودرگام بعدی سی دی مستندات ایزو دراختیار سازمان متقاضی گواهینامه ایزو قرار داده میشودودرنهایت ممیزی داخلی وساده ای انجام میشود واخذ گواهینامه ایزو بهنحو فوری انجام میشود.اخذ ایزو فوری بالاترین تقاضای شرکتها وسازمانهایی استکه میخواهند درمناقصات شرکت کنند وبرای کنار زدن رقیبان وبرنده شدن درمناقصه بهدنبال اخذ مدرک ایزو فوری سریع هستند.

  بیشتر کارفرمایان محترم مناقصات اطلاعات تخصصی ایزو یی زیادی ندارند وتفاوت بین اعتبار گواهینامه های ایزوIAF داررابا گواهینامه ایزو غیرIAF دارنمی‌دانند وهمین عدم بی اطلاعی ازقوانین ایزو باعث شده است،پیمانکاران جهت شرکت درمناقصاتبه دنبال اخذ گواهینامه ای باشندکه همبهصورت فوری وهم ارزان صادر شود.گواهینامه های آماده شده توسط مراجع خصوصی صادرکننده گواهینامه ایزو چون اعتبار دهی سطحIAF راندارند ومراحل استانداردسازی اصولی وخیلی سخت انجام نمپذیرد باقیمت ارزانی صادر میشوند وشما متقاضیان گواهینامه ایزو باید هوشیار باشیدکه بهبهانه فوری بودن گواهینامه دردام کلاهبرداران وشیادان ایزو نیافتید ومتحمل هزینه های سنگین وگزاف نشوید.

  پرکاربردترین گواهینامه هایی کهبهصورت فوری حاضر میشوند عبارتنداز:

  • گواهینامهISO ایزو ۹۰۰۱(سیستم مدیریت کیفیت)
  • گواهینامهISO ایزو ۱۴۰۰۱(سیستم مدیریت زیست محیطی)
  • گواهینامهISO ایزو ۴۵۰۰۱(سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای)این گواهینامه ورژن جدید گواهینامه ۱۸۰۰۱ می‌باشد.
  • گواهینامهHSE برای سازمان
  • گواهینامهHSE_MS
  • گواهینامهHSE برای شخص

  مرکزمااین افتخار راداردکه نیاز متقاضی راسر لوحه کارهایش قرار داده است وازاول تاپایان اخذ مدرک ایزو باصبر ومتانت درکنار شما متقاضیان گواهینامه های ایزو میماند واحساس رضایت وخرسندی رابهشما تقدیم میکند.

 • روش ثبت و صدور گواهی نامه ایزو

  روش ثبت و صدور گواهی نامه ایزو 

  اخذ گواهی نامه ایزو در جوامع امروزی بسیار مهم می‌باشد زیرا با پیشرفت تکنولوژی و صنعت و ارتباط قوی بین تمام کشورهای جهان جهت داشتن بهترین رتبه ارائه محصولات و خدمات با کیفیت ضروری است. اگر بتوانیم کیفیت محصولات، خدمات و تولیدات را ثابت کنیم حتما جای خوبی در حوزه بین المللی خواهیم داشت. برای تجارت داشتن گواهی نامه ایزو بسیار مهم می‌باشد. داشتن گواهی نامه ایزو سندی است جهت ثابت کردن داشتن سیستم مدیریتی درست و اساسی در هر سازمانی.

  ایزو چیست؟

  ایزو حرف اختصاریInternational Organization for Standardization به معنای سازمانبین المللی استاندارد سازی یا سازمان استاندارد جهانی. ایزو تشکیل شده است ازدو سازمان فدراسیون بین المللی انجمن های استاندارد ملی و کمیته های هماهنگی استاندارد سازمان ملل متحد. اعضای ایزو یا در دولت و مؤسسات دولتی کار میکنند یا نمایندگان دولت هستند.

  مراجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو یا همانCertification body ها گواهی نامه ایزو را صادر میکنند. روش ثبت و صدور گواهی نامه ایزو باید اصولی و واقعی باشد و طراحی، اجرا و پیاده سازی اساسی و استاندارد برای مراجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو مهم می‌باشد. سازمان ها و شرکت‌هایی که دنبال ثبت و صدور گواهی نامه ایزو هستند خود رابه جامعه و تمام مشتریان و مصرف کنندگان متعهد میدانند و تلاش میکنند محصول و خدماتی را ارائه دهند منطبق با خواسته مصرف کنندگان و مشتریان. البته نکته مهم این است که این تعهد در صورتی اجرا شدنی است که تمام شرایط سازمان مطابق با استانداردهای بین المللی استاندارد باشد.

  ثبت و صدور گواهی نامه ایزو نشان دهنده بررسی همه جانبه تولیدات و محصولات بر اساس اهداف و برنامه های مشخص مجموعه را انجام میدهد. تمام خط تولید و خدمات با تعیین شاخص های مؤثر و مشخص شفاف و روشن میشود. کارهای تکراری با توجه به فرآیندهای تعریف شده و مشخص شده دیگر انجام نمی‌شوند و وقت مجموعه برای کارهای بیهوده تلف نمیشود. مسلما با کنار گذاشتن کارهای تکراری و بی هدف هزینه های تولید کم میشود. مشخص بودن وظایف و مسئولیتهای داخلی باعث میشود حس اعتماد و اطمینان در مجموعه بین کارکنان ایجاد شود. در کل با ثبت و صدور گواهی نامه ایزو سازمان تعهد خود را هم به سازمانهای مصرف کننده دیگر هم مشتریان داخلی و حتی مشتریان خارجی نشان میدهد و بالا رفتن رضایت ها باعث توسعه بیشتر اهداف و سازمان میشود و توان رقابتی سازمان بالا میرود. هیچ فرقی نمیکند شما کدام گواهی نامه ایزو را در نظر دارید ثبت کنید. وقتی سازمان شمااز تمام استانداردهای مشخص و تعریف شده سازمان بین المللی بهره مند باشد یعنی بزرگترین تعهدش را در زمینه حرفه و صنعتش و فعالیتش به جامه و مشتریان خود ارائه کرده است.

  روش ثبت صدور گواهی نامه ایزو

  مرحله اول انتخاب نوع استاندارد گواهی نامه ایزو میباشد. استاندارد انتخاب شده باید با نیاز واهداف سازمان انطباق داشته باشد. متقاضیان گواهی نامه ایزو می‌توانند با توجه و متناسب با فعالیت مجموعه خود با مشاوران و کارشناسان ایزو مرکز ما ارتباط برقرار کنند و مشاوره رایگان صفر تا صد بگیرند و پاسخ تمام سؤالات خود را از مرکز ما دریافت کنند. مرحله دوم انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو توسط متقاضیان محترم میباشد. در این مرحله کارشناسان و مشاوران مرکز مابرای شما توضیح میدهند مراجع ثبت و صدور گواهینامه دو روش دارند. ابتدابه شما می‌گویند مرجع های ثبت و صدور گواهی نامه ایزو راCB میگویند. اصولاً هرCB تحت اعتبار یک مرجع اعتبار دهنده فعالیت میکنند. مراجع اعتبار دهندهCB ها را در اصطلاحAB میگویند.AB ها نیز دو دسته هستند.AB های دولتی و رسمی وAB های خصوصی و غیر دولتی.AB های دولتی و رسمی هر کشوری عضو انجمن اعتبار دهندگان بین المللی میباشند. نام این انجمن بین المللیIAF میگویند. حال انتخاب نوع مرجع ثبت و صدور گواهینامه توسط شما متقاضیان انجام میشود . انتخاب مراجع گواهی نامهIAF دار باعث میشود گواهی نامه ایزو بالاترین سطح اعتبار را داشته باشد و اگر مراجع گواهی نامهIAF دار نباشد گواهی نامه ایزو سطح اعتبار پایین تری دارند. مرحله سوم طراحی، مستند سازی و پیاده سازی گواهی نامه ایزو میباشد. این مرحله با توجه توقعات و سخت گیری مراجع صدور گواهی نامه ایزو انجام میگیرد. داشتن همکاری همه عوامل مربوط در سازمان این مرحله را بسیار بهتر و سریع تر پیش میبرد. مرحله چهارم انجام ممیزی و ثبت و صدور گواهی نامه ایزو میباشد. ممیزی در دو مرحله انجام میشود.

  ایزو یکبار ممیزی داخلی توسط نیروی انسانی ماهر به قوانین ایزو انجام میشود و با بررسی تمام عدم انطباق ها و اصلاح آنها بار دیگر ممیزی خارجی توسط کارشناس مرجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو انجام میشود و گواهی نامه ایزو ثبت میگردد. در نهایت با ثبت گواهی نامه ایزو باید تمام شرایط نگهداری سیستم را اجرا کنیم تا گواهی نامه ایزو سازمان باطل نشود و سازمان بهترین کارائ را داشته باشد.

 • سیستم مدیریت ایمنی حرفه‌ای ، OHSAS18001

  ohsas18001

  سیستم مدیریت ایمنی حرفه‌ای ،OHSAS18001

  سیستم مدیریت ایمنی حرفه‌ای ،OHSAS18001 ،مخفف کلماتOccupational Health And Safety می‌باشد. همانگونه که ازاسمش پیداست سیستمی است درراستای مدیریت ایمنی جهت مشاغل، بایددقت داشته‌باشیدOHSAS18001 ،سیتم ایمنی محصول/کالا/خدمات شما نمی باشد بلکه ایمنی افراد شاغل درمجموعه شمارا شامل می‌شود.

  فرضااگر شخصی بنابه نسبت شغل خود، مجبور به کار کردن در ارتفاع می‌باشد باید ازنظر ایمنی، تجهیزات لازم راداشته‌باشدو همچنین آموزشهای لازم ایمنی راگذرانده باشد. بایدبداند خطرات کار کردن درارتفاع چیست وراهها مقابله بااین خطرات نیزچه چیزهاییست.

  یااگر شخصی بادستگاهی کار می‌کندباید خطرات احتمالی ایجاد شده ازطرف دستگاه برای خودرا بشناسد وتجهیزات لازم جهت حفظ ایمنی خود رابهمراه داشته‌باشد واستفاده نماید.

  همانطورکه می‌بینید بحثOHSAS18001 ،دقیقابا افراد شاغل درسازمان مستقیما ارتباط دارد وچه بهتر که نیرویی تمام وقت ،داخل سازمان خود داشته‌باشید جهت برگزاری وتحت کنترل درآوردن آموزشهای لازم مخصوص هرشغل وفرآیند وهر شخص و همچنین تجهیزات لازم جهت انجام کارها. البته لازم به ذگر است پیاده سازیOHSAS18001 ،به تنهایی قابل اجرا است اما اخذ گواهینامهOHSAS18001 ،به تنهایی مرسوم وعرف نمی‌باشد. بلکه شمادر ابتدا می‌توانید گواهی نامهISO9001 ،رااخذ نمایید وسپس درجریان دریافت گواهی ایزو 14001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ،قرار بگیرید وهمزمان با اجرای ایزو ،موفق به کسب مدرکOHSAS18001 ،هم شوید.

  OHSAS18001 ،یک استاندارد ایزو نمی‌باشد ولی به دلیل اینکه زمان تصویب این مدل وراهنما، نتوانست آراء بالای 50 درصد اعضای کمیته سازمان جهانی ایزو راکسب نماید ونبودن استاندارد ومدل بهترازOHSAS18001 ، که بتواند رای حاضرین راکسب نماید به عنوان راهنما منتشر گردید وCBها به صورتNonAceridat وlocal می‌توانند گواهی نامهOHSAS18001 ،راصادر نمایند.

  درحال حاضرISO45001 ،جایگزینOHSAS18001 ،رای اعضای کمیته رابدست آورده است اما هنوز بهCBها ، مراکز معتبر گواهی دهنده ایزو ، صدور گواهینامهISO45001 ،ابلاغ رسمی نشده است و مراکز معتبر صادر کننده گواهی نامه ایزو همچنان درحال صدورOHSAS18001 ،هستند.

  ارتباط بین ایزو 9001 ،و ایزو 14001 ،

  زمانی که سازمان متقاضی گواهی ایزو سه استانداردISO9001 ،ISO14001 ،OHSAS18001 ، راپیاده‌سازی نماید ویا موفق به اخذ مدرک ایزو گردد، اصطلاحا می‌گویند این سازمان سیستم مدیریت یکپارچه ،IMS ،را داراست.

  توجه داشته‌باشیدIMS ، سیستم مدیریت یکپارچه ، فقط اصطلاحی برای تجمیع سه استاندارد ایزو9001 ، ایزو14001 وOHSAS18001 ،می‌باشد وبه تنهایی دارای گواهی نامهIMS ،یا مدرکIMS ،نیست. امابرخی ازCB ،های صادرکننده ایزو ،نسبت به صدور گواهی نامهIMS ،بنا به درخواست سازمان متقاضی ایزو ،اقدام می‌نمایند.

  با ما در ارتباط باشید....

  44826841

  متقاضیانOHSAS18001 ،غالبا در اینترنت اینگونه جستجومی کنند:

  سیستم مدیریت ایمنی حرفه‌ای ،OHSAS18001 ،ایمنی افراد شاغل ،پیاده سازیOHSAS18001 ،اخذ گواهینامهOHSAS18001 ،گواهی نامهISO9001 ،دریافت گواهی ایزو 14001 ،سیستم مدیریت زیست محیطی ،مدرکOHSAS18001 ،استاندارد ایزو ،CB ،گواهی نامهOHSAS18001 ،مراکز معتبر گواهی دهنده ایزو،صدور گواهینامهISO45001 ،ISO9001 ،ISO14001 ،OHSAS18001 ،سیستم مدیریت یکپارچه ،IMS ،گواهی نامهIMS ،مدرکIMS

 • شرایط صدور گواهینامه ایزو

  شرایط صدور گواهینامه ایزو

  شرکتهای گواهی دهنده ایزو،گواهینامه های ایزو رابرای چرخه سه ساله تنظیم میکنند.

   

   

  شرایط صدور گواهینامه ایزو

  ایزو ۹۰۰۱ آشناترین وبیشترین اسمیستکه ازاخذ گواهینامه های ایزو بهگوش وچشم شما خورده است چراکه ایزو ۹۰۰۱ یکی ازقدیمیترین واصولی ترین استانداردهای جهانی می‌باشد وبه اصطلاح مادر تمام گواهینامه های ایزو می‌باشد. ایزو ۹۰۰۱ اسم سیستم مدیریت کیفیت نامگذاری شده است.باداشتن این گواهینامه تمام فرآیندها وشاخصها درسازمان شناخته میشود وباعث میشود مدیریت بهتری برروی همه فرآیندها ایجاد شود وازانجام کارهای تکراری وغیر مفید جلوگیری میشود.

  ایزو سیستم مدیریت کیفیت باعث میشود تمام فعالیتهای سازمان مطابقبا استانداردهای جهانی شود وتوان رقابتی مجموعه وحضور درعرصه بین المللی افزایش یابد.استانداردهای ایزو هرچند سال یکبار باتوجه بهپیشرفت تکنولوژی مورد بازبینی قرار می‌گیرندو ویرایش میشوندچراکه هرچه ویرایش ها جدیدتر شوند استانداردها هم کاملترمیشوند.استانداردISO 9001 ( ایزو ۹۰۰۱ ) بهمحصول داده نمیشود بلکه مراحل تولید کالا وخدماترا مورد سنجش قرارمیدهد. ایزو ‌بهمعنی سازمان بین المللی استاندارد میباشد، سازمان بین المللی استاندارد یاهمان ایزو ازجمع شدن تعدادی مؤسسات استاندارد تشکیل شده استکه ایران همجز این مجمع می‌باشد.سازمان استاندارد جهانی ایزو درشهر ژنو سوئیس قرار دارد ووظیفه تهیه وتدوین استانداردها رادر تمامی حوزه ها وفعالیتها رادارد.

  شرایط صدور گواهینامه ایزو بدین صورتست:

  • مدیر یامدیران ارشد مجموعه متقاضی گواهینامه ایزو تصمیمبه پیاده سازی صحیح ومناسب تمام استانداردهای لازم درسازمان خودراگرفته باشد ومسئولیت این کاررا بپذیرد ونسبتبه کار تعهد داشته باشد.
  • انتخاب درست استاندارد ایزو ودرکنار آن انتخاب مشاور کاردان درجهت طراحی ،اجرا،مستند سازی وپیاده سازی صحیح ومناسب سیستم.
  • ارتباط بااهداف سازمان وبرنامه ریزی واجرای آموزش ایزو بهتمام مسئولین وکارکنان وپرسنل شاغل درمجموعه.
  • تشکیل یک کمیته راهبردی وبکارگیری مشاوره دراجرای مراحل کار.
  • انتخاب مرجع صدور گواهینامه وتدوین مستندات نسبتبه سخت گیری مرجع صدور گواهینامه شامل(خط مشی،اهداف ،نظامنامه ،تهیه مدارک و...)
  • استقرار سیستم مدیریت واجرای سیستم
  • رفع مشکلات وعدم انطباق ها باانجام ممیزی داخلیکه ازطرف نیروی انسانی مجرب وکاردان وآشنابه امور ایزو انجام میگیرد.
  • انجام ممیزی خارجی دردو مرحله
  • صدور گواهینامه ایزو ازطرف مرجع صدور گواهینامه انتخاب شده .

  نگهداری ازسیستم مدیریت پیاده شده بسیار سخت تر ازاخذ گواهینامه ایزو می‌باشد وبرای نگهداری ازسیستم نیازبه آموزشهای مکرر،انجام ممیزی داخلی واقدامات اصلاحی میباشد.سیستم مدیریتی پیاده شده گاهی اوقات بهعلت آموزش ندیدن پرسنل ومسئولین وعدم نامناسب مدیریت طراحی شده وتغییرکارکنان مجموعه درحین اجرای کار ایزو واز همه مهم تر عدم حمایت مدیریت باعث میشود ازبین برود وباعث ابطال گواهینامه ایزو شود.درانتخاب شرکت گواهی دهنده ایزو باید مراقب باشید وبهموضوعات زیر توجه کنید،اول بهمحبوبیت واعتبار شرکت گواهی دهنده درایران یاهر کشوریکه قصد دارید گواهینامه دریافت کنید نگاه کنید.دوم بهتجربه وسابقه ممیزی شرکت گواهی دهنده ایزو درزمینه محصولات یاخدمت توجه کنیم .تعداد مشتریان هم نمونه خوبی برای انتخاب شرکت گواهی دهنده ایزو میباشد.

  تمام شرکتها وسازمانهاییکه دارای دفتر مرکزی هستند یادارای پرسنل هستند ومشغولبه کار وفعالیت درمجموعه ای می‌باشند واقدامبه تولید محصول وخدمات کرده اند می‌توانند درخواست اخذ گواهینامه ایزو رابدهند.سازمانهاومجموعه هایکه متقاضی گواهینامه ایزو هستند باید بدانندکه متخصصین ایزو مراکز مشاوره نسبتبه درخواست متقاضی ومتناسببا مجموعه اقدام بهتدوین بهترین راهکارها میکنند تافرآیندهای سازمان رابهبود بخشند.این راهکارها شامل مدیریت کیفیت ،تولید محصول وخدمات بهتر،بهداشت ایمنی وشغلی ودرنهایت مشتری مداری وایجاد رضایت برای مصرف کنندگان می‌باشد.

  گرفتن گواهینامه ایزو توسط متقاضیان اخذ مدرک ایزو بهچند گروه تقسیم میشوند:

  1. متقاضیانیکه جهت تبلیغات مبادرت می‌ورزند.
  2. متقاضیانی کهجهت شرکتدر مناقصات تقاضای اخذ گواهی ایزو رادارند .
  3. جهت بالا بردن سطح کیفی خدمات وتولیدات جهت رقابت دربازارهای جهانی
  4. سازمانهاییکه تابه حال گواهینامه ایزو دریافت نکرده اند.

  شرکتهای گواهی دهنده ایزو،گواهینامه های ایزو رابرای چرخه سه ساله تنظیم میکنند ولی بهشرط تمدید سالیانه وهر ساله ممیزی های مراقبتی باید انجام شود.با توجه بهحجم زیاد امور وتخصصی بودن موضوع اخذ گواهینامه مجموعه متقاضی نیازمند شخصیست کهبه تمام الزامات استاندارد تسلط داشته باشد.مرکز ایزو سرت مجموعه ای ازمشاوران وکارشناسان مجرب وکاردانست ومیتواند شما رادر تمام مراحل اخذ ایزو ازصفر تا صدکار رابرای شما انجام دهد واحساس رضایترا بهشما متقاضیان محترم هدیه کند.

 • گواهینامه IMS، سیستم مدیریت یکپارچه

  ims

  گواهینامهIMS، سیستم مدیریت یکپارچه

  گواهینامهIMS، زمانی که مجموعه ای موفق به اخذ استاندارد های مدیریتیISO، اخذ گواهینامهISO9001 سیستم مدیریت کیفیت، دریافت گواهیISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و اخذ گواهیOHSAS18001 سیستم مدیریت ایمنی حرفه ای(شغلی) شود، می توان اعلام نمود آن مجموعه موفق به پیاده سازی سیستم مدیریت یک پارچهIMS ،شده است.

  IMS ،به تنهایی دارای گواهینامه نمی باشد وفقط به عنوان یک اصطلاح رایج مرسوم شده است ولی برخی متقاضیان اصراربه دریافت مدرکIMS ،دارند وعلاوه بر مدرک ایزو 9001، اخذ گواهی ایزو 14001، گواهیOHSAS18001، تقاضای صدور مدرکIMS ،رادارند.

  وظیفه مرکز ما، اطلاع رسانی صحیح وکامل می باشد ورشدو آگاهی مشتریان وبالا رفتن سطح اطلاعات جامعه درحد توان ایزو سرت، جز اهداف وخط مشی مرکز ومجموعه ایزو سرت می باشد.

  مشتریان دریافت مدرک ایزو، متقاضیان و کارفرمایان محترم باید بدانندکه دریافت گواهیIMS و صدور گواهینامهIMS ،مرسوم نیست و مجبور کردن پیمانکاران زیرمجموعه خود به داشتن مدرکIMS ،به تنهایی فقط پیشروی به سمت وسوی مدرک گرایی درجامعه می باشد زیرازمانیکه سازمان وشرکتی موفق به دریافت مدرک ایزوISO9001،ISO14001،OHSAS18001 شود در واقع همان سیستم مدیریت یکپارچه ،راداردو پیاده سازی کرده است وداشتن گواهی ایزوISO9001،ISO14001،OHSAS18001 به همان معنای داشتنIMS می باشدو نیازی به اخذ مدرکIMS ،نیست.

  مرکز ایزوسرت ،با سابقه طولانی درزمینه پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچهIMS ،و اخذ گواهی نامه ایزو ،دراین زمینه امکان اخذ سریع ایزو، دریافت کمترین قیمت ایزو با سرعت بالاتر درخدمت مشتریان محترم می باشد.

  اخذ گواهی ایزو معتبر، دریافت مدرکIMS معتبر، با توجه سابقه طولانی مرکز ایزوسرت در این خصوص مشتریان محترم به راحتی می توانند گواهی ایزو معتبر ،رادریافت نمایند.

  اگر مراجع معتبر صدور گواهینامه ایزو ،رامی خواهید شناسایی کنید حتما بامشاوران ایزو سرت تماس بگیرید. ایزو سرت ،به راحتی وبا کمال میل پذیرای متقاضیان محترم دریافت مدرک ایزو ،و صدور مدرک ایزو ،می باشد. تماس با مرکز ایزو سرت واستفاده از تجربیات و دانش مشاوران ایزو سرت کاملا رایگان می باشد.

  تلفن تماس : 44826841

  اغلب متقاضیان گواهینامه ایزو ، درجستجوهای اینترنتی خود بااین کلمات جستجو راانجام میدهند:

  اخذ ایزو ،isoچیست؟ ، ایزومعتبر ،iso معتبر ،صدور گواهینامه ایزو معتبر ، دریافت گواهی ایزو ، مدرک معتبرiso ،اخذ ایزو سریع ، قیمتiso، هزینه صدور گواهینامه ایزو ، مراحل صدور گواهینامه ایزو ، مراجع معتبر صدور گواهینامه ایزو ، مراکز معتبر گواهی ایزو ، مراکز معتبر ارائه دهنده ایزو در ایران ،cbهای معتبر در ایران ، ایزو از کجا بگیریم ،iso
 • مراحل اخذ مدرک ایزو

  مراحل اخذ مدرک ایزو

  اخذ مدرک ایزو برای هر سازمان ومجموعه متقاضی گواهینامه ایزو دارای شرایط خاص وویژه ای نمیباشد

   

  مراحل اخذ مدرک ایزو

  کلمه ایزو وداشتن مدرکیا گواهینامه ایزو درکشورهای پیشرفته ومدرن کلمه ای آشنا وحیاتی است.کشور ایران همدر این چند سال اخیر مخصوصا بهخاطر وجود تحریمها ونبودن یکسری قطعات لازم وضروری سعی کردتا جاییکه میتواند برروی پاهای خودبایستد ونگذارد اقتصاد مملکتش بخوابد هرچندکه مسیری سخت ودشوار راباید طی کندتا بتواند صنعت خودرا بهپای کشورهای توسعه یافته برساند.بااندکی تأمل درمیابیمکه بهترین کار ومهم ترین کار برای تولید وخدمات بهتراز طرف صنعتگران این مرزوبوم رعایت نکات وقوانین وپیاده سازی استانداردهای جهانی درحرفه ها ومشاغلمان می‌باشد.

  اخذ مدرک ایزو برای هر سازمان ومجموعه متقاضی گواهینامه ایزو دارای شرایط خاص وویژه ای نمیباشد ولی برای هرسازمانی بااندازه وحجم مختلف مراحل مختلفی دارد.تمام سازمانهاییکه دارای یک دفتر مرکزی باشد یااینکه درمجموعه خود درحال انجام کاروفعالیت وتولید باشد میتواندبه دنبال اخذ مدرک ایزو برود.انجام تمام مراحل اخذ مدرک ایزو هم ازسوی سازمان متقاضی هم ازطرف مرکز مشاوره انجام می‌پذیرد وبههمکاری دومرکز احتیاج دارد تاسازمان متقاضی بتواند دربهترین حالت گواهینامه ایزو رادریافت کند.

  مراحل اخذ مدرک ایزو بهشرح زیر میباشد:

  1. ارتباط برقرار کردنبا بامرکز مشاوره وبیان کردن نیاز وخواسته متقاضی گواهینامه ایزو باتوجه بهنوع فعالیتش.
  2. فرستادن فرم درخواست توسط مرکز مشاوره برای سازمان متقاضی وتکمیل فرم درخواست توسط متقاضی محترم ایزو.
  3. بعد ازانتخاب گواهینامه ایزو وگرفتن مشاوره ازطرف کارشناسان مرکز مشاوره نامه اعلام قیمترا برای سازمان یاشخص متقاضی ایزو ارسال میکنیم وعقد قرارداد بین مرکز مشاوره وسازمان متقاضی گواهینامه ایزو صورت میپذیرد.
  4. مرکز مشاوره ایزو یک کارشناسرا جهت برگزاری جلسه بامدیر یامدیران ارشد مجموعه متقاضی معرفی میکند وکارشناس تمام آگاهیهای لازم رااز نحوه عملکرد وضرورت داشتن ایزو ومراحل کاررا اطلاع رسانی میکند.
  5. انتخاب یک مرجع ثبت وصدور گواهینامه ایزو
  6. طراحی الزامات ومستندات سیستم مدیریت کیفیت وتهیه وتدوین راهکارهای اجرایی انجام میپذیرد وبرای تمام کلیه اشخاص مربوطبه سازمان برای اخذ مدرک ایزو تعیین مسئولیت میشود.
  7. آموزش الزامات عمومی وآشنایی کلیبا ایزو وسیستم مدیریت کیفیتبه کلیه پرسنل مربوط بهسازمان.
  8. پیاده سازی سیستم والزامات ایزو توسط کلیه واحد‌های مربوطبه سازمان.
  9. یک پیش ممیزی برای سازمان جهت بررسی ومیزان آمادگی سازمان متقاضی گواهی ایزوISO توسط یکی ازنیروهای کارآمد وآگاهبه ایزو درمجموعه انجام میشود.
  10. بستن قرارداد بامرجع ثبت وصدور گواهینامه وتعیین روز ممیزی توسط مرجع.
  11. انجام ممیزی اصلیبه صورت دو مرحله ای توسط کارشناس مرجع ثبت وصدور گواهینامهISO
  12. مطابقت داشتن کامل تمام فرآیندهای مجموعه باالزامات وقوانین گواهینامه ایزو منجربه صدور گواهینامه میشود.
  13. نگهداری ازسیستم مدیریتی پیاده شده

  شرکتها،سازمانها،کارخانه ها وتمام ارگان‌هاییکه میخواهند گواهینامه ایزو دریافت کنند می‌توانند تمام اموربه اخذ ایزوISO وسیستمهای پیاده سازی راخود انجام دهندکه البته برای انجام این کار نیازمند شخصی مسلطبه قوانین والزامات ایزو هستند ولی اگربههر دلیلی نتوانستند امور مربوط اخذ مدرک ایزوISO را انجام دهند می‌توانند کاررابه مشاور واگذار کنند.شرکتهاییکه بدون توجه وبدون اطمینان ازپیاده سازی گواهینامه صادر میکنند موجب کاهش عملکرد کشور میشوند.شرایط گرفتن ایزو اینستکه مستندات وروشهای اجرایی اصولی باید پیاده شود.شرایط داشتن ایزو تنها گرفتن گواهینامه نیست وداشتن گواهینامه منجربه تغییر وتحول وبهبود نمیشود وپایبند بودنبه اصول ایزو منجربه تغییروتحول وبهبود میشودوشرایط گرفتن مدرک ایزو ،استقرار سیستم استاندارد تاحدتوان شرکتها می‌باشد.

  برای اخذ مدرک ایزو بایدبه موارد زیرتوجه داشت:

  1. تعداد نفرات وپرسنل وکارگران شاغل درمجموعه
  2. تعداد فرآیندهای درحال اجرا درمجموعه
  3. تلاش وکوشش مدیریت مجموعه برای پیاده سازی ایزو
  4. آیا قبلاً گواهینامه ایزو دریافت کرده است یاکه نه برای اولین بارستکه مجموعه تقاضای گواهینامه ایزو دارد.

  متقاضیان محترم اخذ مدرک ایزو می‌توانند ازدومرکزCertification body وAccreditation body گواهینامه مورد نظرشانرا ریجستری کنند واستعلام بگیرند تااز اعتبار گواهینامه خود مطمئن شوند.

 • نحوه اخذ ارزان گواهینامه ایزو

  نحوه اخذ ارزان گواهینامه ایزو

  عمده ترین مسائلی که باعث میشود متقاضیان گواهینامه های ایزو به دنبال اخذ گواهینامه با کمترین قیمت باشند:

  1. کمبود بودجه و درآمد سازمان متقاضی با توجه به شرایط اقتصادی
  2. شرکتهای تازه تأسیس برای استارت ورود به بازارهای داخلی
  3. صرفا فقط برای ثبت برند و نام مجموعه
  4. برای شرکت کردن در مناقصات و کنار زدن رقبا
  5. عدم آگاهی از مزایای دریافت گواهینامه های بین المللی که خب به جهت کامل بودن فرآیند اخذشان و بین المللی بودن مراجع صدورشان با قیمتهای بالاتری اخذ میشوند.

  مراحل اخذ گواهینامه ایزو ارزان منوط به داشتن شرایط خاصی نمیباشد و اگر سازمان متقاضی دارای دفتر مرکزی باشد یا در مجموعه و سازمانش در حال انجام فعالیتو کار کردن باشد میتواند تقاضای گواهینامه ارزان ایزو را داشته باشد.هر چند که مراجع صادر کننده قدیمی هنوز اصرار به اخذ ایزو با روند قدیمی را دارند و ثبت و صدور گواهینامه ایزو ازطریق آنها زمان بر می‌باشد اما امروزه شرکتهای جوان با توجه به نیازهای روز مشتریان و جهت رقابتی سالم با رقبای خود در این حرفه، با استفاده و بهره برداری ازدانش و تخصص کارشناسان ایزو و با اتخاذ تدابیری مستندات اکثر گواهینامه های ایزو را آماده کرده‌اند.مرکز ما هم ازجمله مراکزی است که کادری حرفه ای و متخصص در زمینه ایزو دارد و توانسته است برای رضایت شما متقاضیان ایزو تمام مستندات گواهینامه های ایزو را تهیه و تدوین کند وبا انتشار رایگان آن در فضای مجازی بهترین نوع خدمت رسانی را عرضه نماید.

  نحوه اخذ ارزان گواهینامه ایزو بدین منوال است که:

  1. متقاضی اخذ گواهینامه با مرکز مشاوره تماس برقرار مینماید و درخواست و نوع استاندارد خود را مطرح میکند.
  2. مرکز مشاوره متناسب با درخواست متقاضی گواهینامه ایزوISO مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو به صورت ارزان را معرفی میکند.
  3. متقاضی مرجع صدور گواهینامه ایزو را انتخاب میکند.
  4. فرم درخواست ایزو خدمت متقاضی ارسال میگردد.
  5. سی دی یا جزوه مستندات گواهینامه ایزو مورد نظر به صورت رایگان خدمت متقاضی ارسال میگردد.
  6. ممیزی داخلی توسط نیرویی آشنا و متخصص در زمینه ایزو انجام میشود.
  7. گواهینامه ایزوISO ارزان صادر میگردد.

  گواهینامه ایزو ارزان در ایران یکی از پرطرفدارترین انواع گواهینامه های ایزو می‌باشد که اکثر گواهینامه های ارزان هم به صورت فوری اخذ میشوند که این خود گزینه‌ای دیگر برای پر طرفداری گواهینامه ایزو به صورت ارزان می‌باشد.اخذ گواهینامه ایزو ارزان روشی جدید برای جلب و جذب مشتری می‌باشد که برای هر سازمانی با هر اندازه ای و فرآیندی امکان پذیر می‌باشد.متأسفانه اکثر مراکز مشاوره برای مشتریان خود این موضوع را بیان نمی‌کنند که اخذ گواهینامه های ارزان فقط از مراجع خصوصی قابلیت اخذ و صدور را دارند و از سطح اعتبار پایینی برخوردار هستند و مثلا با دریافت این گواهینامه نمیتوان برای امر تجارت و ورود به بازارهای جهانی استفاده کرد.مراجع خصوصی مراجعی هستند که مرکز اعتبار دهنده آنها عضو انجمن بین المللیIAF نیست و چون ملزم به رعایت و پیاده سازی قوانین و استانداردهای جهانی نمیباشد سطح اعتبار این گواهینامه پایین بوده و فقط مصارف داخلی دارد.

  پرطرفدارترین گواهینامه های ایزو عبارتند از :

  • گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ (سیستم مدیریت کیفیت) اخذ این گواهینامه به محصول داده نمیشود بلکه مراحل تولید و خدمات را مورد سنجش قرار میدهد.مزایای استفاده از گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ این است که مراحل و تمام شاخص ها را در سازمان نشان میدهد و همچنین اهداف سازمان را ارزیابی میکند و با بهبود روند فرآیندها رقابت را در سطح بین المللی افزایش میدهد.
  • گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱(سیستم مدیریت زیست محیطی) این سیستم مشخص میکند ک به چه منابعی برای حفظ خط مشی زیست محیطی لازم داریم.مزایای استفاده از گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ افزایش سهم بازار در سطح بین المللی می‌باشد و رعایت بهتر و بیشتر قوانین مربوط به محیط زیست و در نتیجه افزایش ارزش افزوده برای سازمان میشود.
  • گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱(سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای)این استاندارد جهت تأمین نیاز سازمان به یک استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی تدوین شده است و باعث ایجاد ساختاری مناسب جهت مدیریت و بهداشت شغلی میشود در نتیجه باعث بوجود آمدن محیط کاری امن میشود.

  مرکز مشاوره ایزو سرت با شعار مشتری مداری و صدور گواهینامه های مربوط به نیاز و ساختار سازمان به مجموعه متقاضی کمک میکند تا با انتخاب بهترین نوع گواهینامه ایزو باعث شود سازمان متقاضی گواهینامه ایزو تولید محصول بهتری با ایجاد محیطی ایمن همراه با بهداشت شغلی و بهترین عملکرد همراه با دوستی با محیط زیست را داشته باشد و جز بهترینها شود.

 • هزینه گرفتن ایزو

  هزینه گرفتن ایزو

  هزینه گرفتن ایزو

  هزینه گرفتن ایزو ،مهمترین نکته ودغدغه سازمانهاو شرکتهای متقاضی اخذگواهینامه ایزو ،میباشد. در‌این مقاله تمام سعی خودرا خواهیم نمود‌تا متقاضیان دریافت مدرکiso9001 ،دیگرنیازبه‌جستجوهای بیشتری دراینترنت نداشته باشندو نیازی‌به تحقیق درخصوص هزینه گرفتن ایزو ، شرایط اخذ گواهی ایزو ،نداشته باشند. البته همانطورکه گفته شد، تمام سعی خودرا خواهیم نمود. پس‌اگرسئوالی درمورد اخذگواهینامه ایزو ،ذهن شمارا درگیرکرده است ویادراین مطلب درباره هزینه گرفتن ایزو ،به پاسخ سئوال خودنرسید حتما موارد مورد نظر خودرا درمورد هزینه گرفتن ایزو ،و اخذگواهینامهiso ، بصورت ثبت نظرات درپایین همین مقاله ویاتماس تلفنی باکارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایزوسرت مطرح نماییدو مارادر تهیه وتدوین مقالات باکیفیت‌تریاری نمایید. ازانجاییکه هدف مرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت ،راهنمایی واطلاع رسانی وشفاف سازی درخصوص اخذگواهینامه ایزو، وانواع استانداردهای ملی وبین المللی ،استانداردiso9001 ,ce ونشان اتحادیه اروپا میباشد.لازم دانستیم قبل ازشروع مقاله ،درخواست راهنمایی درراستای بهبود مسیراطلاع رسانی مرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت رااز شما داشته باشیم.

  هزینه گرفتن ایزو،به‌ایتمهاو پارامترهای مختلفی بستگی دارد. حجم سازمان متقاضی دریافت ایزو ، فرایندهای درگیرسیستم مدیریت کیفیت وایزو ،پرسنل سازمان متقاضی دریافت گواهی ایزو ، برندمعتبرصادرکننده گواهی ایزوCB ،ومشاوره ایزو ،مرجع اعتباردهی به برند معتبر صادرکننده گواهینامه ایزوAB ، ایابرندصادرکننده گواهینامه ایزو،عضویت انجمن اعتباردهندگان بین المللیIAF ،راداردیاخیر؟ محل سازمان شماکجامیباشد.

  هزینه گرفتن ایزو ،همانطورکه مشاهده فرمودید ومشخص شدبه پارامترهای زیادی بستگی داردوبرای اعلام هزینه گرفتن ایزو ، ایتمهای بالا بررسی ونرخ گذاری نهایی انجام میپذیرد.

  امامرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت، بدلیل سابقه طولانی درزمینه مشاوره ایزو،پیاده سازی ایزو،استقرارسیستم مدیریت کیفیت،کارسازی صدورگواهینامه ایزو ، دریافت گواهی ایزومعتبر ازمراجع موردتاییدIAF انجمن اعتباردهندگان بین المللی ،مسیردریافت گواهی ایزو ،رابرای متقاضیان اخذگواهی ایزو، ودریافت گواهینامه ایزو ،راحت وهموار وسریع نموده است. اعزام کارشناسان خبره ،تهیه مستندات واسناد، داکیومنتها وروشهای اجرایی ، دستورالعمل های مربوط‌به زمینه فعالیت شرکت متقاضی گواهینامه ایزو ،پیاده سازی مستندات وروشهای اجرایی ودستورالعملهای تهیه شده درسریعترین زمان ممکن، اموزش به‌پرسنل مرتبط ومورد نیاز درحوزه گواهینامه ایزو ،ومدیریت کیفیت ،جهت پیشبرد ادامه سیستم مدیریت کیفیت واستقرارسیستم مدیریت کیفیت درسازمان ونگاهداشت ایزو،درسازمان شما.

  پس‌ازانجام وتهیه مستندات وروشهای اجرایی ودستورالعملها واجرای انهاتوسط کارشناسان مرکز مشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت، درخواست کارشناسان ثبت وصدورگواهینامه ایزو ،شما، که‌ازقبل ازشروع مرحله پیاده سازی مستندات ثبت شده بود،بهCB ،انتخابی شماارسال میگردد. درواقع کارشناسان مرکزایزوسرت، برای سهولت درانجام فرایندهای صدورگواهینامه ایزو ،وسرعت که‌فاکتورمهمی برای متقاضیان گواهینامه ایزو،میباشدتمام سعی خودرا بکارگرفته اند تاشماموفق‌به اخذگواهینامه ایزو باکمترین هزینه ،و دریافت گواهینامه ایزو در کوتاهترین زمان، شویدو بجای هدردادن زمان وپول وانرژی سازمان بابت طولانی شدن پروسه دریافت گواهینامه ایزو،بفکرپیاده سازی واقعی ایزو ،درسازمان خودباشید.

  هزینه گرفتن ایزو ،رابصورت قطعی نمیتوان درمقاله گنجاند بدلیل وجود برندهاو مراجع معتبر صادرکننده ایزو،که‌تعداد بسیار بالایی دارند،باید متقاضی دریافت ایزو،درابتدا برند گواهینامه ایزو ،خودرا شناسایی وتایید نمایدو همچنین استاندارد ایزوهای مورد درخواست خودرا اعلام نمایدتا پیش فاکتور برای شما ارسال گردد.

  برای انجام استعلام قیمت ایزو ،نیازبه انجام فرایندهای پیچیده وکارسخت ومراحل دشوارنیست، بلکه شمافقط بایک تماس تلفنی میتوانید درخواست اعلام هزینه کرفتن ایزو ،راداشته باشید ضمن اینکه بصورت رایگان وبدون هیچگونه عجله ومحدودیتی، کارشناسان مرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت ،باکمال میل وباروی گشاده پذیرای شما وسئوالات وابهامات وبعضا موارد اشتباهی‌که توسط دیگرمراکز به‌شما اعلام شده ،هستندو درهرزمانیکه برای شمامقدور باشد امادگی پاسخگویی به‌شمارا دارند.

  به احتمال زیاد شماو سایر متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو ، باجستجوی کلمات زیر درگوگلبه این صفحه هدایت شده اید :

  هزینه گرفتن ایزو ،دریافت مدرک ایزو، اخذگواهینامه ایزو، اخذمدرک ایزو، دریافت گواهی نامه ایزو، پیاده سازی ایزو، پیاده سازی گواهی نامه ایزو، هزینه گرفتن استانداردایزو، هزینه گرفتن مدرک ایزو،

  مقالات پیشنهادی مرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت به متقاضیان اخذگواهینامه ایزو:

  اخذگواهینامهiso9001

  ایزو چیست؟

   

  باما درارتباط باشید :       44826841

 • ایران ، تهران ، میدان صادقیه
 • ۰۲۱-۴۴۸۲۶۸۴۱
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گالری تصاویر

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا

از ایزوسرت در گوگل حمایت کنیم.