بنر1920

مدرکims

 • اخذگواهینامهiso9001

   

  اخذگواهینامهiso9001

  اخذگواهینامهiso9001، بسیاری ازمدیران، سازمانها، صنایع کسب وکار برای بدست اوردن گواهینامهiso9001، سئوالاتی درذهنشان ایجاد میشود مانند:

  چگونه گواهینامهiso9001، رادریافت کنیم؟،

  چگونه گواهینامهiso9001، رااخذکنیم؟

  چه دلایلی برای اخذوپیاده سازیiso9001مهم است؟

  هرسازمانی، جداازنوع کارش،چه خدماتی وچه تولیدی باشدمیتواندiso9001، رادریافت کند.iso9001، الزامات خاص خودرادارد وعلاوه برثبات سعی دران است کروند بهبود راداشته باشد. اخذگواهینامهiso9001، برسمیت شناختن سیستم مدیریت کیفیت شمادرسطح جهانی میباشد. اخذگواهینامهiso9001، ازشرکت گواهی دهنده معتبر، انطباق سیستم مدیریت شمابا استاندارد بین المللیiso9001، تعهدشما بشیوه ی مرتبط باصنعت، افزایش رضایتمندی مشتریان وفرصتهای تجاری جدیدرا منجر میشود. سازمان جهانی ایزو، استانداردهای بین المللی راتدوین وانتشارمینماید.یکی ازمحبوبترین استانداردهای بین المللی استانداردiso9001، میباشد.

  بیش‌از چندمیلیون سازمان یاافراددنبال پاسخی برای این سئوال (چگونه گواهینامهiso9001 رااخذکنیم؟ یابرای اخذگواهینامه ایزو9001،چکارهایی لازم است؟) هستند ومادر اینجابه پاسخ این سئوالها میپردازیم.

  دراین مرحله باانتخاب مشاور ایزو، ازخدماتiso9001، مزایای ایزو9001، بهره‌مندشوید.

  سیستم مدیریت کیفیتiso9001، درسازمان طرحریزی شده وسپس اجرامیشود. استفاده ازخدمات مشاورایزوباتجربه، میتواندمزایای زیررا برای شماداشته باشد:

  1)طراحی سیستم مدیریت متناسب بااندازه سازمان شما،منتشرسازیiso9001

  2)کاهش زمان استقرارسیستم مدیریت کیفیت درسازمان

  3)انتقال تجارب مشاورایزو

  4)ادامه رونداجرای سیستم مدیریت کیفیت پس ازاخذگواهینامهiso9001

  مشاور ایزو، درتمامی مراحل پیاده سازیiso9001، تا اخذگواهینامهiso9001، درکنار سازمان میباشد.

  ارزیابی رسمی جهت اخذگواهینامهiso9001، چگونه انجام میشود؟

  ارزیابی رسمی درجهت اخذوصدورگواهینامهiso9001، دردومرحله زیرانجام میشود.

  مرحله دوم (ممیزی خارجی): دراین مرحله، اول مستندات سیستم مدیریت کیفیت شما توسط ممیزخارجی برابری شده وامادگی سازمان شماجهت اخذ گواهینامه ایزو ،موردارزیابی قرارمیگیردو یافته های ممیزی وفرصتهای بهبود دراین مرحله به اشتراک گذاشته میشود.

  مرحله اول(ممیزی داخلی): دراین مرحله ،اجرای سیستم مدیریت کیفیتiso9001، شامل روشهای تعریف شده وکنترل های ان براساس الزاماتiso9001، انجام میپذیردو سازمان وستندات آن برای مرحله ممیزی خارجی بررسی نهایی وآماده تحویل به ممیز خارجی میباشد .اسناد وداکیومنتها بصورت نمونه‌ای توسط ممیزی خارجی بررسی میشود. ممیزخارجی درحداقل یک روز،انطباق سیستم مدیریتی سازمان شمارا برالزامات استانداردiso9001، بررسی مینماید.پس ازانجام ممیزی خارجی ایزو، درصورتی‌که سازمان عدم انطباق بحرانی نداشته باشد.گواهینامهiso9001، توسط شرکت معتبر گواهی دهنده ایزو، صادرمیشودزمان اعتباراین گواهینامه سه سال میباشد، بمنظوربررسی انطباق سیستم مدیریت کیفیتiso9001، باالزاماتiso9001، ممیزی مراقبتی دردورهای زمانی مشخص شده نیزتوسط شرکت معتبرگواهی دهنده ایزو ،انجام میشود.ممیزی مراقبتی باتوجه به‌محصولات وخدمات سازمان موردممیزی وقوانین شرکت گواهی دهنده ایزو ،متفاوت میباشدولی معمولا زمان یکساله درنظرگرفته میشود.پس‌از اخذگواهینامهiso9001، سازمان میتوانداز نشانISO9001، باالگوی شرکت صادرکننده گواهی ایزو ،درارائه خدمات ومحصولات به مشتری استفاده نماید. اخذiso9001، برای کارکنان افتخارامیز میباشد.افزایش اگاهی کارکنان درخصوص مسائل کیفی واخذایزو، منجربه ایجادامنیت بیشتری درمسئولیت شغلی ،رضایتمندی شغلی وانگیزش کارکنان میگردد.جهت دریافت ویااخذگواهینامهiso9001، ابتداباید شرکت جهت پیاده سازی ایزو، اماده باشد.شرکتها میتوانند تمام امورمربوطبه اخذ ودریافت گواهینامهiso9001، سیستم مدیریت کیفیت راخودشان انجام دهند ویادر صورت لزوم انجام انرابه مشاورمحول نمایندالبته لازم بذکراست اگرقصد دارندتمام مراحل‌تا اخذگواهینامهiso9001، راخودشان انجام دهند نیازاست تاشخصی مسلط به امورو الزامات استاندارد ایزو وiso9001، راداشته باشند. درابتدا میبایستcb راکه قصددارند ازان گواهینامه ایزو9001، اخذنمایند شناسایی واعتبارسنجی نمایندتااز صحت واعتباران مطمئن شوندکه ایا صلاحیت صدورگواهینامه ایزو9001، رادارد یاخیر؛ زیراممکن است برخی افراد سودجوبه اسمCBمعتبرگواهینامهISO9001(سیستم مدیریت کیفیت)، تقلبی برای متقاضیان محترم صادرکنند.برای اخذگواهینامه ایزو9001، بایدتمام فرایندهاو فعالیتهای سازمان مطالعه وشناسایی شوندوباتوجه‌به متن استانداردISO9001، والبته روشهای اجرایی موجود سیستم مدیریت کیفیت راطرح ریزی نمایندپس ازتعیین کامل شاخص های عملکردی نوبت به اموزش کارکنان میرسد درواقع بایدهمه کارکنان شرکت ازطریق اموزش باالزاماتISO9001، اشنا شوندتاکاملا اماده اجرای ایزو9001شوند. پس ازاموزش نوبت‌به تهیه مستندات مربوط‌بهISO901، میباشدکه نماینده مدیریت یابعبارت بهترهمان شخصیکهISO9001، رادرسازمان پیاده میکنداین مستندات راکه تقریبا بالای حدود4000صفحه میشود تهیه‌ونگارش نمایدوالبته میتواندازهمکاران خوددر زمینه مستندسازی برای اخذگواهینامهISO9001، کمک بگیرد.پس ازاتمام مستندسازی ونظارت براجرای درست ان باتوجه به‌روش های اجرایی استانداردایزو9001، نوبت‌به ممیزی داخلی میرسددراین مرحله شخصی که‌به تمام الزاماتISO9001اشراف کامل داردبایدتمام مستندات رابررسی وعدم انطباقات راشناسایی نمایدپس ازشناسایی مواردنامنطبق باتوجه به دستورالعملی که دراستانداردایزو9001، ذکرشده بایداقدام اصلاحی یاپیشگیرانه تعریف ودراسراع وقت جهت برطرف نمودن عدم انطباق اقدام نماید. بعدازانجام ممیزی داخلی وتهیه مستندات نوبت به ممیزی اصلی میرسد دراین مرحلهCB،انتخابی برای بررسی ، شرایط واحرازصلاحیت شرکت جهت اخذISO9001، پس‌ازتاییداینکه الزامات استانداردایزو9001، بدرستی پیاده سازی شده ان شرکت‌را واجد اخذگواهینامهISO9001، میداند وبرای شرکت متقاضی مدرک ایزو ،صادرمیشود.

  پروسه ای کدربالامطرح شدبیان مراحل اخذگواهینامه،ISO9001،بود.

  برای دریافت اطلاعات بیشتربه مرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت مراجعه فرمایید.

  شماره تماس:44826841                                 ادرس سایت:www.isocert.ir

  {jcomments on}

 • ایزو 9001

  صدورایزو9001

  ایزو 9001

  ایزو 9001 ،چیست؟

  ایزو9001،چه اهمیتی دارد؟

  مراحل اجرایiso9001 ،چیست؟

  شرایط ‌اجرایiso 9001 ،چیست؟

  مراحل دریافتگواهینامهiso9001 ،چیست؟

  شرایط‌ اخذ گواهی نامه‌ایزو9001 ،چیست؟

  آیاتمامی شرکتها ملزم‌به‌ دریافت 9001 ،هستند؟

  آیابرای شرکت درمناقصات، اخذمدرکایزو9001،الزامی میباشد؟

  هزینه های دریافت گواهی 9001،چقدراست؟

  زمان اخذگواهی نامه‌ا900،چقدراست؟

  سئوالات بالاو همچنین سئوالات دیگری درخصوص ایزو9001،دغدغه بسیاری ازمتقاضیان دریافت گواهینامهایزو9001،میباشد.درابتدا بررسی میکنیمایزو9001،چیست؟و ایزو9001،ازساز‌مانهاچه میخواهد؟ آیاباپیاده سازیایزو9001،تغییری درسازمان مشاهده خواهیم کرد؟

  ISO مخفف کلمه‌یInternational Organization For Standardization ،میباشد. بمعنای سازمان بین المللی استانداردسازی. محل سازمان ایزو ،درژنو سوئیس میباشد. وظیفه سازمان ایزو ،استاندارسازی وایجاد دستورالعملهای متفاوت درراستای بهبود کیفیت ومدیریت دربخشهاو دستورالعملهای متفاوت درخلال اجرای فرآیند یاتولید یک فرآیندمیباشد.

  دراین مقاله میخواهیم صرفا درمورد استانداردایزو9001،صحبت کنیم.

  ایزو9001 ،رامیتوان مادر تمامی استانداردها معرفی نمود.پس اگرشما استاندارد مخصوص درزمینه فعالیت‌خود راپیدا نکردید میتوانید فقطایزو9001،رابگیریدو میتوان گفت حتی باداشتن استانداردهای ایزو ،مخصوص به‌هرسازمان ویک زمینه فعالیت خاصایزو9001 ،رانیزداشته باشید.مثل این میماندکه‌شمابه خواندن ونوشتن زبان فارسی درکشوری مانندایران، آشنایی وتسلط‌ کافی ‌ندارید امابه‌ کلاس آموزش زبان انگلیسی میروید. یادگیری زبان انگلیسی خیلی مفیداست ولی درصوریتکه قبل ازآن زبان رسمی کشور رابدانیم.

  ایزو9001 ،هم‌برای تمامی زمینه فعالیتهاو شرکتها همین حکم راداردو شماچه باداشتن‌و اخذگواهینامه ایزو ،مربوط به‌رشته فعالیت خودتان وچه‌عدم اخذگواهینامه ایزو ،رشته فعالیت خودمیتوانید گواهینامهایزو9001 ،رادریافت نمایید.

  درایزو9001،بحث تامین کننده ازاهمیت بالایی برخوردار است،تامین کننده مواد اولیه محصول تولیدی کارخانه شماو تامین کننده قطعات،لوازم،ومحصولات موردنیاز شمابرای اجرای پروژهایتان، یاتامین کننده قطعات ولوازم مصرفی درشرکت شما.اگر تامین کننده درسازمان شماشناسایی وردیابی وارزیابی گردد، قطعا فرآیند اجرای پروژه، تولید، اجرای خدمات شما دربهترین حالت خوداز نظرکیفیت قرار خواهدگرفت.

  آیتم بعدی مهم‌درایزو9001،بحث اجرای فرآیند اصلی شرکت، سازمان ویاکارخانه شمامیباشد، فرضا دریک کارخانه تولیدی،فرآیند تولید،درشرکت ساختمانی، فرآیند اجرای ساخت،درشرکت خدماتی، فرآیند اجرای خدمات، ازاهمیت بالایی برخورداراست.

  آیتم بعدی داشتن روال وفرآیندی جهت کنترل کیفیت محصول تولیدی/پروژه اجرا شده/خدمات انجام شده. پس کنترل کیفیت هم آیتم مهمی‌درایزو9001،میباشد.

  درنهایت رضایت مشتری ازاهمیت بالایی برخورداراست، اینگونه بگوییم زمانیکه ورودی شما، پردازش شماودر نهایت مشتری شما ازمحصول تولیدی ویاخدمت انجام شده توسط شماراضی وخشنودباشد. پس‌قطعا محصول تولیدی یاپروژه اجراشده شماهم دارای کیفیت مطلوبی خواهدبود ازآنجاییکه چندین فرآیندمهم‌درراستای پیاده سازیایزو9001،داریم به‌همین علت نام آنراسیستم مدیریت کیفیتiso9001 ،نامگذاری نموده اند.

  باچکیده ذکرشده دراین مقاله حالامیتوانیدبه پرسشهای مطرح شده درابتدای مقاله پاسخ دهید. اگرنیازبه اطلاعات بیشتر،دقیقتر وراهنمایی بیشتری درزمینهایزو9001 ،دارید باکارشناسان مرکز ایزوسرت تماس گرفته تاکارشناسان ایزوسرت بصورت رایگان پاسخگوی تمامی سئوالات متقاضیان محترم اخذگواهینامهایزو9001 ،باشند.                             44826841

  آیاشمابا جستجوی کلمات زیردر گوگل به این صفحه هدایت شده اید؟

  گواهینامهISO9001 ، گواهی ایزو ، گواهی ایزو9001 ،مدرک ایزو ، ایزو9001 ، ایزو9001ازکجابگیریم؟ ایزو9001چیست؟ دریافت ایزو9001 ،ISO ،ایزو ،گواهی نامه ایزو9001 ، 9001، اخذمدرک ایزو9001 ،دریافت مدرک 9001 ، گواهی 9001 ،گواهینامه9001 ،IMS ، مدرکIMS ، تفاوتIMSباISO

  مرکزایزوسرت خواندن مقالات زیررابه متقاضیان اخذگواهینامه ایزو9001 ،توصیه مینماید:

  هزینه گرفتن ایزو
  اخذگواهینامهiso9001
  ایزو چیست؟

  بامادر ارتباط باشید...                44826841                مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایزوسرت

 • ایزو چیست؟

  ایزو چیست؟

  درباره‌ی سازمان ایزو وتاریخچه ایزو:

  یك سازمان غیردولتی بین المللی درژنو سوییس می‌باشدکه 23 فوریه1947 تاسیس شد. ازموسسه‌های ملی استانداردسازی 157كشور درحال‌توسعه كل دنیا تشکیل شده.بااینکه غیردولتی است، چون استانداردهای این مؤسسه هستندکه قوانین ایزو، رامی‌سازند؛ ازبیشتر سازمان‌های غیردولتی قدرتمندتر است. امروزه نزدیکبه ۱۵۷ کشور درسازمان ایزو، بعضویت درآمده‌اندکه ایران نیزیکی ازآنهاست. وظیفه موسسه ایزو ،تبادل بین المللی كالاوخدمات، بهبود همكاری درمحدوده‌های مختلف وفعالیتهای اقتصادی وحمایت ازتولید‌کننده است. استانداردهای ایزو، شامل كلیه‌موارد مربوطبه تكنولوژی بوده وزندگی راآسان‌تر می‌کند.

  دلیل نام‌گذاری ایزو:

  نام این مؤسسه ازکلمه یونانی ایزو ،بمعنی برابری گرفته شده‌است وهمین مطلب نشان‌دهنده هدف این سازمان یعنی برابری واستانداردسازی فرهنگ‌هاست.

  ایزو در ایران:

  درکشورما، ایران، معمولا گفته‌می‌شود صنعت کشورما 10تا 30سال ازآخرین تکنولوژی‌ها عقب‌تر است، اما خوشبختانه درصنعت استانداردهای مدیریتی مانند ایزو ،اینگونه نیست وبه محض تدوین استاندارد ایزو جدید، متخصصان مانسبتبه ترجمه وانتشار آنهااقدام می‌کنند. نخستین بار، درسال 1339هسته اولیه تشکیلات سازمانی مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران بصورت اداره‌ای زیرمجموعه اداره کل تجارت وقت شکل گرفت.

  کمیته و اعضا ایزو:

  سازمان بین‌المللی استاندارد ایزو ،ازاعضای خود تشكیل شده وسازمانهای عضو (اعضای اصلی) نمایندگان مراجع استاندارد كردن دركشورهای متبوع خود هستندکه فقط یك سازمان می‌تواندبه عنوان نماینده ازهركشور عضو شود. عضو دیگر این سازمان عضو مكاتبه‌ای می‌باشدكه معمولا سازمانی استكه فعالیتی درارتباط بااستاندارد كردن ایزو ،ندارد؛ این سازمان فقط درمواردیكه خودش ذی‌نفع است اطلاعات دارد ودر فعالیتهای فنی ایزو، نقشی ندارد. عضو بعدی، عضو مشترك استکه كشورهای دارای اقتصاد خرد؛ این عضویت رادارند. برای آشنایی بیشتر، سازمان ایزو، درسال 2001، 138 عضو شامل 91 عضو اصلی، 36 عضو مكاتبه‌ای و 11 عضومشترك بوده‌است. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران جز اعضای‌ اصلی بوده ودرتدوین استانداردهای بین‌المللی ایزو ،مشاركت فعال دارد.

  اهمیت استانداردسازی ایزو:

  استاندارد کردن، پایه‌ی علم وفناوری است، درپیشرفت صنعت واقتصاد نقش اساسی دارد وسطح کیفیت راافزایش می‌دهدتابه فناوری پیشرفته تولید هرمحصول برسیم. این تصورکه استاندارد ایزو،فقط برای حفظ‌ منافع استفاده کننده است،تا حدی صحیح است واستاندارد پاسخگوی نیازهای فردی-اقتصادی مصرف ‌کنندگان است. بموازات این، استحکام صنعت وفناوری راهم پوشش می‌دهد، ونهایتا حاصل رعایت استاندارد برای تولید کننده بیشتراز مصرف‌کننده است، چون صرفه جویی، درکاهش انواع قطعات ومواد اولیه غیرضروری، آنقدر چشمگیر استکه سرمایه گذاری درزمینه استاندارد سازی ایزو ،رابرای صاحبان صنایع موجه می‌سازد، بطوریکه درمدت کوتاهی، نتایج محسوس ناشی ازاستانداردسازی ایزو ،رابه صورت مبالغ هنگفت ذخیره شده مشاهده خواهندکرد.

  چگونگی سودمندبودن استانداردهای ایزو درسطح‌ جامعه:

     برای محیط زیست: استانداردهای بین المللی ایزو ،برای آب، هوا، خاک، انتشارگاز واشعه درحفظ‌محیطزیست کمک‌کننده‌اند.

  برای دولت: افزایش سطح سلامتی وامنیت دردولت ها بارعایت اصول استانداردسازی ایزو ،امکان پذیر است.

  درتجارت: پایه‌ریزی توسعه محصولات برمبنای پذیرش عمومی استانداردهای بین المللی ایزو، است تابه مقبولیت عمومی دست یابند. بعلاوه باعث می‌شود کسب وکارهایی کبراساس استانداردهای بین المللی ایزو، ایجاد شده اند براحتی درنقاط مختلف دنیا قابل رقابت باشند.

     برای خریدار: باعث می‌شود مصرف‌کننده دارای قدرت انتخاب بیشتر شده واز قیمت پایین‌ترکه نتیجه‌ی رقابت دربازار است، بهره‌مند شوند.

  برای مصرف‌کننده : اگرمحصولات وخدمات براستانداردهای بین‌المللی ایزو، منطبق باشند،مصرف‌کننده ازکیفیت وامنیت مطمئن می‌شود.

  برای همه افراد: استانداردهای بین‌المللی ایزو، به همه جامعه کمک می‌کند تااز امنیت حمل‌ونقل، دستگاه ولوازم مورد استفاد‌شان اطمینان حاصل کنند.

  انواع گواهینامه ایزو:
  ایزو 9001
  ایزو 18001
  ایزو 10001
  ایزو 10002
  ایزو 10004
  ایزو 10015
  ایزو 22000
  ایزو 27001
  OHSAS18001
  HSE
  IMS

  و...

  کاربرد هریک ازاین گواهینامه‌های معتبر ایزو، رابطور مفصل درمقاله ی" هریک ازگواهینامه های ایزو ،چه کاربردی دارند؟ " بخوانید.

  بامادرارتباط باشید...

  44826841

  {jcomments on}

 • ایزو سرت HSE

  ایزو سرت HSE

  دریافت گواهینامهHSE را همانند دریافتISO با ایزو سرت تجربه کنید و با خاطری آسوده وبدون دغدغه کارها و خدمات اخذHSE رااز ما بخواهید. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایزو سرت با داشتن مشاوران و کارشناسان بسیار حرفه ای و متخصص جایگاه بسیار مناسبی در میان مشتریان و متقاضیان گواهی نامهHSE پیدا کرده است. این همه محبوبیت و اعتبار قطعا یک روزه و تصادفی بدست نیامده است و پشت سر این همه اعتبار و رضایت مندی تلاشی شبانه روزی وجود دارد. نیاز متقاضی اولین و مهمترین الویتی است که ایزو سرتی ها آن را در رأس امور و کارهای خود قرار داده اند. مرکز ما با رعایت اصول مشتری مداری توانسته است جایگاه بالایی در بین مراکز مشاوره دیگری داشته باشد و مدیریت و پرسنل مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایزو سرت قدردان و سپاس گزار این همه لطف و اعتماد شما متقاضیان گواهیISO وhse هستند و در قبال این اعتماد و حسن انتخاب شما با خدمت رسانی صحیح و کامل و ارائه قیمت های مناسب برای هر مدرک قدردان شما مشتریان خوب خواهد بود.

  درخواست کنندگان گواهی هایhse بیشتر چه گروه ها و سازمانهایی هستند؟ اکثر درخواست کنندگانhse پیمانکارانی هستندکه جهت شرکت در مناقصات به این مدرک نیازمند میشوند. اخذ مدرک برای این گروه دو حالت دارد. یک حالت اینکه کارفرمایان هیچ توجهی به مرجع صدور گواهینامه ندارد و فقط داشتن خود مدرک کفایت میکند و کار شما راه می‌افتد. پس دریافت و صدور گواهینامه ازمراجع خصوصی کفایت میکند. حالت دوم اینکه کارفرما توجه ویژه ای به مرجع صدور گواهی اچ اس ایی دارد و تمام مراحل اجرای و یک سری دستورالعمل ها مانندHSEPLAN برایش مهم است و باید حتما صدور گواهینامه ازطرف مراجع دولتی و رسمی پیگیری شود. پس مرکز ما با توجه به نیاز و تناسب کار پیمانکاران کار اخذ و صدور اچ اس ایی را ادامه میدهد.مدیران و مسئولان متعهدی که میخواهند محیطی ایمن و امن را برای پرسنل و کارگران ایجاد کنند بدنبال گرفتن استانداردhse میروند. تقویت برند و نام مجموعه و ارائه فروش و خدمات بهتر. اجرای بی‌خطر و موفق خدمات و تولیدات و در نهایت ایجاد احساس آرامش و اطمینان برای مشتریان و مصرف کنندگان دلایل دیگری هستند جهت اخذ مدرکhse .

  مشاوراناچ اس ایی ایزو سرت تمام مراحل و اطلاعات لازمی را که یک متقاضی اچ اس ایی باید بداند در اختیارش قرار میدهند و کلیه مشاوره ها و پاسخگویی سؤالات رایگان می‌باشد. کارشناس سازمان تمام مراحل صدور، معرفی مراکز صدور گواهی اچ اس ایی، میزان اعتبار گواهی توسط هر مرجع صدور و میزان هزینه های دریافتی آن ها، مدت زمان اعتبار مدرک اچ اس ایی و جواب بقیه سؤالات را خدمت شما بیان میکند. مجموعه درخواست کننده گواهی اچ اس ایی جهت انجام راحت کارها و تلف نشدن وقت باید نماینده‌ای را تعیین نماید تا از ابتدا تا انتهای پروژه با شخص ایشان در ارتباط باشیم تا در بهترین شرایط و کمترین زمان گواهی برای شما صادر گردد.

  ایزو سرت بزرگترین مزیتی که برای انجام کارهای دریافت و صدور گواهینامهHSE را دارد این است که بخاطر عضویت در کمیته تدوین استاندارد و داشتن مجوزاز اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعی دارای اعتبار بالایی می‌باشد و توانسته است با اکثر مراجع رسمی و دولتی قرار داد ببندد و کار کند و همچنین خود مرکز هم چند برند خصوصی صدور گواهیhse را داشته باشد و جز معدود شرکت‌هایی هست که هم کار مشاوره و‌کارشناسی انواع گواهینامه هایISO وHSE را انجام میدهد هم کار صدور گواهینامه هایISO وHSE را به صورت تخصصی با کارشناس ممیزهای حرفه ای انجام میدهد. هزینه و قیمتهای ایزو سرتبسیار مناسب می‌باشد و آن هم بدلیل بی اعتبار بودن گواهی نمیباشد بلکه کارشناسان مرکز تدابیری اندیشیده اند و با جمع آوری مستنداتHSE و در دسترس قرار دادن کلیه مستندات در فضای مجازی کمک بسیار شایانی به درخواست کنندگان این مدرک مهم کرده اند. البته قابل ذکر است برای داشتن گواهینامه ای بین المللی و بسیار معتبر فقط باید مراکز صدور دولتی و بین المللی اقدام کنید که آن هم با کمکایزو سرت راحت به سرانجام می‌رسد.

  ایزو سرت حتی مدرک آموزشی شخصیhse را هم صادر میکند و همچنین کلاس های آموزش دوره هایHSE را هم برگزار میکند. اچ اس ایی مخفف سه کلمه سلامت، ایمنی و محیط زیست می‌باشد پس، گرفتن و پیاده سازی سه مقوله به این مهمی را با مجموعه ایزو سرت اچ اس ایی تجربه کنید.

 • ایزو سرت ISO

  ایزو سرتISO

  دریافت واخذ گواهینامهISO تحت نظرو مشاوره وکارشناسی ایزو سرت بهترین خاطره کاری رابرای شما بوجود خواهد آورد. مرکز مشاوره واطلاع رسانی ایزو سرت باچندین دهه تجربه دراخذ گواهینامه های بین المللیISO توانسته است محبوبیت فوق العاده زیادی درحوزه مشاوره واخذ گواهینامه هایISO داشته باشد. ایزو سرت باتوجه بهتعهد شغلیکه دارد نیاز متقاضی گواهینامهISO راسر لوحه تمام کارهایش قرار داده است. مشتری مداری شعار همیشگی ایزو سرت می‌باشد.

  دریافت گواهینامهISO بامشاوره کارشناسان ومشاوران ایزو سرت بهشما این امکان رامیدهدتا همدر مدت زمان مناسبی هم بامناسبترین قیمت اخذISO راانجام دهید. مهمتراز همه طی کردن صحیح ودرست وکامل مسیر اخذISO رابا ایزو سرت تجربه میکنید. متقاضیان اخذ گواهینامهISO می‌توانندبا توجه بهنیاز ومتناسب بافعالیتهای سازمان ومجموعه خودبا ایزو سرت ارتباط برقرار نمایند وبهصورت کاملا رایگان مشاوره کامل بگیرند وتمام استانداردهاو گواهینامه هایISO مورد نیاز سازمانشان راپرس وجو نمایند.

  مراحل اخذ استانداردISO بامرکز مشاوره واطلاع رسانی ایزو سرت بشرح زیر میباشد: انتخاب نوع استاندارد مورد نظرومورد نیاز توسط سازمان متقاضی گواهینامهISO دراین مرحله فرم درخواستISO توسط مشاور ایزو سرت برای متقاضیISO فرستاده میشود. پیشنهاد ایزو سرت بهاکثر مشتریانش اخذودریافت گواهینامهISO 9001 بانام سیستم مدیریت کیفیت می‌باشد.ISO 9001 یک استاندارد عمومی واصلی وپرکاربرد می‌باشدکه برای تمام حوزه هاباهر فعالیتی کاربرد داردواجرا میشود.درمرحله بعد ایزو سرت مشاور وکارشناس خودرابه سازمان متقاضیISO معرفی میکندو ترتیب جلسه آموزشی رابامدیران ارشد سازمان وافراد مرتبطبه پیاده سازیISO رامیدهد. انتخاب مرجع صدور گواهینامهISO مرحله مهمی برای سازمان متقاضیISO می‌باشد زیراباانتخاب مرجع صدور میتوان میزان سخت گیری والزامات مرجع رادانست وپیاده سازیوالزاماتISO راانجام داد.

   

  ایزو سرت

  AB های دولتی ورسمی هرکشوری عضو انجمن اعتبار دهندگان بین المللی بنامIAF میباشند.

   

  ایزو آموزش الزامات عمومی وآشنایی کلیباISO وآشنایی باپیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت برای پرسنل لازم وضروری میباشد. درمرحله بعدی مستندات طراحی شده رابرروی سیستم وفرآیندهای سازمان طراحی وپیاده سازی میکنیم وتوسط یک نیروی مسلط وآشنایISO ممیزی داخلی درسازمان انجام میگیرد. ممیز داخلی تمام عدم انطباقات راپیدا میکند واقدامات اصلاحی وپیشگیرانه راانجام میدهد تاوقتی کار بهمرحله ممیزی اصلیکه توسط مرجع صادر کننده انجام میشود برسد بیشتر مشکلات حل شده باشد وکارشناسISO براحتی رأیبه صدور گواهینامهISO بدهد.درتمام مراحل بالا ایزو سرت درکنار شما می‌باشد وحتی ایزو سرت باتوجه بهحس مسئولیت پذیری بالایکه دارد بعداز دریافت گواهینامهISO سازمان رایاری میکندتا بتواندISO وسیستم مدیریتی سازمان خودرا حفظ کند.

  ایزو سرت جهت اخذISO برای سازمان، شرکت، کارخانه و... وظیفه دارد متقاضیISO راراجعبه تمام مراجع صدور گواهینامهISO داخلی وبین المللی آگاه سازد. بعضی مواقع کاریک سازمان متقاضیISO گواهینامه داخلی حل میشود وبعضی مواقع سازمان متقاضی جهت ارائه خدماتشبایدحتما گواهینامه های بین المللی رااخذ نمایدواینجا استکه ایزو سرت باید حتمابا مهارت زیاد بتواندنیاز واقعی سازمان متقاضیرا تشخیص دهدوسازمان رادرجهت رسیدنبه اهدافش یاری رساند.

  مراجع صدور گواهینامهISOرادراصطلاحCB میگویند. اصولاً هرCB تحت اعتباریک مرجع اعتبار دهنده فعالیت میکند. مراجع اعتبار دهندهCB هارادراصطلاحAB میگویند.AB هابهدو دسته تقسیم میشوند. یکیAB های دولتی ورسمی، یکیAB های خصوصی وغیردولتی.

  AB های دولتی ورسمی هرکشوری عضو انجمن اعتبار دهندگان بین المللی بنامIAF میباشند.AB های خصوصی وغیردولتی عضو انجمن بین المللیIAF نمی‌باشند. پس نتیجه میگیریمهرCB یعنی مرجع ثبت وصدور گواهینامه ایکه تحت یکAB دولتیو رسمی باعضویت درانجمن بین المللیIAF باشدو گواهینامهISO صادرکند،

  گواهینامهISO بالاترین سطح اعتباررادارد وسازمانیکه این نوع گواهینامهIAF داردرا اخذ نماید توان رقابتی بالایی دربازارهای جهانی دارد. همچنین اگر گواهینامهISO صادر شده ازطرف مرجع صادر کننده گواهینامهISO تحت اعتبار یک مرجع اعتبار دهنده خصوصی باشد وعضو انجمن بین المللیIAF نباشد گواهینامه دارای سطح اعتبار پایینی می‌باشد این نوع گواهینامه اکثرا برای سازمانهای جهت شرکت درمناقصات صادر میشود.

  02144826841

   

 • رتبه ، گرید

  رتبه گرید

  رتبه ، گرید

  شرایط دریافترتبه ،؟

  مراحلاخذگرید،؟

  پایین ترینرتبه،؟

  بالاترینگرید ،رتبه ،؟

  رتبه، چیست؟تمامی شرکتها وکارخانجات برای شروع فعالیت وادامه فعالیت خود نیازبه داشتن مجوزی ازمراجع بالادستی خوددارند ،بایدبدانیم دربرخی اززمینه فعالیتها صرف داشتن شماره ملی شرکت یعنی ثبت شرکت وداشتن دفترمرکزی ،نمیتوان بسیاری ازفعالیتهای مربوط‌به زمینه فعالیت شرکت راانجام داد، همانطورکه میدانیدبرخی ازفعالیتها انجمن صنفی دارند وباید اجازه فعالیت ومجوز فعالیت کسب وکارخودرا ازآنها دریافت نمایند،مانند عکاسان ،آرایشگران ، قطعه سازان و...

  امازمانیکه یک‌فعالیت میخواهد درحدواندازه یک‌شرکت شروع به‌فعالیت نمایدباید ازسازمان یاوزارتخانه دولتی مجوزفعالیت خودراکسب نمایند.

  حال بسیاری ازشرکتها وسازمانها نمیدانند بایدازکدام مرجع بالاتری مجوزخود رادریافت نمایند ،امابرخی ازشرکتهای دیگرباتوجه به‌سابقه طولانیترو اطلاعات کاملتری که‌نسبت به‌شغل وحرفه وزمینه فعالیت خوددارند میدانند ازکدام مرجع وسازمان بایدمجوز بگیرندویااینکه اصلامجوز دریافتی باچه نامی ودرچه سطح اعتباری میباشد.

  بیشترین مجوزوبالاترین مجوزی که‌اکثر شرکتها دریافت مینمایندرتبه ،گرید،میباشد. درنظرداشته باشید باتوجه‌به رشدبالای جمعیتی ونیازجامعه به‌پیشرفت ودرراستای ارتقای سطح بالای کیفیت زندگی وایجاد شرایط زندگی بهتر،درحال حاضرشرکتهای پیمانکاری درهرحوزه ای مشغول به فعالیت هستند وغالب شرکتهای تاسیسی درایران ، پیمانکاری ، انفورماتیک ، مشاوره هستند.

  حال خودرتبهپیمانکاری ،به‌زیرمجموعه هاو گرایش های مختلفی دسته بندی میگردد، همچنینرتبه انفورماتیک ،نیزبسیارگسترده ترازرتبه پیمانکاری ،درگرایشهاو شاخه های مختلفی میباشد.

  بایدبدانیمرتبه،گرید ،درچه شرایطی‌به شرکت وسازمان ماتعلق میگیرد.

  مراحل اخذ رتبه ،مراحل اخذگرید، چه‌میباشد؟ بعضی ازمراحل دریافترتبه ،درهرموضوع فعالیتی وهرگرایشی تقریبا یکسان است ،مثل اینکه مدیرعامل مجموعه بایدتحصیلات کارشناسی داشته باشد، امااینکه آیامرتبط باشد یاخیر،دررتبه های مختلف ،متفاوت است.

  وبرخی ازشرایط ،مخصوص ،دریافت رتبه مثلارتبه پیمانکاری،یا گریدانفورماتیک،یا رتبهمشاوره میباشد. هرشرکتی برای اخذگرید ، رتبه ،بایدشرایط اخذ رتبه ، اخذگرید مربوط به زمینه فعالیت خودرابداند.

  برایاخذرتبه، چون مراحل کمی خاص وپیچیده است وهمچنین طولانی وزمانبرمیباشد، اگرشماخودتان اقدام به دریافت رتبه ، نماییدمشکلی نیست اماممکن است دربارگزاری مدارک ، اشتباهی صورت پذیردو تازمانیکه مدارک اشتباه شمادر ساجات ، موردبازرسی قرارگیرد وبه‌شما اخطار نقص پرونده داده شودو شمابخواهید مجددا مدارک راتهیه وتکمیل وآپلود نماییدو مجدد برای ساجات ،ارسال نماییدو ساجات ، پس‌از بررسیها ایرادگرفته‌یا مدارکاخذگرید، شمارا تایید نماید،پروسه زمانبرو طولانی خواهدبود.

  امامشاورهاخذرتبه ، مشاورهاخذگرید ، درمرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت باسالها فعالیت درحوزه دریافتگرید ،اخذرتبه ،درتمامی رشته هاوزمینه فعالیت ها، میتواندبه سرعت شمارابهاخذگرید ، موردنظرتان برساند.وراه رسیدن‌به گرید ، رتبه ،رابرای شما کوتاهتر وزمان آنرابا حذف فرآیندهای اضافی ، کوتاه وسرعت بخشد.

  مشتریاناخذرتبه درراستای دریافت گرید ،دراینترنت جستجوهای زیادی انجام میدهند وممکن است شمانیزبا جستجوی کلمات زیردر گوگل، به‌این صفحه هدایت شده باشید:

  اخذرتبه،اخذگرید ،دریافت رتبه،دریافت گرید،رتبه انفورماتیک،رتبه پیمانکاری ،اخذگرید انفورماتیک،اخذگریدپیمانکاری،اخذرتبه پیمانکاری،اخذرتبه انفورماتیک،رتبه مشاوره،رتبه مشاور،گریدمشاوره ،مشاوره اخذرتبه،مشاوره دریافت گرید،ساجات،ثبت نام درساجات،گریدچیست؟ ،رتبه چیست؟ ، رتبه ابنیه ، رتبه آب ، رتبه تاسیسات ، رتبه نیرو ،گرید تاسیسات وتجهیزات ، گرید ساختمان

  بامادرارتباط باشید000   44826841-021

  {jcomments on}

 • روش ثبت گواهی ایزو

  روش ثبت گواهی ایزو

  ثبت گواهی ایزو شرایط خاص و پیچیده ای ندارد و تمام شرکتها، سازمانها و مراکز صنعتی دارای دفتر مرکزی می‌توانند گواهی ایزو ثبت کنند حتی شرکتها، سازمانها و مراکز صنعتی که در حال فعالیت و کار کردن و اجرای فرآیند هستند و خط تولید آنها در حال انجام و اجرای پروژه است هم می‌توانند گواهی ایزو ثبت کنند. حجم سازمان متقاضی یعنی بزرگی و کوچکی سازمان و همچنین تعداد فرآیندهای اجرایی در سازمان و حمایت و پشتیبانی مدیریت در تمام مراحل ثبت گواهی در روند ثبت گواهی بسیار اثر گذار می‌باشند.

  روش ثبت گواهی ایزو

  در ابتدا سازمان متقاضی ثبت گواهی ایزو باید مطمئن شود استاندارد ایزو انتخاب شده متناسب با نیاز سازمان و فعالیتهای سازمان میباشد. بررسی استاندارد ایزو و شناخت اهداف سازمان، جهت استقرار یک سیستم مدیریتی ایزو و این استقرار نیازمند توسعه اهداف سازمان است. در صورت آشنا بودن شما به اصول استاندارد ایزو یک دوره آموزشی استاندارد ایزو برای تمام کارکنان سازمان برگزار میشود تا با طی نمودن دوره های آموزش ایزو تمام افراد وابسته بتوانند در اجرای فرآیندها و ملزومات ایزو مهارت لازم را داشته باشند. یک مشاور خوب و با ارزش باید بتواند ارزش فرآیندها را افزایش دهد. مشاور ایزو ماهر و کاربلد میتواند سازمان را در پیاده سازی استراتژیک کمک کند. مرحله بعد انتخاب مرجع ثبت و صدور ثبت گواهی ایزو میباشد. محبوبیت و اعتبار مرجع صادر کننده و همچنین تجربه و سوابق ممیزی اش مهم می‌باشد و ثبت گواهی ایزو توسط این مراجع بسیار کیفیت خدمات و محصولات سازمان را بالا میبرد. استقرار یک سیستم مدیریتی در سازمان، استاندارد مدیریت ایزو کاملا عمومی طراحی شده است و در تمام سازمانها و صنایع مختلف با ابعاد و اندازه های مختلف کاربرد دارد. حال با پیاده کردن سیستم مدیریتی مرحله اول ممیزی داخلی را انجام میدهیم. ممیزی داخلی توسط یک نیروی داخلی ماهر و کاربلد ایزو در مجموعه انجام میشود و سعی در جهت برطرف کردن همه نواقص می‌باشد. با برطرف شدن نواقص و انطباق سازی استاندارد ایزو با فرآیندهای اجرایی سازمان نوبت با ممیزی اصلی میرسد. با انجام ممیزی اصلی توسط کارشناس مرجع صدور ثبت گواهی ایزو و کامل بودن تمام مدارک و قوانین ثبت آگهی ایزو انجام میپذیرد.

  ثبت گواهی ایزو با مدت زمان اعتبار سه ساله تنظیم میگردد و هر سال باید مراقبتی ممیزی انجام شود زیرا نگهداری سیستم مدیریت بسیار پیچیده تر است تا ثبت گواهی ایزو. عواملی همانند آموزش ندیدن کارکنان شاغل در سازمان، عدم نامناسب سیستم مدیریت طراحی شده، عدم حمایت مدیران ارشد و حتی گاهی اوقات تعویض و تغییر کارکنان سازمان باعث میشوند سیستم مدیریتی دچار اختلال شود و گواهی ایزو ساقط اعتبارشود پس انجام ممیزی مراقبتی سالیانه بسیار مهم می‌باشد.

  گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ (سیستم مدیریت کیفیت) اصول مشترکی با سایر سیستم های مدیریتی دارد و در تمامی سازمانها قابل استفاده است. مرکز ما پیشنهاد میکند اگر اولین بار است که دنبال ثبت گواهی ایزو هستید استاندارد ایزو 9001 را پیاده سازی کنید زیرا استقرار سیستمهای مدیریتی در سازمانها باعث فرهنگ سازی میشود و تمام مراحل ثبت گواهی ایزو با بهترین نوع انجام میگیرد.

  گواهینامه های ایزو انواع مختلفی دارنداز جمله: گواهینامه ایزو کارخانه های تولیدی، گواهینامه ایزو شرکتهای پیمانکاری، گواهینامه ایزو صنایع غذایی، گواهینامه ایزو شرکتهای خدماتی، گواهینامه ایزو مراکز آموزشی، گواهینامه ایزو صنعت نفت و‌گاز، گواهینامه ایزو شرکتهای تبلیغاتی، گواهینامه ایزو شرکتهای ساختمانی، گواهینامه ایزو صنعت خودرو سازی، گواهینامه ایزو شرکتهای کامیپیوتری، گواهینامه ایزو هتل ها، گواهینامه ایزو رستورانها، گواهینامه ایزو املاک، گواهینامه ایزو صنعت کشاورزی و....

  متقاضیان ثبت گواهی ایزو باید بدانند تفاوتی نداردبه دنبال کدام گواهینامه ها و استاندارهای ایزو می‌باشید وقتی سازمان شمااز استانداردها و قوانین مشخصی بهره مند باشد و مطابق با استانداردهای بین المللی رفتار کند بزرگترین قدم را جهت تعهدش به جامعه و افراد جامعه و مشتریان و مصرف کنندگان خود برداشته است. تمام مشتریان محصولات و خدمات و تولیدات هر سازمانی اگر ثبت گواهی ایزو را در کارنامه کاری سازمانی ببینند با اطمینان کاملنری نیاز خود را تهیه و استفاده میکنند. در واقع فواید ثبت گواهی ایزو در جامعه این است پیاده سازی استانداردها در سطح کشور و حتی در سطح جهان تغییرات شگفت انگیزی در زمینه تولیدات و خدمات ایجاد میکندکه میتواندبه تمام قسمت‌های جامعه و دولت کمک کند.

  ثبت گواهی ایزو راهی است برای ایجاد کردن توسعه پایدار و مرکز.... در راستای ایجاد توسعه پایدار با بهترین مشاوران و کارشناسان در حوزه ایزو و ثبت گواهی ایزو بهترین نوع خدمات را خدمت متقاضیان گواهینامه ایزو ارائه میدهد.

 • سیستم مدیریت ایمنی حرفه‌ای ، OHSAS18001

  ohsas18001

  سیستم مدیریت ایمنی حرفه‌ای ،OHSAS18001

  سیستم مدیریت ایمنی حرفه‌ای ،OHSAS18001 ،مخفف کلماتOccupational Health And Safety می‌باشد. همانگونه که ازاسمش پیداست سیستمی است درراستای مدیریت ایمنی جهت مشاغل، بایددقت داشته‌باشیدOHSAS18001 ،سیتم ایمنی محصول/کالا/خدمات شما نمی باشد بلکه ایمنی افراد شاغل درمجموعه شمارا شامل می‌شود.

  فرضااگر شخصی بنابه نسبت شغل خود، مجبور به کار کردن در ارتفاع می‌باشد باید ازنظر ایمنی، تجهیزات لازم راداشته‌باشدو همچنین آموزشهای لازم ایمنی راگذرانده باشد. بایدبداند خطرات کار کردن درارتفاع چیست وراهها مقابله بااین خطرات نیزچه چیزهاییست.

  یااگر شخصی بادستگاهی کار می‌کندباید خطرات احتمالی ایجاد شده ازطرف دستگاه برای خودرا بشناسد وتجهیزات لازم جهت حفظ ایمنی خود رابهمراه داشته‌باشد واستفاده نماید.

  همانطورکه می‌بینید بحثOHSAS18001 ،دقیقابا افراد شاغل درسازمان مستقیما ارتباط دارد وچه بهتر که نیرویی تمام وقت ،داخل سازمان خود داشته‌باشید جهت برگزاری وتحت کنترل درآوردن آموزشهای لازم مخصوص هرشغل وفرآیند وهر شخص و همچنین تجهیزات لازم جهت انجام کارها. البته لازم به ذگر است پیاده سازیOHSAS18001 ،به تنهایی قابل اجرا است اما اخذ گواهینامهOHSAS18001 ،به تنهایی مرسوم وعرف نمی‌باشد. بلکه شمادر ابتدا می‌توانید گواهی نامهISO9001 ،رااخذ نمایید وسپس درجریان دریافت گواهی ایزو 14001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ،قرار بگیرید وهمزمان با اجرای ایزو ،موفق به کسب مدرکOHSAS18001 ،هم شوید.

  OHSAS18001 ،یک استاندارد ایزو نمی‌باشد ولی به دلیل اینکه زمان تصویب این مدل وراهنما، نتوانست آراء بالای 50 درصد اعضای کمیته سازمان جهانی ایزو راکسب نماید ونبودن استاندارد ومدل بهترازOHSAS18001 ، که بتواند رای حاضرین راکسب نماید به عنوان راهنما منتشر گردید وCBها به صورتNonAceridat وlocal می‌توانند گواهی نامهOHSAS18001 ،راصادر نمایند.

  درحال حاضرISO45001 ،جایگزینOHSAS18001 ،رای اعضای کمیته رابدست آورده است اما هنوز بهCBها ، مراکز معتبر گواهی دهنده ایزو ، صدور گواهینامهISO45001 ،ابلاغ رسمی نشده است و مراکز معتبر صادر کننده گواهی نامه ایزو همچنان درحال صدورOHSAS18001 ،هستند.

  ارتباط بین ایزو 9001 ،و ایزو 14001 ،

  زمانی که سازمان متقاضی گواهی ایزو سه استانداردISO9001 ،ISO14001 ،OHSAS18001 ، راپیاده‌سازی نماید ویا موفق به اخذ مدرک ایزو گردد، اصطلاحا می‌گویند این سازمان سیستم مدیریت یکپارچه ،IMS ،را داراست.

  توجه داشته‌باشیدIMS ، سیستم مدیریت یکپارچه ، فقط اصطلاحی برای تجمیع سه استاندارد ایزو9001 ، ایزو14001 وOHSAS18001 ،می‌باشد وبه تنهایی دارای گواهی نامهIMS ،یا مدرکIMS ،نیست. امابرخی ازCB ،های صادرکننده ایزو ،نسبت به صدور گواهی نامهIMS ،بنا به درخواست سازمان متقاضی ایزو ،اقدام می‌نمایند.

  با ما در ارتباط باشید....

  44826841

  متقاضیانOHSAS18001 ،غالبا در اینترنت اینگونه جستجومی کنند:

  سیستم مدیریت ایمنی حرفه‌ای ،OHSAS18001 ،ایمنی افراد شاغل ،پیاده سازیOHSAS18001 ،اخذ گواهینامهOHSAS18001 ،گواهی نامهISO9001 ،دریافت گواهی ایزو 14001 ،سیستم مدیریت زیست محیطی ،مدرکOHSAS18001 ،استاندارد ایزو ،CB ،گواهی نامهOHSAS18001 ،مراکز معتبر گواهی دهنده ایزو،صدور گواهینامهISO45001 ،ISO9001 ،ISO14001 ،OHSAS18001 ،سیستم مدیریت یکپارچه ،IMS ،گواهی نامهIMS ،مدرکIMS

 • گواهینامه IMS، سیستم مدیریت یکپارچه

  ims

  گواهینامهIMS، سیستم مدیریت یکپارچه

  گواهینامهIMS، زمانی که مجموعه ای موفق به اخذ استاندارد های مدیریتیISO، اخذ گواهینامهISO9001 سیستم مدیریت کیفیت، دریافت گواهیISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و اخذ گواهیOHSAS18001 سیستم مدیریت ایمنی حرفه ای(شغلی) شود، می توان اعلام نمود آن مجموعه موفق به پیاده سازی سیستم مدیریت یک پارچهIMS ،شده است.

  IMS ،به تنهایی دارای گواهینامه نمی باشد وفقط به عنوان یک اصطلاح رایج مرسوم شده است ولی برخی متقاضیان اصراربه دریافت مدرکIMS ،دارند وعلاوه بر مدرک ایزو 9001، اخذ گواهی ایزو 14001، گواهیOHSAS18001، تقاضای صدور مدرکIMS ،رادارند.

  وظیفه مرکز ما، اطلاع رسانی صحیح وکامل می باشد ورشدو آگاهی مشتریان وبالا رفتن سطح اطلاعات جامعه درحد توان ایزو سرت، جز اهداف وخط مشی مرکز ومجموعه ایزو سرت می باشد.

  مشتریان دریافت مدرک ایزو، متقاضیان و کارفرمایان محترم باید بدانندکه دریافت گواهیIMS و صدور گواهینامهIMS ،مرسوم نیست و مجبور کردن پیمانکاران زیرمجموعه خود به داشتن مدرکIMS ،به تنهایی فقط پیشروی به سمت وسوی مدرک گرایی درجامعه می باشد زیرازمانیکه سازمان وشرکتی موفق به دریافت مدرک ایزوISO9001،ISO14001،OHSAS18001 شود در واقع همان سیستم مدیریت یکپارچه ،راداردو پیاده سازی کرده است وداشتن گواهی ایزوISO9001،ISO14001،OHSAS18001 به همان معنای داشتنIMS می باشدو نیازی به اخذ مدرکIMS ،نیست.

  مرکز ایزوسرت ،با سابقه طولانی درزمینه پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچهIMS ،و اخذ گواهی نامه ایزو ،دراین زمینه امکان اخذ سریع ایزو، دریافت کمترین قیمت ایزو با سرعت بالاتر درخدمت مشتریان محترم می باشد.

  اخذ گواهی ایزو معتبر، دریافت مدرکIMS معتبر، با توجه سابقه طولانی مرکز ایزوسرت در این خصوص مشتریان محترم به راحتی می توانند گواهی ایزو معتبر ،رادریافت نمایند.

  اگر مراجع معتبر صدور گواهینامه ایزو ،رامی خواهید شناسایی کنید حتما بامشاوران ایزو سرت تماس بگیرید. ایزو سرت ،به راحتی وبا کمال میل پذیرای متقاضیان محترم دریافت مدرک ایزو ،و صدور مدرک ایزو ،می باشد. تماس با مرکز ایزو سرت واستفاده از تجربیات و دانش مشاوران ایزو سرت کاملا رایگان می باشد.

  تلفن تماس : 44826841

  اغلب متقاضیان گواهینامه ایزو ، درجستجوهای اینترنتی خود بااین کلمات جستجو راانجام میدهند:

  اخذ ایزو ،isoچیست؟ ، ایزومعتبر ،iso معتبر ،صدور گواهینامه ایزو معتبر ، دریافت گواهی ایزو ، مدرک معتبرiso ،اخذ ایزو سریع ، قیمتiso، هزینه صدور گواهینامه ایزو ، مراحل صدور گواهینامه ایزو ، مراجع معتبر صدور گواهینامه ایزو ، مراکز معتبر گواهی ایزو ، مراکز معتبر ارائه دهنده ایزو در ایران ،cbهای معتبر در ایران ، ایزو از کجا بگیریم ،iso
 • مدارک اخذ گواهی نامه ایزو

  مدارک اخذ گواهی نامه ایزو

  متقاضیان اخذ گواهی نامه ایزو با سؤالاتی تحت عناوینی همچون مدارک لازم جهت اخذ گواهی نامه ایزو چیست ؟ چه مدارکی جهت اخذ گواهی نامه ایزو باید ارائه دهیم؟ آیا مدارک اخذ گواهی نامه ایزو لازم و ضروری است؟ منظورازمدارک لازم جهت اخذ گواهی نامه ایزو چیست؟ مدارک اخذ گواهی نامه ایزو رااز کجا باید تهیه کنیم؟ آیا جهت اخذ گواهی نامه ایزو به مدارک و اسناد احتیاج داریم؟ مدارک لازم جهت اخذ گواهی نامه ایزو کدامند؟ با مرکز مشاوره... تماس برقرار میکنند و در پی فراهم کردن مدارک جهت اخذ گواهی نامه ایزو می‌باشند. لازم است شما متقاضیان اخذ گواهی نامه ایزو بدانید طی کردن تمام مراحل اخذ گواهی نامه ایزو همان مدارک اخذ گواهی نامه ایزو حساب میشوند و منظور داشتن فرم یا سند یا فتوکپی شناسنامه و کارت ملی نمیباشد. وقتی سازمان متقاضی گواهی نامه ایزو الزامات مورد نیاز سازمانش را بررسی می‌کند و اقدام به مستندسازی الزامات میکند و روش های اجرایی لازم را پیاده سازی میکند و تمام مستندات و سوابق را آماده و مهیا میکند یعنی مدارک لازم جهت اخذ گواهی نامه ایزو را آماده کرده است. پیاده سازی صحیح الزامات ایزو باعث اخذ مدرک گواهی نامه ایزو میشود. البته این مدارک را سازمانهایی باید آماده کنندکه ازمراجع ثبت و صدور گواهی نامه بین المللی یاCB های بین المللی و رسمی درخواست ایزو داده اند. مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهی نامه ایزو توسط مراجع خصوصی یاCB های خصوصی و غیردولتی فقط پر کردن فرم درخواست گواهی نامه ایزو میباشد زیرا این مراجع سخت گیری مراجع بین‌المللی و رسمی را ندارند.

  اخذ گواهی نامه ایزو امروزه کار سخت و دشواری نمیباشد و با پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات و عصرIT و بالا رفتن سطح دانش فنی مشاوران و کارشناسان ایزو ، باعث شده است متقاضیان گواهی نامه ایزو بدون دغدغه و استرس بدنبال اخذ گواهی نامه ایزو بروند. شما متقاضیان گواهی نامه ایزو میتوانید با تهیه صورت جلسه ای در مورد استراتژی و عملکردهای سازمان و فرمی جهت نام بردن اهداف سازمان و انطباقات سازمان با استاندارد های ایزو تهیه فرمایید و آماده شدن این فرم ها و اجرا و پیاده سازی فرآیندهای لازم یعنی مدارک لازم جهت اخذ گواهی نامه ایزو را بدست آورده آید.

  گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱ یعنی سیستم مدیریت کیفیت ، استانداردی است که میتواند سیستم مدیریتی تمام حرفه ها و مشاغل و صنایع را پوشش دهد و سیستم مدیریتی مدونی را در فضای سازمان پیاده کند و اخذ گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱ را بسیار افزایش دهد. بطوری که ایزو ۹۰۰۱ بعنوان مادر تمام گواهی نامه های ایزو شناخته میشود. گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱ باعث شفافیت فرآیندها و شاخص ها در سازمان میشود. همچنین تمام فعالیتهای سازمان را مطابق با اهداف سازمان بررسی میکند و از دوباره کاری ها و چندباره کاری‌هاکه انرژی و وقت سازمان را میگیرد جلوگیری میکند و همین امر باعث کاهش یافتن هزینه های تولید میشود. اخذ گواهی نامه ایزو توان رقابتی سازمان را جهت داشتن تجارت بالا میبرد. لذا توصیه مرکز ایزو سرت به شما متقاضیان اخذ گواهی نامه ایزو این است که در مرحله اول گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱ را اخذ کنید و بعد با توجه به نیاز سازمان و فرآیندهای تخصصی گواهی نامه های ایزو دیگر را اخذ فرمایید.

  اخذ گواهی نامه ایزو برای تمام سازمانهایی که دارای دفتر مرکزی هستند یا در حال کار و فعالیت در مجموعه خود می‌باشند و اقدام به تولید خدمت یا محصولی میکنند شدنی و ممکن است و جای نگرانی ندارد. اما باید سازمانهای متقاضی اخذ گواهی نامه ایزو بدانند آیا متخصصین و کارشناسان ایزو توانسته اند اقدام به تدوین بهترین راهکارهای اجرایی برای بهبود فرآیندها ی سازمان کرده اند؟ مدیران ارشد سازمانها بهتر است برای پیشبرد اهداف سازمان این موارد را بدانند تا با آگاهی بیشتر پروژه اخذ گواهی نامه ایزو را دنبال و بررسی کنند. این راهکارها عبارتنداز: پیاده سازی درست و صحیح سیستم مدیریت کیفیت، تولید محصولات بهتر و با کیفیت تر، ایجاد بهداشت شغلی و ایمنی کارکنان و شاغلان ستزمان و در نهایت رضایت مشتری و مصرف کننده.

  مدازک اخذ گواهی نامه ایزو اول انتخاب درست نوع استاندارد ایزو مورد نیاز سازمان می‌باشد. دوم انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو می‌باشد و طبق انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو بقیه مراحل من جمله طراحی، مستندسازی و اجرای مستندات و پیاده سازی مستندات مدارک دیگر جهت اخذ گواهی نامه ایزو آماده میشود. سوم انجام ممیزی ها می‌باشد و آخرین مدرک لازم جهت اخذ گواهی نامه ایزو است که با انجام این مرحله و منطبق بودن تمام الزامات با استاندارد ایزو باعث اخذ گواهی نامه ایزو میگردد.

 • مراحل اخذ ایزو ارزان

  مراحل اخذ ایزو ارزان

  اخذ گواهینامه ایزو ارزان عنوان تبلیغاتی تعداد زیادی شرکتها میباشد

   

   

  مراحل اخذ ایزو ارزان

  ارزان ،ارزانی دوست داشتنی‌ترین کلمه ایستکه برای همه انسانهای جهان جلب نظر میکند.بامشاهده کلمه ارزان وارزان سرادرسردرمغازه هوفروشگاهها با میل اشتیاق فراوان وارد این مراکز می‌شویم و احساس خوب ورضایت بخشی رااز خرید داریم.حال کلمه ارزان هم امروزه دربحث گرفتن گواهینامه های ایزو بسیار جلب توجه میکند وبازار داغی دارد.اکثرمتقاضیان گواهینامه های ایزو دوست دارند باکمترین قیمتبه گواهینامه مورد نظرشان دست پیدا کنند.مرکز مشاوره ایزو سرت امر اخذ گواهینامه ایزو بهصورت ارزان رابرای شما فراهم کرده است وبا تعداد زیادی مراجع خصوصی صدور گواهینامه ایزو درارتباط استکه ازطریق آنها برای شما گواهی ایزوارزان صادر میکند.

  گواهینامه ایزو ارزان ازآنجایی باب شدکه شرکتها وسازمانها جهت شرکت درمناقصات اقدام کردند وکارفرما جهت شرکت درمناقصات ازآنها گواهینامه ایزو درخواست کرد.ازآنجاییکه اکثر کارفرمایان مناقصات آگاهی لازم ازمراجع صدور گواهینامه وسطح اعتبار گواهینامه ها ندارند پیمانکاران بهدنبال گواهینامه های ارزان هستند ونوع مرجع صادر کننده واعتبار گواهی زیاد برایشان اهمیت ندارد.بههمین خاطر مراکز مشاوره ازجمله مرکز مشاوره ما تدابیری اندیشیدند وباعلم وآگاهی واستفاده ازتجارب،مستندات انواع گواهینامه های ایزو راتهیه کردند واین مستنداترا کهشامل طراحی،اجراومستندسازی تمام فرآیندها وپیاده سازی انواع سیستمهای مدیریتی می‌باشدرا بهصورت رایگان درفضای مجازی نشر داده است ونشر مستندات بهصورت رایگان باعث شدست شرکتهای متقاضی ضمن پرداخت نکردن مبلغی بابت انجام مستندات زمان زیادی همصرف مستندسازی نکننددر نتیجه گواهینامه ایزو برای متقاضیان محترم ارزان تمام میشود.

  مراحل اخذ ایزو ارزان

  1. انتخاب نوع استاندارد مورد نظر
  2. انتخاب مرجع ثبت وصدور گواهینامه ایزو
  3. استفاده ومطالعه مستندات آمادهکه ازطرف مرکز مشاوره دراختیار شما متقاضیان قرار میگیرد( این مستندات همدر فضای مجازی قرار دارندهم بهصورت سی دی دراختیار شما مشتریان ایزو ارزان قرار میگیرد).
  4. انجام ممیزی داخلی توسط یک نیروی انسانی کاردان وآشنا بهالزامات ایزو
  5. صدور گواهینامه ایزو

  درگذشته بهدلیل اینکه گواهینامه ایزو کمتر شناخته میشدواطلاعات زیادی گواهینامه های ایزو دراختیار متقاضیان نبودواز طرف دیگر مشاوران ایزو تعدادشان بسیارکم بودودر حوزه اخذ گواهینامه اطلاع رسانی بهوسعت دنیای امروز نبود زمان زیادی صرف طراحی ،مشاوره ،مستندسازی وپیاده سازی میشد ومدت زمان زیادی طول می‌کشیدتا گواهینامه ایزو صادر گردد وطبیعتاً اخذ گواهینامه ایزوISO بصورت گران تمام میشد.امروزه بهدلیل آماده بودن مستندات تمامی گواهینامه های مورد نیاز شرکتها وسازمانها ودردسترس بودن آن برای همگان مدت زمان اخذ ایزو کوتاه شده است ودر نتیجه اخذ گواهینامه ایزو بهعلت طی نکردن مراحل پیچیده ارزان تمام میشود.

  اخذ گواهینامه ایزو ارزان عنوان تبلیغاتی تعداد زیادی شرکتها میباشدازشما متقاضیان محترم گواهینامه ایزو درخواست میشودازشرکت‌هاییکه شناخته شده ودارای اعتبار هستند گواهینامه اخذ نمایید مرکز ماعضو کمیته رسمی تدوین استاندارد می‌باشد وشما بااستعلام اسم شرکتما بااعتماد کامل میتوانیدبه گواهینامه ایزو موردنیاز خوددست پیدا کنید.

  دریافت گواهینامه ایزو ارزان برای مجموعه متقاضی فوایدی داردازجمله

  • صرفه جویی وکم شدن هزینه های مجموعه
  • ایجاد رضایت برای مشتریان
  • معرفی نام وبرند مجموعه دربازارهای داخلی
  • آماده شدن برای ورود بهبازارهای جهانی
  • برنده شدن درمناقصات وکنار زدن رقبا

  یکی ازپر کاربردترین گواهینامه های ایزو کهاکثر متقاضیان گواهینامه ایزو ارزان بهدنبال اخذ آن هستند ایزو ۹۰۰۱ میباشد بهنام گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت.اخذ این گواهینامه باعث ایجاد یک سیستم مدیریتی مدون دراجرای تمام فرآیندهای درحال اجرا درمجموعه میشود ویک نظم وچیدمان خاصی بههمه بخشهای مجموعه وکارکنانمجموعهمیدهد.همچنین باعث میشود تمام فرآیندها وشاخصها درمجموعه مشخص شوندوافزایش توان رقابتی مجموعه متقاضیرا بالا میبرد.گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ بهنام سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۴۵۰۰۱ بهنام سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای برای اکثر متقاضیان گواهینامه ایزو بههمراه گواهی ایزو ۹۰۰۱ نیاز میشود وصادر میگردد.هرگاه مجموعه ای این سه گواهینامه راهمزمان باهم اخذ نمایدبه یک سیستم مدیریت یکپارچه ای دست پیدا کرده استکه نام این سیستم مدیریتی یکپارچهIMS نام دارد.مرکز مشاوره ایزو سرت گواهینامهIMS رابهصورت رایگان دراختیار شما متقاضیان گواهینامه ایزو قرار میدهد.

 • مراحل دریافت گواهینامه ایزو

  مراحل دریافت گواهینامه ایزو

  مدیران شرکت هالازم است برای دریافت گواهی نامه ایزو مراحلی راطی کنند

   

  مراحل دریافت گواهینامه ایزو

  ازمهم ترین دغدغه های بسیاری ازمدیران شرکت ها سازمان ها ،مراحل دریافت گواهی نامهISOاست وازاهمیت ویژه ای برخورداراست وترتیب اخذمراحل دریافت گواهی نامه ایزو ،بسیارمهم وویژه است.مدیران شرکت هالازم است برای دریافت گواهی نامه ایزو مراحلی راطی کنندکه درادامه بمراحل دریافت گواهی نامهIZO اشاره خواهیم کرد.

  متقاضیان جهت اخذ گواهینامه ایزو میبایست ابتدانوع گواهینامه ایزووهدف خودازکسب گواهی نامه ایزوراتعیین کرده وجهت نظارت وهمگام سازی استانداردگام بردارند.رویکردفرآیندی وبهبودمستمرهدف اولیه هراستانداردی میباشد.علاوه برمراحل دریافت گواهینامه ایزو ،آنچه بسیارمطلوب ومدنظراست ،ممیزیISO است کبیان میداردکتاچه اندازه الزامات واستانداردهای ایزو درموسسه بانجام رسیده است و عملی گشته است.

  تنهابایک جستجوی ساده مانند ایزو ، استاندارد ویا گواهینامه ایزو،بابمبی ازاطلاعات روبه روخواهیدشدوطبیعی است کباپرسشی مبنی برمراحل دریافت گواهی نامهIZOروبه روخواهیدشد‌.آنچه بازاراستانداردومشاوره هارا جذاب وپرتقاضاکروه است ،فواید استانداردهای ایزو میباشدبطوری کاستانداردهای ایزو ،امتیازات بسیاری رابرای دارندگانISO فراهم می آورد ،امتیازهایی گواهینامه های ایزو برای شرکت هاوافرادحقیقی وحقوقی بهمراه داردشامل فاکتورهای تعیین کننده برندIZO وامکان رقابت دربازار درسطح داخلی وبین المللی بوده وسودکلانی رابحساب های بانکی سرازیرمیکند. سودهای بانکی که درقیاس باهزینه ای که درقبال مشاورهISO میپردازیدبسیاراندک بوده وسودایمن وهمیشگی رابرای شما بهمراه خواهدداشت.همین موضوع رازموفقیتIso وهمگان رامبهوت ساخته واستقبال بینظیری رااز گواهینامه ایزو درسراسرایران وجهان بارمغان آورده است.

  بسیارازفوایددرطی مقالات قبلی صحبت کردیم امادرطی این مقاله ازدیدگاه صادرات ،مناقصات وبرندینگ است ودرادامه بمراحل صدورگواهینامه ایزو خواهیم پرداخت.

  ایزو وصادرات:همه مامیدانیم کصادرات قلب تپنده اقتصادکشورهاست کبخش مهمی رادرچرخه حمایتی ومعیشیتی مردم ایفامیکندوبتوسعه وشکوفایی کشوروافزایش رفاه عمومی منجرشده وباتوسعه وشکوفایی کشوروافزایش رفاه عمومی کمک شایانی میکندوهزینه های مصرفی راکاهش میدهد.بعلاوه بارونق صادرات، بازارهای پرسودوسرمایه داربکشوربازشده ونویدبخش موفقیت وافزایش سرمایه است.

  بدلیل قوانین متفاوت کیفی درکشورهای مختلف ،برای کسب مجوزصادرات بایدبگواهینامه هایIZO موردمطالبه قرارگیرد ،زیراایزو استانداردبین المللی است وموردتاییدواستفاده اکثرکشورهاست ،ببیانی بهترISO یک استاندارد جهانی است ودارابودن گواهینامهISO تاییدوتضمین میکندکصادرکننده استانداردهای جهانی رامیداندومراعات میکند.

  ISO ومناقصات:امروزه ،پیمانکاران جهت دریافت واجرای پروژه های دولتی وغیردولتی، درمناقصاتی کسازمان هابرگزارمیکنند ،شرکت کرده وهزینه هاوشرایط مدنظرخودرااعلام میکنند.قبلا آنچه برنده مناقصات ومزایدات راتعیین میکرد، هزینه وطرح های ارائه شده بوداماامروزه گرچه هزینه پروژه اعلامی ،تاثیربسزایی درنتیجه نهایی دارداماهمواره فاکتورتعیین کننده برنده نیست ،بلکه آنچه برنده یک مناقصه راتعیین میکند ،داشتن گواهینانه های ایزو بمنزله برگ برنده دردستان صاحبین مشاغل ومدیران اجرایی شرکت هابوده ونقش تعیین کننده ای دارد.

  IZO وبرندینگ:جلب اعتمادواطمینان مشتریان ،اصل اساسی بازاریابی است.درهمین راستایکی ازراه هایی کمشتریان میتوانندبمحصولی اعتمادکنند ،گواهینامهIZO است.با داشتن گواهینامه ایزو ،اعتمادمشتریان بشرکت هاویاتولیداتی است کبا ایزو عرضه میشوندوارزش برندافزایش می یابدکخودبمعنای سودبیش ازپیش است.

  مراحل دریافت صدور گواهینامه ایزو شامل مراحل ذیل است:

  ۱.کسب الزامات استانداردبرای دریافت گواهی نامه ایزو:

  استانداردهایی کبرای دریافت استانداردایزوبرای شرکت هاوجوددارد ،دارای الزامات ،بندهاومستندات ویژه وبخصوصی است کبایدبندببنداین الزامات رارعایت کرده ودرشرکت هاباین بندهاوقوانین پایبندبوده تاگامی اولیه راجهت دریافت گواهینامه ایزو ،بردارید.استانداردهایISO شامل بندهاوالزاماتی هستندکه درهنگام دریافت گواهی نامه ایزو ،بایدقابل مشاهده وارزیابی باشند.

  بعنوان نمونه استانداردمحبوب ومعرفISO9001 دربردارنده 10بنداصلی است کهربندشامل چندزیربندفرعی است.

  یک شرکت وسازمان ازهرنوعی کباشدبعنوان نمونه حیطه صنعتی ،کشاورزی ،خدماتی، معدنی و...جزاین مواردبوده ومتواند بوسیله آن ،باجرای الزامات ایزو۹۰۰۱پرداخت.

  بدلیل روندپیاده سازی واجرای ممیزی های اجرایی درهرسازمان ،بهتراست مراکزوموسسات متقاضی ،ازیک مشاورمتخصص حیطهIZO کمک گرفته تاباشناخت وتجربه کافی بتوانندبهترین تصمیم گیری هارادرمورد دریافت گواهینامه ایزو ومراحل دریافتISOگرفته وباجراسازی الزامات ایزو بپردازند.

  بنابراین نتیجه گام اول این استکه درابتدای کاروآغازرونداجرایی ومدیریتی نسبت بتطبیق الزامات ایزو اقدام کرد.

  ۲.تعیین یک مرجع صدور ایزو (CB) معتبرتحت اعتباریک مرجع اعتباردهی(AB)معتبر:

  درمرحله بعدصدورگواهی نامه ایزو ،بعدازتعیین وایجادالزامات وروش های اجرایی لازم جهت بندهای استانداروسازی ،شرکت آماده ممیزی وبررسی مراحل دریافت گواهی نامه ایزو می گردد.

  دراین مرحله آنچه حائزاهمیت است ،دریافت گواهی نامه ایزو ،از یکCB یامرجع صدورگواهی نامه ایزو معتبرمیباشدودرصورتی کاینCB تحت اعتبارIAG یاASCBباشد ،بارزش ترومعتبرترمحسوب میگردد.

  ۳.ممیزی های مراقبتی پس ازاخذو دریافت گواهی نامهISO :

  براساس اعلام سازمان جهانی استاندارو ،گواهینامه های ایزو ،دارای اعتبارسه ساله بوده ودرسال دوم وسوم نسبت ببرسی مجددواجرای ممیزی مراقبتی قرارگرفته وباارزیابی وممیزی درصددپایش وبررسی موضوع حوزهISO اقدام نمایند.

  موسسه نوین سرت باافتخاراعلام میداردکباکادری مجرب ومتخصص درتلاش کبادانش وتجربه خودبتمامی عزیزان متقاضی ایزو جهت اهداف مختلف ازبرندینگ وصادرات گرفته تامشتری مداری وکسب موفقیت درمناقصات ،مزایدات وکنفرانس های بین المللی بتمام عزیزان فعال درصنف هاوحیطه های مختلف کاری کمک نماید.نوین سرت به تمام درخواست های شماعزیزان رسیدگی خواهدکردومشاوره اولیه هم کاملا رایگان برای شماصورت میپذیرد.علاوه برصدورانواع گواهی نامه هایIZO ،نوین سرت دربخش آموزش ایزو هم بسیارفعال بوده وآمادگی کامل راجهت برگزارکلاس های شماعزیزان اعلام میدارد.دیگران شعارمیدهند ماعمل میکنیم

 • مشاوره ایزو

  مشاوره ایزو

  اساس پیشرفت مردم در جوامع امروزی با مشاوره و راهنمایی گرفتن آغاز میشود آن هم مشاوره ای که دقیق باشد و با آگاهی کامل ارائه شود. علم و تکنولوژی در این چند سال اخیر رشد بسیار وسیعی داشته است و همگام شدن با این رشد و توسعه نیازمند دانش بالا و اطلاعات بالا در هر زمینه ای می‌باشد. هر فردی با هر سازمان و فعالیتی برای رشد و توسعه مجموعه اش نیازمند آگاهی و شناخت دنیای امروزی می‌باشد. امروزه افراد حتی برای خریدن کالا مورد نیازشان هم مشورت و مشاوره میگیرند تا بهترین نوع کالا را تهیه کنند.

  ایزو ودریافت ایزو هم معقوله ای بسیار مهم و اساسی در صنعت تولیدات و خدمات می‌باشد و بحث مشاوره در مورد ایزو بسیار حساس و حیاتی است. چراکه اگر سازمان یا شرکت متقاضی مسیری را اشتباه طی کند هم خسارات مالی زیادی به سازمان میخورد هم خسارات معنوی جبران ناپذیری به سازمان وارد میشود زیرا اعتبار و هویت شغلی سازمانی با دریافت ایزو اشتباه و نامناسب ازبین میرود. ایزو یعنی همان استانداردهای سازمان بین المللی استاندارد که با توجه به پیشرفت صنعت جامعه تدوین و تهیه میشوند و هرساله مورد بازنگری و ویرایش قرار میگیرند تا معایب و کم وکاستیهایش هر ساله برطرف شود. حال متقاضیان دریافت ایزو حتی با داشتن علم و آگاهی هم نیاز به مشاوره دارند تا شخص یا مرکزی کاملا مسلط به حوزه ایزو و فرآیندهایش آنها را راهنمایی کند تا بهترین تصمیم را بگیرند.

  ایزو چیست؟

  قبل از هر صحبتی و باز کردن بحث مشاوره درباره ایزو و مشاوره گرفتن در موردش تعریف مختصری در مورد ایزو ارائه میدهیم. ایزو اتحاد دو سازمان فدراسیون بین المللی انجمن های استاندارد ملی و کمیته هماهنگی استاندارد سازمان ملل متحد است. ایزو مخففInternational Organization for standardization است. سازمان بین المللی استاندارد جهانی یک سازمان غیر دولتی بزرگ است که در سطح وسیع به وضع استانداردهای کلی و جزئی برای هماهنگ کردن استانداردهای متفاوت جهانی می‌پردازد. سازمان بین المللی استاندارد سازی با آنکه یک سازمان غیر دولتی است بدلیل اینکه استانداردهای این سازمان تبدیل به قانون میگردداز بیشتر سازمانهای غیر دولتی قدرتمند تر است.

  مشاوره ایزو

  مشاوره ایزو بدین گونه است که سازمان متقاضی برای بهبود فرآیندهای سازمان خود و رسیدن به اهداف بزرگتر تصمیم میگیرد سازمان خود و فعالیت‌هایش را با استانداردهای روز دنیا هماهنگ کند پس بدنبال گرفتن گواهینامه های ایزو و استاندارد سازی سازمان میرود. حال با توجه به فرآیندها و اهدافش باید نوع استاندارد و ایزو را مشخص کند. اینجاست که متقاضی گواهینامه ایزو میپرسد با توجه به فعالیت سازمان و اهدافش چه نوع گواهی استانداردی باید دریافت کنم ؟ آیا تمام مراجع صدور گواهی نامه ایزو یکسان هستند‍؟ آیا سطح اعتبار تمام گواهینامه ها ایزو یکی و برابر است ؟ آیا سازمان ایزو برای هر حرفه و شغلی قوانین خاصی را وضع کرده است؟ پاسخ گرفتن در مورد این سؤالات و سؤالات دیگری ازاین قبیل نیازبه گرفتن مشاوره و راهنمایی دارد و بایداز مراکز مشاوره کاردان و‌مجرب استفاده کرد. مرکز مشاوره... با سابقه ای درخشان و صدور انواع ایزوها با سطح اعتبارهای متفاوت و با دانش بالایی که در این حوزه اخذ کرده است پاسخگوی تمام سؤالات شما متقاضیان و درخواست کنندگان گواهی نامه ایزو و حتی پاسخگوی شناخت ایزوها و استانداردهای مختلف می‌باشد.

  مشاوره گرفتن شما در مورد ایزو و مشاوره گرفتن در مورد قوانین ایزوها نه تنها نشانه ضعف شما و کاهش عملکرد شما نیست بلکه نشان دهنده مهارت و علم و آگاهی شما می‌باشد و نشان میدهد شما بسیار متعهد و کاردان هستید و می دانید برای موفقیت نیازمند انجام دادن بهترین کارهابه بهترین شکل ممکن هستید و این امر در صورتی محقق میشودکه با امر مشاوره و مشورت گرفتن تمام کارها و امورات سازمان را به نحو احسن پیش ببرید. طراحی، اجرا و پیاده سازی استانداردهای ایزو در سایه مشاوره خوب و کاربردی بسیار در توسعه و بهبود محصولات و خدمات سازمانها اثر می‌گذارد و باعث میشود افراد جامعه با اطمینان بیشتری دست بر روی محصولات و تولیدات و خدمات سازمان آیرو دار بگذارند. این ایجاد رضایت در بازارهای داخلی راه را برای ورودبه بازارهای بین المللی آسان می‌کند.

  مشاوره گرفتن در مورد ایزو و یا استخدام یک مشاور حرفه ای ایزو یکی از اصلی ترین اقدامات مورد نیاز برای پیاده سازی استاندارد در حوزه سیستم مدیریت کیفیت می‌باشد. وقتی سازمانی بداند چگونه سیستم مدیریتی را در سازمانش پیاده کند و کیفیت خط تولید و در نتیجه کیفیت خدمات و محصولات را افزایش دهد دست آخر تمام چشم اندازهای سازمان به تحفقق می‌پیوندد.

 • هزینه گرفتن ایزو

  هزینه گرفتن ایزو

  هزینه گرفتن ایزو

  هزینه گرفتن ایزو ،مهمترین نکته ودغدغه سازمانهاو شرکتهای متقاضی اخذگواهینامه ایزو ،میباشد. در‌این مقاله تمام سعی خودرا خواهیم نمود‌تا متقاضیان دریافت مدرکiso9001 ،دیگرنیازبه‌جستجوهای بیشتری دراینترنت نداشته باشندو نیازی‌به تحقیق درخصوص هزینه گرفتن ایزو ، شرایط اخذ گواهی ایزو ،نداشته باشند. البته همانطورکه گفته شد، تمام سعی خودرا خواهیم نمود. پس‌اگرسئوالی درمورد اخذگواهینامه ایزو ،ذهن شمارا درگیرکرده است ویادراین مطلب درباره هزینه گرفتن ایزو ،به پاسخ سئوال خودنرسید حتما موارد مورد نظر خودرا درمورد هزینه گرفتن ایزو ،و اخذگواهینامهiso ، بصورت ثبت نظرات درپایین همین مقاله ویاتماس تلفنی باکارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایزوسرت مطرح نماییدو مارادر تهیه وتدوین مقالات باکیفیت‌تریاری نمایید. ازانجاییکه هدف مرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت ،راهنمایی واطلاع رسانی وشفاف سازی درخصوص اخذگواهینامه ایزو، وانواع استانداردهای ملی وبین المللی ،استانداردiso9001 ,ce ونشان اتحادیه اروپا میباشد.لازم دانستیم قبل ازشروع مقاله ،درخواست راهنمایی درراستای بهبود مسیراطلاع رسانی مرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت رااز شما داشته باشیم.

  هزینه گرفتن ایزو،به‌ایتمهاو پارامترهای مختلفی بستگی دارد. حجم سازمان متقاضی دریافت ایزو ، فرایندهای درگیرسیستم مدیریت کیفیت وایزو ،پرسنل سازمان متقاضی دریافت گواهی ایزو ، برندمعتبرصادرکننده گواهی ایزوCB ،ومشاوره ایزو ،مرجع اعتباردهی به برند معتبر صادرکننده گواهینامه ایزوAB ، ایابرندصادرکننده گواهینامه ایزو،عضویت انجمن اعتباردهندگان بین المللیIAF ،راداردیاخیر؟ محل سازمان شماکجامیباشد.

  هزینه گرفتن ایزو ،همانطورکه مشاهده فرمودید ومشخص شدبه پارامترهای زیادی بستگی داردوبرای اعلام هزینه گرفتن ایزو ، ایتمهای بالا بررسی ونرخ گذاری نهایی انجام میپذیرد.

  امامرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت، بدلیل سابقه طولانی درزمینه مشاوره ایزو،پیاده سازی ایزو،استقرارسیستم مدیریت کیفیت،کارسازی صدورگواهینامه ایزو ، دریافت گواهی ایزومعتبر ازمراجع موردتاییدIAF انجمن اعتباردهندگان بین المللی ،مسیردریافت گواهی ایزو ،رابرای متقاضیان اخذگواهی ایزو، ودریافت گواهینامه ایزو ،راحت وهموار وسریع نموده است. اعزام کارشناسان خبره ،تهیه مستندات واسناد، داکیومنتها وروشهای اجرایی ، دستورالعمل های مربوط‌به زمینه فعالیت شرکت متقاضی گواهینامه ایزو ،پیاده سازی مستندات وروشهای اجرایی ودستورالعملهای تهیه شده درسریعترین زمان ممکن، اموزش به‌پرسنل مرتبط ومورد نیاز درحوزه گواهینامه ایزو ،ومدیریت کیفیت ،جهت پیشبرد ادامه سیستم مدیریت کیفیت واستقرارسیستم مدیریت کیفیت درسازمان ونگاهداشت ایزو،درسازمان شما.

  پس‌ازانجام وتهیه مستندات وروشهای اجرایی ودستورالعملها واجرای انهاتوسط کارشناسان مرکز مشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت، درخواست کارشناسان ثبت وصدورگواهینامه ایزو ،شما، که‌ازقبل ازشروع مرحله پیاده سازی مستندات ثبت شده بود،بهCB ،انتخابی شماارسال میگردد. درواقع کارشناسان مرکزایزوسرت، برای سهولت درانجام فرایندهای صدورگواهینامه ایزو ،وسرعت که‌فاکتورمهمی برای متقاضیان گواهینامه ایزو،میباشدتمام سعی خودرا بکارگرفته اند تاشماموفق‌به اخذگواهینامه ایزو باکمترین هزینه ،و دریافت گواهینامه ایزو در کوتاهترین زمان، شویدو بجای هدردادن زمان وپول وانرژی سازمان بابت طولانی شدن پروسه دریافت گواهینامه ایزو،بفکرپیاده سازی واقعی ایزو ،درسازمان خودباشید.

  هزینه گرفتن ایزو ،رابصورت قطعی نمیتوان درمقاله گنجاند بدلیل وجود برندهاو مراجع معتبر صادرکننده ایزو،که‌تعداد بسیار بالایی دارند،باید متقاضی دریافت ایزو،درابتدا برند گواهینامه ایزو ،خودرا شناسایی وتایید نمایدو همچنین استاندارد ایزوهای مورد درخواست خودرا اعلام نمایدتا پیش فاکتور برای شما ارسال گردد.

  برای انجام استعلام قیمت ایزو ،نیازبه انجام فرایندهای پیچیده وکارسخت ومراحل دشوارنیست، بلکه شمافقط بایک تماس تلفنی میتوانید درخواست اعلام هزینه کرفتن ایزو ،راداشته باشید ضمن اینکه بصورت رایگان وبدون هیچگونه عجله ومحدودیتی، کارشناسان مرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت ،باکمال میل وباروی گشاده پذیرای شما وسئوالات وابهامات وبعضا موارد اشتباهی‌که توسط دیگرمراکز به‌شما اعلام شده ،هستندو درهرزمانیکه برای شمامقدور باشد امادگی پاسخگویی به‌شمارا دارند.

  به احتمال زیاد شماو سایر متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو ، باجستجوی کلمات زیر درگوگلبه این صفحه هدایت شده اید :

  هزینه گرفتن ایزو ،دریافت مدرک ایزو، اخذگواهینامه ایزو، اخذمدرک ایزو، دریافت گواهی نامه ایزو، پیاده سازی ایزو، پیاده سازی گواهی نامه ایزو، هزینه گرفتن استانداردایزو، هزینه گرفتن مدرک ایزو،

  مقالات پیشنهادی مرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت به متقاضیان اخذگواهینامه ایزو:

  اخذگواهینامهiso9001

  ایزو چیست؟

   

  باما درارتباط باشید :       44826841

 • ایران ، تهران ، میدان صادقیه
 • ۰۲۱-۴۴۸۲۶۸۴۱
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گالری تصاویر

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا

از ایزوسرت در گوگل حمایت کنیم.